کتاب یورنشیا - مقالۀ 45
سازمان اداری سیستم محلی

کتاب یورنشیا   

II. بخش دوم - جهان محلی    مرکز اداری سِتانیا شامل خوشه‌ای از کرات معماری شده، به تعداد پنجاه و هفت عدد می‌باشد: خود جروسم، هفت قمر اصلی، و چهل و نه قمر فرعی. جروسم، پایتخت سیستم، تقریباً یکصد برابر اندازۀ یورنشیا است، گر چه جاذبۀ آن اندکی کمتر است. اقمار اصلی جروسم، هفت کرات دوران انتقال هستند که هر یک حدوداً ده برابر از یورنشیا بزرگترند، در حالی که هفت قمر فرعی این کرات انتقالی تقریباً اندازۀ یورنشیا هستند.

45:0.1 (509.1) THE administrative center of Satania consists of a cluster of architectural spheres, fifty-seven in number — Jerusem itself, the seven major satellites, and the forty-nine subsatellites. Jerusem, the system capital, is almost one hundred times the size of Urantia, although its gravity is a trifle less. Jerusem’s major satellites are the seven transition worlds, each of which is about ten times as large as Urantia, while the seven subsatellites of these transition spheres are just about the size of Urantia.

    هفت کرات قصر، هفت قمر فرعی کرۀ انتقالی شمارۀ یک می‌باشند.

45:0.2 (509.2) The seven mansion worlds are the seven subsatellites of transition world number one.

    تمامی این سیستم پنجاه و هفت کرات معماری شده به صورت مستقل نور دریافت نموده، گرما یافته، و آبیاری می‌شوند، و از طریق هماهنگی مرکز نیروی سِتانیا و کنترلگران استاد فیزیکی مطابق تکنیک ثابت سازمان فیزیکی و ترتیب این کراتِ به طور ویژه خلق شده انرژی می‌یابند. آنها همچنین توسط اسپورناگیاهای بومی به طور فیزیکی تحت مراقبت و نگاهداری قرار می‌گیرند.

45:0.3 (509.3) This entire system of fifty-seven architectural worlds is independently lighted, heated, watered, and energized by the co-ordination of the Satania Power Center and the Master Physical Controllers in accordance with the established technique of the physical organization and arrangement of these specially created spheres. They are also physically cared for and otherwise maintained by the native spornagia.

1- کرات انتقالی فرهنگی

1. Transitional Culture Worlds

    هفت کرات اصلی که به دور جروسم در گردشند عموماً به کرات انتقالی فرهنگی شهرت دارند. حکمرانان آنها گهگاه توسط شورای عالی اجرایی جروسم تعیین می‌شوند. این کرات به صورت زیرین شماره‌بندی و نامگذاری شده‌اند:

45:1.1 (509.4) The seven major worlds swinging around Jerusem are generally known as the transitional culture spheres. Their rulers are designated from time to time by the Jerusem supreme executive council. These spheres are numbered and named as follows:

    شمارۀ 1- کرۀ پایان دهندگان. این ستاد مرکزی گروه پایان دهندگان سیستم محلی است و توسط کرات دریافتی، هفت کرات قصر که به طور کامل به طرح صعود انسان تخصیص یافته‌اند، احاطه شده است. کرۀ پایان دهندگان برای ساکنان کلیۀ هفت کرات قصر قابل دسترسی است. سرافیمهای انتقال شخصیتهای فراز یابنده را طی این سفرها که برای تعمیق ایمان آنان در سرنوشت غائی انسانهای انتقالی طراحی شده پس و پیش می‌برند. اگر چه پایان دهندگان و ساختمانهای آنها به طور معمول برای بینایی مورانشیا محسوس نیستند، شما گاه به گاه بسیار سرشار از شور و شعف خواهید گشت، هنگامی که دگرگون کنندگان انرژی و سرپرستان نیروی مورانشیا شما را برای یک لحظه قادر می‌سازند این شخصیتهای والای روحی را که در واقع صعود به بهشت را به پایان رسانده‌اند، و به همان کراتی بازگشته‌اند که شما در حال آغاز این سفر طولانی در آنها هستید، نظاره کنید. این کار به منظور اطمینان بخشی برای شما است که ممکن است و می‌توانید این کار شگرف را تکمیل کنید. تمامی اقامت کنندگان موقت در کرات قصر حداقل سالی یک بار برای این گردهماییهای دیدار پایان دهندگان به کرۀ پایان دهندگان عزیمت می‌کنند.

45:1.2 (509.5) Number 1. The Finaliter World. This is the headquarters of the finaliter corps of the local system and is surrounded by the receiving worlds, the seven mansion worlds, dedicated so fully to the scheme of mortal ascension. The finaliter world is accessible to the inhabitants of all seven mansion worlds. Transport seraphim carry ascending personalities back and forth on these pilgrimages, which are designed to cultivate their faith in the ultimate destiny of transition mortals. Although the finaliters and their structures are not ordinarily perceptible to morontia vision, you will be more than thrilled, from time to time, when the energy transformers and the Morontia Power Supervisors enable you momentarily to glimpse these high spirit personalities who have actually completed the Paradise ascension, and who have returned to the very worlds where you are beginning this long journey, as the pledge of assurance that you may and can complete the stupendous undertaking. All mansion world sojourners go to the finaliter sphere at least once a year for these assemblies of finaliter visualization.

    شمارۀ 2- کرۀ مورانشیا. این سیاره ستاد مرکزی سرپرستان حیات مورانشیا است و توسط هفت کراتی که رئیسان مورانشیا همکاران و یاران خود، موجودات مورانشیا و انسانهای فراز یابنده، هر دو را، در آن آموزش می‌دهند، احاطه شده است.

45:1.3 (510.1) Number 2. The Morontia World. This planet is the headquarters of the supervisors of morontia life and is surrounded by the seven spheres whereon the morontia chiefs train their associates and helpers, both morontia beings and ascending mortals.

    شما طی گذار از هفت کرات قصر، همچنین از میان این کرات فرهنگی و اجتماعی که فراهم کنندۀ ارتباط فزایندۀ مورانشیا می‌باشند عبور خواهید کرد. هنگامی که شما از اولین کرۀ قصر به دومین کره پیشروی می‌کنید برای یک جواز دیدار از ستاد مرکزی گذار شمارۀ دو، کرۀ مورانشیا، و غیره واجد شرایط خواهید شد. و هنگامی که در هر یک از این شش کرات فرهنگی حضور می‌یابید، می‌توانید در هر یک از هفت کرات پیرامون که به کار فعالیتهای مربوطۀ گروهی مشغولند، با دعوت، یک دیدارگر و ناظر شوید.

45:1.4 (510.2) In passing through the seven mansion worlds, you will also progress through these cultural and social spheres of increasing morontia contact. When you advance from the first to the second mansion world, you will become eligible for a visitor’s permit to transitional headquarters number two, the morontia world, and so on. And when present on any one of these six cultural spheres, you may, on invitation, become a visitor and observer on any of the seven surrounding worlds of associated group activities.

    شمارۀ 3- کرۀ فرشتگان. این ستاد مرکزی تمامی گروههای فرشتگان سراف است که در فعالیتهای سیستم درگیرند و توسط هفت کرات آموزش و رهنمود فرشتگان احاطه شده است. اینها کرات اجتماعی فرشتگان سراف هستند.

45:1.5 (510.3) Number 3. The Angelic World. This is the headquarters of all the seraphic hosts engaged in system activities and is surrounded by the seven worlds of angelic training and instruction. These are the seraphic social spheres.

    شمارۀ 4- کرۀ اَبَر فرشتگان. این کره منزلگاه ستارگان تابناک عصر و یک گروه عظیم از موجودات همتراز و نزدیک به همتراز در سِتانیا است. هفت اقمار این کره به هفت گروه اصلی این موجودات آسمانیِ نام برده نشده تخصیص یافته‌اند.

45:1.6 (510.4) Number 4. The Superangel World. This sphere is the Satania home of the Brilliant Evening Stars and a vast concourse of co-ordinate and near-co-ordinate beings. The seven satellites of this world are assigned to the seven major groups of these unnamed celestial beings.

    شمارۀ 5- کرۀ پسران. این سیاره مقر مرکزی کلیۀ رسته‌های پسران الهی، شامل پسران مخلوق - تثلیث یافته می‌باشد. هفت کرات پیرامون به گروه‌بندیهای مشخص جداگانۀ این پسران همبستۀ الهی تخصیص دارند.

