کتاب یورنشیا - مقالۀ 107
منشأ و طبیعت تنظیم کنندگان فکر

کتاب یورنشیا   

III. بخش سوم - تاریخ یورنشیا    اگر چه پدر جهانی شخصاً در بهشت، درست در مرکز جهانها، سکونت دارد، در واقع در کرات فضا در اذهان فرزندان بیشمار زمانش نیز حضور دارد، چرا که به صورت ناصحان اسرارآمیز در آنها ساکن است. پدر جاودان در همان حال که از فرزندان انسانی سیاره‌ای خود بسیار فاصله دارد در ارتباطی تنگاتنگ با آنان قرار دارد.

107:0.1 (1176.1) ALTHOUGH the Universal Father is personally resident on Paradise, at the very center of the universes, he is also actually present on the worlds of space in the minds of his countless children of time, for he indwells them as the Mystery Monitors. The eternal Father is at one and the same time farthest removed from, and most intimately associated with, his planetary mortal sons.

    تنظیم کنندگان واقعیت مهر پدر هستند که در روان انسانها عینیت ‌یافته‌اند. آنها وعدۀ حتمی دوران زندگانی جاودانۀ انسان هستند که در درون ذهن انسان محبوس می‌باشند؛ آنها جوهر شخصیت کمال یافتۀ انسان پایان دهنده هستند که او می‌تواند در زمان پیش مزه کند. انسان از طریق صعود جهان به جهان تدریجاً در تکنیک الهیِ زندگی مطابق خواست پدر گام به گام خبره می‌شود، تا این که در واقع به حضور الهی پدر بهشتی خود دست می‌یابد.

107:0.2 (1176.2) The Adjusters are the actuality of the Father’s love incarnate in the souls of men; they are the veritable promise of man’s eternal career imprisoned within the mortal mind; they are the essence of man’s perfected finaliter personality, which he can foretaste in time as he progressively masters the divine technique of achieving the living of the Father’s will, step by step, through the ascension of universe upon universe until he actually attains the divine presence of his Paradise Father.

    خداوند پس از این که به انسان فرمان داد کامل باشد، حتی آنطور که او کامل است، به صورت تنظیم کننده فرود آمده است تا در دستیابی به سرنوشت آسمانی که بدین گونه مقرر گشته شریک تجربی انسان شود. قطعۀ خداوند که در ذهن انسان سکنی می‌گزیند خاطر جمعی مطلق و کاملی است که انسان می‌تواند در پیوند با این تنظیم کنندۀ الهی، که از خداوند آمد تا انسان را بیابد و حتی در روزهای بودن در جسم او را به فرزندی برساند، پدر جهانی را پیدا کند.

107:0.3 (1176.3) God, having commanded man to be perfect, even as he is perfect, has descended as the Adjuster to become man’s experiential partner in the achievement of the supernal destiny which has been thus ordained. The fragment of God which indwells the mind of man is the absolute and unqualified assurance that man can find the Universal Father in association with this divine Adjuster, which came forth from God to find man and sonship him even in the days of the flesh.

    هر انسانی که یک پسر آفریننده را دیده است پدر جهانی را دیده است، و آن کس که در او یک تنظیم کنندۀ الهی سکونت دارد پدر بهشتی در او ساکن است. هر انسانی که به طور هشیارانه یا غیرهشیارانه از راهبری تنظیم کنندۀ ساکن در خود اطاعت می‌کند مطابق خواست خداوند زندگی می‌کند. آگاهی از حضور تنظیم کننده آگاهی از حضور خداوند است. پیوند ابدی تنظیم کننده به عنوان یک همیار جهانی الوهیت با روان تکاملی انسان تجربۀ راستین پیوند ابدی با خداوند است.

107:0.4 (1176.4) Any mortal who has seen a Creator Son has seen the Universal Father, and he who is indwelt by a divine Adjuster is indwelt by the Paradise Father. Every mortal who is consciously or unconsciously following the leading of his indwelling Adjuster is living in accordance with the will of God. Consciousness of Adjuster presence is consciousness of God’s presence. Eternal fusion of the Adjuster with the evolutionary soul of man is the factual experience of eternal union with God as a universe associate of Deity.

    این تنظیم کننده است که در درون انسان آن اشتیاق خاموشی ناپذیر و آرزوی بی‌وقفه برای خداگونه شدن، برای دستیابی به بهشت، و در آنجا در پیشگاه شخص واقعیِ الوهیت پرستش منبع بیکران هدیۀ الهی را ایجاد می‌کند. تنظیم کننده حضور زنده‌ای است که در واقع فرزند فانی را با پدر بهشتی‌اش پیوند می‌دهد و او را به پدر نزدیکتر و نزدیکتر می‌سازد. تنظیم کننده برابرساز جبران کنندۀ ما پیرامون تنش عظیم جهانی است که با فاصلۀ جدایی انسان از خداوند و با درجۀ جزئی بودن او در مقایسه با جهانی بودن پدر جاودان ایجاد می‌شود.

107:0.5 (1176.5) It is the Adjuster who creates within man that unquenchable yearning and incessant longing to be like God, to attain Paradise, and there before the actual person of Deity to worship the infinite source of the divine gift. The Adjuster is the living presence which actually links the mortal son with his Paradise Father and draws him nearer and nearer to the Father. The Adjuster is our compensatory equalization of the enormous universe tension which is created by the distance of man’s removal from God and by the degree of his partiality in contrast with the universality of the eternal Father.

    تنظیم کننده جوهر مطلق یک موجود بیکران است که در درون ذهن یک مخلوق متناهی محبوس است، که بسته به انتخاب چنین انسانی می‌تواند این پیوند موقت خداوند و انسان را سرانجام به اوج رساند و در واقع پیدایش موجودی جدید را برای خدمت بی‌پایان در جهان به فعل در‌آورد. تنظیم کننده آن واقعیت الهی جهان است که این حقیقت را که خداوند پدر انسان است واقعیت می‌بخشد. تنظیم کننده قطب‌نمای خطاناپذیر کیهانی انسان است که روان را همیشه و بدون لغزش به سوی خداوند رهنمون می‌شود.

107:0.6 (1176.6) The Adjuster is an absolute essence of an infinite being imprisoned within the mind of a finite creature which, depending on the choosing of such a mortal, can eventually consummate this temporary union of God and man and veritably actualize a new order of being for unending universe service. The Adjuster is the divine universe reality which factualizes the truth that God is man’s Father. The Adjuster is man’s infallible cosmic compass, always and unerringly pointing the soul Godward.

    در کرات تکاملی مخلوقات صاحب اراده سه مرحلۀ کلی رشد و نمو وجود را می‌پیمایند: از هنگام ورود تنظیم کننده تا رشد نسبتاً کامل، در حدود سن بیست سالگی در یورنشیا، ناصحان گاهی اوقات تغییر دهندگان فکر نامیده می‌شوند. از این هنگام تا رسیدن به سن بصیرت، در حدود چهل سالگی، ناصحان اسرارآمیز تنظیم کنندگان فکر نامیده می‌شوند. از رسیدن به سن بصیرت تا هنگام رهایی از جسم، آنها اغلب به صورت کنترل کنندگان فکر مورد اشاره قرار می‌گیرند. این سه مرحلۀ حیات انسانی هیچ ربطی به سه مرحلۀ پیشرفت تنظیم کننده در نسخه‌برداری ذهن و تکامل روان ندارد.

