کتاب یورنشیا - مقالۀ 46
ستاد مرکزی سیستم محلی

کتاب یورنشیا   

II. بخش دوم - جهان محلی    جروسم، ستاد مرکزی سِتانیا، یک پایتخت متوسط یک سیستم محلی است، و صرف نظر از بی‌قاعدگیهای بیشمار که سبب آن شورش لوسیفر و اعطای میکائیل در یورنشیا بود، نمونه‌ای از کرات مشابه است. سیستم محلی شما از میان تجاربی طوفانی عبور نموده است، اما در حال حاضر به کارآمدترین صورت اداره می‌شود، و با گذشت اعصار، پیامدهای تفرقه به کندی اما با قطعیت ریشه‌کن می‌شوند. نظم و نیکخواهی در حال بازگشت است و شرایط در جروسم به وضعیت آسمانی روایات شما بیشتر و بیشتر نزدیک می‌شود، زیرا ستاد مرکزی سیستم به راستی بهشتی است که توسط اکثریت ایمانداران مذهبی قرن بیستم مجسم شده است.

46:0.1 (519.1) JERUSEM, the headquarters of Satania, is an average capital of a local system, and aside from numerous irregularities occasioned by the Lucifer rebellion and the bestowal of Michael on Urantia, it is typical of similar spheres. Your local system has passed through some stormy experiences, but it is at present being administered most efficiently, and as the ages pass, the results of disharmony are being slowly but surely eradicated. Order and good will are being restored, and the conditions on Jerusem are more and more approaching the heavenly status of your traditions, for the system headquarters is truly the heaven visualized by the majority of twentieth-century religious believers.

1- سیمای فیزیکی جروسم

1. Physical Aspects of Jerusem

    جروسم به یکهزار بخش عرضی و ده هزار منطقۀ طولی تقسیم شده است. کره دارای هفت پایتخت اصلی و هفتاد مرکز فرعی اداری است. هفت پایتخت منطقه‌ای درگیر فعالیتهای متنوعند، و فرمانروای سیستم حداقل سالی یکبار در هر یک حضور می‌یابد.

46:1.1 (519.2) Jerusem is divided into one thousand latitudinal sectors and ten thousand longitudinal zones. The sphere has seven major capitals and seventy minor administrative centers. The seven sectional capitals are concerned with diverse activities, and the System Sovereign is present in each at least once a year.

    مایل استاندارد جروسم حدوداً برابر با هفت مایل یورنشیا است. وزن استاندارد، ”گریدَنت“، روی سیستم اعشار از آلتیمتان کامل بنا شده است و نمایانگر تقریباً ده اونس وزن شما است. روز سِتانیا برابر با سه روز منهای یک ساعت، چهار دقیقه، و پانزده ثانیه به وقت یورنشیا است. این زمان گردش محوری جروسم است. سال سیستم شامل یکصد روز جروسم است. زمان سیستم به وسیلۀ کرونولدِکهای استاد اعلام می‌شود.

46:1.2 (519.3) The standard mile of Jerusem is equivalent to about seven Urantia miles. The standard weight, the “gradant,” is built up through the decimal system from the mature ultimaton and represents almost exactly ten ounces of your weight. The Satania day equals three days of Urantia time, less one hour, four minutes, and fifteen seconds, that being the time of the axial revolution of Jerusem. The system year consists of one hundred Jerusem days. The time of the system is broadcast by the master chronoldeks.

    انرژی جروسم به طول عالی کنترل می‌شود و در کانالهای منطقه‌ای که مستقیماً از شارژهای انرژی فضا تغذیه می‌شوند و به طور ماهرانه توسط کنترلگران استاد فیزیکی اداره می‌شوند، به دور کره در گردش است. مقاومت طبیعی در برابر عبور این انرژیها از میان کانالهای فیزیکی هدایت، گرمای مورد نیاز را برای تولید دمای معتدل جروسم به وجود می‌آورد. درجۀ حرارت طی مدت نور کامل در حدود 70 درجۀ فارنهایت نگاه داشته می‌شود، در حالی که در طول زمان کاهش نور به اندکی کمتر از 50 درجه تنزل می‌یابد.

46:1.3 (519.4) The energy of Jerusem is superbly controlled and circulates about the sphere in the zone channels, which are directly fed from the energy charges of space and expertly administered by the Master Physical Controllers. The natural resistance to the passage of these energies through the physical channels of conduction yields the heat required for the production of the equable temperature of Jerusem. The full-light temperature is maintained at about 70 degrees Fahrenheit, while during the period of light recession it falls to a little lower than 50 degrees.

    فهم سیستم روشنایی جروسم نباید برای شما زیاد مشکل باشد. هیچ شب و روز، و هیچ فصل گرما و سرما وجود ندارد. تبدیل کنندگان نیرو یکصد هزار مرکز را تحت سرپرستی دارند. انرژیهای رقیق شده از این مراکز به سوی بالا به میان اتمسفر سیاره افکنده می‌شوند و دستخوش تغییرات مشخصی می‌شوند، تا این که به سقف هوای الکتریکی کره می‌رسند، و سپس این انرژیها به صورت یک نور ملایم، از صافی عبور کرده، و یکنواخت، در حدود شدت نور خورشید یورنشیا، هنگامی که خورشید در ساعت ده صبح در آسمان در حال درخشش است به سوی پایین منعکس می‌شوند.

46:1.4 (519.5) The lighting system of Jerusem should not be so difficult for you to comprehend. There are no days and nights, no seasons of heat and cold. The power transformers maintain one hundred thousand centers from which rarefied energies are projected upward through the planetary atmosphere, undergoing certain changes, until they reach the electric air-ceiling of the sphere; and then these energies are reflected back and down as a gentle, sifting, and even light of about the intensity of Urantia sunlight when the sun is shining overhead at ten o’clock in the morning.

    تحت چنین شرایط روشنایی دهی، پرتوهای نور به نظر نمی‌رسد از یک نقطه بیایند. آنها درست از آسمان تابیده می‌شوند و از جهات مختلف فضا به طور یکسان ساطع می‌شوند. این نور بسیار شبیه نور طبیعی آفتاب است به جز این که از گرمای بسیار کمتری برخوردار است. بدین ترتیب مشخص خواهد ‌شد که این کرات ستاد مرکزی در فضا نورانی نیستند. اگر جروسم بسیار نزدیک به یورنشیا بود، مرئی نمی‌بود.

46:1.5 (520.1) Under such conditions of lighting, the light rays do not seem to come from one place; they just sift out of the sky, emanating equally from all space directions. This light is very similar to natural sunlight except that it contains very much less heat. Thus it will be recognized that such headquarters worlds are not luminous in space; if Jerusem were very near Urantia, it would not be visible.

    گازهایی که این انرژی - نور را از یونسفر فوقانی جروسم به زمین منعکس می‌کنند بسیار شبیه گازهای کمربند فوقانی هوای یورنشیا هستند که به پدیدۀ شفق موسوم به نورهای شمالی شما مربوطند، گر چه اینها به واسطۀ علل متفاوتی ایجاد می‌شوند. در یورنشیا همین حفاظ گازی است که از فرار امواج پخش زمینی ممانعت می‌کند و هنگامی که در پرواز مستقیمشان به سوی بیرون به این کمربند گازی برخورد می‌کنند آنان را به سوی زمین منعکس می‌سازد. بدین ترتیب امواج منتشره، همینطور که در میان هوا در گرداگرد کرۀ شما حرکت می‌کنند، در نزدیکی سطح نگاه داشته می‌شوند.

46:1.6 (520.2) The gases which reflect this light-energy from the Jerusem upper ionosphere back to the ground are very similar to those in the Urantia upper air belts which are concerned with the auroral phenomena of your so-called northern lights, although these are produced by different causes. On Urantia it is this same gas shield which prevents the escape of the terrestrial broadcast waves, reflecting them earthward when they strike this gas belt in their direct outward flight. In this way broadcasts are held near the surface as they journey through the air around your world.

    این روشنایی کره طی هفتاد و پنج در صد روز جروسم به طور یکنواخت حفظ می‌شود، و سپس به طور تدریجی از شدت نور کاسته می‌شود تا این که در لحظۀ حداقل روشنایی، نور در حد ماه کامل شما در یک شب صاف می‌شود. این وقت سکوت برای تمامی جروسم است. در طول این زمان استراحت و توانبخشی فقط ایستگاههای دریافت پخش مشغول به کار هستند.

46:1.7 (520.3) This lighting of the sphere is uniformly maintained for seventy-five per cent of the Jerusem day, and then there is a gradual recession until, at the time of minimum illumination, the light is about that of your full moon on a clear night. This is the quiet hour for all Jerusem. Only the broadcast-receiving stations are in operation during this period of rest and rehabilitation.

    جروسم از چندین خورشید نزدیک نور ضعیف دریافت می‌کند — یک نوع نور تابناک ستاره‌ای — اما به آنان وابسته نیست. کراتی نظیر جروسم در معرض بی‌ثباتی اختلالات خورشیدی قرار ندارند، و با مشکل یک خورشید در حال سردی یا مرگ نیز مواجه نیستند.

46:1.8 (520.4) Jerusem receives faint light from several near-by suns — a sort of brilliant starlight — but it is not dependent on them; worlds like Jerusem are not subject to the vicissitudes of sun disturbances, neither are they confronted with the problem of a cooling or dying sun.