45:1.7 (510.5) Number 5. The World of the Sons. This planet is the headquarters of the divine Sons of all orders, including the creature-trinitized sons. The surrounding seven worlds are devoted to certain individual groupings of these divinely related sons.

    شمارۀ 6- کرۀ روح. این کره به عنوان میعادگاه شخصیتهای بالای روح بیکران در سیستم به کار می‌رود. هفت اقمار پیرامون آن به گروههای جداگانۀ این رسته‌های متنوع تخصیص یافته‌اند. اما در کرۀ انتقالی شمارۀ شش هیچ نمایندگی از روح وجود ندارد، و چنین حضوری در پایتخت سیستمها نیز مشاهده نمی‌شود. خادم الهی سلوینگتون همه جا در نبادان حضور دارد.

45:1.8 (510.6) Number 6. The World of the Spirit. This sphere serves as the system rendezvous of the high personalities of the Infinite Spirit. Its seven surrounding satellites are assigned to individual groups of these diverse orders. But on transition world number six there is no representation of the Spirit, neither is such a presence to be observed on the system capitals; the Divine Minister of Salvington is everywhere in Nebadon.

    شمارۀ 7- کرۀ پدر. این کرۀ خاموش سیستم است. هیچ گروه از موجودات در آن اقامت ندارند. معبد بزرگ نور یک مکان مرکزی را اشغال می‌کند، اما هیچ کس در درون آن قابل تشخیص نیست. کلیۀ موجودات کرات سیستم به عنوان پرستشگر پذیرفته می‌شوند.

45:1.9 (510.7) Number 7. The World of the Father. This is the silent sphere of the system. No group of beings is domiciled on it. The great temple of light occupies a central place, but no one can be discerned therein. All beings of all the system worlds are welcomed as worshipers.

    هفت اقماری که کرۀ پدر را احاطه کرده‌اند به طرق گوناگون در سیستمهای مختلف به کار گرفته می‌شوند. در سِتانیا آنها اکنون برای گروههای توقیف شدۀ شورش لوسیفر به عنوان کرات زندان مورد استفاده قرار می‌گیرند. پایتخت کوکبه، ایدنشیا، از کرات مشابه زندان برخوردار نیست. تعداد اندکی از سرافیمها و کروبیان که در شورش سِتانیا به شورشیان ملحق شدند، مدتها است که در این کرات منزوی جروسم زندانی هستند.

45:1.10 (510.8) The seven satellites surrounding the Father’s world are variously utilized in the different systems. In Satania they are now used as the detention spheres for the interned groups of the Lucifer rebellion. The constellation capital, Edentia, has no analogous prison worlds; the few seraphim and cherubim who went over to the rebels in the Satania rebellion have been long since confined on these isolation worlds of Jerusem.

    شما به عنوان یک اقامت کنندۀ موقت در هفتمین کرۀ قصر به هفتمین کرۀ انتقالی، کرۀ پدر جهانی، دسترسی خواهید داشت، و همچنین اجازه دارید از کرات زندان سِتانیا که این سیاره را احاطه کرده‌اند دیدن نمایید. در این کره لوسیفر و اکثر شخصیتهایی که در شورش بر علیه میکائیل او را دنبال کردند زندانی هستند. و این صحنۀ غم‌انگیز در طول این اعصار اخیر قابل مشاهده بوده است و به عنوان یک هشدار جدی برای تمامی نبادان به کار گرفته خواهد شد، تا این که قدمای ایامها گناه لوسیفر و یاران گمراه او را که نجات ارزانی شده توسط میکائیل، پدر جهانی آنها، را نپذیرفتند، مورد داوری قرار دهند.

45:1.11 (510.9) As a sojourner on the seventh mansion world, you have access to the seventh transition world, the sphere of the Universal Father, and are also permitted to visit the Satania prison worlds surrounding this planet, whereon are now confined Lucifer and the majority of those personalities who followed him in rebellion against Michael. And this sad spectacle has been observable during these recent ages and will continue to serve as a solemn warning to all Nebadon until the Ancients of Days shall adjudicate the sin of Lucifer and his fallen associates who rejected the salvation proffered by Michael, their universe Father.

2- فرمانروای سیستم

2. The System Sovereign

    رئیس اجرایی یک سیستم محلی از کرات مسکونی، یک پسر اولیۀ لانوناندک، فرمانروای سیستم است. در جهان محلی ما مسئولیتهای بزرگ اجرایی، امتیازهای شخصی غیرمعمول، به این حکمرانان محول گردیده است. تمامی جهانها حتی اروانتان نیز چنان سازمان یافته نیستند که اجازه دهند فرمانروایان سیستم چنین اختیارات غیرمعمول وسیعی از آزادی عمل شخصی در هدایت امور سیستم را اعمال نمایند. اما در تمامی تاریخ نبادان این رئیسان اجراییِ فارغ از محدودیت فقط سه بار عدم وفاداری را به نمایش گذارده‌اند. شورش لوسیفر در سیستم سِتانیا، آخرین و دامنه‌دارترین شورش بود.

45:2.1 (511.1) The chief executive of a local system of inhabited worlds is a primary Lanonandek Son, the System Sovereign. In our local universe these sovereigns are intrusted with large executive responsibilities, unusual personal prerogatives. Not all universes, even in Orvonton, are so organized as to permit the System Sovereigns to exercise such unusually wide powers of personal discretion in the direction of system affairs. But in all the history of Nebadon these untrammeled executives have exhibited disloyalty only three times. The Lucifer rebellion in the system of Satania was the last and the most widespread of all.

    در سِتانیا، حتی بعد از این آشوب فاجعه بار، مطلقاً هیچ تغییری در تکنیک ادارۀ سیستم ایجاد نشده است. فرمانروای کنونی سیستم از تمام اختیارات برخوردار است و از تمام اتوریته‌ای که به سلف ناشایستۀ پیشین وی داده شده بود، به استثنای برخی اموری که اکنون تحت سرپرستی پدران کوکبه قرار دارد، بهره‌مند است. قدمای ایامها هنوز امور فوق را به لانافورج، جانشین لوسیفر، به طور کامل اعاده نکرده‌اند.

45:2.2 (511.2) In Satania, even after this disastrous upheaval, absolutely no changes have been made in the technique of system administration. The present System Sovereign possesses all the power and exercises all the authority that were invested in his unworthy predecessor except for certain matters now under the supervision of the Constellation Fathers which the Ancients of Days have not yet fully restored to Lanaforge, the successor of Lucifer.

    سرپرست کنونی سِتانیا یک فرمانروای زیبنده و برجسته است، و او حکمرانی است که در برابر شورش امتحان پس داده است. لانافورج در یک آشوب پیشین در جهان نبادان، هنگامی که به عنوان یک معاون فرمانروای سیستم خدمت می‌کرد، به میکائیل وفادار بود. این فرمانروای توانمند و برجستۀ سِتانیا، یک مدیر امتحان پس داده و مورد آزمایش قرار گرفته است. در زمان شورش دوم سیستم در نبادان، هنگامی که فرمانروای سیستم لغزش کرده و به تاریکی سقوط کرد، لانافورج، معاون اول رئیس خطاکار، زمام دولت را به دست گرفت و طوری امور سیستم را پیش برد که نسبتاً شخصیتهای اندکی در کرات ستاد مرکزی یا در سیارات مسکونی آن سیستم بد اقبال دچار گمراهی گشتند. لانافورج از وجه تمایزِ بودنِ تنها پسر لانوناندک اولیه در تمامی نبادان برخوردار است که اینطور وفادارانه در خدمت میکائیل و عیناً در شرایط وجود خلافکاری برادرش که از اتوریتۀ برتر و رتبۀ مقدم برخوردار بود، عمل نمود. لانافورج احتمالاً تا هنگامی که بر کلیۀ نتایج نابخردی گذشته غلبه ایجاد نشده و پیامدهای شورش از سِتانیا زدوده نشده از جروسم برداشته نخواهد شد.

45:2.3 (511.3) The present head of Satania is a gracious and brilliant ruler, and he is a rebellion-tested sovereign. When serving as an assistant System Sovereign, Lanaforge was faithful to Michael in an earlier upheaval in the universe of Nebadon. This mighty and brilliant Lord of Satania is a tried and tested administrator. At the time of the second system rebellion in Nebadon, when the System Sovereign stumbled and fell into darkness, Lanaforge, the first assistant to the erring chief, seized the reins of government and so conducted the affairs of the system that comparatively few personalities were lost either on the headquarters worlds or on the inhabited planets of that unfortunate system. Lanaforge bears the distinction of being the only primary Lanonandek Son in all Nebadon who thus functioned loyally in the service of Michael and in the very presence of the default of his brother of superior authority and antecedent rank. Lanaforge will probably not be removed from Jerusem until all the results of the former folly have been overcome and the products of rebellion removed from Satania.