107:0.7 (1177.1) On the evolutionary worlds, will creatures traverse three general developmental stages of being: From the arrival of the Adjuster to comparative full growth, about twenty years of age on Urantia, the Monitors are sometimes designated Thought Changers. From this time to the attainment of the age of discretion, about forty years, the Mystery Monitors are called Thought Adjusters. From the attainment of discretion to deliverance from the flesh, they are often referred to as Thought Controllers. These three phases of mortal life have no connection with the three stages of Adjuster progress in mind duplication and soul evolution.

1- منشأ تنظیم کنندگان فکر

1. Origin of Thought Adjusters

    از آنجا که تنظیم کنندگان فکر از جوهر الوهیت اولیه هستند، هیچ کس نمی‌تواند پیرامون طبیعت و منشأ آنان با اطمینان سخن بگوید؛ من فقط می‌توانم روایات سلوینگتون و باورهای یوورسا را بازگو کنم؛ من فقط می‌توانم توضیح دهم که ما این ناصحان اسرارآمیز و موجودات مرتبط به آنان در سرتاسر جهان بزرگ را چگونه تلقی می‌کنیم.

107:1.1 (1177.2) Since Thought Adjusters are of the essence of original Deity, no one may presume to discourse authoritatively upon their nature and origin; I can only impart the traditions of Salvington and the beliefs of Uversa; I can only explain how we regard these Mystery Monitors and their associated entities throughout the grand universe.

    اگر چه در رابطه با نحوۀ اعطای تنظیم کنندگان فکر نظرات گوناگونی وجود دارد، در مورد منشأ آنان چنین تفاوتهایی وجود ندارد. همگی توافق دارند که آنان مستقیماً از نزد پدر جهانی، اولین منبع و مرکز، می‌آیند. آنها موجودات آفریده شده نیستند؛ آنها موجوداتی به اجزا تقسیم شده هستند که در بر گیرندۀ حضور واقعی خدای بیکران می‌باشند. تنظیم کنندگان به همراه بسیاری از همیاران آشکار ناشده‌شان، ربانیت رقیق نشده و مخلوط نشده، اجزای کامل و کاهش نیافتۀ الوهیت هستند؛ آنها از خدا هستند، و تا جایی که ما قادریم تشخیص دهیم، آنها خدا هستند.

107:1.2 (1177.3) Though there are diverse opinions regarding the mode of the bestowal of Thought Adjusters, there exist no such differences concerning their origin; all are agreed that they proceed direct from the Universal Father, the First Source and Center. They are not created beings; they are fragmentized entities constituting the factual presence of the infinite God. Together with their many unrevealed associates, the Adjusters are undiluted and unmixed divinity, unqualified and unattenuated parts of Deity; they are of God, and as far as we are able to discern, they are God.

    ما زمان آغاز وجود جداگانۀ آنها، گذشته از مطلق بودن اولین منبع و مرکز، را نمی‌دانیم؛ ما تعداد آنها را نیز نمی‌دانیم. ما قدر بسیار اندکی پیرامون دوران زندگانی آنها می‌دانیم، تا این که آنها در سیارات زمان وارد ‌شوند که در اذهان بشری سکنی گزینند، اما از آن زمان به بعد ما با پیشروی کیهانی آنها تا زمان به سرانجام رسیدن سرنوشت سه‌گانۀ آنها کمابیش آشنا هستیم: نیل به شخصیت از طریق پیوند با یک فراز یابندۀ انسانی، نیل به شخصیت از طریق فرمان پدر جهانی، یا رهایی از تکالیف شناخته شدۀ تنظیم کنندگان فکر.

107:1.3 (1177.4) As to the time of their beginning separate existences apart from the absoluteness of the First Source and Center, we do not know; neither do we know their number. We know very little concerning their careers until they arrive on the planets of time to indwell human minds, but from that time on we are more or less familiar with their cosmic progressions up to and including the consummation of their triune destinies: attainment of personality by fusion with some mortal ascender, attainment of personality by fiat of the Universal Father, or liberation from the known assignments of Thought Adjusters.

    اگر چه ما نمی‌دانیم، چنین می‌پنداریم که با گسترش جهان، و به تدریج که تعداد کاندیداهای پیوند با تنظیم کننده افزایش می‌یابد، تنظیم کنندگان دائماً فردیت می‌یابند. اما به همین اندازه ممکن است که ما در تلاش برای تعیین یک کمیت عددی برای تنظیم کنندگان در خطا باشیم. همچون خود خداوند، این قطعاتی که از طبیعت غیرقابل درک او برخوردارند ممکن است به طور وجودگرایانه بیکران باشند.

107:1.4 (1177.5) Although we do not know, we presume that Adjusters are being constantly individualized as the universe enlarges, and as the candidates for Adjuster fusion increase in numbers. But it may be equally possible that we are in error in attempting to assign a numerical magnitude to the Adjusters; like God himself, these fragments of his unfathomable nature may be existentially infinite.

    تکنیک منشأ تنظیم کنندگان فکر یکی از کارکردهای آشکار ناشدۀ پدر جهانی است. ما دلایل بسیاری داریم باور داشته باشیم که هیچیک از همیاران مطلق دیگر اولین منبع و مرکز در تولید اجزای پدر دست ندارند. تنظیم کنندگان صرفاً و برای ابد هدایای الهی هستند؛ آنها متعلق به خدا و از خدا هستند، و همانند خداوند هستند.

107:1.5 (1177.6) The technique of the origin of the Thought Adjusters is one of the unrevealed functions of the Universal Father. We have every reason to believe that none of the other absolute associates of the First Source and Center have aught to do with the production of Father fragments. Adjusters are simply and eternally the divine gifts; they are of God and from God, and they are like God.

    آنها در رابطه‌شان با مخلوقاتِ پیوندی مهری آسمانی و خدمتی معنوی را آشکار می‌سازند که عمیقاً تأیید کنندۀ این اعلان می‌باشد که خداوند روح است. اما علاوه بر این خدمت متعالی کار زیادی صورت می‌گیرد که هرگز برای انسانهای یورنشیا آشکار نشده است. همچنین ما به طور کامل نمی‌فهمیم که هنگامی که پدر جهانی از خود موجودی را اهدا می‌کند تا بخشی از شخصیت یک مخلوق زمان باشد، به راستی دقیقاً چه رخ می‌دهد. پیشرفت فرازگرایانۀ پایان دهندگان بهشت نیز هنوز احتمالات کاملی را که ذاتی این شراکت آسمانی انسان و خداوند است آشکار نساخته است. در تحلیل نهایی، اجزای پدر باید هدیۀ خدای مطلق به آن مخلوقاتی باشد که سرنوشتشان در بر گیرندۀ امکان نیل به خداوند به صورت مطلق است.

107:1.6 (1177.7) In their relationship to fusion creatures they reveal a supernal love and spiritual ministry that is profoundly confirmative of the declaration that God is spirit. But there is much that takes place in addition to this transcendent ministry that has never been revealed to Urantia mortals. Neither do we fully understand just what really transpires when the Universal Father gives of himself to be a part of the personality of a creature of time. Nor has the ascending progression of the Paradise finaliters as yet disclosed the full possibilities inherent in this supernal partnership of man and God. In the last analysis, the Father fragments must be the gift of the absolute God to those creatures whose destiny encompasses the possibility of the attainment of God as absolute.

    همانطور که پدر جهانی الوهیت پیش شخصی خود را به اجزای مختلف تقسیم می‌کند، روح بیکران نیز قسمتهایی از روح پیش ذهن خود را فردیت می‌دهد تا در روانهای تکاملی انسانهای در حال بقای سریِ پیوندِ روح ساکن شوند و در واقع با آنها پیوند یابند. اما طبیعت پسر جاودان بدین نحو به قطعات گوناگون قابل تقسیم نیست؛ روح پسر اولیه یا پراکنده است و یا به طور مجزا شخصی است. مخلوقاتِ با پسر پیوند یافته با عطایای انفرادی روح پسران آفرینندۀ پسر جاودان یگانه می‌شوند.