    هفت کرات انتقالی مطالعه و چهل و نه اقمار آنان از طریق تکنیک جروسم گرما یافته، روشنایی دریافت نموده، انرژی گرفته، و آبیاری می‌شوند.

46:1.9 (520.5) The seven transitional study worlds and their forty-nine satellites are heated, lighted, energized, and watered by the Jerusem technique.

2- نمای فیزیکی جروسم

2. Physical Features of Jerusem

    در جروسم شما دلتان برای رشته کوههای ناهموار یورنشیا و سایر کرات تکاملی تنگ خواهد شد، زیرا نه زمین لرزه‌ای وجود دارد و نه بارانی، اما شما از کوهسارهای زیبا و سایر تنوعات بی‌نظیر جغرافیایی و مناظر طبیعی لذت خواهید برد. مناطق عظیم جروسم در یک ”حالت طبیعی“ حفظ شده‌اند، و عظمت این نواحی کاملاً فراتر از توان تخیل بشری است.

46:2.1 (520.6) On Jerusem you will miss the rugged mountain ranges of Urantia and other evolved worlds since there are neither earthquakes nor rainfalls, but you will enjoy the beauteous highlands and other unique variations of topography and landscape. Enormous areas of Jerusem are preserved in a “natural state,” and the grandeur of such districts is quite beyond the powers of human imagination.

    هزاران هزار دریاچۀ کوچک وجود دارند، اما از رودخانه‌های متلاطم یا اقیانوسهای پهناور خبری نیست. بارش باران وجود ندارد و از طوفانها یا کولاکها در هیچیک از کرات معماری شده اثری نیست، اما در طول پایین‌ترین درجۀ حرارت که همزمان با کاهش نور صورت می‌گیرد، رطوبت به طور روزانه نشست می‌کند. (نقطۀ شبنم در یک کرۀ سه گازه بیشتر از یک سیارۀ دو گازه مثل یورنشیا است.) حیات فیزیکی گیاهی و دنیای مورانشیای چیزهای زنده هر دو مستلزم آب هستند، اما این عمدتاً از طریق سیستم زیرخاکی گردشی که در سرتاسر کره حتی تا نوک کوهسارها گسترش دارد تأمین می‌شود. این سیستم آبی تماماً در زیر سطح قرار ندارد، زیرا کانالهای بسیاری هستند که دریاچه‌های زلال جروسم را به هم متصل می‌سازند.

46:2.2 (520.7) There are thousands upon thousands of small lakes but no raging rivers nor expansive oceans. There is no rainfall, neither storms nor blizzards, on any of the architectural worlds, but there is the daily precipitation of the condensation of moisture during the time of lowest temperature attending the light recession. (The dew point is higher on a three-gas world than on a two-gas planet like Urantia.) The physical plant life and the morontia world of living things both require moisture, but this is largely supplied by the subsoil system of circulation which extends all over the sphere, even up to the very tops of the highlands. This water system is not entirely subsurface, for there are many canals interconnecting the sparkling lakes of Jerusem.

    اتمسفر جروسم یک مخلوط سه گازه است. این هوا بسیار شبیه هوای یورنشیا است، به اضافۀ گازی که برای تنفس نوع مورانشیایی حیات تطبیق داده شده است. این گاز سوم به هیچ وجه برای هوای تنفسی انواع مادی حیوانات یا گیاهان نامناسب نیست.

46:2.3 (520.8) The atmosphere of Jerusem is a three-gas mixture. This air is very similar to that of Urantia with the addition of a gas adapted to the respiration of the morontia order of life. This third gas in no way unfits the air for the respiration of animals or plants of the material orders.

    سیستم ترابری به جریانات در حال گردش حرکت انرژی متصل است. این جریانات اصلی انرژی در فواصل ده مایلی واقع شده‌اند. موجودات مادی سیاره از طریق تنظیم مکانیسمهای فیزیکی می‌توانند با سرعتی که از دو تا پانصد مایل در ساعت متغیر است حرکت کنند. پرندگان حمل و نقل در حدود یکصد مایل در ساعت پرواز می‌کنند. مکانیسمهای هوایی پسران ماتریال در حدود پانصد مایل در ساعت حرکت می‌کنند. موجودات مادی و موجودات دوران اولیۀ مورانشیا باید این وسایل مکانیکی ترابری را به کار گیرند، اما شخصیتهای روحی از طریق پیوند با نیروهای برتر و منابع روحی انرژی حرکت می‌کنند.

46:2.4 (521.1) The transportation system is allied with the circulatory streams of energy movement, these main energy currents being located at ten-mile intervals. By adjustment of physical mechanisms the material beings of the planet can proceed at a pace varying from two to five hundred miles per hour. The transport birds fly at about one hundred miles an hour. The air mechanisms of the Material Sons travel around five hundred miles per hour. Material and early morontia beings must utilize these mechanical means of transport, but spirit personalities proceed by liaison with the superior forces and spirit sources of energy.

    جروسم و کرات مربوط به آن از ده بخش استاندارد حیات فیزیکی که ویژگی کرات معماری شدۀ نبادان می‌باشد برخوردارند. و چون هیچ تکامل ارگانیکی در جروسم وجود ندارد، هیچ شکل متضاد حیات، هیچ پیکاری برای وجود، هیچ بقای اصلح، وجود ندارد. به عبارت دیگر یک انطباق خلاق وجود دارد که حاکی از زیبایی، توازن، و کمال کرات جاودانۀ جهان مرکزی و الهی است. و در تمامی این کمال خلاق، شگفت‌انگیزترین اختلاط حیات فیزیکی و مورانشیا وجود دارد که توسط هنروران سماوی و همکاران آنان به گونه‌ای هنرمندانه جلوه‌گر شده است.

46:2.5 (521.2) Jerusem and its associated worlds are endowed with the ten standard divisions of physical life characteristic of the architectural spheres of Nebadon. And since there is no organic evolution on Jerusem, there are no conflicting forms of life, no struggle for existence, no survival of the fittest. Rather is there a creative adaptation which foreshadows the beauty, the harmony, and the perfection of the eternal worlds of the central and divine universe. And in all this creative perfection there is the most amazing intermingling of physical and of morontia life, artistically contrasted by the celestial artisans and their fellows.

    جروسم در واقع یک پیش مزۀ شکوه و عظمت بهشت است. اما شما هرگز نمی‌توانید با هیچ توصیف به کار گرفته شده، نسبت به دستیابی به ایده‌ای مکفی از این کرات معماری شدۀ پرشکوه امیدوار باشید. چیزهای بسیار اندکی با آنچه که در کرۀ شما وجود دارد قابل مقایسه‌اند، و حتی در آن صورت چیزهای جروسم آنقدر از چیزهای یورنشیا برترند که مقایسه تقریباً پوچ و بی‌معنی است. تا هنگامی که شما عملاً به جروسم وارد شوید، به سختی می‌توانید چیزی شبیه به یک درک واقعی از کرات آسمانی به دست آورید، اما در زمانی نه چندان دور در آینده تجربۀ آمدن شما به پایتخت سیستم با ورودتان به کرات دوردست‌تر آموزشی جهان، ابرجهان، و هاونا که زمانی تحقق خواهد یافت، مقایسه خواهد شد.

46:2.6 (521.3) Jerusem is indeed a foretaste of paradisiacal glory and grandeur. But you can never hope to gain an adequate idea of these glorious architectural worlds by any attempted description. There is so little that can be compared with aught on your world, and even then the things of Jerusem so transcend the things of Urantia that the comparison is almost grotesque. Until you actually arrive on Jerusem, you can hardly entertain anything like a true concept of the heavenly worlds, but that is not so long a time in the future when your coming experience on the system capital is compared with your sometime arrival on the more remote training spheres of the universe, the superuniverse, and of Havona.

    منطقۀ تولید یا لابراتوار جروسم یک زمین پهناور است که مردم یورنشیا به سختی آن را خواهند شناخت، زیرا هیچ دودکشی ندارد. با این وجود، یک ساختار پیچیدۀ مادی تولیدی به این کرات ویژه مربوط است، و یک کمال تکنیک مکانیکی و پیشرفت فیزیکی وجود دارد که مجرب‌ترین شیمیدانها و مخترعین شما را شگفت زده و حتی غرق در حیرت می‌سازد. درنگ کنید تا ملاحظه کنید که این اولین کرۀ اقامت در مسیر سفر به بهشت بسیار مادی‌تر است تا روحی. در سراسر دوران سکونت شما در جروسم و کرات دوران گذار آن، شما بسیار به حیات زمینی چیزهای مادیتان نزدیکترید تا حیات بعدی وجود پیشروندۀ روحی‌تان.

46:2.7 (521.4) The manufacturing or laboratory sector of Jerusem is an extensive domain, one which Urantians would hardly recognize since it has no smoking chimneys; nevertheless, there is an intricate material economy associated with these special worlds, and there is a perfection of mechanical technique and physical achievement which would astonish and even awe your most experienced chemists and inventors. Pause to consider that this first world of detention in the Paradise journey is far more material than spiritual. Throughout your stay on Jerusem and its transition worlds you are far nearer your earth life of material things than your later life of advancing spirit existence.