    لانافورج در حالی که کلیۀ امور کرات منزوی سِتانیا هنوز به حوزۀ اختیاراتش بازگردانده نشده است، علاقۀ وافری به بهروزی آن نشان می‌دهد، و مرتباً از یورنشیا دیدار به عمل می‌آورد. فرمانروا، همانند سیستمهای دیگر و نرمال، سرپرستی شورای سیستم متشکل از حکمرانان کرات، پرنسهای سیاره‌ای و فرمانداران کل مقیم کرات منزوی را به عهده دارد. این شورای سیاره‌ای هر چند وقت یکبار در ستاد مرکزی سیستم تشکیل جلسه می‌دهد — ”هنگامی که پسران خداوند گرد هم می‌آیند.“

45:2.4 (511.4) While all the affairs of the isolated worlds of Satania have not been returned to his jurisdiction, Lanaforge discloses great interest in their welfare, and he is a frequent visitor on Urantia. As in other and normal systems, the Sovereign presides over the system council of world rulers, the Planetary Princes and the resident governors general of the isolated worlds. This planetary council assembles from time to time on the headquarters of the system — “When the Sons of God come together.”

    یکبار در هفته، هر ده روز در جروسم، فرمانروا، گردهمایی بزرگی با یک گروه از رسته‌های گوناگون از شخصیتها که در کرۀ ستاد مرکزی اقامت دارند تشکیل می‌دهد. اینها ساعتهای غیررسمی و مسحور کنندۀ جروسم هستند، و اوقاتی هستند که هرگز فراموش نمی‌شوند. در جروسم نهایت برادری میان تمامی رسته‌های گوناگون موجودات و میان هر یک از این گروهها و فرمانروای سیستم وجود دارد.

45:2.5 (511.5) Once a week, every ten days on Jerusem, the Sovereign holds a conclave with some one group of the various orders of personalities domiciled on the headquarters world. These are the charmingly informal hours of Jerusem, and they are never-to-be-forgotten occasions. On Jerusem there exists the utmost fraternity between all the various orders of beings and between each of these groups and the System Sovereign.

    این گردهماییهای بی‌نظیر در دریای بلور، میدان بزرگ پایتخت سیستم، رخ می‌دهد. آنها اوقات صرفاً اجتماعی و معنوی هستند. هیچ چیز مربوط به ادارۀ سیاره یا حتی طرح صعود هرگز مورد بحث قرار نمی‌گیرد. انسانهای فرازگرا در این لحظات گردهم می‌آیند تا صرفاً از اوقات خود لذت برند و همشهریهای جروسمی خود را ملاقات کنند. آن گروههایی که در این استراحتهای هفتگی مورد میزبانی فرمانروا واقع نمی‌شوند در ستاد مرکزی خود دیدار می‌کنند.

45:2.6 (511.6) These unique assemblages occur on the sea of glass, the great gathering field of the system capital. They are purely social and spiritual occasions; nothing pertaining to the planetary administration or even to the ascendant plan is ever discussed. Ascending mortals come together at these times merely to enjoy themselves and to meet their fellow Jerusemites. Those groups which are not being entertained by the Sovereign at these weekly relaxations meet at their own headquarters.

3- دولت سیستم

3. The System Government

    رئیس اجرایی یک سیستم محلی، فرمانروای سیستم، همیشه به وسیلۀ دو یا سه پسر لانوناندک که به عنوان معاونان اول و دوم عمل می‌کنند، پشتیبانی می‌شود. اما در حال حاضر سیستم سِتانیا به وسیلۀ یک کادر هفت نفره از لانوناندکها اداره می‌شود:

45:3.1 (512.1) The chief executive of a local system, the System Sovereign, is always supported by two or three Lanonandek Sons, who function as first and second assistants. But at the present time the system of Satania is administered by a staff of seven Lanonandeks:

    1- فرمانروای سیستم — لانافورج، شمارۀ 2٫709 از رستۀ اولیه و جانشین لوسیفر مرتد.

45:3.2 (512.2) 1. The System Sovereign — Lanaforge, number 2,709 of the primary order and successor to the apostate Lucifer.

    2- معاون اول فرمانروا — منصورُشیا، شمارۀ 17٫841 از رستۀ سوم لانوناندکها. او به همراه لانافورج به سِتانیا اعزام شد.

45:3.3 (512.3) 2. The first assistant Sovereign — Mansurotia, number 17,841 of the tertiary Lanonandeks. He was dispatched to Satania along with Lanaforge.

    3- معاون دوم فرمانروا — سَدیب، شمارۀ 271٫402 از رستۀ سوم. سدیب نیز با لانافورج به سِتانیا آمد.

45:3.4 (512.4) 3. The second assistant Sovereign — Sadib, number 271,402 of the tertiary order. Sadib also came to Satania with Lanaforge.

    4- مسئول سیستم — هولدَنت، شمارۀ 19 از گروه سوم، نگاهدارنده و کنترل کنندۀ کلیۀ ارواح کارآموزِ بالای رتبۀ وجود انسانی. هولدنت نیز با لانافورج به سِتانیا آمد.

45:3.5 (512.5) 4. The custodian of the system — Holdant, number 19 of the tertiary corps, the holder and controller of all interned spirits above the order of mortal existence. Holdant likewise came to Satania with Lanaforge.

    5- ثبت کنندۀ سیستم — ویلتون، منشی بخش خدماتی لانوناندِک سِتانیا، شمارۀ 374 از ردۀ سوم. ویلتون یک عضو گروه اولیۀ لانافورج بود.

45:3.6 (512.6) 5. The system recorder — Vilton, secretary of the Lanonandek ministry of Satania, number 374 of the third order. Vilton was a member of the original Lanaforge group.

    6- مدیر اعطایی — فورتَنت، شمارۀ 319٫847 از نیروی ذخیرۀ لانوناندکهای ثانویه و مدیر موقت کلیۀ فعالیتهای جهان که از هنگام اعطای میکائیل به یورنشیا، به جروسم انتقال یافت. فورتنت به وقت یورنشیا مدت هزار و نهصد سال است که به پرسنل لانافورج ملحق شده است.

45:3.7 (512.7) 6. The bestowal director — Fortant, number 319,847 of the reserves of the secondary Lanonandeks and temporary director of all universe activities transplanted to Jerusem since Michael’s bestowal on Urantia. Fortant has been attached to the staff of Lanaforge for nineteen hundred years of Urantia time.

    7- مشاور عالی — هاناوارد، شمارۀ 67 از پسران لانوناندک اولیه و یک عضو گروه عالی مشاوران و هماهنگ کنندگان جهان است. او به عنوان رئیس موقت شورای اجرایی سِتانیا عمل می‌نماید. هاناوارد دوازدهمین فرد از این رسته است که از هنگام شورش لوسیفر در این منصب در جروسم خدمت می‌کند.

45:3.8 (512.8) 7. The high counselor — Hanavard, number 67 of the primary Lanonandek Sons and a member of the high corps of universe counselors and co-ordinators. He functions as acting chairman of the executive council of Satania. Hanavard is the twelfth of this order so to serve on Jerusem since the Lucifer rebellion.

    این گروه اجرایی که متشکل از هفت لانوناندک می‌باشد در بر گیرندۀ حکومت بسط یافتۀ اضطراری است که به واسطۀ وضعیت فوق‌العادۀ شورش لوسیفر ضرورت یافته است. در جروسم فقط دادگاههای فرعی وجود دارند، زیرا سیستم واحدِ اداری است، نه قضاوتی. اما سازمان اداری لانوناندک توسط شورای اجرایی جروسم، گروه عالی مشورتی سِتانیا، حمایت می‌شود. این شورا شامل دوازده عضو است:

45:3.9 (512.9) This executive group of seven Lanonandeks constitutes the expanded emergency administration made necessary by the exigencies of the Lucifer rebellion. There are only minor courts on Jerusem since the system is the unit of administration, not adjudication, but the Lanonandek administration is supported by the Jerusem executive council, the supreme advisory body of Satania. This council consists of twelve members:

    1- هاناوارد، رئیس لانوناندکها.

45:3.10 (512.10) 1. Hanavard, the Lanonandek chairman.

    2- لانافورج، فرمانروای سیستم.

45:3.11 (512.11) 2. Lanaforge, the System Sovereign.

    3- منصورُشیا، معاون اول فرمانروا.

45:3.12 (512.12) 3. Mansurotia, the first assistant Sovereign.

