کتاب یورنشیا - مقالۀ 39
گروههای فرشتگان سراف

کتاب یورنشیا   

II. بخش دوم - جهان محلی    تا جایی که ما آگاهی داریم، روح بیکران، آنطور که در ستاد مرکزی جهان محلی تجسم یافته است، قصد دارد سرافیمهای مشابه کامل تولید نماید، اما به دلایل ناشناخته این فرزندان سراف بسیار متنوع هستند. این تنوع ممکن است ناشی از مداخلۀ ناشناختۀ الوهیت تجربیِ در حال تکامل باشد. اگر چنین باشد، ما نمی‌توانیم آن را ثابت نماییم. اما ما مشاهده می‌کنیم که هنگامی که سرافیمها تحت آزمونهای تعلیمی و انضباط آموزشی قرار گرفتند، به طور پایدار و مشخص به هفت گروه زیرین طبقه‌بندی می‌شوند:

39:0.1 (426.1) AS FAR as we are cognizant, the Infinite Spirit, as personalized on the local universe headquarters, intends to produce uniformly perfect seraphim, but for some unknown reason these seraphic offspring are very diverse. This diversity may be a result of the unknown interposition of evolving experiential Deity; if so, we cannot prove it. But we do observe that, when seraphim have been subjected to educational tests and training discipline, they unfailingly and distinctly classify into the following seven groups:

    1- سرافیم عالی.

39:0.2 (426.2) 1. Supreme Seraphim.

    2- سرافیم برتر.

39:0.3 (426.3) 2. Superior Seraphim.

    3- سرافیم سرپرست.

39:0.4 (426.4) 3. Supervisor Seraphim.

    4- سرافیم مدیر.

39:0.5 (426.5) 4. Administrator Seraphim.

    5- مددکاران سیاره‌ای.

39:0.6 (426.6) 5. Planetary Helpers.

    6- خادمان دورۀ گذار.

39:0.7 (426.7) 6. Transition Ministers.

    7- سرافیم آینده.

39:0.8 (426.8) 7. Seraphim of the Future.

    گفتن این که هر یک سرافیم پایین‌تر از فرشته‌ای از هر گروه دیگر است، به سختی حقیقت دارد. با این وجود هر فرشته در ابتدا به خدمت به طبقه‌بندی گروهی اولیه و ذاتی محدود است. منوشیا، همکار سراف من در آماده سازی این بیانیه، یک سرافیم عالی است و روزگاری فقط به عنوان یک سرافیم عالی عمل می‌کرد. او از طریق کاربرد و خدمت جانفشانه به تمامی هفت خدمت سرافی، یک یک، دست یافته است. او تقریباً در هر مسیر فعالیت که برای یک سرافیم گشوده است عمل کرده است، و اکنون درجۀ معاون رئیس سرافیمها را در یورنشیا به عهده دارد.

39:0.9 (426.9) To say that any one seraphim is inferior to an angel of any other group would hardly be true. Nevertheless every angel is at first service-limited to the group of original and inherent classification. My seraphic associate in the preparation of this statement, Manotia, is a supreme seraphim and onetime functioned only as a supreme seraphim. By application and devoted service she has, one by one, achieved all seven of the seraphic services, having functioned in well-nigh every avenue of activity open to a seraphim, and now holds the commission of associate chief of seraphim on Urantia.

    موجودات بشری گاهی اوقات فهم این مطلب را مشکل می‌یابند که یک ظرفیت آفریده شده برای خدمت در سطح بالاتر لزوماً به معنی توان کارکرد در سطوح خدمتی نسبتاً پایین‌تر نیست. انسان به عنوان یک نوزاد ناتوان زندگی را آغاز می‌کند؛ لذا هر پیشرفت انسانی باید در بر گیرندۀ تمامی پیش شرطهای تجربی باشد. سرافیمها از چنین زندگی پیش بزرگسالی برخوردار نیستند — دوران کودکی وجود ندارد. با این وجود آنها مخلوقاتی تجربی هستند، و از طریق تجربه و توسط آموزش اضافی می‌توانند توانایی استعداد الهی و ذاتی خود را از طریق فراگیری تجربیِ مهارت عملی در یک یا چند خدمت سرافی افزایش دهند.

39:0.10 (426.10) Human beings sometimes find it hard to understand that a created capacity for higher-level ministry does not necessarily imply ability to function on relatively lower service levels. Man begins life as a helpless infant; hence every mortal attainment must embrace all experiential prerequisites; seraphim have no such preadult life — no childhood. They are, however, experiential creatures, and by experience and through additional education they can augment their divine and inherent endowment of ability by the experiential acquirement of functional skill in one or more of the seraphic services.