    کوه سراف، مرتفع‌ترین بلندی در جروسم، تقریباً پانزده هزار فوت ارتفاع دارد، و نقطۀ خروج برای تمامی سرافیمهای حمل و نقل است. در فراهم ساختن انرژی اولیه برای گریز از جاذبۀ سیاره و چیره شدن بر مقاومت هوا وسایل مکانیکی بیشماری مورد استفاده قرار می‌گیرند. در هر سه ثانیه به وقت یورنشیا در سراسر زمان روشنایی و گاهی اوقات تا دیر وقت طی مدت کاهش نور یک فرشتۀ حمل و نقل سراف عزیمت می‌کند. مسافران با سرعتی در حدود بیست و پنج مایل استاندارد در هر ثانیه به وقت یورنشیا خیز برمی‌دارند، و به سرعت استاندارد نمی‌رسند تا این که بیش از دو هزار مایل از جروسم دور شده باشند.

46:2.8 (521.5) Mount Seraph is the highest elevation on Jerusem, almost fifteen thousand feet, and is the point of departure for all transport seraphim. Numerous mechanical developments are used in providing initial energy for escaping the planetary gravity and overcoming the air resistance. A seraphic transport departs every three seconds of Urantia time throughout the light period and, sometimes, far into the recession. The transporters take off at about twenty-five standard miles per second of Urantia time and do not attain standard velocity until they are over two thousand miles away from Jerusem.

    مسافران به میدان کریستال، دریای موسوم به بلور، می‌رسند. در اطراف این منطقه ایستگاههای دریافت برای رسته‌های گوناگون موجوداتی که از طریق حمل و نقل سرافی فضا پیمایی می‌کنند قرار دارند. در نزدیکی ایستگاه دریافتِ کریستال قطبی برای دانشجویان دیدارگر، شما می‌توانید از رصدخانۀ مرواریدی بالا رفته و نقشۀ برجستۀ عظیم تمامی سیارۀ ستاد مرکزی را تماشا کنید.

46:2.9 (521.6) Transports arrive on the crystal field, the so-called sea of glass. Around this area are the receiving stations for the various orders of beings who traverse space by seraphic transport. Near the polar crystal receiving station for student visitors you may ascend the pearly observatory and view the immense relief map of the entire headquarters planet.

3- پخش برنامه‌های جروسم

3. The Jerusem Broadcasts

    پخش برنامه‌های ابرجهان و بهشت - هاونا در ارتباط با سلوینگتون و از طریق تکنیکی که کریستال قطبی، دریای بلور، را به کار می‌گیرد، در جروسم دریافت می‌شوند. اضافه بر تدارکات برای دریافت این ارتباطات خارج از نبادان، سه گروه مشخص از ایستگاههای دریافت وجود دارند. این گروههای جداگانه اما سه دایره‌ایِ ایستگاهها بر طبق دریافت پخش برنامه‌ها از کرات محلی، از ستاد مرکزی کوکبه، و از پایتخت جهان محلی تنظیم می‌شوند. کلیۀ این برنامه‌های پخشی به طور اتوماتیک نمایان می‌شوند، طوری که بتوانند توسط انواع موجوداتی که در آمفی‌تئاتر مرکزی پخش حضور دارند قابل فهم باشند. در میان تمامی مشغولیات برای یک انسان فراز یابنده در جروسم هیچ چیز سرگرم کننده‌تر و گیراتر از گوش دادن به رشتۀ بی‌پایان گزارشات فضایی جهان نیست.

46:3.1 (522.1) The superuniverse and Paradise-Havona broadcasts are received on Jerusem in liaison with Salvington and by a technique involving the polar crystal, the sea of glass. In addition to provisions for the reception of these extra-Nebadon communications, there are three distinct groups of receiving stations. These separate but tricircular groups of stations are adjusted to the reception of broadcasts from the local worlds, from the constellation headquarters, and from the capital of the local universe. All these broadcasts are automatically displayed so as to be discernible by all types of beings present in the central broadcast amphitheater; of all preoccupations for an ascendant mortal on Jerusem, none is more engaging and engrossing than that of listening in on the never-ending stream of universe space reports.

    این ایستگاهِ دریافتِ پخش برنامه‌های جروسم توسط یک آمفی‌تئاتر عظیم محصور شده است و گنجایش بیش از پنج میلیارد موجود — مادی و مورانشیایی — را دارد و علاوه بر آن شخصیتهای بیشمار روحی را جای می‌دهد. این آمفی‌تئاتر از مواد درخشنده‌ای که عمدتاً در یورنشیا ناشناخته‌اند ساخته شده است. این سرگرمی مورد علاقۀ تمامی جروسم است که اوقات فراغت خود را در ایستگاه پخش بگذرانند و در آنجا از بهروزی و وضعیت جهان اطلاع یابند. و این تنها فعالیت سیاره‌ای است که در طول مدت کاهش نور کند نمی‌شود.

46:3.2 (522.2) This Jerusem broadcast-receiving station is encircled by an enormous amphitheater, constructed of scintillating materials largely unknown on Urantia and seating over five billion beings — material and morontia — besides accommodating innumerable spirit personalities. It is the favorite diversion for all Jerusem to spend their leisure at the broadcast station, there to learn of the welfare and state of the universe. And this is the only planetary activity which is not slowed down during the recession of light.

    در این آمفی‌تئاتر دریافت پخش، پیامهای سلوینگتون به طور مداوم می‌رسند. در نزدیکی، کلام پدران والامرتبۀ کوکبه حداقل روزی یکبار از ایدنشیا دریافت می‌شود. هر چند گاه یکبار پخشهای معمول و ویژۀ یوورسا از طریق سلوینگتون رله می‌شوند، و هنگامی که پیامهای بهشت دریافت می‌شوند، تمامی جمعیت دور تا دور دریای بلور گرد می‌آیند و دوستان یوورسا پدیدۀ بازتاب را به تکنیک پخش بهشت اضافه می‌کنند، طوری که هر چه شنیده می‌شود قابل رویت می‌گردد. و بدین گونه است که پیش مزۀ مداوم زیبایی و شکوهِ پیش رونده به بقا یافتگان انسانی، همینطور که در ماجرای جاودانه به سوی داخل سیر می‌کنند، داده می‌شود.

46:3.3 (522.3) At this broadcast-receiving amphitheater the Salvington messages are coming in continuously. Near by, the Edentia word of the Most High Constellation Fathers is received at least once a day. Periodically the regular and special broadcasts of Uversa are relayed through Salvington, and when Paradise messages are in reception, the entire population is assembled around the sea of glass, and the Uversa friends add the reflectivity phenomena to the technique of the Paradise broadcast so that everything heard becomes visible. And it is in this manner that continual foretastes of advancing beauty and grandeur are afforded the mortal survivors as they journey inward on the eternal adventure.

    ایستگاه ارسال پیام جروسم در قطب مقابل کره واقع شده است. تمامی پخش پیامها از پایتخت سیستمها به تک تک کرات رله می‌شوند، به جز پیامهای میکائیل که گاهی اوقات از روی مدار فرشتۀ اعظم مستقیماً به مقصدهای خود ارسال می‌شوند.

46:3.4 (522.4) The Jerusem sending station is located at the opposite pole of the sphere. All broadcasts to the individual worlds are relayed from the system capitals except the Michael messages, which sometimes go direct to their destinations over the archangels’ circuit.

4- مناطق مسکونی و اداری

4. Residential and Administrative Areas

    قسمتهای قابل ملاحظۀ جروسم به عنوان مناطق مسکونی تعیین شده‌اند، در حالی که قسمتهای دیگر پایتخت سیستم به کارکردهای ضروری اداری که در بر گیرندۀ مدیریت امور 619 کرۀ مسکونی، 56 کرۀ انتقالی فرهنگی، و خود پایتخت سیستم است، تخصیص یافته‌اند. در جروسم و در نبادان این ترتیبات به صورت زیرین طراحی شده‌اند:

46:4.1 (522.5) Considerable portions of Jerusem are assigned as residential areas, while other portions of the system capital are given over to the necessary administrative functions involving the supervision of the affairs of 619 inhabited spheres, 56 transitional-culture worlds, and the system capital itself. On Jerusem and in Nebadon these arrangements are designed as follows:

    1- دایره‌ها — مناطق مسکونی غیربومی.

46:4.2 (522.6) 1. The circles — the nonnative residential areas.

    2- مربع‌ها — مناطق اجرایی - اداری سیستم.

46:4.3 (522.7) 2. The squares — the system executive-administrative areas.

    3- مستطیل‌ها — میعادگاه حیات پایین‌تر بومی.

46:4.4 (522.8) 3. The rectangles — the rendezvous of the lower native life.

    4- مثلث‌ها — مناطق محلی یا اداری جروسم.

46:4.5 (522.9) 4. The triangles — the local or Jerusem administrative areas.

    این ترتیب فعالیتهای سیستم به شکل دایره‌ها، مربع‌ها، مستطیل‌ها، و مثلث‌ها برای تمامی پایتخت سیستمهای نبادان مشترک است. ممکن است در یک جهان دیگر یک ترتیب کاملاً متفاوتی حاکم باشد. اینها اموری هستند که به وسیلۀ طرحهای متنوع پسران آفریننده تعیین می‌شوند.