107:1.7 (1178.1) As the Universal Father fragmentizes his prepersonal Deity, so does the Infinite Spirit individuate portions of his premind spirit to indwell and actually to fuse with the evolutionary souls of the surviving mortals of the spirit-fusion series. But the nature of the Eternal Son is not thus fragmentable; the spirit of the Original Son is either diffuse or discretely personal. Son-fused creatures are united with individualized bestowals of the spirit of the Creator Sons of the Eternal Son.

2- طبقه‌بندی تنظیم کنندگان

2. Classification of Adjusters

    تنظیم کنندگان به صورت موجوداتی باکره فردیت می‌یابند، و سرنوشت همگی‌شان این است که ناصحانی رهایی یافته، پیوند یافته، و یا شخصیت یافته شوند. ما چنین می‌پنداریم که هفت رستۀ تنظیم کنندۀ فکر وجود دارد، گر چه ما در مجموع این تقسیمات را نمی‌فهمیم. ما اغلب به صورت زیرین به رسته‌های مختلف اشاره می‌کنیم:

107:2.1 (1178.2) Adjusters are individuated as virgin entities, and all are destined to become either liberated, fused, or Personalized Monitors. We understand that there are seven orders of Thought Adjusters, although we do not altogether comprehend these divisions. We often refer to the different orders as follows:

    1- تنظیم کنندگان باکره، آنهایی که در مأموریتهای اولیۀ خود در اذهان کاندیداهای تکاملی برای بقای جاودانه خدمت می‌کنند. طبیعت الهی ناصحان اسرارآمیز برای ابد ثابت است. همچنین طبیعت تجربی آنها همینطور که در ابتدا از دیوینینگتون رهسپار می‌شوند ثابت است؛ تفاوت متعاقب تجربی نتیجۀ تجربۀ واقعی در خدمت در جهان است.

107:2.2 (1178.3) 1. Virgin Adjusters, those serving on their initial assignment in the minds of evolutionary candidates for eternal survival. Mystery Monitors are eternally uniform in divine nature. They are also uniform in experiential nature as they first go out from Divinington; subsequent experiential differentiation is the result of actual experience in universe ministry.

    2- تنظیم کنندگان پیشرفته، آنهایی که یک دوره یا دوره‌های بیشتر به همراه مخلوقات صاحب اراده در کراتی خدمت کرده‌اند که در آنها پیوند نهایی میان هویت مخلوق زمان و یک بخش منحصر به فردِ روح سومین منبع و مرکز که در جهان محلی تجلی یافته رخ می‌دهد.

107:2.3 (1178.4) 2. Advanced Adjusters, those who have served one or more seasons with will creatures on worlds where the final fusion takes place between the identity of the creature of time and an individualized portion of the spirit of the local universe manifestation of the Third Source and Center.

    3- تنظیم کنندگان متعال، آن ناصحانی که در ماجرای زمان در کرات تکاملی خدمت کرده‌اند، اما شرکای بشری آنها به دلیلی بقای جاودانه را نپذیرفتند، و آنهایی که متعاقباً به ماجراهای دیگر در انسانهای دیگر در کرات دیگر در حال تکامل تخصیص یافته‌اند. یک تنظیم کنندۀ متعال گر چه بیش از یک ناصح باکره الهی نیست، از تجربۀ بیشتری برخوردار گشته است، و در ذهن بشری کارهای بیشتری می‌تواند انجام دهد که یک تنظیم کنندۀ کم تجربه‌تر نمی‌تواند انجام دهد.

107:2.4 (1178.5) 3. Supreme Adjusters, those Monitors that have served in the adventure of time on the evolutionary worlds, but whose human partners for some reason declined eternal survival, and those that have been subsequently assigned to other adventures in other mortals on other evolving worlds. A supreme Adjuster, though no more divine than a virgin Monitor, has had more experience, can do things in the human mind which a less experienced Adjuster could not do.

    4- تنظیم کنندگان ناپدید شده. در اینجا در تلاشهای ما برای دنبال نمودن دوران زندگانی ناصحان اسرارآمیز وقفه‌ای رخ می‌دهد. یک مرحلۀ چهارمی از خدمت وجود دارد که ما دربارۀ آن اطمینان نداریم. ملک صادقها آموزش می‌دهند که تنظیم کنندگان مرحلۀ چهارم در مأموریت جداگانه هستند. آنها در حال گشت و گذار در جهان جهانها هستند. پیام‌آوران منفرد به این باور تمایل دارند که آنها با اولین منبع و مرکز یگانه هستند. آنها در حال بهره‌وری از دوره‌ای از معاشرت طراوت بخش با خود پدر هستند. و کاملاً ممکن است که یک تنظیم کننده بتواند در حال گشت زنی در جهان بنیادین باشد و به طور همزمان با پدر همه جا حاضر یگانه باشد.

107:2.5 (1178.6) 4. Vanished Adjusters. Here occurs a break in our efforts to follow the careers of the Mystery Monitors. There is a fourth stage of service about which we are not sure. The Melchizedeks teach that the fourth-stage Adjusters are on detached assignments, roaming the universe of universes. The Solitary Messengers are inclined to believe that they are at one with the First Source and Center, enjoying a period of refreshing association with the Father himself. And it is entirely possible that an Adjuster could be roaming the master universe simultaneously with being at one with the omnipresent Father.

    5- تنظیم کنندگان رهایی یافته، آن ناصحان اسرارآمیزی که برای ابد از خدمت زمان برای انسانهای کرات درحال تکامل رهایی یافته‌اند. ما نمی‌دانیم که کارکرد آنها چیست.

107:2.6 (1178.7) 5. Liberated Adjusters, those Mystery Monitors that have been eternally liberated from the service of time for the mortals of the evolving spheres. What functions may be theirs, we do not know.

    6- تنظیم کنندگان پیوند یافته — پایان دهندگان — آنهایی که با مخلوقات در حال فراز ابرجهانها، یاران ابدیتِ فرازگرایان زمانِ سپاه بهشتیِ نهایت یگانه شده‌اند. تنظیم کنندگان فکر معمولاً با انسانهای در حال فراز زمان پیوند می‌یابند، و در داخل و خارج از اَسندینگتون با چنین انسانهای در حال بقا ثبت نام می‌شوند. آنها مسیر موجودات فرازگرا را دنبال می‌کنند. به نظر می‌رسد که تنظیم کننده به دنبال پیوند با روان در حال فراز تکاملی از سطح مطلق وجودگرایانۀ جهان به سطح متناهی تجربیِ همیاری عملی با یک شخصیت در حال فراز تبدیل می‌شود. یک تنظیم کنندۀ پیوند یافته، در حالی که تمامی کاراکتر طبیعت وجودگرای الهی را حفظ می‌کند، با دوران زندگانی در حال فراز یک انسان در حال بقا به طور ناگسستنی وصل می‌شود.

107:2.7 (1179.1) 6. Fused Adjusters — finaliters — those who have become one with the ascending creatures of the superuniverses, the eternity partners of the time ascenders of the Paradise Corps of the Finality. Thought Adjusters ordinarily become fused with the ascending mortals of time, and with such surviving mortals they are registered in and out of Ascendington; they follow the course of ascendant beings. Upon fusion with the ascending evolutionary soul, it appears that the Adjuster translates from the absolute existential level of the universe to the finite experiential level of functional association with an ascending personality. While retaining all of the character of the existential divine nature, a fused Adjuster becomes indissolubly linked with the ascending career of a surviving mortal.