    سرافیمها پس از عهده‌دار شدن مأموریت به ذخیره‌های گروه ذاتی خود گمارده می‌شوند. آنهایی که رتبۀ سیاره‌ای و سرپرستی دارند اغلب آنطور که در ابتدا طبقه‌بندی شدند برای مدتهای طولانی خدمت می‌کنند، اما هر چه سطح ذاتی کارکرد بالاتر باشد، خادمان فرشته با سرسختی بیشتر خواستار رفتن به مأموریت در مراتب پایین‌تر خدمت جهانی می‌شوند. آنها به ویژه طالب مأموریت در صفوف ذخیره‌های یاوران سیاره‌ای هستند، و اگر موفق باشند در مدارس آسمانی که به ستاد مرکزی پرنس سیاره‌ای یک کرۀ تکاملی وصل است ثبت نام می‌کنند. آنها در اینجا مطالعۀ زبانها، تاریخ، و عادات محلی نژادهای انسانی را آغاز می‌کنند. سرافیمها باید نظیر موجودات بشری دانش و تجربه کسب کنند. آنها در برخی از ویژگیهای شخصیتی زیاد از شما فاصله ندارند. و آنان همگی مشتاقند در پایین، در پایین‌ترین سطح ممکن خدمت، آغاز کنند. آنها بدین گونه امیدوارند به بالاترین سطح ممکن فرجام تجربی نائل آیند.

39:0.11 (426.11) After being commissioned, seraphim are assigned to the reserves of their inherent group. Those of planetary and administrator status often serve for long periods as originally classified, but the higher the inherent function level, the more persistently do the angelic ministers seek assignment to the lower orders of universe service. Especially do they desire assignment to the reserves of the planetary helpers, and if successful they enroll in the celestial schools attached to the headquarters of the Planetary Prince of some evolutionary world. Here they begin the study of the languages, history, and local habits of the races of mankind. Seraphim must acquire knowledge and gain experience much as do human beings. They are not far removed from you in certain personality attributes. And they all crave to start at the bottom, on the lowest possible level of ministry; thus may they hope to achieve the highest possible level of experiential destiny.

1- سرافیم عالی

1. Supreme Seraphim

    این سرافیمها در میان هفت ردۀ آشکار شدۀ فرشتگان جهان محلی از همه بالاترند. آنها در هفت گروه کار می‌کنند، و هر یک از این گروهها با فرشتگان خادم سپاه تکمیل سرافی از نزدیک ارتباط دارند.

39:1.1 (427.1) These seraphim are the highest of the seven revealed orders of local universe angels. They function in seven groups, each of which is closely associated with the angelic ministers of the Seraphic Corps of Completion.

    1- خادمان پسر - روح. اولین گروه از سرافیمهای عالی به خدمت پسران والا و موجودات روح - منشأ که در جهان محلی ساکنند و در آن کار می‌کنند گمارده شده‌اند. این گروه از فرشتگان خادم همچنین به پسر جهان و روح جهان خدمت می‌کنند و با سپاه اطلاعاتی ستارۀ تابان و بامداد، رئیس اجرائی جهان متعلق به خواسته‌های یکپارچۀ پسر آفریننده و روح آفرینشگر در ارتباط نزدیک قرار دارند.

39:1.2 (427.2) 1. Son-Spirit Ministers. The first group of the supreme seraphim are assigned to the service of the high Sons and Spirit-origin beings resident and functioning in the local universe. This group of angelic ministers also serve the Universe Son and the Universe Spirit and are closely affiliated with the intelligence corps of the Bright and Morning Star, the universe chief executive of the united wills of the Creator Son and the Creative Spirit.

    این سرافیمها که به پسران و ارواح والا گمارده شده‌اند به طور طبیعی به خدمات گستردۀ آونالهای بهشت، فرزندان الهی پسر جاودان و روح بیکران، مربوطند. آونالهای بهشت همیشه در تمامی مأموریتهای مجیستریال و اعطایی توسط این ردۀ والا و باتجربه از سرافیمها همراهی می‌شوند. سرافیمها در چنین اوقاتی وقف سازماندهی و ادارۀ کارهای ویژه که به خاتمۀ یک نظام سیاره‌ای و گشایش یک عصر جدید مربوط است می‌باشند. اما آنان به کار داوری که ممکن است لازمۀ چنین تغییری در نظامها باشد درگیر نیستند.

39:1.3 (427.3) Being of assignment to the high Sons and Spirits, these seraphim are naturally associated with the far-flung services of the Paradise Avonals, the divine offspring of the Eternal Son and the Infinite Spirit. The Paradise Avonals are always attended on all magisterial and bestowal missions by this high and experienced order of seraphim, who are at such times devoted to organizing and administering the special work connected with the termination of one planetary dispensation and the inauguration of a new age. But they are not concerned in the work of adjudication which might be incidental to such a change in dispensations.