46:4.6 (522.10) This arrangement of the system activities into circles, squares, rectangles, and triangles is common to all the system capitals of Nebadon. In another universe an entirely different arrangement might prevail. These are matters determined by the diverse plans of the Creator Sons.

    شرح ما پیرامون این مناطق مسکونی و اداری، هیچ توصیفی از سرزمینهای گسترده و زیبای پسران ماتریال خداوند، شهروندان دائمی جروسم، را در بر نمی‌گیرد. ما همچنین رسته‌های شگفت‌آور بیشمار دیگر از مخلوقات روحی و نزدیک به روحی را ذکر نمی‌کنیم. به عنوان مثال: جروسم از خدمات مؤثر اِسپیرانگا در طراحی کارکرد سیستم بهره‌مند است. این موجودات از سوی ساکنان فوق مادی و دیدارگران، وقف خدمت روحانی هستند. آنها یک گروه شگرف از موجودات هوشمند و زیبا هستند که خادمان گذرای مخلوقات بالاتر مورانشیا و مددکاران مورانشیا که برای نگهداری و تزیین تمامی آفرینشهای مورانشیا کار می‌کنند می‌باشند. آنها در جروسم چیزی هستند که مخلوقات بینابینی در یورنشیا می‌باشند، مددکارانی بینابینی که بین قلمرو مادی و روحی مشغول به کار هستند.

46:4.7 (523.1) Our narrative of these residential and administrative areas takes no account of the vast and beautiful estates of the Material Sons of God, the permanent citizens of Jerusem, neither do we mention numerous other fascinating orders of spirit and near-spirit creatures. For example: Jerusem enjoys the efficient services of the spironga of design for system function. These beings are devoted to spiritual ministry in behalf of the supermaterial residents and visitors. They are a wonderful group of intelligent and beautiful beings who are the transition servants of the higher morontia creatures and of the morontia helpers who labor for the upkeep and embellishment of all morontia creations. They are on Jerusem what the midway creatures are on Urantia, midway helpers functioning between the material and the spiritual.

    پایتخت سیستمها از این نظر بی‌نظیر هستند که تنها کراتی می‌باشند که تمامی سه فاز از وجود جهانی — مادی، مورانشیایی، و روحی — را تقریباً به طور کامل به نمایش می‌گذارند. شما چه یک شخصیت مادی، مورانشیایی، یا روحی باشید، در جروسم احساس در خانه بودن را خواهید کرد. موجودات ترکیبی همانند مخلوقات بینابینی و پسران ماتریال نیز چنین احساس می‌کنند.

46:4.8 (523.2) The system capitals are unique in that they are the only worlds which exhibit well-nigh perfectly all three phases of universe existence: the material, the morontial, and the spiritual. Whether you are a material, morontia, or spirit personality, you will feel at home on Jerusem; so also do the combined beings, such as the midway creatures and the Material Sons.

    جروسم ساختمانهای بزرگی هم از نوع مادی و هم از نوع مورانشیایی دارد، در حالی که تزیینات مناطق صرفاً روحی از نظر زیبایی و آکندگی کمتر نیستند. ای کاش می‌توانستم از قرینه‌های مورانشیایی دستگاههای اعجاب‌آور فیزیکی جروسم برایتان سخن بگویم! ای کاش فقط می‌توانستم عظمت تحسین برانگیز و کمال بدیع اسباب روحی این کرۀ ستاد مرکزی را تصویر نمایم! تخیلی‌ترین برداشت شما از کمال زیبایی و آکندگی اسباب و اثاثیه به سختی می‌تواند به این شکوه و عظمت نزدیک شود. و جروسم فقط اولین مرحله در مسیر رسیدن به کمال آسمانی زیبایی بهشت است.

46:4.9 (523.3) Jerusem has great buildings of both material and morontia types, while the embellishment of the purely spiritual zones is no less exquisite and replete. If I only had words to tell you of the morontia counterparts of the marvelous physical equipment of Jerusem! If I could only go on to portray the sublime grandeur and exquisite perfection of the spiritual appointments of this headquarters world! Your most imaginative concept of perfection of beauty and repleteness of appointment would hardly approach these grandeurs. And Jerusem is but the first step on the way to the supernal perfection of Paradise beauty.

5- دایره‌های جروسم

5. The Jerusem Circles

    مناطق مسکونی که به گروههای اصلی حیات جهان تخصیص یافته‌اند دایره‌های جروسم نام گرفته‌اند. آن گروههای دایره‌ای شکل که در این روایات ذکر می‌شوند از قرار زیر هستند:

46:5.1 (523.4) The residential reservations assigned to the major groups of universe life are designated the Jerusem circles. Those circle groups which find mention in these narratives are the following:

    1- دایره‌های پسران خداوند.

46:5.2 (523.5) 1. The circles of the Sons of God.

    2- دایره‌های فرشتگان و ارواح بالاتر.

46:5.3 (523.6) 2. The circles of the angels and higher spirits.

    3- دایره‌های مددکاران جهان، شامل پسران مخلوق - تثلیث یافته‌ای که به پسران آموزگار تثلیث تخصیص نیافته‌اند.

46:5.4 (523.7) 3. The circles of the Universe Aids, including the creature-trinitized sons not assigned to the Trinity Teacher Sons.

    4- دایره‌های کنترلگران استاد فیزیکی.

46:5.5 (523.8) 4. The circles of the Master Physical Controllers.

    5- دایره‌های انسانهای فراز یابندۀ به مأموریت گمارده شده، شامل مخلوقات بینابینی.

46:5.6 (523.9) 5. The circles of the assigned ascending mortals, including the midway creatures.

    6- دایره‌های کُلنیهای همیارانه.

46:5.7 (523.10) 6. The circles of the courtesy colonies.

    7- دایره‌های سپاه نهایت.

46:5.8 (523.11) 7. The circles of the Corps of the Finality.

    هر یک از این گروه‌بندیهای مسکونی شامل هفت دایرۀ هم مرکز و به طور پی در پی ارتفاع یافته می‌باشد. آنها همگی در امتداد یک خط ساخته شده‌اند اما در اندازه‌های متفاوت هستند و از مواد مختلف ساخته شده‌اند. آنها تماماً توسط دیوارهای دوررس محصور شده‌اند. این دیوارهای مرتفع گردشگاههای پهناوری را که هر گروه از هفت دایرۀ هم مرکز را به طور کامل احاطه می‌کنند شکل می‌دهند.

46:5.9 (523.12) Each of these residential groupings consists of seven concentric and successively elevated circles. They are all constructed along the same lines but are of different sizes and are fashioned of differing materials. They are all surrounded by far-reaching enclosures, which mount up to form extensive promenades entirely encompassing every group of seven concentric circles.

    1- دایره‌های پسران خداوند. اگر چه پسران خداوند از یک سیارۀ اجتماعی خود — یکی از کرات انتقالی فرهنگی — برخوردارند، آنها همچنین این سرزمینهای پهناور را در جروسم اشغال می‌کنند. انسانهای فراز یابنده در کرۀ انتقالیِ فرهنگیِ خود با کلیۀ رسته‌های فرزندی الهی آزادانه نشست و برخاست می‌کنند. در آنجا شما شخصاً این پسران را خواهید شناخت و دوست خواهید داشت، اما زندگی اجتماعی آنان عمدتاً به این کرۀ ویژه و اقمار آن محدود است. با وجود این، در دایره‌های جروسم، این گروههای متنوع فرزندی ممکن است در حال کار مشاهده شوند. و چون بینایی مورانشیا دامنۀ عظیمی دارد، شما می‌توانید در گردشگاههای پسران گردش کنید و فعالیتهای کنجکاوی برانگیز رسته‌های بیشمار آنان را از بالا بنگرید.

46:5.10 (524.1) 1. Circles of the Sons of God. Though the Sons of God possess a social planet of their own, one of the transitional-culture worlds, they also occupy these extensive domains on Jerusem. On their transitional-culture world the ascending mortals freely mingle with all orders of divine sonship. There you will personally know and love these Sons, but their social life is largely confined to this special world and its satellites. In the Jerusem circles, however, these various groups of sonship may be observed at work. And since morontia vision is of enormous range, you can walk about on the Sons’ promenades and overlook the intriguing activities of their numerous orders.

    این هفت دایرۀ پسران هم مرکزند و به طور پی در پی ارتفاع یافته‌اند، طوری که هر یک از دایره‌های بیرونی‌تر و بزرگتر بر دایره‌های درونی‌تر و کوچکتر مشرف و مسلط است و هر یک به وسیلۀ یک دیوار گردشگاه عمومی احاطه شده است. این دیوارها از سنگهای کریستال که درخشندگی سوسو زننده دارند ساخته شده‌اند و طوری ارتفاع یافته‌اند که بر کلیۀ دوایر مربوطۀ مسکونی خود مشرف و مسلطند. دروازه‌های بسیاری که — از پنجاه تا یکصد و پنجاه هزار — در هر یک از این دیوارها تعبیه شده‌اند، از کریستالهای یکپارچۀ مرواریدی تشکیل شده‌اند.

46:5.11 (524.2) These seven circles of the Sons are concentric and successively elevated so that each of the outer and larger circles overlooks the inner and smaller ones, each being surrounded by a public promenade wall. These walls are constructed of crystal gems of gleaming brightness and are so elevated as to overlook all of their respective residential circles. The many gates — from fifty to one hundred and fifty thousand — which penetrate each of these walls consist of single pearly crystals.