    4- رئیس ملک صادقهای سِتانیا.

45:3.13 (512.13) 4. The chief of Satania Melchizedeks.

    5- مدیر موقت حاملین حیات سِتانیا.

45:3.14 (512.14) 5. The acting director of the Satania Life Carriers.

    6- رئیس پایان دهندگان سِتانیا.

45:3.15 (512.15) 6. The chief of the Satania finaliters.

    7- آدم اولیۀ سِتانیا، سرپرست مسئول پسران ماتریال.

45:3.16 (512.16) 7. The original Adam of Satania, the supervising head of the Material Sons.

    8- مدیر گروههای سرافیِ سِتانیا.

45:3.17 (512.17) 8. The director of the Satania seraphic hosts.

    9- رئیس کنترلگران فیزیکی سِتانیا.

45:3.18 (512.18) 9. The chief of the Satania physical controllers.

    10- مدیر سرپرستان نیروی مورانشیای سیستم.

45:3.19 (512.19) 10. The director of the system Morontia Power Supervisors.

    11- مدیر موقت مخلوقات بینابینی سیستم.

45:3.20 (513.1) 11. The acting director of system midway creatures.

    12- رئیس موقت گروه انسانهای فرازگرا.

45:3.21 (513.2) 12. The acting head of the corps of ascending mortals.

    این شورا هر چند وقت یکبار سه عضو را برای نمایندگی سیستم محلی در شورای عالی در ستاد مرکزی جهان انتخاب می‌نماید، اما این نمایندگی به واسطۀ شورش به حالت تعلیق در آمده است. سِتانیا اکنون در ستاد مرکزی جهان محلی یک ناظر دارد، اما از هنگام اعطای میکائیل، سیستم انتخاب ده عضو را برای پارلمان ایدنشیا از سر گرفته است.

45:3.22 (513.3) This council periodically chooses three members to represent the local system on the supreme council at universe headquarters, but this representation is suspended by rebellion. Satania now has an observer at the headquarters of the local universe, but since the bestowal of Michael the system has resumed the election of ten members to the Edentia legislature.

4- بیست و چهار مشاور

4. The Four and Twenty Counselors

    ستاد مرکزی شورای مشورتی یورنشیا، بیست و چهار مشاور، در مرکز هفت دایرۀ مسکونی فرشتگان در جروسم واقع شده است. یوحنای مکاشف آنان را بیست و چهار رهبر روحانی نامیده است: ”و گرداگرد تخت بیست و چهار تخت قرار داشت و من دیدم بیست و چهار رهبر روحانی بر آن تختها نشسته بودند که لباسی سفید بر تن داشتند.“ تخت وسط این گروه، تخت قضاوت فرشتۀ اعظم است که ریاست را به عهده دارد، تخت فراخوانی رستاخیز رحمت و عدالت برای تمامی سِتانیا. این مسند قضاوت همیشه در جروسم بوده است، اما بیست و چهار جایگاه گرداگرد آن هزار و نهصد سال پیش بلافاصله پس از این که میکائیل مسیح به فرمانروایی کامل نبادان ارتقا یافت استقرار داده شدند. این بیست و چهار مشاور نمایندگان شخصی وی در جروسم هستند، و اختیار دارند پسر استاد را در کلیۀ اموری که به فراخوانیهای سِتانیا و بسیاری فازهای دیگر طرح فراز انسان در کرات منزوی سیستم مربوط می‌شود نمایندگی کنند. آنها نمایندگان برگزیده برای اجرای درخواستهای ویژۀ جبرئیل و فرامین فوق‌العادۀ میکائیل هستند.

45:4.1 (513.4) At the center of the seven angelic residential circles on Jerusem is located the headquarters of the Urantia advisory council, the four and twenty counselors. John the Revelator called them the four and twenty elders: “And round about the throne were four and twenty seats, and upon the seats I saw four and twenty elders sitting, clothed in white raiment.” The throne in the center of this group is the judgment seat of the presiding archangel, the throne of the resurrection roll call of mercy and justice for all Satania. This judgment seat has always been on Jerusem, but the twenty-four surrounding seats were placed in position no more than nineteen hundred years ago, soon after Christ Michael was elevated to the full sovereignty of Nebadon. These four and twenty counselors are his personal agents on Jerusem, and they have authority to represent the Master Son in all matters concerning the roll calls of Satania and in many other phases of the scheme of mortal ascension on the isolated worlds of the system. They are the designated agents for executing the special requests of Gabriel and the unusual mandates of Michael.

    این بیست و چهار مشاور از میان هشت نژاد یورنشیا به خدمت گمارده شده‌اند، و آخرین نفرات این گروه در هنگام فراخوانی رستاخیزی میکائیل، هزار و نهصد سال پیش، گردآوری شدند. این شورای مشورتی یورنشیا از اعضای زیر تشکیل شده است:

45:4.2 (513.5) These twenty-four counselors have been recruited from the eight Urantia races, and the last of this group were assembled at the time of the resurrection roll call of Michael, nineteen hundred years ago. This Urantia advisory council is made up of the following members:

    1- اُناگار، ذهن استاد عصر پیش از پرنس سیاره‌ای که یاران خود را در پرستش ”اعطا کنندۀ جان“ هدایت نمود.

45:4.3 (513.6) 1. Onagar, the master mind of the pre-Planetary Prince age, who directed his fellows in the worship of “The Breath Giver.”

    2- مَنسانت، آموزگار بزرگ عصر بعد از پرنس سیاره‌ای در یورنشیا، که مردم خود را به ستایش ”نور بزرگ“ رهنمون گردید.

45:4.4 (513.7) 2. Mansant, the great teacher of the post-Planetary Prince age on Urantia, who pointed his fellows to the veneration of “The Great Light.”

    3- اُنامونالانتون، یک رهبر زمانهای بسیار دور انسان سرخ و کسی که نژاد خود را از پرستش خدایان بسیار به ستایش ”روح بزرگ“ راهبری نمود.

45:4.5 (513.8) 3. Onamonalonton, a far-distant leader of the red man and the one who directed this race from the worship of many gods to the veneration of “The Great Spirit.”

    4- اُرلاندُف، یک شاهزادۀ انسانهای آبی و رهبر آنان در شناساندن الوهیت ”رئیس متعال“.

45:4.6 (513.9) 4. Orlandof, a prince of the blue men and their leader in the recognition of the divinity of “The Supreme Chief.”

    5- پُرشونتا، انسان خردمند نژاد منقرض نارنجی و رهبر این مردم در پرستش ”آموزگار بزرگ“.

45:4.7 (513.10) 5. Porshunta, the oracle of the extinct orange race and the leader of this people in the worship of “The Great Teacher.”

    6- سینگلانگتون، اولین فرد از انسانهای زرد که پرستش ”حقیقت یکتا“ به جای چند تا را به مردم خود آموزش داد و آنان را رهبری نمود. هزاران سال پیش انسان زرد خدای یگانه را می‌شناخت.

45:4.8 (513.11) 6. Singlangton, the first of the yellow men to teach and lead his people in the worship of “One Truth” instead of many. Thousands of years ago the yellow man knew of the one God.

    7- فَنتاد، نجات دهندۀ انسانهای سبز از تاریکی و رهبر آنان در پرستش ”منبع یگانۀ حیات“.

45:4.9 (513.12) 7. Fantad, the deliverer of the green men from darkness and their leader in the worship of “The One Source of Life.”

    8- اُروانُن، ارشاد کنندۀ نژادهای نیلی و رهبر آنان در خدمت ”خدای خدایان“ در گذشته.

45:4.10 (513.13) 8. Orvonon, the enlightener of the indigo races and their leader in the onetime service of “The God of Gods.”

    9- آدم، پدر سیاره‌ای بی‌اعتبار شده ولی اعادۀ حیثیت شدۀ یورنشیا، یک پسر ماتریال خداوند که به شکل جسم انسانی تنزل یافت، اما نجات یافت و متعاقباً به فرمان میکائیل به این مقام ارتقا یافت.

45:4.11 (514.1) 9. Adam, the discredited but rehabilitated planetary father of Urantia, a Material Son of God who was relegated to the likeness of mortal flesh, but who survived and was subsequently elevated to this position by the decree of Michael.

    10- حوا، مادر نژاد بنفش یورنشیا، که به همراه همسر خویش متحمل مجازات خطاکاری گردید و همچنین به همراه او اعادۀ حیثیت شد و مأموریت یافت با این گروه از بقا یافتگان انسانی خدمت نماید.