    همراهان اعطایی. آونالهای بهشت، اما نه پسران آفریننده، هنگامی که در یک مأموریت اعطایی هستند همیشه با یک گروه 144 نفره از همراهان اعطایی همراهی می‌شوند. این 144 فرشته رئیسان تمامی خادمان فرزند - روحی دیگر می‌باشند که ممکن است با یک مأموریت اعطایی مربوط باشند. لشکرهایی از فرشتگان می‌توانند تحت فرماندهی یک پسر در جسم ظهور یافتۀ خداوند در یک اعطای سیاره‌ای قرار گیرند، ولی تمامی این سرافیمها توسط 144 همراه اعطایی سازماندهی و هدایت می‌شوند. رده‌های بالاتر فرشتگان، سوپرنافیم و سکنافیم، نیز ممکن است قسمتی از گروه همراه را شکل دهند، و گر چه مأموریتهای آنان متمایز از مأموریتهای سرافیمها می‌باشد، کلیۀ این فعالیتها توسط همراهان اعطایی هماهنگ می‌شود.

39:1.4 (427.4) Bestowal Attendants. Paradise Avonals, but not Creator Sons, when on a bestowal mission are always accompanied by a corps of 144 bestowal attendants. These 144 angels are the chiefs of all other Son-Spirit ministers who may be associated with a bestowal mission. There might possibly be legions of angels subject to the command of an incarnated Son of God on a planetary bestowal, but all these seraphim would be organized and directed by the 144 bestowal attendants. Higher orders of angels, supernaphim and seconaphim, might also form a part of the attending host, and though their missions are distinct from those of the seraphim, all these activities would be co-ordinated by the bestowal attendants.

    این همراهان اعطایی سرافیمهای تکمیل هستند. آنان همگی دوایر سرافینگتون را پیموده‌اند و به سپاه سراف تکمیل دست یافته‌اند. و آنها به طور ویژه آموزش بیشتری یافته‌اند تا با مشکلات آشنا شوند و از عهدۀ شرایط اضطراری که به اعطاهای پسران خداوند برای پیشرفت فرزندان زمان مربوط است برآیند. این سرافیمها همگی به بهشت و پذیرش شخصی دومین منبع و مرکز، پسر جاودان، دست یافته‌اند.

39:1.5 (427.5) These bestowal attendants are completion seraphim; they have all traversed the circles of Seraphington and have attained the Seraphic Corps of Completion. And they have been further especially trained to meet the difficulties and to cope with the emergencies associated with the bestowals of the Sons of God for the advancement of the children of time. Such seraphim have all achieved Paradise and the personal embrace of the Second Source and Center, the Eternal Son.

    سرافیمها به طور یکسان مشتاق اعزام به مأموریتهای پسران در جسم ظهور یافته و پیوست به عنوان نگاهبانان سرنوشت برای انسانهای عالم می‌باشند. کار دوم مطمئن‌ترین پاسپورت سرافی به بهشت می‌باشد، در حالی که همراهان اعطایی به بالاترین خدمت تکمیلیِ جهان محلیِ نیل به بهشت دست یافته‌اند.

39:1.6 (427.6) Seraphim equally crave assignment to the missions of the incarnated Sons and attachment as destiny guardians to the mortals of the realms; the latter is the surest seraphic passport to Paradise, while the bestowal attendants have achieved the highest local universe service of the completion seraphim of Paradise attainment.

    2- مشاوران دادگاه. اینها مشاوران و یاوران سرافی می‌باشند که به کلیۀ سلسله مراتب قضاوت وصل هستند، از آشتی دهندگان تا بالاترین دادگاههای عالم. مقصود از این دادگاهها تعیین احکام کیفری نیست بلکه داوری پیرامون تفاوتهای صادقانۀ نظری و فتوا دادن به نجات ابدی انسانهای در حال فراز است. وظیفۀ مشاوران دادگاه در اینجا این است که ببینند تمامی اتهامات بر علیه مخلوقات انسانی مطابق عدالت مطرح گشته و به طور منصفانه مورد داوری واقع شود. آنها در این کار از نزدیک با مأموران عالی رتبه، انسانهای فراز یافتۀ با روح پیوند یافته، که در جهان محلی خدمت می‌کنند در ارتباطند.

39:1.7 (428.1) 2. Court Advisers. These are the seraphic advisers and helpers attached to all orders of adjudication, from the conciliators up to the highest tribunals of the realm. It is not the purpose of such tribunals to determine punitive sentences but rather to adjudicate honest differences of opinion and to decree the everlasting survival of ascending mortals. Herein lies the duty of the court advisers: to see that all charges against mortal creatures are stated in justice and adjudicated in mercy. In this work they are closely associated with the High Commissioners, Spirit-fused ascendant mortals serving in the local universe.