    7- تنظیم کنندگان شخصیت یافته، آنهایی که با پسران بهشتیِ در جسم ظهور یافته، به همراه بسیاری که در طول اقامت انسانی به تمایز غیرمعمول دست یافته‌اند، خدمت کرده‌اند، اما تابعین آنها بقا را نپذیرفتند. ما دلایلی داریم که باور کنیم چنین تنظیم کنندگانی بر مبنای توصیه‌های قدمای ایامهای ابرجهانِ مأموریتشان شخصیت یافته‌اند.

107:2.8 (1179.2) 7. Personalized Adjusters, those who have served with the incarnated Paradise Sons, together with many who have achieved unusual distinction during the mortal indwelling, but whose subjects rejected survival. We have reasons for believing that such Adjusters are personalized on the recommendations of the Ancients of Days of the superuniverse of their assignment.

    راههای بسیاری وجود دارد که این اجزای اسرارآمیز پدر می‌توانند به واسطۀ آنها طبقه‌بندی شوند: مطابق مأموریت جهانی، از طریق اندازه‌گیری موفقیت در سکنی گزینی در یک فرد انسان، یا حتی توسط تبار نژادیِ کاندیدای انسانی برای پیوند.

107:2.9 (1179.3) There are many ways in which these mysterious God fragments can be classified: according to universe assignment, by the measure of success in the indwelling of an individual mortal, or even by the racial ancestry of the mortal candidate for fusion.

3- منزل تنظیم کنندگان در دیوینینگتون

3. The Divinington Home of Adjusters

    کلیۀ فعالیتهای جهان که به اعزام، مدیریت، رهنمود، و بازگشت ناصحان اسرارآمیز از خدمت در تمامی هفت ابرجهان مربوط است به نظر می‌رسد که در کرۀ مقدس دیوینینگتون متمرکز باشد. تا جایی که من می‌دانم، هیچکس به غیر از تنظیم کنندگان و سایر موجودات پدر در آن کره نبوده ‌است. احتمال دارد که موجودات پیش شخصی آشکار ناشدۀ بیشمار دیوینینگتون را به عنوان یک کرۀ پایگاه با تنظیم کنندگان قسمت می‌کنند. ما حدس می‌زنیم که این وجودهای همیار به طریقی با خدمت کنونی و آیندۀ ناصحان اسرارآمیز مربوط باشند. اما ما واقعاً نمی‌دانیم.

107:3.1 (1179.4) All universe activities related to the dispatch, management, direction, and return of the Mystery Monitors from service in all of the seven superuniverses seem to be centered on the sacred sphere of Divinington. As far as I know, none but Adjusters and other entities of the Father have been on that sphere. It seems likely that numerous unrevealed prepersonal entities share Divinington as a home sphere with the Adjusters. We conjecture that these fellow entities may in some manner be associated with the present and future ministry of the Mystery Monitors. But we really do not know.

    هنگامی که تنظیم کنندگان فکر به پدر باز می‌گردند، به قلمرو منشأ فرضی، دیوینینگتون، برمی‌گردند؛ و احتمالاً به عنوان بخشی از این تجربه، تماسی واقعی با شخصیت بهشتی پدر و نیز با تجلی ویژۀ ربانیت پدر که گزارش شده در این کرۀ اسرارآمیز واقع شده، صورت می‌گیرد.

107:3.2 (1179.5) When Thought Adjusters return to the Father, they go back to the realm of supposed origin, Divinington; and probably as a part of this experience, there is actual contact with the Father’s Paradise personality as well as with the specialized manifestation of the Father’s divinity which is reported to be situated on this secret sphere.

    اگر چه ما تا اندازه‌ای پیرامون تمامی هفت کرات اسرارآمیز بهشت می‌دانیم، پیرامون دیوینینگتون کمتر از سایرین می‌دانیم. موجوداتی که از مرتبت بالای معنوی هستند فقط سه فرمان الهی دریافت می‌کنند، و آنها از این قرارند:

107:3.3 (1179.6) Although we know something of all the seven secret spheres of Paradise, we know less of Divinington than of the others. Beings of high spiritual orders receive only three divine injunctions, and they are:

    1- همیشه احترام کافی برای تجربه و عطایای ارشدها و مافوقان خود نشان دهند.

107:3.4 (1179.7) 1. Always to show adequate respect for the experience and endowments of their seniors and superiors.

    2- همیشه نسبت به محدودیتها و بی‌تجربگی کوچکترها و زیردستانشان باملاحظه باشند.

107:3.5 (1179.8) 2. Always to be considerate of the limitations and inexperience of their juniors and subordinates.

    3- هرگز سعی در فرود آمدن در سواحل دیوینینگتون نکنند.

107:3.6 (1179.9) 3. Never to attempt a landing on the shores of Divinington.

    من اغلب فکر کرده‌ام که برای من کاملاً بی‌فایده است که به دیوینینگتون بروم؛ من احتمالاً قادر نخواهم بود هیچیک از موجودات مقیم آنجا به جز کسانی نظیر تنظیم کنندگان شخصیت یافته را ببینم، و من آنها را در جاهای دیگر دیده‌ام. من بسیار مطمئنم که هیچ چیز واقعاً ارزشمند یا سودمند برای من، هیچ چیز ضروری برای رشد و تکامل من، در دیوینینگتون وجود ندارد. در غیر اینصورت رفتن من به آنجا قدغن نمی‌شد.

107:3.7 (1179.10) I have often reflected that it would be quite useless for me to go to Divinington; I probably should be unable to see any resident beings except such as the Personalized Adjusters, and I have seen them elsewhere. I am very sure there is nothing on Divinington of real value or profit to me, nothing essential to my growth and development, or I should not have been forbidden to go there.

    از آنجا که نمی‌توانیم پیرامون طبیعت و منشأ تنظیم کنندگانِ دیوینینگتون چیزی بیاموزیم، و یا قدر اندکی می‌توانیم بیاموزیم، ناچاریم از هزار و یک منبع مختلف اطلاعات جمع‌آوری کنیم، و لازم است این اطلاعات انباشته شده را گرد‌آوری نموده، به هم پیوند داده، و مرتبط سازیم تا چنین دانشی آموزنده باشد.

107:3.8 (1180.1) Since we can learn little or nothing of the nature and origin of Adjusters from Divinington, we are compelled to gather information from a thousand and one different sources, and it is necessary to assemble, associate, and correlate this accumulated data in order that such knowledge may be informative.

    بی‌باکی و خردی که توسط تنظیم کنندگان فکر به نمایش گذارده می‌شود نشان می‌دهد که آنها تحت یک آموزش فوق‌العاده گسترده و دامنه‌دار قرار گرفته‌اند. از آنجا که آنها شخصیت نیستند، این آموزش باید در مؤسسات آموزشی دیوینینگتون صورت گیرد. بدون شک تنظیم کنندگان بی‌نظیر شخصیت یافته پرسنل مدارس آموزشی تنظیم کنندگان دیوینینگتون را تشکیل می‌دهند. و ما می‌دانیم که ریاست این گروه مرکزی و سرپرست را تنظیم کنندۀ شخصیت یافتۀ کنونیِ اولین پسر بهشتیِ رستۀ میکائیل، در تکمیل اعطای هفتگانه‌اش به نژادها و مردمان قلمرو جهانش، به عهده دارد.

107:3.9 (1180.2) The valor and wisdom exhibited by Thought Adjusters suggest that they have undergone a training of tremendous scope and range. Since they are not personalities, this training must be imparted in the educational institutions of Divinington. The unique Personalized Adjusters no doubt constitute the personnel of the Adjuster training schools of Divinington. And we do know that this central and supervising corps is presided over by the now Personalized Adjuster of the first Paradise Son of the Michael order to complete his sevenfold bestowal upon the races and peoples of his universe realms.