45:4.12 (514.2) 10. Eve, the mother of the violet race of Urantia, who suffered the penalty of default with her mate and was also rehabilitated with him and assigned to serve with this group of mortal survivors.

    11- خنوخ، اولین انسان یورنشیا که در طی حیات انسانی در جسم با تنظیم کنندۀ فکر پیوند یافت.

45:4.13 (514.3) 11. Enoch, the first of the mortals of Urantia to fuse with the Thought Adjuster during the mortal life in the flesh.

    12- موسی، نجات دهندۀ یک گروه بازمانده از نژاد از میان رفتۀ بنفش و برانگیزانندۀ احیای پرستش پدر جهانی تحت نام ”خدای اسرائیل“.

45:4.14 (514.4) 12. Moses, the emancipator of a remnant of the submerged violet race and the instigator of the revival of the worship of the Universal Father under the name of “The God of Israel.”

    13- ایلیا، روانی با دستاوردهای برجستۀ معنوی در طول عصر بعد از پسر ماتریال که بدون مرگ به دنیای آن سو انتقال یافت.

45:4.15 (514.5) 13. Elijah, a translated soul of brilliant spiritual achievement during the post-Material Son age.

    14- ماکی ونتا ملک صادق، تنها پسر این رسته که خود را به نژادهای یورنشیا اعطا نمود. او در حالی که هنوز به عنوان یک ملک صادق به شمار می‌رود ”برای همیشه یک خادم والامرتبه‌ها“ شده است. او که در ایام ابراهیم در شکل جسم انسانی در سالیم در یورنشیا موقتاً اقامت داشت، برای ابد کار خدمت به عنوان یک صعود کنندۀ انسانی را به عهده گرفته است. این ملک صادق اخیراً به عنوان قائم مقام پرنس سیاره‌ای یورنشیا اعلام گشته است. ستاد مرکزی او در جروسم است و اختیار دارد از سوی میکائیل که در واقع پرنس سیاره‌ای دنیایی است که اعطای نهایی خود را به شکل انسانی در آن تجربه نمود، عمل نماید. با این وجود، یورنشیا هنوز به وسیلۀ فرمانداران کل مقیم، اعضای بیست و چهار مشاور که به طور پی در پی آمدند، سرپرستی می‌شود.

45:4.16 (514.6) 14. Machiventa Melchizedek, the only Son of this order to bestow himself upon the Urantia races. While still numbered as a Melchizedek, he has become “forever a minister of the Most Highs,” eternally assuming the assignment of service as a mortal ascender, having sojourned on Urantia in the likeness of mortal flesh at Salem in the days of Abraham. This Melchizedek has latterly been proclaimed vicegerent Planetary Prince of Urantia with headquarters on Jerusem and authority to act in behalf of Michael, who is actually the Planetary Prince of the world whereon he experienced his terminal bestowal in human form. Notwithstanding this, Urantia is still supervised by successive resident governors general, members of the four and twenty counselors.

    15- یحیی تعمید دهنده، پیش قراول مأموریت میکائیل در یورنشیا و، در جسم، خویشاوند دور پسر انسان.

45:4.17 (514.7) 15. John the Baptist, the forerunner of Michael’s mission on Urantia and, in the flesh, distant cousin of the Son of Man.

    16- 1-2-3 اولین، رهبر مخلوقات بینابینی وفادار در خدمت جبرئیل در هنگام خیانت کلیگسشیا که بلافاصله بعد از ورود میکائیل به حاکمیت بی‌قید و شرط به وسیلۀ او به این مقام ارتقا یافت.

45:4.18 (514.8) 16. 1-2-3 the First, the leader of the loyal midway creatures in the service of Gabriel at the time of the Caligastia betrayal, elevated to this position by Michael soon after his entrance upon unconditioned sovereignty.

    این شخصیتهای برگزیده بنا به درخواست جبرئیل در حال حاضر از شرکت در جریان صعود معاف هستند، و اصلاً نمی‌دانیم که چه مدت در این مقام خدمت خواهند کرد.

45:4.19 (514.9) These selected personalities are exempt from the ascension regime for the time being, on Gabriel’s request, and we have no idea how long they may serve in this capacity.

    جایگاههای شمارۀ 17، 18، 19 و 20 به طور دائم اشغال نشده‌اند. آنها موقتاً با رضایت تمام شانزده عضو دائم پر می‌شوند، و برای مأموریتهای بعدی انسانهای فرازگرا از عصر کنونی بعد از اعطای پسر در یورنشیا باز نگاهداشته شده‌اند.

45:4.20 (514.10) Seats numbers 17, 18, 19, and 20 are not permanently occupied. They are temporarily filled by the unanimous consent of the sixteen permanent members, being kept open for later assignment to ascending mortals from the present postbestowal Son age on Urantia.

    شماره‌های 21، 22، 23 و 24 نیز در حالی که برای آموزگاران بزرگ اعصار دیگر و متعاقب که بدون شک به دنبال عصر کنونی خواهند آمد حفظ شده‌اند، به همین ترتیب موقتاً پر شده‌اند. ادوار پسران مجیستریال و پسران آموزگار و اعصار نور و حیات صرف نظر از دیدارهای غیرمنتظرۀ پسران الهی که ممکن است رخ دهند یا ندهند، انتظار می‌رود در یورنشیا وقوع یابند.

45:4.21 (514.11) Numbers 21, 22, 23, and 24 are likewise temporarily filled while being held in reserve for the great teachers of other and subsequent ages which undoubtedly will follow the present age. Eras of the Magisterial Sons and Teacher Sons and the ages of light and life are to be anticipated on Urantia, regardless of unexpected visitations of divine Sons which may or may not occur.

5- پسران ماتریال

5. The Material Sons

    ستاد مرکزی تقسیم‌بندیهای بزرگ حیات آسمانی و مناطق عظیم تخصیص یافتۀ آن در جروسِم است و شامل انواع گوناگون پسران الهی، ارواح والا، ابرفرشتگان، فرشتگان، و مخلوقات بینابینی می‌شود. اقامتگاه مرکزی این ناحیۀ شگفت‌انگیز معبد اصلی پسران ماتریال است.

45:5.1 (514.12) The great divisions of celestial life have their headquarters and immense preserves on Jerusem, including the various orders of divine Sons, high spirits, superangels, angels, and midway creatures. The central abode of this wonderful sector is the chief temple of the Material Sons.

    قلمرو آدمها مرکز جذب تمامی تازه ورودها به جروسم است. این یک منطقۀ عظیم است که شامل هزار مرکز است، گر چه هر خانوادۀ پسران و دختران ماتریال تا زمان رهسپاری اعضای خود برای خدمت در کرات تکاملی فضا یا تا هنگام آغاز دوران صعود به بهشت در زمین و منزل خود زندگی می‌کند.

45:5.2 (515.1) The domain of the Adams is the center of attraction to all new arrivals on Jerusem. It is an enormous area consisting of one thousand centers, although each family of Material Sons and Daughters lives on an estate of its own up to the time of the departure of its members for service on the evolutionary worlds of space or until their embarkation upon the Paradise-ascension career.

    این پسران ماتریال بالاترین نوع موجودات تولید مثل کنندۀ دارای جنسیت هستند که در کرات آموزشی جهانهای در حال تکامل یافت می‌شوند. و آنها واقعاً مادی هستند؛ حتی آدمها و حواهای سیاره‌ای به طور آشکار برای نژادهای انسانی کرات مسکونی قابل رویت می‌باشند. این پسران ماتریال آخرین اتصال و حلقۀ فیزیکی در زنجیر شخصیتهایی هستند که از الوهیت و کمال در بالا تا انسانیت و وجود مادی در پایین امتداد می‌یابند. این پسران برای کرات مسکونی یک واسطۀ متقابلاً قابل تماس میان پرنس سیاره‌ای نامرئی و مخلوقات مادی عالم فراهم می‌سازند.

45:5.3 (515.2) These Material Sons are the highest type of sex-reproducing beings to be found on the training spheres of the evolving universes. And they are really material; even the Planetary Adams and Eves are plainly visible to the mortal races of the inhabited worlds. These Material Sons are the last and physical link in the chain of personalities extending from divinity and perfection above down to humanity and material existence below. These Sons provide the inhabited worlds with a mutually contactable intermediary between the invisible Planetary Prince and the material creatures of the realms.

    در آخرین ثبت هزاره‌ای سلوینگتون در نبادان 161٫432٫840 پسر و دختر ماتریال دارای وضعیت شهروندی در پایتخت سیستمهای محلی ثبت شده بودند. تعداد پسران ماتریال در سیستمهای مختلف متفاوت است، و بر تعداد آنها دائماً از طریق تولید مثل طبیعی افزوده می‌شود. آنها در کاربرد کارکردهای تولید مثلی خود تماماً از طریق میل شخصی شخصیتهای تماس گیرنده هدایت نمی‌شوند، بلکه همچنین به وسیلۀ گروههای مسئول بالاتر و شوراهای مشورتی.