    مشاوران سراف دادگاه به طور گسترده به عنوان مدافعان انسانها خدمت می‌کنند. اینطور نیست که گرایشی به بی‌عدالتی برای مخلوقات دون پایۀ عالم وجود داشته باشد، اما ضمن این که در صعود به سوی کمال الهی داوری پیرامون هر خطا لازمۀ عدالت است، ترحم لازم می‌دارد که هر گام نادرست مطابق طبیعت مخلوق و مقصود الهی به طور عادلانه مورد قضاوت قرار گیرد. این فرشتگان نمایندگان و نمونۀ عنصر ترحم که ذاتی عدالت الهی است می‌باشند، عدالتی که مبتنی بر آگاهی از وقایع نهفته در انگیزه‌های شخصی و گرایشات نژادی است.

39:1.8 (428.2) The seraphic court advisers serve extensively as defenders of mortals. Not that there ever exists any disposition to be unfair to the lowly creatures of the realms, but while justice demands the adjudication of every default in the climb towards divine perfection, mercy requires that every such misstep be fairly adjudged in accordance with the creature nature and the divine purpose. These angels are the exponents and exemplification of the element of mercy inherent in divine justice — of fairness based on the knowledge of the underlying facts of personal motives and racial tendencies.

    این رستۀ فرشتگان از شوراهای پرنسهای سیاره‌ای تا بالاترین دادگاههای جهان محلی خدمت می‌کنند، در حالی که همکاران آنها در سپاه سراف تکمیل در قلمروهای بالاتر اروانتان، حتی تا دادگاههای قدمای ایامها در یوورسا عمل می‌کنند.

39:1.9 (428.3) This order of angels serves from the councils of the Planetary Princes to the highest tribunals of the local universe, while their associates of the Seraphic Corps of Completion function in the higher realms of Orvonton, even to the courts of the Ancients of Days on Uversa.

    3- سازگار کنندگان جهان. اینها دوستان واقعی و مشاوران بعد از فارغ‌التحصیلی تمامی آن مخلوقات در حال فرازی هستند که در حالی که در آستانۀ ماجرایی روحی قرار دارند که در ابرجهان پهناور اروانتان در برابر آنها گسترده است، برای آخرین بار در سلوینگتون، در جهان منشأ خود، توقف می‌کنند. و در چنین هنگامی بسیاری از فرازگرایان احساسی دارند که انسانها فقط با مقایسه با احساس بشری دلتنگی می‌توانند آن را بفهمند. پشت سر آنها حیطۀ دستاوردها قرار دارد، حیطه‌ای که از طریق خدمت طولانی و دستیابی به مورانشیا آشنایی با آن به دست آمده است. در پیش رو، راز به چالش در آورندۀ یک جهان بزرگتر و پهناورتر نهفته است.

39:1.10 (428.4) 3. Universe Orientators. These are the true friends and postgraduate counselors of all those ascending creatures who are pausing for the last time on Salvington, in their universe of origin, as they stand on the brink of the spirit adventure stretching out before them in the vast superuniverse of Orvonton. And at such a time many an ascender has a feeling which mortals could understand only by comparison with the human emotion of nostalgia. Behind lie the realms of achievement, realms grown familiar by long service and morontia attainment; ahead lies the challenging mystery of a greater and vaster universe.

    کار سازگار کنندگان جهان این است که عبور رهنوردان در حال فراز را از سطح کسب شدۀ خدمت جهانی به سطح کسب نشده تسهیل سازند، و در انجام آن تعدیلات متغیر کننده در فهم معانی و ارزشهایی که ذاتی درک یک موجود روحی مرحلۀ اول می‌باشد، نه در پایان و اوج فراز مورانشیایی جهان محلی، بلکه در پایین‌ترین پلۀ نردبان طولانی فراز معنوی به سوی پدر جهانی در بهشت، به این رهنوردان کمک کنند.

39:1.11 (428.5) It is the task of the universe orientators to facilitate the passage of the ascending pilgrims from the attained to the unattained level of universe service, to help these pilgrims in making those kaleidoscopic adjustments in the comprehension of meanings and values inherent in the realization that a first-stage spirit being stands, not at the end and climax of the local universe morontia ascent, but rather at the very bottom of the long ladder of spiritual ascent to the Universal Father on Paradise.

    بسیاری از فارغ‌التحصیلان سرافینگتون، اعضای سپاه سراف تکمیل که با این سرافیمها در ارتباطند، در آموزشهای گسترده در برخی مدارس سلوینگتون که به آماده‌سازی مخلوقات نبادان برای روابط دورۀ بعدی جهان می‌پردازند، درگیر می‌باشند.

39:1.12 (428.6) Many of the Seraphington graduates, members of the Seraphic Corps of Completion who are associated with these seraphim, engage in extensive teaching in certain Salvington schools concerned with the preparation of the creatures of Nebadon for the relationships of the next universe age.