    ما در واقع قدر بسیار اندکی دربارۀ تنظیم کنندگان شخصیت نیافته می‌دانیم؛ ما فقط با انواع شخصیت یافته تماس گرفته و ارتباط برقرار می‌کنیم. اینها در دیوینینگتون نامگذاری شده‌اند و همیشه با نام شناخته می‌شوند و نه با شماره. تنظیم کنندگان شخصیت یافته به طور دائم در دیوینینگتون اقامت می‌کنند؛ آن کرۀ مقدس منزلگاه آنان است. آنها تنها با خواست پدر جهانی از آن مکان خارج می‌شوند. تعداد بسیار اندکی در حوزه‌های جهانهای محلی یافت می‌شوند، اما تعداد بیشتری در جهان مرکزی حضور دارند.

107:3.10 (1180.3) We really know very little about the nonpersonalized Adjusters; we only contact and communicate with the personalized orders. These are christened on Divinington and are always known by name and not by number. The Personalized Adjusters are permanently domiciled on Divinington; that sacred sphere is their home. They go out from that abode only by the will of the Universal Father. Very few are found in the domains of the local universes, but larger numbers are present in the central universe.

4- طبیعت و حضور تنظیم کنندگان

4. Nature and Presence of Adjusters

    گفتن این که یک تنظیم کنندۀ فکر الهی است صرفاً به رسمیت شناختن طبیعت منشأ است. بسیار محتمل است که چنین خلوص ربانیت در بر گیرندۀ جوهر پتانسیل تمامی ویژگیهای الوهیت باشد که می‌تواند در درون چنین قطعه‌ای از جوهر مطلقِ حضور جهانیِ پدر بهشتی جاودان و بیکران محصور شود.

107:4.1 (1180.4) To say that a Thought Adjuster is divine is merely to recognize the nature of origin. It is highly probable that such purity of divinity embraces the essence of the potential of all attributes of Deity which can be contained within such a fragment of the absolute essence of the universal presence of the eternal and infinite Paradise Father.

    منبع واقعی تنظیم کننده باید بیکران باشد، و پیش از پیوند با روان فناناپذیر یک انسان در حال تکامل، واقعیت تنظیم کننده باید در مرز مطلق بودن باشد. تنظیم کنندگان در کلیت، از نظر الوهیت، مطلق نیستند، اما در محدودۀ پتانسیلهای طبیعت به اجزا تقسیم شدۀ خود احتمالاً مطلقهای حقیقی هستند. آنها از نظر جهانی بودن واجد شرایط هستند، اما نه از نظر طبیعت. آنها از نظر گستردگی محدود هستند، اما در شدت معنی، ارزش و واقعیت مطلق هستند. به این دلیل ما گاهی اوقات هدایای الهی را به عنوان قطعات واجد شرایط مطلق پدر می‌نامیم.

107:4.2 (1180.5) The actual source of the Adjuster must be infinite, and before fusion with the immortal soul of an evolving mortal, the reality of the Adjuster must border on absoluteness. Adjusters are not absolutes in the universal sense, in the Deity sense, but they are probably true absolutes within the potentialities of their fragmented nature. They are qualified as to universality but not as to nature; in extensiveness they are limited, but in intensiveness of meaning, value, and fact they are absolute. For this reason we sometimes denominate the divine gifts as the qualified absolute fragments of the Father.

    هیچ تنظیم کننده‌ای تاکنون به پدر بهشتی بی‌وفا نبوده است. رسته‌های پایین‌تر مخلوقات شخصی ممکن است گاهی اوقات با همنوعان بی‌وفا به ستیز برخیزند، اما تنظیم کنندگان هرگز؛ آنها در گسترۀ آسمانی خود برای خدمت به مخلوق و کارکرد جهانی متعال و خطاناپذیر هستند.

107:4.3 (1180.6) No Adjuster has ever been disloyal to the Paradise Father; the lower orders of personal creatures may sometimes have to contend with disloyal fellows, but never the Adjusters; they are supreme and infallible in their supernal sphere of creature ministry and universe function.

    تنظیم کنندگان شخصیت نیافته فقط برای تنظیم کنندگان شخصیت یافته قابل رویت هستند. رستۀ من، پیام‌آوران منفرد، به همراه ارواح الهام یافتۀ تثلیث، می‌توانند از طریق پدیده‌های واکنشی روحی به حضور تنظیم کنندگان پی ببرند؛ و حتی سرافیمها گاهی اوقات می‌توانند درخشش روحیِ همیاری فرضی با حضور تنظیم کنندگان را در اذهان مادی انسانها تشخیص دهند؛ اما در واقع هیچیک از ما قادر نیستیم حضور واقعی تنظیم کنندگان را تشخیص دهیم، مگر این که آنها شخصیت یافته باشند، گر چه طبیعت آنها در پیوند با شخصیتهای پیوند یافتۀ انسانهای در حال فرازِ کرات تکاملی قابل مشاهده است. نامرئی بودن عمومیِ تنظیم کنندگان قویاً حاکی از منشأ و طبیعت الهی والا و منحصر به فرد آنان است.

107:4.4 (1180.7) Nonpersonalized Adjusters are visible only to Personalized Adjusters. My order, the Solitary Messengers, together with Inspired Trinity Spirits, can detect the presence of Adjusters by means of spiritual reactive phenomena; and even seraphim can sometimes discern the spirit luminosity of supposed association with the presence of Monitors in the material minds of men; but none of us are able actually to discern the real presence of Adjusters, not unless they have been personalized, albeit their natures are perceivable in union with the fused personalities of the ascending mortals from the evolutionary worlds. The universal invisibility of the Adjusters is strongly suggestive of their high and exclusive divine origin and nature.

    یک نور ذاتی، یک درخشش روحی وجود دارد که با این حضور الهی همراه است، و به طور کلی با تنظیم کنندگان فکر تداعی شده است. در جهان نبادان این درخشش بهشتی به طور گسترده به عنوان ”نور هدایت“ شناخته شده است؛ در یوورسا آن به نام ”نور حیات“ نامیده می‌شود. در یورنشیا این پدیده گاهی اوقات به عنوان آن ”نور حقیقی که هر انسانی را که به دنیا می‌آید منور می‌سازد“ مورد اشاره واقع ‌شده است.

107:4.5 (1181.1) There is a characteristic light, a spirit luminosity, which accompanies this divine presence, and which has become generally associated with Thought Adjusters. In the universe of Nebadon this Paradise luminosity is widespreadly known as the “pilot light”; on Uversa it is called the “light of life.” On Urantia this phenomenon has sometimes been referred to as that “true light which lights every man who comes into the world.”

    برای کلیۀ موجوداتی که به پدر جهانی دست یافته‌اند، تنظیم کنندگان شخصیت یافتۀ فکر مرئی هستند. تنظیم کنندگان متعلق به کلیۀ مراحل، به همراه تمامی موجودات، وجودها، روحها، شخصیتها، و مظاهر روحی دیگر توسط آن شخصیتهای متعالی آفریننده که منشأ در الوهیتهای بهشت دارند، و مسئولیت دولتهای عمدۀ جهان بزرگ را به عهده دارند همیشه قابل تشخیص هستند.

107:4.6 (1181.2) To all beings who have attained the Universal Father, the Personalized Thought Adjusters are visible. Adjusters of all stages, together with all other beings, entities, spirits, personalities, and spirit manifestations, are always discernible by those Supreme Creator Personalities who originate in the Paradise Deities, and who preside over the major governments of the grand universe.