45:5.4 (515.3) At the last millennial registration on Salvington there were of record in Nebadon 161,432,840 Material Sons and Daughters of citizenship status on the local system capitals. The number of Material Sons varies in the different systems, and their number is being constantly increased by natural reproduction. In the exercise of their reproductive functions they are not guided wholly by the personal desires of the contacting personalities but also by the higher governing bodies and advisory councils.

    این پسران و دختران ماتریال ساکنان دائمی جروسم و کرات مربوط به آن هستند. آنها مناطق وسیعی را در جروسم اشغال می‌کنند و آزادانه در مدیریت محلی کرۀ پایتخت شرکت می‌کنند و عملاً کلیۀ امور روزمره را با کمک بینابینیها و فرازگرایان سرپرستی می‌کنند.

45:5.5 (515.4) These Material Sons and Daughters are the permanent inhabitants of Jerusem and its associated worlds. They occupy vast estates on Jerusem and participate liberally in the local management of the capital sphere, administering practically all routine affairs with the assistance of the midwayers and the ascenders.

    در جروسم این پسران تولید مثل کننده اجازه دارند ایده‌آلهای حکومت بر خود را به شیوۀ ملک صادقها بیازمایند، و آنها دارند به یک نوع جامعۀ بسیار بالا دست می‌یابند. رسته‌های بالاتر فرزندی از کارکردهای وتو در آن قلمرو برخوردارند، اما تقریباً از هر نظر آدمهای جروسم از طریق رأی عمومی و دولت نماینده بر خود حکومت می‌کنند. آنها امیدوارند زمانی عملاً خود مختاری کامل به آنان اعطا گردد.

45:5.6 (515.5) On Jerusem these reproducing Sons are permitted to experiment with the ideals of self-government after the manner of the Melchizedeks, and they are achieving a very high type of society. The higher orders of sonship reserve the veto functions of the realm, but in nearly every respect the Jerusem Adamites govern themselves by universal suffrage and representative government. Sometime they hope to be granted virtually complete autonomy.

    ویژگی خدمت پسران ماتریال عمدتاً از طریق سنین آنان تعیین می‌شود. آنها در حالی که برای پذیرش در دانشگاه ملک صادقِ سلوینگتون واجد شرایط نیستند — از آنجا که مادی هستند و بر حسب معمول به سیارات مشخصی محدود هستند — با این وجود، ملک صادقها هیئتی توانمند از استادان در ستاد مرکزی هر سیستم برای آموزش نسلهای جوانتر پسران ماتریال حفظ می‌کنند. سیستمهای تحصیلی و معنویِ آموزشی که برای پرورش پسران و دختران ماتریال جوانتر فراهم می‌شود، اوج کمال در گستره، تکنیک، و قابلیت استفاده می‌باشند.

45:5.7 (515.6) The character of the service of the Material Sons is largely determined by their ages. While they are not eligible for admission to the Melchizedek University of Salvington — being material and ordinarily limited to certain planets — nevertheless, the Melchizedeks maintain strong faculties of teachers on the headquarters of each system for the instruction of the younger generations of Material Sons. The educational and spiritual training systems provided for the development of the younger Material Sons and Daughters are the acme of perfection in scope, technique, and practicability.

6- آموزش فرازگرایان توسط نوع آدم

6. Adamic Training of Ascenders

    پسران و دختران ماتریال به همراه فرزندانشان صحنه‌ای تماشایی و جالب توجه عرضه می‌دارند که هرگز از تحریک کنجکاوی و جلب توجه کلیۀ انسانهای فرازگرا باز نمی‌ماند. آنها آنقدر شبیه نژادهای مادی جنسیت‌دار خود شما هستند که شما هر دو علایق فراوان مشترکی برای مبادلۀ افکار خود و اشغال ایام تماس برادرانه‌تان می‌یابید.

45:6.1 (515.7) The Material Sons and Daughters, together with their children, present an engaging spectacle which never fails to arouse the curiosity and intrigue the attention of all ascending mortals. They are so similar to your own material sex races that you both find much of common interest to engage your thoughts and occupy your seasons of fraternal contact.

    بقا یافتگان انسانی برای مشاهده و مطالعۀ زیستگاههای حیات و رفتار این مخلوقات برتر نیمه فیزیکیِ دارای جنسیت بخش عمدۀ وقت فراغت خویش را در پایتخت سیستم می‌گذرانند، زیرا این شهروندان جروسم از وقتی که در کرۀ ستاد مرکزی به شهروندی دست می‌یابند تا هنگامی که به مقصد ایدنشیا رهسپار می‌شوند، ضامنان و آموزگاران بلافصل بقا یافتگان انسانی هستند.

45:6.2 (515.8) Mortal survivors spend much of their leisure on the system capital observing and studying the life habits and conduct of these superior semiphysical sex creatures, for these citizens of Jerusem are the immediate sponsors and mentors of the mortal survivors from the time they attain citizenship on the headquarters world until they take leave for Edentia.

    در هفت کرات قصر به انسانهای فرازگرا فرصتهای مکفی برای جبران کلیۀ محرومیتهای تجربی که در کرات منشأ خویش متحمل گردیدند داده خواهد شد؛ محرومیتهایی که به سبب توارث، محیط، یا خاتمۀ نابهنگام و نافرجام دوران زندگی در جسم پدید آمده است. این از هر نظر واقعیت دارد، به جز در زندگی جنسی انسانی و تنظیمات ملازم با آن. هزاران انسان بدون این که خصوصاً از انضباط ناشی از روابط نسبتاً عادی جنسی در کرات بومی خویش بهره‌مند گردند به کرات قصر می‌رسند. تجربۀ کرات قصر می‌تواند فرصت اندکی برای جبران این محرومیتهای بسیار شخصی فراهم سازد. تجربۀ جنسی از نظر فیزیکی برای این فرازگرایان سپری شده است، اما این انسانهای از نظر جنسی کمبوددار، در ارتباط نزدیک با پسران و دختران ماتریال، هم به طور فردی و هم به عنوان اعضای خانواده‌های آنان، قادر می‌شوند جوانب اجتماعی، عقلانی، احساسی، و معنوی کمبود خود را جبران نمایند. بدین ترتیب به کلیۀ آن انسانهایی که شرایط یا قضاوت بد، آنان را از فواید ارتباط سودمند جنسی در کرات تکاملی محروم ساخت، اینجا در پایتخت سیستمها فرصت کامل داده می‌شود تا این تجارب ضروری انسانی را در ارتباط نزدیک و مهر‌آمیز با مخلوقات عالی دارای جنسیت از نوع آدم که در پایتخت سیستمها اقامت دائم دارند، به دست آورند.

45:6.3 (516.1) On the seven mansion worlds ascending mortals are afforded ample opportunities for compensating any and all experiential deprivations suffered on their worlds of origin, whether due to inheritance, environment, or unfortunate premature termination of the career in the flesh. This is in every sense true except in the mortal sex life and its attendant adjustments. Thousands of mortals reach the mansion worlds without having benefited particularly from the disciplines derived from fairly average sex relations on their native spheres. The mansion world experience can provide little opportunity for compensating these very personal deprivations. Sex experience in a physical sense is past for these ascenders, but in close association with the Material Sons and Daughters, both individually and as members of their families, these sex-deficient mortals are enabled to compensate the social, intellectual, emotional, and spiritual aspects of their deficiency. Thus are all those humans whom circumstances or bad judgment deprived of the benefits of advantageous sex association on the evolutionary worlds, here on the system capitals afforded full opportunity to acquire these essential mortal experiences in close and loving association with the supernal Adamic sex creatures of permanent residence on the system capitals.

    هیچ انسان بقا یابنده، بینابینی، یا سرافیم نمی‌تواند بدون گذار از آن تجربۀ متعالیِ دستیابی به رابطۀ پدر و مادری با یک کودک در حال تکامل کرات یا تجربۀ دیگری که با آن قابل قیاس و برابر باشد، به بهشت صعود کند، به پدر دست یابد، و به سپاه نهایت بپیوندد. رابطۀ فرزند و پدر - مادر برای برداشت ضروری از پدر جهانی و فرزندان جهانی او اساسی است. از این رو چنین تجربه‌ای برای آموزش تجربی کلیۀ فرازگرایان ضروری می‌شود.