    اولین دایرۀ قلمرو پسران توسط پسران مجیستریال و پرسنلهای شخصی آنها اشغال شده است. اینجا مرکز تمامی طرحها و فعالیتهای فوری خدمات اعطایی و قضاوتی این پسران قضایی می‌باشد. همچنین از طریق این مرکز است که آونالهای سیستم ارتباطشان را با جهان حفظ می‌کنند.

46:5.12 (524.3) The first circle of the domain of the Sons is occupied by the Magisterial Sons and their personal staffs. Here center all of the plans and immediate activities of the bestowal and adjudicational services of these juridical Sons. It is also through this center that the Avonals of the system maintain contact with the universe.

    دایرۀ دوم توسط پسران آموزگار تثلیث اشغال شده است. در این قلمرو مقدس، دِینالها و همکاران آنها آموزش پسران اولیۀ آموزگار تازه از راه رسیده را پیش می‌برند. و آنها در تمام این کار توسط یک بخش از همرتبه‌های مشخص ستارگان تابناک عصر به گونه‌ای توانمند یاری می‌شوند. پسران مخلوق - تثلیث یافته یک ناحیۀ دایرۀ دِینالها را اشغال می‌کنند. پسران آموزگار تثلیث به این که نمایندگان شخصی پدر جهانی در یک سیستم محلی شوند بسیار نزدیک می‌شوند؛ آنها حداقل موجودات تثلیث منشأ هستند. این دایرۀ دوم برای کلیۀ مردمان جروسم فوق‌العاده جالب توجه است.

46:5.13 (524.4) The second circle is occupied by the Trinity Teacher Sons. In this sacred domain the Daynals and their associates carry forward the training of the newly arrived primary Teacher Sons. And in all of this work they are ably assisted by a division of certain co-ordinates of the Brilliant Evening Stars. The creature-trinitized sons occupy a sector of the Daynal circle. The Trinity Teacher Sons come the nearest to being the personal representatives of the Universal Father in a local system; they are at least Trinity-origin beings. This second circle is a domain of extraordinary interest to all the peoples of Jerusem.

    دایرۀ سوم به ملک صادقها اختصاص دارد. در اینجا رئیسان سیستم اقامت دارند و فعالیتهای تقریباً بی‌پایان این پسران همه فن حریف را سرپرستی می‌کنند. از هنگام بودن در اولین کرۀ قصر تا طی تمامی دوران زندگانی انسانهای فراز یابنده در جروسم، ملک صادقها پدر خواندگان و مشاوران همیشه حاضر هستند. گفتن این اشتباه نیست که جدا از فعالیتهای پیوستۀ پسران و دختران ماتریال، آنها تأثیر بارز در جروسم می‌باشند.

46:5.14 (524.5) The third circle is devoted to the Melchizedeks. Here the system chiefs reside and supervise the almost endless activities of these versatile Sons. From the first of the mansion worlds on through all the Jerusem career of ascending mortals, the Melchizedeks are foster fathers and ever-present advisers. It would not be amiss to say that they are the dominant influence on Jerusem aside from the ever-present activities of the Material Sons and Daughters.

    دایرۀ چهارم منزل وراندادکها و تمامی رسته‌های دیگر پسران دیدارگر و ناظری است که جدا از آن برایشان منزلی فراهم نشده است. پدران والامرتبۀ کوکبه در هنگام دیدار بازرسی سیستم محلی در این دایره سکنی می‌گزینند. کامل کنندگان خرد، مشاوران الهی، و بازرسان جهانی هنگامی که در سیستم در مأموریت هستند تماماً در این دایره اقامت دارند.

46:5.15 (524.6) The fourth circle is the home of the Vorondadeks and all other orders of the visiting and observer Sons who are not otherwise provided for. The Most High Constellation Fathers take up their abode in this circle when on visits of inspection to the local system. Perfectors of Wisdom, Divine Counselors, and Universal Censors all reside in this circle when on duty in the system.

    دایرۀ پنجم منزلگاه لانوناندکها، رسته فرزندی فرمانروایان سیستم و پرنسهای سیاره‌ای است. سه گروه هنگامی که در این حوزه در منزلگاه هستند، به طور واحد نشست و برخاست می‌کنند. نیروهای ذخیرۀ سیستم در این دایره نگاهداری می‌شوند، در حالی که فرمانروای سیستم معبدی دارد که در مرکز گروه ساختمانهای حکمرانی در تپۀ مدیریت واقع شده است.

46:5.16 (524.7) The fifth circle is the abode of the Lanonandeks, the sonship order of the System Sovereigns and the Planetary Princes. The three groups mingle as one when at home in this domain. The system reserves are held in this circle, while the System Sovereign has a temple situated at the center of the governing group of structures on administration hill.

    دایرۀ ششم مکان اقامت موقت حاملین حیات سیستم است. کلیۀ رسته‌های این پسران در اینجا گرد آمده و از اینجا عازم کرات مأموریت خویش می‌شوند.

46:5.17 (524.8) The sixth circle is the tarrying place of the system Life Carriers. All orders of these Sons are here assembled, and from here they go forth on their world assignments.

    دایرۀ هفتم میعادگاه پسران فراز یابنده است، آن انسانهایی که مأموریت دارند به همراه فرشتگان سراف همراه خود موقتاً در ستاد مرکزی سیستم کار کنند. کلیۀ انسانهای پیشین بالای وضعیت شهروندان جروسم و پایین‌تر از وضعیت پایان دهندگان، متعلق به گروهی که ستاد مرکزی آن در این دایره است محسوب می‌شوند.

46:5.18 (524.9) The seventh circle is the rendezvous of the ascending sons, those assigned mortals who may be temporarily functioning on the system headquarters, together with their seraphic consorts. All ex-mortals above the status of Jerusem citizens and below that of finaliters are reckoned as belonging to the group having its headquarters in this circle.

    این قرارگاههای مدور پسران یک منطقۀ عظیم را در بر می‌گیرد و تا هزار و نهصد سال پیش در مرکز آن یک منطقۀ باز وسیع وجود داشت. در این ناحیۀ مرکزی اکنون مرکز یادبود میکائیل قرار دارد، که در حدود پانصد سال پیش تکمیل گردید. چهار صد و نود و پنج سال پیش، هنگامی که این معبد گشایش یافت، میکائیل شخصاً حضور داشت، و تمامی جروسم داستان متأثر کنندۀ اعطای پسر استاد به یورنشیا، ناچیزترین کرۀ سِتانیا را شنید. مرکز یادبود میکائیل اکنون مرکز تمامی فعالیتهایی است که مدیریت تغییر یافتۀ سیستم را در بر می‌گیرد و به واسطۀ اعطای میکائیل به وقوع پیوسته است، و نیز شامل بیشتر فعالیتهایی که اخیراً در سلوینگتون شروع شده‌اند می‌باشد. پرسنل مرکز یادبود شامل بیش از یک میلیون شخصیت است.

46:5.19 (525.1) These circular reservations of the Sons occupy an enormous area, and until nineteen hundred years ago there existed a great open space at its center. This central region is now occupied by the Michael memorial, completed some five hundred years ago. Four hundred and ninety-five years ago, when this temple was dedicated, Michael was present in person, and all Jerusem heard the touching story of the Master Son’s bestowal on Urantia, the least of Satania. The Michael memorial is now the center of all activities embraced in the modified management of the system occasioned by Michael’s bestowal, including most of the more recently transplanted Salvington activities. The memorial staff consists of over one million personalities.

    2- دایره‌های فرشتگان. این دوایر فرشتگان همانند منطقۀ مسکونی پسران شامل هفت دایرۀ هم مرکز و به طور پی در پی ارتفاع یافته می‌باشد که هر یک به مناطق درونی مشرف و مسلط است.

46:5.20 (525.2) 2. The circles of the angels. Like the residential area of the Sons, these circles of the angels consist of seven concentric and successively elevated circles, each overlooking the inner areas.

    اولین دایرۀ فرشتگان توسط شخصیتهای بالاتر روح بیکران — پیام آوران منفرد و همکاران آنان — که ممکن است در کرۀ ستاد مرکزی مستقر باشند اشغال شده است. دومین دایره به گروههای بزرگ پیام‌آوران، مشاوران تکنیکی، همراهان، بازرسان، و ثبت کنندگان که ممکن است بر حسب اتفاق گاه به گاه در جروسم کار کنند تخصیص یافته است. سومین دایره در اختیار ارواح خادم رسته‌ها و گروه‌بندیهای بالاتر قرار دارد.

46:5.21 (525.3) The first circle of the angels is occupied by the Higher Personalities of the Infinite Spirit who may be stationed on the headquarters world — Solitary Messengers and their associates. The second circle is dedicated to the messenger hosts, Technical Advisers, companions, inspectors, and recorders as they may chance to function on Jerusem from time to time. The third circle is held by the ministering spirits of the higher orders and groupings.