    آیا به راستی می‌توانید اهمیت حقیقی سکنی گزینیِ تنظیم کننده را درک کنید؟ آیا واقعاً عمیقاً درک می‌کنید این که یک قطعۀ مطلق از الوهیت مطلق و بیکران، پدر جهانی، در شما سکنی می‌گزیند و با طبیعت متناهی انسانی شما پیوند می‌یابد به چه معنی است؟ هنگامی که انسان فانی با یک قطعۀ واقعی از علت وجودگرایانۀ کل جهان هستی پیوند می‌یابد، هرگز نمی‌توان هیچ حد و مرزی برای سرنوشت چنین مشارکت بی‌سابقه و غیرقابل تصور قرار داد. در ابدیت، نه تنها انسان بیکرانیِ الوهیت عینی را کشف خواهد کرد، بلکه همچنین پتانسیل پایان ناپذیر قطعۀ عینی همین خداوند را. تنظیم کننده همیشه شگفتی خداوند را به شخصیت انسانی آشکار خواهد ساخت، و هیچگاه این آشکارسازی آسمانی نمی‌تواند به پایان رسد، زیرا تنظیم کننده از خدا است و برای انسان فانی مثل خدا است.

107:4.7 (1181.3) Can you really realize the true significance of the Adjuster’s indwelling? Do you really fathom what it means to have an absolute fragment of the absolute and infinite Deity, the Universal Father, indwelling and fusing with your finite mortal natures? When mortal man fuses with an actual fragment of the existential Cause of the total cosmos, no limit can ever be placed upon the destiny of such an unprecedented and unimaginable partnership. In eternity, man will be discovering not only the infinity of the objective Deity but also the unending potentiality of the subjective fragment of this same God. Always will the Adjuster be revealing to the mortal personality the wonder of God, and never can this supernal revelation come to an end, for the Adjuster is of God and as God to mortal man.

5- ذهنیت تنظیم کننده

5. Adjuster Mindedness

    انسانهای تکاملی تمایل دارند که به ذهن به عنوان یک میانجیگری کیهانی میان روح و ماده بنگرند، چرا که این، آنطور که برای شما قابل تشخیص است، به راستی کارکرد اصلی ذهن است. از این رو برای انسانها کاملاً دشوار است تصور کنند که تنظیم کنندگان فکر دارای ذهن هستند، چرا که تنظیم کنندگان قطعات خداوند در یک سطح مطلق واقعیت هستند که نه تنها پیش شخصی است بلکه همچنین بر تمامی واگراییهای انرژی و روح مقدم است. در یک سطح یکتاگرایانه که مقدم بر تفکیک انرژی و روح است ذهن هیچ کارکرد میانجی‌گرایانه ندارد، زیرا تباینی وجود ندارد که نیاز به میانجیگری داشته باشد.

107:5.1 (1181.4) Evolutionary mortals are prone to look upon mind as a cosmic mediation between spirit and matter, for that is indeed the principal ministry of mind as discernible by you. Hence it is quite difficult for humans to perceive that Thought Adjusters have minds, for Adjusters are fragmentations of God on an absolute level of reality which is not only prepersonal but also prior to all energy and spirit divergence. On a monistic level antecedent to energy and spirit differentiation there could be no mediating function of mind, for there are no divergencies to be mediated.

    از آنجا که تنظیم کنندگان می‌توانند برنامه‌ریزی کنند، کار کنند، و مهر بورزند، باید از نیروهای فردی برخوردار باشند که متناسب با ذهن است. آنها از توان نامحدود برای ارتباط با یکدیگر برخوردارند، یعنی کلیۀ اشکال ناصحانی که بالاتر از گروههای اول یا باکره هستند. در رابطه با طبیعت و مقصود ارتباطات متقابلشان، ما می‌توانیم قدر بسیار اندکی را آشکار سازیم، زیرا نمی‌دانیم. و علاوه بر آن ما می‌دانیم که آنها باید به طریقی از ذهن برخوردار باشند، در غیر اینصورت هرگز نمی‌توانند شخصی شوند.

107:5.2 (1181.5) Since Adjusters can plan, work, and love, they must have powers of selfhood which are commensurate with mind. They are possessed of unlimited ability to communicate with each other, that is, all forms of Monitors above the first or virgin groups. As to the nature and purport of their intercommunications, we can reveal very little, for we do not know. And we further know that they must be minded in some manner else they could never be personalized.

    ذهنیت تنظیم کنندۀ فکر همانند ذهنیت پدر جهانی و پسر جاودان است — آنچه که نیای اذهان عامل پیوند است.

107:5.3 (1181.6) The mindedness of the Thought Adjuster is like the mindedness of the Universal Father and the Eternal Son — that which is ancestral to the minds of the Conjoint Actor.

    نوع ذهن که در یک تنظیم کننده تصور می‌شود باید مشابه عطیۀ ذهنی انواع بیشمار دیگر موجودات پیش شخصی باشد که ظاهراً به همین ترتیب منشأ در اولین منبع و مرکز دارند. اگر چه بسیاری از این رسته‌ها در یورنشیا آشکار نشده‌اند، همگی آنها کیفیتهایی ذهنی از خود آشکار می‌سازند. همچنین برای این فردیتهای الوهیت اولیه ممکن است که با انواع بیشمار در حال تکامل موجودات غیرانسانی و حتی با یک تعداد محدود از موجودات غیرتکاملی که ظرفیت پیوند با چنین قطعات الوهیت را در خود به وجود آورده‌اند یگانه شوند.

107:5.4 (1181.7) The type of mind postulated in an Adjuster must be similar to the mind endowment of numerous other orders of prepersonal entities which presumably likewise originate in the First Source and Center. Though many of these orders have not been revealed on Urantia, they all disclose minded qualities. It is also possible for these individuations of original Deity to become unified with numerous evolving types of nonmortal beings and even with a limited number of nonevolutionary beings who have developed capacity for fusion with such Deity fragments.

    هنگامی که یک تنظیم کننده با روان فناناپذیر در حال تکامل مورانشیاییِ انسان بقا یافته پیوند می‌یابد، ذهن تنظیم کننده فقط می‌تواند به صورت وجودی که جدا از ذهن مخلوق ادامه می‌دهد تعیین هویت شود، تا این که انسان در حال صعود به سطوح روحی پیشرفت جهان دست یابد.

107:5.5 (1182.1) When a Thought Adjuster is fused with the evolving immortal morontia soul of the surviving human, the mind of the Adjuster can only be identified as persisting apart from the creature’s mind until the ascending mortal attains spirit levels of universe progression.

    این ارواح مرحلۀ ششم، پس از دستیابی به سطوح پایان دهندۀ تجربۀ فرازگرا، به نظر می‌رسد برخی عوامل ذهنی را که نمایانگر یک پیوند فازهای مشخص اذهان انسانی و تنظیم کننده هستند و سابقاً به عنوان رابط میان فازهای الهی و بشریِ چنین شخصیتهای فرازگرا عمل کرده‌اند، دگردیس می‌کنند. این کیفیت تجربی ذهنی احتمالاً عطیۀ تجربیِ الوهیت تکاملی — ایزد متعال — را ”تعالی می‌بخشد“ و متعاقباً افزایش می‌دهد.

107:5.6 (1182.2) Upon the attainment of the finaliter levels of ascendant experience, these spirits of the sixth stage appear to transmute some mind factor representing a union of certain phases of the mortal and Adjuster minds which had previously functioned as liaison between the divine and human phases of such ascending personalities. This experiential mind quality probably “supremacizes” and subsequently augments the experiential endowment of evolutionary Deity — the Supreme Being.