    4- مشاوران آموزش. این فرشتگان دستیاران پرارزش سپاه معنوی آموزش جهان محلی می‌باشند. مشاوران آموزش منشی تمامی رسته‌های آموزگاران می‌باشند، از ملک صادقها و پسران آموزگار تثلیث تا انسانهای مورانشیا که به آن دسته از همنوعان خود که در مقیاس حیات فراز یابنده درست پشت سر آنها می‌باشند به عنوان یار تخصیص یافته‌اند. شما در ابتدا این سرافیم آموزشی را در کره‌ای از هفت کرات قصر که جروسم را احاطه کرده‌اند خواهید دید.

39:1.13 (428.7) 4. The Teaching Counselors. These angels are the invaluable assistants of the spiritual teaching corps of the local universe. Teaching counselors are secretaries to all orders of teachers, from the Melchizedeks and the Trinity Teacher Sons down to the morontia mortals who are assigned as helpers to those of their kind who are just behind them in the scale of ascendant life. You will first see these associate teaching seraphim on some one of the seven mansion worlds surrounding Jerusem.

    این سرافیمها دستیاران رئیسان منطقه‌ای انستیتوهای تحصیلی و آموزشی بیشمار جهانهای محلی می‌شوند، و به تعداد زیاد به استادان هفت کرۀ آموزشی سیستمهای محلی و هفتاد کرۀ آموزشی کواکب وصل شده‌اند. این خدمات تا تک تک کرات امتداد می‌یابد. حتی آموزگاران حقیقی و وقف شدۀ زمان توسط این مشاوران سرافیم عالی مورد یاری و اغلب رسیدگی واقع می‌شوند.

39:1.14 (428.8) These seraphim become associates of the division chiefs of the numerous educational and training institutions of the local universes, and they are attached in large numbers to the faculties of the seven training worlds of the local systems and of the seventy educational spheres of the constellations. These ministrations extend on down to the individual worlds. Even the true and consecrated teachers of time are assisted, and often attended, by these counselors of the supreme seraphim.

    چهارمین اعطای پسر آفریننده در پوش مخلوق به شکل یک مشاور آموزشی سرافیم عالی نبادان بود.

39:1.15 (429.1) The fourth creature bestowal of the Creator Son was in the likeness of a teaching counselor of the supreme seraphim of Nebadon.

    5- مدیران مأموریت. گاه به گاه هیئتی مرکب از 144 سرافیم عالی توسط فرشتگانی که در کرات تکاملی و ساخته شدۀ سکونتگاه مخلوق خدمت می‌کنند انتخاب می‌شود. این بالاترین شورای فرشتگان در هر کره می‌باشد، و مراحل خود هدایت شدۀ خدمت و مأموریت فرشتگان را هماهنگ می‌سازد. این فرشتگان ریاست کلیۀ مجامعی را که به خط کار یا فراخوان برای پرستش مربوطند به عهده دارند.

39:1.16 (429.2) 5. Directors of Assignment. A body of 144 supreme seraphim is elected from time to time by the angels serving on the evolutionary and on the architectural spheres of creature habitation. This is the highest angelic council on any sphere, and it co-ordinates the self-directed phases of seraphic service and assignment. These angels preside over all seraphic assemblies pertaining to the line of duty or the call to worship.

    6- ثبت کنندگان. اینها ثبت کنندگان رسمی برای سرافیم عالی هستند. بسیاری از این فرشتگان والا با استعدادهای کاملاً پیشرفتۀ خود به دنیا آمده‌اند. دیگران برای مناصب حاوی اعتماد و مسئولیت خود از طریق به کار بستن سخت کوشی در مطالعه و انجام صادقانۀ وظایف مشابه در حالی که به رده‌های پایین‌تر یا برخوردار از مسئولیت کمتر متصل بوده‌اند واجد شرایط گشته‌اند.

39:1.17 (429.3) 6. The Recorders. These are the official recorders for the supreme seraphim. Many of these high angels were born with their gifts fully developed; others have qualified for their positions of trust and responsibility by diligent application to study and faithful performance of similar duties while attached to lower or less responsible orders.

    7- خادمان وصل نشده. تعداد زیادی از سرافیمهای وصل نشدۀ ردۀ عالی خادمان خود هدایت شده در کرات معماری شده و در سیارات مسکونی هستند. این خادمان به طور داوطلبانه پاسخگوی تفاضل مطالبات برای خدمت سرافیم عالی می‌باشند، و بدین ترتیب ذخیرۀ عمومی این رده را تشکیل می‌دهند.

39:1.18 (429.4) 7. Unattached Ministers. Large numbers of unattached seraphim of the supreme order are self-directed servers on the architectural spheres and on the inhabited planets. Such ministers voluntarily meet the differential of demand for the service of the supreme seraphim, thus constituting the general reserve of this order.