    چهارمین دایره در اختیار سرافیمهای مدیر قرار دارد، و سرافیمهایی که در یک سیستم محلی مثل سِتانیا خدمت می‌کنند، یک ”لشکر بیشمار از فرشتگان“ هستند. پنجمین دایره توسط سرافیمهای سیاره‌ای اشغال شده است، در حالی که ششمین دایره منزلگاه خادمان دوران گذار می‌باشد. هفتمین دایره کرۀ اقامت موقت برخی رسته‌های آشکار نشدۀ سرافیمها است. ثبت کنندگانِ تمامی این گروههای فرشتگان که در معبد اسناد جروسم ساکن هستند، با همکاران خود اقامت ندارند. سه نسخه از تمامی اسناد در این تالار سه‌گانۀ آرشیوها حفظ شده است. در یک ستاد مرکزی سیستم، همیشه اسناد به شکل مادی، مورانشیایی، و روحی نگاه داشته می‌شوند.

46:5.22 (525.4) The fourth circle is held by the administrator seraphim, and the seraphim serving in a local system like Satania are an “innumerable host of angels.” The fifth circle is occupied by the planetary seraphim, while the sixth is the home of the transition ministers. The seventh circle is the tarrying sphere of certain unrevealed orders of seraphim. The recorders of all these groups of angels do not sojourn with their fellows, being domiciled in the Jerusem temple of records. All records are preserved in triplicate in this threefold hall of archives. On a system headquarters, records are always preserved in material, in morontia, and in spirit form.

    این هفت دایره به وسیلۀ دورنمای نمایشی جروسم که محیط آن پنج هزار مایل استاندارد می‌باشد احاطه شده‌اند. این دورنما به نمایش وضعیت در حال پیشرفت کرات مسکونی سِتانیا اختصاص یافته است و مداوماً تغییر می‌یابد تا به درستی جدیدترین شرایط روز را در تک تک سیارات نمایان سازد. من شک ندارم هنگامی که شما در دیدارهای اولیۀ خود مجاز به زمان فراغت طولانی‌تر شوید، این گردشگاه وسیع که مشرف و مسلط بر دایره‌های فرشتگان است اولین منظرۀ جروسم خواهد بود که توجه شما را جلب خواهد کرد.

46:5.23 (525.5) These seven circles are surrounded by the exhibit panorama of Jerusem, five thousand standard miles in circumference, which is devoted to the presentation of the advancing status of the peopled worlds of Satania and is constantly revised so as to truly represent up-to-date conditions on the individual planets. I doubt not that this vast promenade overlooking the circles of the angels will be the first sight of Jerusem to claim your attention when you are permitted extended leisure on your earlier visits.

    این نمایشگاهها مسئول حیات بومی جروسم می‌باشند، اما به وسیلۀ فراز یابندگان کرات گوناگون سِتانیا که در مسیر رفتن به ایدنشیا در جروسم اقامت موقت دارند یاری می‌شوند. تصویر شرایط سیاره‌ای و پیشرفت کره به وسیلۀ روشهای گوناگون که برخی برای شما شناخته شده هستند تأثیر می‌پذیرد، اما بیشتر این تکنیکها در یورنشیا ناشناخته‌اند. این نمایشگاهها لبۀ بیرونی این دیوار عظیم را اشغال می‌کنند. باقیماندۀ گردشگاه تقریباً به طور کامل باز است، و به طور عالی و باشکوه تزیین شده است.

46:5.24 (525.6) These exhibits are in charge of the native life of Jerusem, but they are assisted by the ascenders from the various Satania worlds who are tarrying on Jerusem en route to Edentia. The portrayal of planetary conditions and world progress is effected by many methods, some known to you, but mostly by techniques unknown on Urantia. These exhibits occupy the outer edge of this vast wall. The remainder of the promenade is almost entirely open, being highly and magnificently embellished.

    3- دایره‌های مددکاران جهان، ستاد مرکزی ستارگان عصر را که در فضای عظیم مرکزی واقع شده‌اند دارا می‌باشند. در اینجا ستاد مرکزی گالانشیا، همردیف رئیس این گروه نیرومند ابرفرشتگان که اولین گماردگان از میان کلیۀ ستارگان فراز یابندۀ عصر می‌باشند، واقع شده است. این یکی از شکوهمندترین مناطق اداری جروسم است، گر چه در زمرۀ بناهای جدیدتر می‌باشد. قطر این مرکز پنجاه مایل است. ستاد مرکزی گالانشیا یک کریستال قالب گرفته شدۀ یک قطعه است که کاملاً شفاف است. این کریستالهای مادی - مورانشیایی به اندازۀ زیادی به وسیلۀ موجودات مورانشیا و ماتریال، هر دو، مورد قدردانی واقع می‌شوند. ستارگان آفریده شدۀ عصر که از چنان خصائل فوق شخصیتی برخوردارند در تمامی جروسم اعمال نفوذ می‌کنند. از زمانی که بسیاری از فعالیتهای آنان از سلوینگتون به اینجا انتقال یافته، تمامی کره از نظر معنوی پررایحه شده است.

46:5.25 (525.7) 3. The circles of the Universe Aids have the headquarters of the Evening Stars situated in the enormous central space. Here is located the system headquarters of Galantia, the associate head of this powerful group of superangels, being the first commissioned of all the ascendant Evening Stars. This is one of the most magnificent of all the administrative sectors of Jerusem, even though it is among the more recent constructions. This center is fifty miles in diameter. The Galantia headquarters is a monolithic cast crystal, wholly transparent. These material-morontia crystals are greatly appreciated by both morontia and material beings. The created Evening Stars exert their influence all over Jerusem, being possessed of such extrapersonality attributes. The entire world has been rendered spiritually fragrant since so many of their activities were transferred here from Salvington.

    4- دایره‌های کنترلگران استاد فیزیکی. رسته‌های گوناگون کنترلگران استاد فیزیکی به طور هم مرکز حول معبد عظیم نیرو قرار گرفته‌اند. در آنجا رئیس نیروی سیستم در ارتباط با رئیس سرپرستان نیروی مورانشیا ریاست را به عهده دارد. این معبد نیرو یکی از دو منطقۀ جروسم است که انسانهای فراز یابنده و مخلوقات بینابینی اجازۀ ورود به آن را ندارند. دیگری ناحیۀ غیرمادی ساختن در منطقۀ پسران ماتریال است و شامل یک سری از لابراتوارها می‌باشد که در آنها سرافیمهای انتقال موجودات مادی را به حالتی بسیار شبیه حالت نوع وجود مورانشیا تغییر می‌دهند.

46:5.26 (526.1) 4. The circles of the Master Physical Controllers. The various orders of the Master Physical Controllers are concentrically arranged around the vast temple of power, wherein presides the power chief of the system in association with the chief of the Morontia Power Supervisors. This temple of power is one of two sectors on Jerusem where ascending mortals and midway creatures are not permitted. The other one is the dematerializing sector in the area of the Material Sons, a series of laboratories wherein the transport seraphim transform material beings into a state quite like that of the morontia order of existence.

    5- دایره‌های انسانهای فراز یابنده. منطقۀ مرکزی دایره‌های انسانهای فراز یابنده توسط گروهی از 619 یادبود سیاره‌ای نمایانگر کرات مسکونی سیستم اشغال شده است، و این ساختمانها مرتباً تحت تغییرات گسترده‌ای قرار می‌گیرند. این امتیاز انسانهای هر کره است که گاه به گاه با برخی تغییرات و اضافه کردنها به یادبودهای سیاره‌ای خود موافقت کنند. حتی هم اکنون تغییرات بسیاری در ساختمانهای یورنشیا در حال انجام است. مرکز این 619 معبد به وسیلۀ یک مدل کاریِ ایدنشیا و کرات زیادِ فرهنگ فراز یابندۀ آن اشغال شده است. قطر این مدل چهل مایل است و یک بازتولید واقعی سیستم ایدنشیا است و در کلیۀ جزئیات دقیقاً همانند اصل است.

46:5.27 (526.2) 5. The circles of the ascending mortals. The central area of the circles of the ascending mortals is occupied by a group of 619 planetary memorials representative of the inhabited worlds of the system, and these structures periodically undergo extensive changes. It is the privilege of the mortals from each world to agree, from time to time, upon certain of the alterations or additions to their planetary memorials. Many changes are even now being made in the Urantia structures. The center of these 619 temples is occupied by a working model of Edentia and its many worlds of ascendant culture. This model is forty miles in diameter and is an actual reproduction of the Edentia system, true to the original in every detail.

    فراز یابندگان از خدمات جروسمی خویش برخوردارند و از مشاهدۀ تکنیکهای سایر گروهها لذت می‌برند. هر چه که در این دایره‌های گوناگون صورت می‌گیرد برای مشاهدۀ کامل تمامی ساکنان جروسم آزاد است.

46:5.28 (526.3) Ascenders enjoy their Jerusem services and take pleasure in observing the techniques of other groups. Everything done in these various circles is open to the full observation of all Jerusem.

    فعالیتهای چنین کره‌ای شامل سه تنوع مشخص می‌باشد: کار، پیشرفت، و تفریح. به بیان دیگر آنها عبارتند از: خدمت، مطالعه، و استراحت. فعالیتهای مرکب شامل مراودۀ اجتماعی، سرگرمی گروهی، و پرستش الهی می‌باشند. در آمیختن با گروههای متنوع شخصیتها، رسته‌هایی که از همنوعان یک فرد بسیار متفاوتند، ارزش آموزشی بسیاری دارد.