45:6.4 (516.2) No surviving mortal, midwayer, or seraphim may ascend to Paradise, attain the Father, and be mustered into the Corps of the Finality without having passed through that sublime experience of achieving parental relationship to an evolving child of the worlds or some other experience analogous and equivalent thereto. The relationship of child and parent is fundamental to the essential concept of the Universal Father and his universe children. Therefore does such an experience become indispensable to the experiential training of all ascenders.

    مخلوقات فراز یابندۀ بینابینی و سرافیم تکاملی، در ارتباط با پسران و دختران ماتریال ستاد مرکزی سیستم، باید از میان این تجربۀ پدر و مادر شدن عبور نمایند. از این رو این فرازگرایان غیرتولید مثل کننده، تجربۀ پدر و مادر بودن را از طریق یاری رساندن به آدمها و حواهای جروسم در پرورش و آموزش فرزندان آنان به دست می‌آورند.

45:6.5 (516.3) The ascending midway creatures and the evolutionary seraphim must pass through this parenthood experience in association with the Material Sons and Daughters of the system headquarters. Thus do such nonreproducing ascenders obtain the experience of parenthood by assisting the Jerusem Adams and Eves in rearing and training their progeny.

    کلیۀ بقا یافتگان انسانی که پدر و مادر شدن را در کرات تکاملی تجربه نکرده‌اند، ضمن این که به طور موقت در منازل پسران ماتریال جروسم اقامت دارند، به عنوان یاران پدر و مادری این پدران و مادران خارق‌العاده، باید همچنین این آموزش ضروری را به دست آورند. این امر به جز در مورد انسانهایی که توانسته‌اند کمبودهای خود را در مهد کودک سیستم جبران نمایند، صادق است. مهد کودک سیستم در اولین کرۀ انتقالی - فرهنگی جروسم واقع شده است.

45:6.6 (516.4) All mortal survivors who have not experienced parenthood on the evolutionary worlds must also obtain this necessary training while sojourning in the homes of the Jerusem Material Sons and as parental associates of these superb fathers and mothers. This is true except in so far as such mortals have been able to compensate their deficiencies on the system nursery located on the first transitional-culture world of Jerusem.

    این مهد کودک مراقبت سِتانیا توسط برخی شخصیتهای مورانشیا در کرۀ پایان دهندگان اداره می‌شود. نیمی از سیاره به این کار پرورش کودک اختصاص دارد. اینجا برخی کودکان انسانهای بقا یافته مثل آن فرزندانی که پیش از نیل به وضعیت روحی به عنوان شخص، در کرات تکاملی جان خود را از دست دادند، پذیرفته شده و دوباره مونتاژ می‌شوند. صعود هر کدام از والدین طبیعی این کودک انسانی کرات تضمین می‌کند که او در سیارۀ پایان دهندگان سیستم تجدید شخصیت خواهد شد و در آنجا اجازه خواهد یافت از طریق انتخاب آزادانۀ متعاقب نشان دهد که آیا دنبال نمودن مسیر پدرانه و مادرانۀ صعود انسانی را بر خواهد گزید یا نه. در اینجا کودکان مثل کرۀ زادگاه خویش ظاهر خواهند گشت، به جز فقدان تمایز جنسی. بعد از تجربۀ زندگی در کرات مسکونی، هیچ تولید مثلی از نوع انسانی وجود ندارد.

45:6.7 (516.5) This probation nursery of Satania is maintained by certain morontia personalities on the finaliters’ world, one half of the planet being devoted to this work of child rearing. Here are received and reassembled certain children of surviving mortals, such as those offspring who perished on the evolutionary worlds before acquiring spiritual status as individuals. The ascension of either of its natural parents insures that such a mortal child of the realms will be accorded repersonalization on the system finaliter planet and there be permitted to demonstrate by subsequent freewill choice whether or not it elects to follow the parental path of mortal ascension. Children here appear as on the nativity world except for the absence of sex differentiation. There is no reproduction of mortal kind after the life experience on the inhabited worlds.

    دانشجویان کرات قصر که یک فرزند یا بیشتر در مهد کودک مراقبتی در کرۀ پایان دهندگان دارند و در تجربۀ ضروری پدرانه و مادرانه دچار نقصان هستند، می‌توانند برای یک اجازه نامۀ ملک صادق تقاضا نمایند. این اجازه نامه موجب انتقال موقت آنان از مسئولیتهای فراز در کرات قصر به کرۀ پایان دهندگان می‌شود. در آنجا به آنها این فرصت داده خواهد شد که به عنوان والدین دستیار برای فرزندان خود و فرزندان دیگر عمل نمایند. این معاضدت خدمت پدرانه و مادرانه می‌تواند بعداً در جروسم به عنوان انجام نیمی از آموزشی که این فرازگرایان در خانواده‌های پسران و دختران ماتریال موظف به پذیرش آن هستند معتبر شناخته شود.

45:6.8 (517.1) Mansion world students who have one or more children in the probationary nursery on the finaliters’ world, and who are deficient in essential parental experience, may apply for a Melchizedek permit which will effect their temporary transfer from ascension duties on the mansion worlds to the finaliter world, where they are granted opportunity to function as associate parents to their own and other children. This service of parental ministry may be later accredited on Jerusem as the fulfillment of one half of the training which such ascenders are required to undergo in the families of the Material Sons and Daughters.

    خود مهد کودک مراقبتی توسط هزار زوج پسر و دختر ماتریال، داوطلبانی از اقامتگاه متعلق به رستۀ آنها در جروسم، تحت سرپرستی قرار می‌گیرد. آنها بلافاصله توسط حدوداً تعداد برابری از گروههای پدرانه و مادرانۀ داوطلب میدسونایت که در اینجا توقف می‌کنند تا در مسیر خود از کرۀ میدسونایت سِتانیا به مقصد نامکشوف در کرات ویژۀ قرارگاه خود در میان کرات پایان دهندگان سلوینگتون این خدمت را ارائه دهند یاری می‌شوند.

45:6.9 (517.2) The probation nursery itself is supervised by one thousand couples of Material Sons and Daughters, volunteers from the Jerusem colony of their order. They are immediately assisted by about an equal number of volunteer midsonite parental groups who stop off here to render this service on their way from the midsonite world of Satania to the unrevealed destiny on their special worlds of reservation among the finaliter spheres of Salvington.

7- مدارس ملک صادق

7. The Melchizedek Schools

    ملک صادقها مدیران آن گروه بزرگ از آموزگاران — مخلوقات ارادی و سایرین که بخشاً معنویت یافته‌اند — می‌باشند که در جروسم و کرات مربوط به آن و خصوصاً در هفت کرات قصر به گونه‌ای بسیار قابل قبول عمل می‌کنند. اینها سیارات حراست هستند و آن انسانهایی که در طول زندگی در جسم نمی‌توانند با تنظیم کنندگان ساکن در خود پیوند یابند در شکل موقت در آنها توانبخشی می‌شوند تا کمک بیشتری دریافت کنند و از فرصت تمدید شده برای ادامۀ تلاشهای خود برای نیل معنوی بهره‌مند گردند؛ آن تلاشهایی که به طور زودرس به وسیلۀ مرگ دچار وقفه شدند. یا اگر به هر دلیل دیگری از نقص ارثی، محیط نامساعد، یا شرایط ناگوار، این نیل به روح تکمیل نشد، به هر دلیل که باشد، تمامی آنهایی که مقصود نیک داشته باشند و در روح ارزشمند باشند، خود را به صورت خودشان در سیاراتِ ادامه‌دار می‌یابند. در آنجا آنها باید یاد گیرند که در عوامل حیاتی دوران زندگانی جاودانه خبره شوند و از ویژگیهایی برخوردار گردند که در طول دوران حیات در جسم به دست نیاوردند، یا نتوانستند به دست آورند.

45:7.1 (517.3) The Melchizedeks are the directors of that large corps of instructors — partially spiritualized will creatures and others — who function so acceptably on Jerusem and its associated worlds but especially on the seven mansion worlds. These are the detention planets, where those mortals who fail to achieve fusion with their indwelling Adjusters during the life in the flesh are rehabilitated in transient form to receive further help and to enjoy extended opportunity for continuing their strivings for spiritual attainment, those very efforts which were prematurely interrupted by death. Or if, for any other reason of hereditary handicap, unfavorable environment, or conspiracy of circumstances, this soul attainment was not completed, no matter what the reason, all who are true of purpose and worthy in spirit find themselves, as themselves, present on the continuing planets, where they must learn to master the essentials of the eternal career, to possess themselves of traits which they could not, or did not, acquire during the lifetime in the flesh.