2- سرافیم برتر

2. Superior Seraphim

    سرافیم برتر نام خود را نه به این دلیل که به هر جهت کیفی برتر از سایر انواع فرشتگان هستند بلکه به این علت دریافت می‌کنند که مسئول فعالیتهای بالاتر یک جهان محلی می‌باشند. بسیاری از دو گروه اول این گروه سراف سرافیم اکتسابی هستند، فرشتگانی که در کلیۀ مراحل آموزشی خدمت کرده‌اند و به عنوان مدیران نوع خود در کرات فعالیتهای پیشین خود به یک مأموریت جلال یافته بازگشته‌اند. نبادان که یک جهان جوان است تعداد زیادی از این رده را ندارد.

39:2.1 (429.5) Superior seraphim receive their name, not because they are in any sense qualitatively superior to other orders of angels, but because they are in charge of the higher activities of a local universe. Very many of the first two groups of this seraphic corps are attainment seraphim, angels who have served in all phases of training and have returned to a glorified assignment as directors of their kind in the spheres of their earlier activities. Being a young universe, Nebadon does not have many of this order.

    سرافیم برتر در هفت گروه زیرین عمل می‌کنند:

39:2.2 (429.6) The superior seraphim function in the following seven groups:

    1- گروه اطلاعات. این سرافیمها به پرسنل شخصی جبرئیل، ستارۀ تابان و بامداد، تعلق دارند. آنها در جهان محلی گشت می‌زنند تا اطلاعات عالم را برای رهنمود او در شوراهای نبادان جمع‌آوری کنند. آنها گروه اطلاعاتی گروههای نیرومندی می‌باشند که جبرئیل به عنوان قائم مقام پسر استاد ریاست آن را به عهده دارد. این سرافیمها مستقیماً به سیستمها یا کواکب وابسته نیستند، و اطلاعات آنان روی یک مدار مداوم، مستقیم، و مستقل به طور مستقیم به سلوینگتون سرازیر می‌شود.

39:2.3 (429.7) 1. The Intelligence Corps. These seraphim belong to the personal staff of Gabriel, the Bright and Morning Star. They range the local universe gathering the information of the realms for his guidance in the councils of Nebadon. They are the intelligence corps of the mighty hosts over which Gabriel presides as vicegerent of the Master Son. These seraphim are not directly affiliated with either the systems or the constellations, and their information pours in direct to Salvington upon a continuous, direct, and independent circuit.

    گروه اطلاعات جهانهای گوناگون محلی می‌توانند با یکدیگر ارتباط متقابل برقرار کنند و این کار را انجام می‌دهند، اما فقط در درون یک ابرجهان مشخص. یک ناهمسانی انرژی وجود دارد که به طور مؤثر کار و عملکردهای ابردولتهای گوناگون را تفکیک می‌کند. یک ابرجهان به طور معمول فقط از طریق تدارکات و تسهیلات ادارۀ اطلاعات بهشت می‌تواند با ابرجهان دیگر ارتباط برقرار سازد.

39:2.4 (429.8) The intelligence corps of the various local universes can and do intercommunicate but only within a given superuniverse. There is a differential of energy which effectively segregates the business and transactions of the various supergovernments. One superuniverse can ordinarily communicate with another superuniverse only through the provisions and facilities of the Paradise clearinghouse.

    2- صدای بخشندگی. بخشندگی موضوع اصلی سرویس سرافی و خدمت روحانی فرشتگان است. از این رو سزاوار است که سپاهی از فرشتگان وجود داشته باشد که به طریقه‌ای خاص بخشندگی را به نمایش در آورد. این سرافیمها خادمان واقعی بخشندگی جهانهای محلی هستند. آنها رهبران الهام یافته‌ای هستند که انگیزه‌های والاتر و احساسات مقدس‌تر انسانها و فرشتگان را شکوفا می‌سازند. مدیران این سپاهیان اکنون به طور پیوسته سرافیم تکمیل هستند که همچنین نگاهبانان دانش آموختۀ سرنوشت انسان می‌باشند. بدین معنی که هر زوج فرشته حداقل یک روح دارای منشأ حیوانی را در طول حیات در جسم راهبری نموده است و متعاقباً دایره‌های سرافینگتون را درنوردیده و به داخل سپاه تکمیل سرافی فرا خوانده شده است.

39:2.5 (430.1) 2. The Voice of Mercy. Mercy is the keynote of seraphic service and angelic ministry. It is therefore fitting that there should be a corps of angels who, in a special manner, portray mercy. These seraphim are the real mercy ministers of the local universes. They are the inspired leaders who foster the higher impulses and holier emotions of men and angels. The directors of these legions are now always completion seraphim who are also graduate guardians of mortal destiny; that is, each angelic pair has guided at least one soul of animal origin during the life in the flesh and has subsequently traversed the circles of Seraphington and has been mustered into the Seraphic Corps of Completion.