6- تنظیم کنندگان به صورت ارواح خالص

6. Adjusters as Pure Spirits

    همانطور که تنظیم کنندگان فکر در تجربۀ مخلوق مورد مواجهه واقع می‌شوند، حضور و هدایت یک نفوذ روحی را آشکار می‌سازند. تنظیم کننده در واقع یک روح است، روح خالص، اما بیش از روح. ما هرگز قادر نبوده‌ایم که ناصحان اسرارآمیز را به گونه‌ای رضایت بخش طبقه‌بندی کنیم؛ تمامی آنچه که می‌توان با قطعیت در مورد آنها گفت این است که آنها به راستی خداگونه هستند.

107:6.1 (1182.3) As Thought Adjusters are encountered in creature experience, they disclose the presence and leading of a spirit influence. The Adjuster is indeed a spirit, pure spirit, but spirit plus. We have never been able satisfactorily to classify Mystery Monitors; all that can certainly be said of them is that they are truly Godlike.

    تنظیم کننده امکان جاودانگی انسان است؛ انسان امکان شخصیتیِ تنظیم کننده است. تنظیم کنندگان منحصر به فرد شما کار می‌کنند تا به امید جاودانه ساختن هویت موقتتان شما را روحی سازند. تنظیم کنندگان مملو از مهر زیبا و خود - ارزانی کنندۀ پدر روحها هستند. آنها به راستی و به طور الهی شما را دوست دارند؛ آنها زندانیان امید روح هستند که در اذهان انسانها محبوس می‌باشند. آنها شدیداً مشتاق دستیابی اذهان انسانی شما به ربانیت هستند تا تنهایی‌شان پایان یابد، تا به همراه شما از محدودیتهای جامۀ مادی و پوشاک زمان رهایی یابند.

107:6.2 (1182.4) The Adjuster is man’s eternity possibility; man is the Adjuster’s personality possibility. Your individual Adjusters work to spiritize you in the hope of eternalizing your temporal identity. The Adjusters are saturated with the beautiful and self-bestowing love of the Father of spirits. They truly and divinely love you; they are the prisoners of spirit hope confined within the minds of men. They long for the divinity attainment of your mortal minds that their loneliness may end, that they may be delivered with you from the limitations of material investiture and the habiliments of time.

    مسیر شما به بهشت مسیر دستیابی به روح است، و طبیعت تنظیم کننده آشکارسازی طبیعت روحی پدر جهانی را به طور وفادارانه برملا می‌سازد. تنظیم کننده ممکن است فراتر از صعود بهشتی و در مراحل پس پایان دهندۀ دوران زندگانی جاودان با شریک بشری روزگار پیشین در غیر از خدمت روحی تماس گیرد؛ اما صعود بهشت و دوران زندگانی پایان دهنده شراکت میان انسان خداشناس در حال معنویت‌یابی و خدمت روحانی تنظیم کنندۀ آشکار کنندۀ خداوند است.

107:6.3 (1182.5) Your path to Paradise is the path of spirit attainment, and the Adjuster nature will faithfully unfold the revelation of the spiritual nature of the Universal Father. Beyond the Paradise ascent and in the postfinaliter stages of the eternal career, the Adjuster may possibly contact with the onetime human partner in other than spirit ministry; but the Paradise ascent and the finaliter career are the partnership between the God-knowing spiritualizing mortal and the spiritual ministry of the God-revealing Adjuster.

    ما می‌دانیم که تنظیم کنندگان فکر روح هستند، ارواح خالص، ظاهراً ارواح مطلق. اما تنظیم کننده همچنین باید چیزی بیش از واقعیت منحصر به فرد روحی باشد. علاوه بر ذهنیت مورد حدس، عوامل انرژی خالص نیز وجود دارند. اگر به خاطر داشته باشید که خداوند منبع انرژی خالص و روح خالص است، زیاد مشکل نخواهد بود که اجزای او به صورت هر دو در نظر گرفته شوند. این یک واقعیت است که تنظیم کنندگان فضا را روی مدارهای آنی و جهانی جاذبۀ جزیرۀ بهشت می‌پیمایند.

107:6.4 (1182.6) We know that Thought Adjusters are spirits, pure spirits, presumably absolute spirits. But the Adjuster must also be something more than exclusive spirit reality. In addition to conjectured mindedness, factors of pure energy are also present. If you will remember that God is the source of pure energy and of pure spirit, it will not be so difficult to perceive that his fragments would be both. It is a fact that the Adjusters traverse space over the instantaneous and universal gravity circuits of the Paradise Isle.

    این که ناصحان اسرارآمیز با مدارهای مادی جهان جهانها بدین شکل مرتبطند به راستی حیرت‌آور است. اما این یک واقعیت باقی می‌ماند که آنها در سرتاسر کل جهان بزرگ روی مدارهای مادی - جاذبه به طور برق‌آسا حرکت می‌کنند. کاملاً ممکن است که آنها حتی در سطوح فضای بیرونی رخنه ‌کنند. آنها قطعاً می‌توانند حضور جاذبۀ بهشت را به داخل این نواحی دنبال کنند، و گر چه نوع شخصیت من می‌تواند مدارهای ذهنی عامل پیوند را همچنین فراتر از مرزهای جهان بزرگ بپیماید، ما هرگز نسبت به کشف حضور تنظیم کنندگان در نواحی ناشناختۀ فضای بیرونی مطمئن نبوده‌ایم.

107:6.5 (1182.7) That the Mystery Monitors are thus associated with the material circuits of the universe of universes is indeed puzzling. But it remains a fact that they flash throughout the entire grand universe over the material-gravity circuits. It is entirely possible that they may even penetrate the outer space levels; they certainly could follow the gravity presence of Paradise into these regions, and though my order of personality can traverse the mind circuits of the Conjoint Actor also beyond the confines of the grand universe, we have never been sure of detecting the presence of Adjusters in the uncharted regions of outer space.

    و با این وجود، در حالی که تنظیم کنندگان مدارهای مادی - جاذبه را به کار می‌گیرند، همانند آفرینش مادی تحت تسلط آن نیستند. تنظیم کنندگان اجزای نیای جاذبه هستند، نه پیامدهای جاذبه؛ آنها در یک سطح جهانی وجود که فرضاً مقدم بر ظهور جاذبه است به اجزای مختلف تقسیم شده‌اند.

107:6.6 (1183.1) And yet, while the Adjusters utilize the material-gravity circuits, they are not subject thereto as is material creation. The Adjusters are fragments of the ancestor of gravity, not the consequentials of gravity; they have segmentized on a universe level of existence which is hypothetically antecedent to gravity appearance.

    تنظیم کنندگان از زمان اعطای خود تا روز رهایی‌شان برای رهسپاری به دیوینینگتون، به دنبال مرگ طبیعیِ تابعان انسانی‌شان، هیچ استراحتی ندارند. و آنهایی که تابعانشان از دروازه‌های مرگ طبیعی عبور نمی‌کنند حتی این فراغت موقت را نیز تجربه نمی‌کنند. تنظیم کنندگان فکر نیازی به دریافت انرژی ندارند؛ آنها انرژی هستند، از بالاترین و الهی‌ترین نوع انرژی.

107:6.7 (1183.2) Thought Adjusters have no relaxation from the time of their bestowal until the day of their release to start for Divinington upon the natural death of their mortal subjects. And those whose subjects do not pass through the portals of natural death do not even experience this temporary respite. Thought Adjusters do not require energy intake; they are energy, energy of the highest and most divine order.