46:5.29 (526.4) The activities of such a world are of three distinct varieties: work, progress, and play. Stated otherwise, they are: service, study, and relaxation. The composite activities consist of social intercourse, group entertainment, and divine worship. There is great educational value in mingling with diverse groups of personalities, orders very different from one’s own fellows.

    6- دایره‌های کُلنیهای همیارانه. هفت دایرۀ کُلنیهای همیارانه از موهبت وجود سه ساختمان غول‌آسا برخوردارند: رصدخانۀ عظیم ستاره شناسی جروسم، گالری هنری بسیار بزرگ سِتانیا، و تالار پهناور اجتماع مدیران بازگشت، پهنۀ فعالیتهای مورانشیا که به استراحت و تفریح اختصاص دارد.

46:5.30 (526.5) 6. The circles of the courtesy colonies. The seven circles of the courtesy colonies are graced by three enormous structures: the vast astronomic observatory of Jerusem, the gigantic art gallery of Satania, and the immense assembly hall of the reversion directors, the theater of morontia activities devoted to rest and recreation.

    هنروران سماوی اسپُرناگیاها را راهبری می‌کنند و گروه تزیینات خلاق و مراکز یادبودی را که در هر مکان گردهماییِ عمومی فراوان است فراهم می‌سازند. استودیوهای این هنروران در زمرۀ بزرگترین و زیباترین ساختمانهای بی‌مانند این کرۀ شگفت‌انگیز هستند. کُلنیهای همیارانۀ دیگر ستادهای گسترده و زیبایی دارند. بسیاری از این ساختمانها به طور کامل از سنگهای کریستال ساخته شده‌اند. کلیۀ کرات معماری شده مملو از کریستالها و به اصطلاح فلزات گرانبها می‌باشند.

46:5.31 (526.6) The celestial artisans direct the spornagia and provide the host of creative decorations and monumental memorials which abound in every place of public assembly. The studios of these artisans are among the largest and most beautiful of all the matchless structures of this wonderful world. The other courtesy colonies maintain extensive and beautiful headquarters. Many of these buildings are constructed wholly of crystal gems. All the architectural worlds abound in crystals and the so-called precious metals.

    7- دایره‌های پایان دهندگان یک ساختمان بی‌نظیر در مرکز دارند. و همین معبد خالی در هر کرۀ ستاد مرکزی سیستم در سراسر نبادان یافت می‌شود. آرم میکائیل روی این ساختمان مجلل در جروسم حک شده است، و حاوی این نوشتۀ حکاکی شده می‌باشد: ”وقف ناشده به هفتمین مرحلۀ روح — به مأموریت ابدی.“ جبرئیل نشان را روی این معبد اسرارآمیز نصب کرد، و هیچکس غیر از میکائیل نمی‌تواند یا ممکن نیست که مهر حاکمیت را که به وسیلۀ ستارۀ تابناک و بامداد نصب شده باز کند. روزی شما به این معبد خاموش نظر خواهید افکند، گر چه ممکن است به اسرار آن پی نبرید.

46:5.32 (527.1) 7. The circles of the finaliters have a unique structure at the center. And this same vacant temple is found on every system headquarters world throughout Nebadon. This edifice on Jerusem is sealed with the insignia of Michael, and it bears this inscription: “Undedicated to the seventh stage of spirit — to the eternal assignment.” Gabriel placed the seal on this temple of mystery, and none but Michael can or may break the seal of sovereignty affixed by the Bright and Morning Star. Some day you shall look upon this silent temple, even though you may not penetrate its mystery.

    دایره‌های دیگر جروسم: علاوه بر این دایره‌های مسکونی، در جروسم مساکن تخصیص یافتۀ بیشمار بیشتری وجود دارند.

46:5.33 (527.2) Other Jerusem circles: In addition to these residential circles there are on Jerusem numerous additional designated abodes.

6- مربع‌های اجرایی - اداری

6. The Executive-Administrative Squares

    بخشهای اجرایی - اداری سیستم در مربع‌های دپارتمانیِ پهناور، به تعداد یک هزار، واقع شده‌اند. هر واحد اداری به یکصد بخش کوچکتر متشکل از ده گروه کوچکتر تقسیم شده است. این یکهزار مربع در ده بخش بزرگ خوشه‌بندی شده‌اند، و بدین ترتیب ده بخش اداری زیرین را در بر می‌گیرند:

46:6.1 (527.3) The executive-administrative divisions of the system are located in the immense departmental squares, one thousand in number. Each administrative unit is divided into one hundred subdivisions of ten subgroups each. These one thousand squares are clustered in ten grand divisions, thus constituting the following ten administrative departments:

    1- نگاهداری فیزیکی و بهبود مادی، حوزه‌های نیروی فیزیکی و انرژی.

46:6.2 (527.4) 1. Physical maintenance and material improvement, the domains of physical power and energy.

    2- حکمیت، اخلاقیات، و داوری اداری.

46:6.3 (527.5) 2. Arbitration, ethics, and administrative adjudication.

    3- امور سیاره‌ای و محلی.

46:6.4 (527.6) 3. Planetary and local affairs.

    4- امور کوکبه و جهان.

46:6.5 (527.7) 4. Constellation and universe affairs.

    5- آموزش و سایر فعالیتهای ملک صادق.

46:6.6 (527.8) 5. Education and other Melchizedek activities.

    6- پیشرفت فیزیکی سیاره‌ای و سیستم، قلمروهای علمی فعالیتهای سِتانیا.

46:6.7 (527.9) 6. Planetary and system physical progress, the scientific domains of Satania activities.

    7- امور مورانشیا.

46:6.8 (527.10) 7. Morontia affairs.

    8- فعالیتهای صرفاً روحی و اخلاقیات.

46:6.9 (527.11) 8. Pure spirit activities and ethics.

    9- خدمت به نوع فراز یابنده.

46:6.10 (527.12) 9. Ascendant ministry.

    10- فلسفۀ جهان بزرگ.

46:6.11 (527.13) 10. Grand universe philosophy.

    این ساختمانها شفاف هستند. از این رو کلیۀ فعالیتهای سیستم حتی به وسیلۀ دیدار کنندگان دانشجو نیز می‌توانند ملاحظه شوند.

46:6.12 (527.14) These structures are transparent; hence all system activities can be viewed even by student visitors.

7- مستطیل‌ها — اِسپُرناگیا

7. The Rectangles — The Spornagia

    یکهزار مستطیل جروسم به وسیلۀ حیات پایین‌تر بومی سیارۀ ستاد مرکزی اشغال شده‌اند، و در مرکز آنها ستاد مرکزی پهناور دایره‌ای شکل اسپُرناگیاها واقع شده است.

46:7.1 (527.15) The one thousand rectangles of Jerusem are occupied by the lower native life of the headquarters planet, and at their center is situated the vast circular headquarters of the spornagia.

    شما در جروسم به خاطر دستاوردهای کشاورزی اسپُرناگیاهای شگفت‌انگیز متحیر خواهید گشت. در آنجا زمین عمدتاً به منظور جلوه‌های زیباشناسانه و تزیینی کشت می‌شود. اسپُرناگیاها باغبانان مناظر طبیعی کرات ستاد مرکزی می‌باشند، و آنان در برخورد خویش با فضاهای باز جروسم هم نوآور و هم هنرمند می‌باشند. آنها در کار کشت زمین هم حیوانات و هم ماشین‌آلات مکانیکی بیشمار را به کار می‌گیرند. آنها در به کارگیری عوامل نیروی قلمرو خویش و نیز در استفاده از انواع بیشمار برادران پایین‌تر خویش از آفرینشهای پایین‌تر حیوانی که بسیاری از آنان در این کرات ویژه برای آنان فراهم شده‌اند، به گونه‌ای خردمندانه ماهرند. این نوع از حیات حیوانی اکنون عمدتاً به وسیلۀ مخلوقات فراز یابندۀ بینابینی از کرات تکاملی سرپرستی می‌شود.

46:7.2 (527.16) On Jerusem you will be amazed by the agricultural achievements of the wonderful spornagia. There the land is cultivated largely for aesthetic and ornamental effects. The spornagia are the landscape gardeners of the headquarters worlds, and they are both original and artistic in their treatment of the open spaces of Jerusem. They utilize both animals and numerous mechanical contrivances in the culture of the soil. They are intelligently expert in the employment of the power agencies of their realms as well as in the utilization of numerous orders of their lesser brethren of the lower animal creations, many of which are provided them on these special worlds. This order of animal life is now largely directed by the ascending midway creatures from the evolutionary spheres.

    در اسپُرناگیاها تنظیم کننده ساکن نیست. آنها از روانهای بقا یابنده برخوردار نیستند، اما از عمرهای طولانی بهره‌مند هستند، گاهی اوقات تا حد چهل تا پنجاه هزار سال استاندارد. تعداد آنان کثیر است، و آنها به کلیۀ رسته‌های شخصیتهای جهان که به خدمت مادی نیازمندند خدمت فیزیکی ارائه می‌دهند.

46:7.3 (528.1) Spornagia are not Adjuster indwelt. They do not possess survival souls, but they do enjoy long lives, sometimes to the extent of forty to fifty thousand standard years. Their number is legion, and they afford physical ministry to all orders of universe personalities requiring material service.