    3- هماهنگ کنندگان روحی. مقر اصلی سومین گروه سرافیم برتر در سلوینگتون می‌باشد، اما در هر جای جهان محلی که بتواند خدمت ثمربخش داشته باشد عمل می‌کند. در حالی که کارهای آنها اساساً روحی و لذا فراتر از فهم واقعی اذهان بشری است، اگر توضیح داده شود که کار آماده سازی اقامتگران موقت فرازگرا در سلوینگتون برای آخرین گذار آنان در جهان محلی — از بالاترین سطح مورانشیا تا وضعیت موجودات روحی تازه تولد یافته — به عهدۀ این فرشتگان گذاشته شده است، شاید شما قدری از خدمت روحانی آنان برای انسانها را درک خواهید کرد. همانطور که برنامه‌ریزان ذهن در کرات قصر به مخلوق بقا یافته کمک می‌کنند که با پتانسیلهای ذهنی مورانشیا تنظیم شود و از آن استفادۀ مؤثر برد، این سرافیمها نیز به فارغ‌التحصیلان مورانشیا پیرامون ظرفیتهای به تازگی کسب شدۀ ذهن روحی آموزش می‌دهند. و آنها به انسانهای فرازگرا به طرق بسیار دیگر خدمت می‌کنند.

39:2.6 (430.2) 3. Spirit Co-ordinators. The third group of superior seraphim are based on Salvington but function in the local universe anywhere they can be of fruitful service. While their tasks are essentially spiritual and therefore beyond the real understanding of human minds, you will perhaps grasp something of their ministry to mortals if it is explained that these angels are intrusted with the task of preparing the ascendant sojourners on Salvington for their last transition in the local universe — from the highest morontia level to the status of newborn spirit beings. As the mind planners on the mansion worlds help the surviving creature to adjust to, and make effective use of, the potentials of morontia mind, so do these seraphim instruct the morontia graduates on Salvington regarding the newly attained capacities of the mind of the spirit. And they serve the ascendant mortals in many other ways.

    4- آموزگاران دستیار. آموزگاران دستیار مددکاران و همکاران سرافیمهای همتای خود، مشاوران آموزش دهنده، می‌باشند. آنها همچنین با مؤسسات گستردۀ آموزشی جهان محلی، به ویژه با طرح هفتگانۀ آموزشی کاربردی در کرات قصر سیستمهای محلی، به طور فردی در ارتباطند. یک سپاه شگفت‌انگیز از این رده از سرافیمها به مقصود شکوفایی و پیشبرد آرمان حقیقت و درستکاری در یورنشیا عمل می‌کند.

39:2.7 (430.3) 4. Assistant Teachers. The assistant teachers are the helpers and associates of their fellow seraphim, the teaching counselors. They are also individually connected with the extensive educational enterprises of the local universe, especially with the sevenfold scheme of training operative on the mansion worlds of the local systems. A marvelous corps of this order of seraphim functions on Urantia for the purpose of fostering and furthering the cause of truth and righteousness.

    5- حمل کنندگان. تمامی گروههای خادم روحی از سپاه حمل و نقل خود برخوردارند. آنان انواع فرشتگانی هستند که به خدمت حمل و نقل آن شخصیتهایی که خود به تنهایی قادر نیستند از یک کره به کرۀ دیگر سفر کنند تخصیص یافته‌اند. ستاد مرکزی پنجمین گروه سرافیم برتر در سلوینگتون می‌باشد. آنها به عنوان رهنوردان فضایی به ستاد مرکزی جهان محلی و نیز از آنجا خدمت می‌کنند. نظیر سایر بخشهای فرعی سرافیم برتر، برخی به این صورت آفریده شده‌اند، در حالی که دیگران از گروههای پایین‌تر و کم عطیه‌تر برآمده‌اند.

39:2.8 (430.4) 5. The Transporters. All groups of ministering spirits have their transport corps, angelic orders dedicated to the ministry of transporting those personalities who are unable, of themselves, to journey from one sphere to another. The fifth group of the superior seraphim are headquartered on Salvington and serve as space traversers to and from the headquarters of the local universe. Like other subdivisions of the superior seraphim, some were created as such while others have risen from the lower or less endowed groups.

    ”دامنۀ انرژی“ سرافیم به طور کامل برای ملزومات جهان محلی و حتی برای ابرجهان کافی است، اما آنها هرگز نمی‌توانند مطالبات انرژی را که برای یک چنین سفر طولانی از یوورسا تا هاونا لازم است تحمل کنند. چنین سفر خسته کننده‌ای نیازمند نیروهای ویژۀ یک سکنافیم اولیۀ برخوردار از عطایای حمل و نقل می‌باشد. حمل و نقل کنندگان ضمن عبور برای پرواز انرژی به دست می‌آورند و در پایان سفر نیروی شخصی را باز می‌یابند.