7- تنظیم کنندگان و شخصیت

7. Adjusters and Personality

    تنظیم کنندگان فکر شخصیت نیستند، اما وجودهای واقعی هستند؛ آنها به راستی و به طور کامل فردیت یافته‌اند، گر چه در حالی که در انسانها سکنی می‌گزینند، در واقع هرگز شخصیت نمی‌یابند. تنظیم کنندگان شخصیتهای حقیقی نیستند؛ آنها واقعیتهای حقیقی هستند، خالص‌ترین نوع واقعیت که در جهان جهانها شناخته شده است — آنها حضور الهی هستند. این قطعات شگفت‌انگیز پدر گر چه شخصی نیستند، معمولاً به عنوان موجودات و گاهی اوقات، به خاطر فازهای معنوی خدمت کنونی‌شان به انسانها، به عنوان وجودهای روحی مورد اشاره قرار می‌گیرند.

107:7.1 (1183.3) Thought Adjusters are not personalities, but they are real entities; they are truly and perfectly individualized, although they are never, while indwelling mortals, actually personalized. Thought Adjusters are not true personalities; they are true realities, realities of the purest order known in the universe of universes — they are the divine presence. Though not personal, these marvelous fragments of the Father are commonly referred to as beings and sometimes, in view of the spiritual phases of their present ministry to mortals, as spirit entities.

    اگر تنظیم کنندگان فکر شخصیتهایی نیستند که از امتیازات اراده و قدرت انتخاب برخوردار باشند، پس چگونه می‌توانند افراد انسانی را انتخاب نمایند و داوطلب سکنی گزیدن در این مخلوقات کرات تکاملی شوند؟ این یک سؤال آسان برای پرسیدن است، اما احتمالاً تاکنون هیچ موجودی در جهان جهانها پاسخ دقیق آن را نیافته است. حتی رستۀ شخصیت من، پیام‌آوران منفرد، اعطای اراده، انتخاب، و عشق در آن وجودهایی را که شخصی نیستند به طور کامل نمی‌فهمد.

107:7.2 (1183.4) If Thought Adjusters are not personalities having prerogatives of will and powers of choice, how then can they select mortal subjects and volunteer to indwell these creatures of the evolutionary worlds? This is a question easy to ask, but probably no being in the universe of universes has ever found the exact answer. Even my order of personality, the Solitary Messengers, does not fully understand the endowment of will, choice, and love in entities that are not personal.

    ما اغلب پنداشته‌ایم که تنظیم کنندگان فکر باید در کلیۀ سطوح پیش شخصیِ انتخاب از اراده برخوردار باشند. آنها داوطلب سکنی گزیدن در موجودات بشری می‌شوند. آنها برای دوران زندگانی جاودان انسان طرح‌ریزی می‌کنند. آنها مطابق شرایط انطباق می‌یابند، تغییر و تبدیل، و جایگزین می‌شوند، و این فعالیتها دلالت بر ارادۀ راستین دارد. آنها به انسانها عطوفت دارند. آنها در بحرانهای جهان دست به عمل می‌زنند. آنها همیشه منتظرند تا مطابق انتخاب بشری قاطعانه عمل نمایند، و اینها تماماً واکنشهای بسیار ارادی هستند. در کلیۀ وضعیتهایی که به حوزۀ ارادۀ بشری مربوط نیست، آنها بدون شک رفتاری را به نمایش می‌گذارند که بر اعمال قدرتی که از هر نظر معادل اراده، حداکثر تصمیم‌گیری است، دلالت دارد.

107:7.3 (1183.5) We have often speculated that Thought Adjusters must have volition on all prepersonal levels of choice. They volunteer to indwell human beings, they lay plans for man’s eternal career, they adapt, modify, and substitute in accordance with circumstances, and these activities connote genuine volition. They have affection for mortals, they function in universe crises, they are always waiting to act decisively in accordance with human choice, and all these are highly volitional reactions. In all situations not concerned with the domain of the human will, they unquestionably exhibit conduct which betokens the exercise of powers in every sense the equivalent of will, maximated decision.

    پس چرا اگر تنظیم کنندگان فکر از اراده برخوردارند، تابع خواست بشری هستند؟ ما باور داریم که دلیل آن این است که ارادۀ تنظیم کننده، گر چه طبیعتش مطلق است، تجلی پیش شخصی دارد. خواست بشری در سطح شخصیتیِ واقعیت جهان عمل می‌کند، و در سراسر کیهان چیز غیرشخصی — ناشخصی، زیرشخصی، و پیش شخصی — همواره نسبت به خواست و اَعمال شخصیتِ موجود واکنشمند است.

107:7.4 (1183.6) Why then, if Thought Adjusters possess volition, are they subservient to the mortal will? We believe it is because Adjuster volition, though absolute in nature, is prepersonal in manifestation. Human will functions on the personality level of universe reality, and throughout the cosmos the impersonal — the nonpersonal, the subpersonal, and the prepersonal — is ever responsive to the will and acts of existent personality.

    در سراسر یک جهانِ موجودات آفریده شده و انرژیهای ناشخصی ما مشاهده نمی‌کنیم که خواست، اراده، انتخاب، و عشق جدا از شخصیت تجلی یابد. به جز در تنظیم کنندگان و سایر وجودهای مشابه ما شاهد کارکرد این ویژگیهای شخصیت در ارتباط با واقعیتهای غیرشخصی نیستیم. این درست نیست که یک تنظیم کننده زیرشخصی نامیده شود. همچنین صحیح نیست که چنین وجودی به صورت فوق شخصی مورد اشاره قرار گیرد، اما کاملاً جایز است که چنین موجودی پیش شخصی نامگذاری شود.

107:7.5 (1183.7) Throughout a universe of created beings and nonpersonal energies we do not observe will, volition, choice, and love manifested apart from personality. Except in the Adjusters and other similar entities we do not witness these attributes of personality functioning in association with impersonal realities. It would not be correct to designate an Adjuster as subpersonal, neither would it be proper to allude to such an entity as superpersonal, but it would be entirely permissible to term such a being prepersonal.

    برای موجودی از نوع ما این اجزای الوهیت به عنوان هدایای الهی شناخته می‌شوند. ما تصدیق می‌کنیم که منشأ تنظیم کنندگان الهی است، و این که آنها در بر گیرندۀ گواه و نمایش محتملِ حفظ امکان ارتباط مستقیم و نامحدود توسط پدر جهانی با هر یک و کلیۀ مخلوقات مادی در سراسر قلمروهای عملاً نامحدود او می‌باشند، و تمام این امر کاملاً جدا از حضور او در شخصیتهای پسران بهشتی او یا از طریق خدمات روحانی غیرمستقیم در شخصیتهای روح بیکران می‌باشد.

107:7.6 (1184.1) To our orders of being these fragments of Deity are known as the divine gifts. We recognize that the Adjusters are divine in origin, and that they constitute the probable proof and demonstration of a reservation by the Universal Father of the possibility of direct and unlimited communication with any and all material creatures throughout his virtually infinite realms, and all of this quite apart from his presence in the personalities of his Paradise Sons or through his indirect ministrations in the personalities of the Infinite Spirit.

    هیچ موجود آفریده شده‌ای وجود ندارد که از میزبانی برای ناصحان اسرارآمیز شادمان نشود، اما هیچ رسته‌ای از موجودات به جز مخلوقات تکاملی صاحب اراده که از سرنوشت پایان دهنده برخوردارند بدین شکل مورد سکنی واقع نمی‌شود.

107:7.7 (1184.2) There are no created beings that would not delight to be hosts to the Mystery Monitors, but no orders of beings are thus indwelt excepting evolutionary will creatures of finaliter destiny.

    [عرضه شده توسط یک پیام‌آور منفرد اُروانتان.]

107:7.8 (1184.3) [Presented by a Solitary Messenger of Orvonton.]

Back to Top