    ستارگان تابناک عصر (و همردیفان نام برده نشدۀ آنان) در مراکز گوناگون آموزشی جهان و نیز مراکزی که ملک صادقها مسئولیت آن را به عهده می‌گیرند مکرراً به عنوان آموزگار خدمت می‌کنند. پسران آموزگار تثلیث نیز تشریک مساعی می‌کنند، و آثاری از کمال بهشت را برای این مدارس آموزشی پیشرو آشکار می‌سازند. اما کلیۀ این فعالیتها منحصراً به پیشرفت انسانهای فرازگرا تخصیص ندارند. بسیاری به طور برابر به آموزش پیشرفتۀ شخصیتهای بومی روحی نبادان اشتغال دارند.

45:7.2 (517.4) The Brilliant Evening Stars (and their unnamed co-ordinates) frequently serve as teachers in the various educational enterprises of the universe, including those sponsored by the Melchizedeks. Also do the Trinity Teacher Sons collaborate, and they impart the touches of Paradise perfection to these progressive training schools. But all these activities are not exclusively devoted to the advancement of ascending mortals; many are equally occupied with the progressive training of the native spirit personalities of Nebadon.

    پسران ملک صادق مدیریت بیش از سی مرکز آموزشی مختلف را در جروسم به عهده دارند. این مدارس آموزشی با کالج ارزیابی خود آغاز شده و با مدارس شهروندی جروسم پایان می‌یابند، جایی که پسران و دختران ماتریال به ملک صادقها و سایرین می‌پیوندند تا در تلاش والای آنان بقا یافتگان انسانی را برای پذیرش مسئولیتهای بالای دولت نماینده از صلاحیت برخوردار سازند. سراسر جهان روی طرح نمایندگی سازمان یافته است و اداره می‌شود. دولت نماینده، ایده‌آل الهیِ حکومت بر خود در میان موجوداتِ ناکامل است.

45:7.3 (517.5) The Melchizedek Sons conduct upward of thirty different educational centers on Jerusem. These training schools begin with the college of self-evaluation and end with the schools of Jerusem citizenship, wherein the Material Sons and Daughters join with the Melchizedeks and others in their supreme effort to qualify the mortal survivors for the assumption of the high responsibilities of representative government. The entire universe is organized and administered on the representative plan. Representative government is the divine ideal of self-government among nonperfect beings.

    هر یکصد سال به وقت زمان جهان، هر سیستم ده نمایندۀ خود را انتخاب می‌کند تا در مجالس قانونگذاری کوکبه تشکیل جلسه دهند. آنها به وسیلۀ شورای یکهزار نفرۀ جروسم برگزیده می‌شوند. این یک جمع انتخابی است که مسئولیت نمایندگی گروههای سیستم در کلیۀ این امور نمایندگی یا انتصاب را به عهده دارد. کلیۀ نمایندگان یا سایر وکلا به وسیلۀ شورای یکهزار نفرۀ انتخاب کنندگان برگزیده می‌شوند، و باید فارغ‌التحصیلان بالاترین مدرسۀ کالج مدیریت ملک صادق باشند، همانطور که کلیۀ آن کسانی که این گروه یکهزار نفرۀ انتخاب کننده را تشکیل می‌دهند، چنین هستند. این مدرسه توسط ملک صادقها که اخیراً به وسیلۀ پایان دهندگان یاری می‌شوند، شکوفا می‌گردد.

45:7.4 (517.6) Every one hundred years of universe time each system selects its ten representatives to sit in the constellation legislature. They are chosen by the Jerusem council of one thousand, an elective body charged with the duty of representing the system groups in all such delegated or appointive matters. All representatives or other delegates are selected by the council of one thousand electors, and they must be graduates of the highest school of the Melchizedek College of Administration, as also are all of those who constitute this group of one thousand electors. This school is fostered by the Melchizedeks, latterly assisted by the finaliters.

    گروههای انتخابی زیادی در جروسم وجود دارند، و هرچند وقت یکبار به وسیلۀ سه رستۀ شهروندی برای کسب مسئولیت به آنان رأی داده می‌شود: پسران و دختران ماتریال، سرافیمها و همکاران آنان، از جمله مخلوقات بینابینی، و انسانهای فرازگرا. یک کاندیدا برای دریافت افتخار نامزدی نمایندگی باید از مدارس مدیریت ملک صادق پذیرش لازم را دریافت کند.

45:7.5 (518.1) There are many elective bodies on Jerusem, and they are voted into authority from time to time by three orders of citizenship — the Material Sons and Daughters, the seraphim and their associates, including midway creatures, and the ascending mortals. To receive nomination for representative honor a candidate must have gained requisite recognition from the Melchizedek schools of administration.

    حق رأی در میان این سه گروه شهروندی در جروسم عمومی است، اما رأی مطابق برخورداریِ شخصیِ موتا — خرد مورانشیا — که به رسمیت شناخته شده و به طور شایسته ثبت گردیده، به طور ناهمسان داده می‌شود. رأیِ ریخته شده در یک انتخابات جروسم توسط هر شخصیت ارزشی بالغ بر یک تا هزار رأی را دارا می‌باشد. شهروندان جروسم از این رو مطابق دستیابی آنان به موتا طبقه‌بندی می‌شوند.

45:7.6 (518.2) Suffrage is universal on Jerusem among these three groups of citizenship, but the vote is differentially cast in accordance with the recognized and duly registered personal possession of mota — morontia wisdom. The vote cast at a Jerusem election by any one personality has a value ranging from one up to one thousand. Jerusem citizens are thus classified in accordance with their mota achievement.

    هر چندگاه یکبار شهروندان جروسم خود را به آزمونگران ملک صادق معرفی می‌کنند، که نیل آنان را به خرد مورانشیا تصدیق ‌کنند. آنها سپس نزد گروه سنجش ستارگان تابناک عصر یا برگزیدگان آنان می‌روند، که درجۀ بینش روحی آنان را تأیید ‌کنند. در مرحلۀ بعد آنها در حضور بیست و چهار مشاور و همکاران آنها ظاهر می‌شوند، که پیرامون وضعیت دستیابی تجربی آنان به اجتماعی شدن نظر ‌دهند. سپس این سه عامل به سرپرستان ثبت شهروندی دولت نماینده انتقال می‌یابد و آنان به سرعت وضعیت موتا را محاسبه نموده و مطابق آن شایستگی برای رأی دادن را مقرر می‌دارند.

45:7.7 (518.3) From time to time Jerusem citizens present themselves to the Melchizedek examiners, who certify to their attainment of morontia wisdom. Then they go before the examining corps of the Brilliant Evening Stars or their designates, who ascertain the degree of spirit insight. Next they appear in the presence of the four and twenty counselors and their associates, who pass upon their status of experiential attainment of socialization. These three factors are then carried to the citizenship registrars of representative government, who quickly compute the mota status and assign suffrage qualifications in accordance therewith.

    انسانهای فرازگرا، به ویژه آنان که در یگانه ساختن شخصیتشان در سطوح جدید مورانشیا کند هستند، تحت سرپرستی ملک صادقها توسط پسران ماتریال پذیرفته می‌شوند و تحت آموزشی فشرده که برای برطرف ساختن این کاستیها طراحی شده قرار می‌گیرند. هیچ انسان فرازگرا به قصد دوران زندگانی اجتماعی فراگیرتر و متنوع‌تر ستاد مرکزی سیستم را ترک نمی‌کند، تا این که پسران ماتریال دستیابی آنان را به شخصیت موتا تصدیق کنند؛ فردیتی که ترکیبی از وجود کمال یافتۀ انسانی در ارتباط تجربی با دوران شکوفا شدۀ زندگانی مورانشیا است، و هر دو اینها با کنترل فراگیر معنوی تنظیم کنندۀ فکر به طور شایسته در هم آمیخته‌اند.

45:7.8 (518.4) Under the supervision of the Melchizedeks the ascending mortals, especially those who are tardy in their personality unification on the new morontia levels, are taken in hand by the Material Sons and are given intensive training designed to rectify such deficiencies. No ascending mortal leaves the system headquarters for the more extensive and varied socialization career of the constellation until these Material Sons certify to the achievement of mota personality — an individuality combining the completed mortal existence in experiential association with the budding morontia career, both being duly blended by the spiritual overcontrol of the Thought Adjuster.

    [ارائه شده توسط یک ملک صادق که موقتاً در یورنشیا در مأموریت است.]

45:7.9 (518.5) [Presented by a Melchizedek of temporary assignment on Urantia.]

Back to Top