    اگر چه اسپُرناگیاها نه از روانهای بقا یابنده برخوردارند و نه آنها را به وجود خواهند آورد، گر چه از شخصیت برخوردار نیستند، با این وجود، به فردیتی شکل می‌دهند که می‌تواند تناسخ را تجربه کند. هنگامی که با گذشت زمان، بدنهای فیزیکی این مخلوقات بی‌نظیر به خاطر استفاده و کهولت فرسوده می‌شود، آفرینندگان آنان در تشریک مساعی با حاملین حیات، بدنهای جدیدی می‌سازند که اسپُرناگیاهای قدیم در آنها از نو سکونت برقرار می‌کنند.

46:7.4 (528.2) Although spornagia neither possess nor evolve survival souls, though they do not have personality, nevertheless, they do evolve an individuality which can experience reincarnation. When, with the passing of time, the physical bodies of these unique creatures deteriorate from usage and age, their creators, in collaboration with the Life Carriers, fabricate new bodies in which the old spornagia re-establish their residences.

    در تمامی جهان نبادان اسپُرناگیاها تنها مخلوقاتی هستند که به این صورت یا صورتهای دیگر تناسخ را تجربه می‌کنند. آنها فقط نسبت به پنج ارواح اول یاور ذهن واکنش نشان می‌دهند. آنها نسبت به ارواح پرستش و خرد واکنش نشان نمی‌دهند. اما پنج یاور ذهن برابر است با یک کلیت یا ششمین سطح واقعیت، و این عامل است که به عنوان یک هویت تجربی بقا می‌یابد.

46:7.5 (528.3) Spornagia are the only creatures in all the universe of Nebadon who experience this or any other sort of reincarnation. They are only reactive to the first five of the adjutant mind-spirits; they are not responsive to the spirits of worship and wisdom. But the five-adjutant mind equivalates to a totality or sixth reality level, and it is this factor which persists as an experiential identity.

    من در کار توصیف این مخلوقات سودمند و غیرعادی چیزی برای مقایسه ندارم، چرا که در کرات تکاملی هیچ حیوانی که با آنان قابل مقایسه باشد وجود ندارد. آنها که توسط حاملین حیات در شکل و وضعیت کنونی خود طرح‌ریزی شده‌اند موجودات تکاملی نیستند. آنها دو جنسی هستند و برای برآوردن احتیاجات یک جمعیت در حال رشد مطابق نیاز تولید مثل می‌کنند.

46:7.6 (528.4) I am quite without comparisons in undertaking to describe these useful and unusual creatures as there are no animals on the evolutionary worlds comparable to them. They are not evolutionary beings, having been projected by the Life Carriers in their present form and status. They are bisexual and procreate as they are required to meet the needs of a growing population.

    شاید به بهترین نحو بتوانم برای اذهان یورنشیا چیزی از طبیعت این مخلوقات زیبا و خادم بدین صورت القا کنم که آنها ترکیبی از خصوصیات یک اسب وفادار و یک سگ پرعاطفه را دارا می‌باشند و هوشی فراتر از بالاترین نوع شامپانزه را به نمایش می‌گذارند. و آنها با قضاوتی مبتنی بر استانداردهای فیزیکی یورنشیا، بسیار زیبا هستند. آنها از توجهی که توسط اقامت کنندگان کوتاه مدت مادی و نیمه مادی در کرات معماری شده به آنان نشان داده می‌شود بسیار قدردان هستند. آنها از دیدی برخوردارند که به آنان اجازه می‌دهد علاوه بر موجودات مادی، آفرینشهای مورانشیا، رسته‌های پایین‌تر فرشتگان، مخلوقات بینابینی، و برخی از رسته‌های پایین‌تر شخصیتهای روحی را نیز بشناسند. آنها پرستش بیکران را نمی‌فهمند و مفهوم جاودان را نیز درک نمی‌کنند، اما از طریق مهر به سروران خود به نیایشهای نمایان روحانی قلمروهای خود می‌پیوندند.

46:7.7 (528.5) Perhaps I can best suggest to Urantia minds something of the nature of these beautiful and serviceable creatures by saying that they embrace the combined traits of a faithful horse and an affectionate dog and manifest an intelligence exceeding that of the highest type of chimpanzee. And they are very beautiful, as judged by the physical standards of Urantia. They are most appreciative of the attentions shown them by the material and semimaterial sojourners on these architectural worlds. They have a vision which permits them to recognize — in addition to material beings — the morontia creations, the lower angelic orders, midway creatures, and some of the lower orders of spirit personalities. They do not comprehend worship of the Infinite, nor do they grasp the import of the Eternal, but they do, through affection for their masters, join in the outward spiritual devotions of their realms.

    برخی بر این باورند که در یک عصر آیندۀ جهان، این اسپُرناگیاهای وفادار از سطح حیوانی وجودشان خواهند گریخت و به یک سرنوشت ارزشمند تکاملی حاوی رشد تدریجی عقلانی و حتی نیل معنوی دست خواهند یافت.

46:7.8 (528.6) There are those who believe that, in a future universe age, these faithful spornagia will escape from their animal level of existence and attain a worthy evolutional destiny of progressive intellectual growth and even spiritual achievement.

8- مثلثهای جروسم

8. The Jerusem Triangles

    امور صرفاً محلی و روزانۀ جروسم از یکصد مثلث هدایت می‌شود. این واحدها پیرامون ده ساختمان اعجاب‌آور که منزلگاه حکومت محلی جروسم است خوشه‌بندی شده‌اند. مثلثها به وسیلۀ تصاویر دورنمای تاریخ ستاد مرکزی سیستم احاطه شده‌اند. در حال حاضر یک پاک شدگی بالغ بر بیش از دو مایل استاندارد در این بخش دایره‌ای شکل وجود دارد. این منطقه به دنبال پذیرش مجدد سِتانیا به خانوادۀ کوکبه به حالت اولیۀ خود باز خواهد گشت. هر آماده سازی برای این رخداد با فرامین میکائیل به انجام رسیده است، اما دادگاه قدمای ایامها داوری پیرامون امور شورش لوسیفر را هنوز به پایان نرسانیده است. سِتانیا تا زمانی که پناهگاه شورشیان بزرگ، موجودات آفریده شدۀ بالایی که از نور به داخل تاریکی سقوط کرده‌اند، است، ممکن است به مشارکت کامل نُرلاشیادک باز نگردد.

46:8.1 (528.7) The purely local and routine affairs of Jerusem are directed from the one hundred triangles. These units are clustered around the ten marvelous structures domiciling the local administration of Jerusem. The triangles are surrounded by the panoramic depiction of the system headquarters history. At present there is an erasure of over two standard miles in this circular story. This sector will be restored upon the readmission of Satania into the constellation family. Every provision for this event has been made by the decrees of Michael, but the tribunal of the Ancients of Days has not yet finished the adjudication of the affairs of the Lucifer rebellion. Satania may not come back into the full fellowship of Norlatiadek so long as it harbors archrebels, high created beings who have fallen from light into darkness.

    هنگامی که سِتانیا بتواند به آغوش کوکبه باز گردد، آنگاه پذیرش مجدد کرات منزوی به خانوادۀ سیستمِ سیارات مسکونی تحت بررسی قرار خواهد گرفت و این امر با بازگشت آنان به پیوند معنوی قلمروها همراه خواهد بود. اما اگر حتی یورنشیا به مدارهای سیستم بازگردد، شما هنوز از این واقعیت که تمامی سیستم شما تحت یک قرنطینۀ نُرلاشیادک قرار دارد، و بخشاً از کلیۀ سیستمهای دیگر جدا است، شرمنده خواهید بود.

46:8.2 (529.1) When Satania can return to the constellation fold, then will come up for consideration the readmission of the isolated worlds into the system family of inhabited planets, accompanied by their restoration to the spiritual communion of the realms. But even if Urantia were restored to the system circuits, you would still be embarrassed by the fact that your whole system rests under a Norlatiadek quarantine partially segregating it from all other systems.

    اما در زمانی نه چندان دور، قضاوت پیرامون لوسیفر و همکاران او سیستم سِتانیا را به کوکبۀ نُرلاشیادک باز خواهد گردانید، و متعاقباً یورنشیا و سایر کرات منزوی به مدارهای سِتانیا باز خواهند گشت، و مجدداً این کرات از امتیازات ارتباطات بین سیاره‌ای و پیوند بین سیستمی بهره‌مند خواهند گشت.

46:8.3 (529.2) But ere long, the adjudication of Lucifer and his associates will restore the Satania system to the Norlatiadek constellation, and subsequently, Urantia and the other isolated spheres will be restored to the Satania circuits, and again will such worlds enjoy the privileges of interplanetary communication and intersystem communion.

    برای شورشیان و شورش پایانی فرا خواهد رسید. فرمانروایان متعال بخشنده و شکیبا هستند، اما قانون شرارت تغذیه شدۀ تعمدی به طور جهانی و بدون خطا اجرا می‌شود. ”جزای گناه مرگ است“ — محو و نابودی ابدی.

46:8.4 (529.3) There will come an end for rebels and rebellion. The Supreme Rulers are merciful and patient, but the law of deliberately nourished evil is universally and unerringly executed. “The wages of sin is death” — eternal obliteration.

    [عرضه شده توسط یک فرشتۀ اعظم نبادان.]

46:8.5 (529.4) [Presented by an Archangel of Nebadon.]

Back to Top