39:2.9 (430.5) The “energy range” of seraphim is wholly adequate for local universe and even for superuniverse requirements, but they could never withstand the energy demands entailed by such a long journey as that from Uversa to Havona. Such an exhaustive journey requires the special powers of a primary seconaphim of transport endowments. Transporters take on energy for flight while in transit and recuperate personal power at the end of the journey.

    حتی در سلوینگتون انسانهای در حال صعود از اشکال شخصی عبور برخوردار نیستند. صعود کنندگان تا بعد از آخرین خواب استراحت در دایرۀ داخلی هاونا و بیداری جاودانه در بهشت باید در پیشروی از کره به کره به حمل و نقل سرافی متکی باشند. به دنبال آن شما برای ترابری از جهان به جهان به فرشتگان متکی نخواهید بود.

39:2.10 (430.6) Even on Salvington ascending mortals do not possess personal transit forms. Ascenders must depend upon seraphic transport in advancing from world to world until after the last rest of sleep on the inner circle of Havona and the eternal awakening on Paradise. Subsequently you will not be dependent on angels for transport from universe to universe.

    پروسۀ احاطۀ سرافیمی بی‌شباهت به تجربۀ مرگ یا خوابیدن نیست، به جز این که یک عنصر اتوماتیک زمانی در خواب طولانی عبور وجود دارد. شما در طول استراحت سرافی به طور آگاهانه بیهوش هستید. اما تنظیم کنندۀ فکری تماماً و به طور کامل هشیار است، در واقع او از آنجا که شما قادر به مخالفت، مقاومت، یا از جهات دیگر ممانعت از کار خلاق و دگرگون کننده نیستید به طور استثنایی مؤثر است.

39:2.11 (430.7) The process of being enseraphimed is not unlike the experience of death or sleep except that there is an automatic time element in the transit slumber. You are consciously unconscious during seraphic rest. But the Thought Adjuster is wholly and fully conscious, in fact, exceptionally efficient since you are unable to oppose, resist, or otherwise hinder creative and transforming work.

    هنگامی که احاطۀ سرافیمی می‌شوید برای مدتی مشخص به خواب می‌روید، و در لحظۀ معین بیدار خواهید شد. در هنگام خواب موقت طول هر سفر بی‌اهمیت است. شما به طور مستقیم نسبت به گذشت زمان آگاه نیستید. همانند این است که شما در یک وسیلۀ نقلیه در یک شهر به خواب می‌روید، و بعد از استراحت در یک خواب طولانی آسوده طی طول شب، در یک کلان شهر دور دیگر بیدار می‌شوید. شما در حالی که در خواب بودید سفر کردید. و بدین ترتیب شما در حالی که استراحت می‌کنید — در خواب هستید — ضمن این که در پوشش سرافیمی می‌باشید، از میان فضا پرواز می‌کنید. خواب موقت از طریق ارتباط بین تنظیم کنندگان و حمل کنندگان سرافی ایجاد می‌شود.

39:2.12 (431.1) When enseraphimed, you go to sleep for a specified time, and you will awake at the designated moment. The length of a journey when in transit sleep is immaterial. You are not directly aware of the passing of time. It is as if you went to sleep on a transport vehicle in one city and, after resting in peaceful slumber all night, awakened in another and distant metropolis. You journeyed while you slumbered. And so you take flight through space, enseraphimed, while you rest — sleep. The transit sleep is induced by the liaison between the Adjusters and the seraphic transporters.

    فرشتگان نمی‌توانند بدنهای قابل احتراق — گوشت و خون — را آنطور که شما اکنون دارید، حمل و نقل کنند، اما می‌توانند تمامی بدنهای دیگر، از پایین‌ترین اشکال مورانشیا تا بالاترین فرمهای روحی، را حمل و نقل نمایند. آنها در صورت وقوع مرگِ طبیعی عمل نمی‌کنند. هنگامی که شما دوران زندگانی زمینی خود را به اتمام می‌رسانید، بدن شما در این سیاره باقی می‌ماند. تنظیم کنندۀ فکری شما به آغوش پدر رهسپار می‌گردد، و این فرشتگان به طور مستقیم درگیر مونتاژ مجدد متعاقب شخصیت شما در کرۀ قصر تعیین هویت نیستند. در آنجا بدن جدید شما یک فرم مورانشیا است، یکی که بتواند در پوشش سرافیمی قرار گیرد. شما ”یک بدن فناپذیر“ در گور ”می‌کارید“، و ”یک فرم مورانشیا“ در کرات قصر ”درو می‌کنید.“

39:2.13 (431.2) The angels cannot transport combustion bodies — flesh and blood — such as you now have, but they can transport all others, from the lowest morontia to the higher spirit forms. They do not function in the event of natural death. When you finish your earthly career, your body remains on this planet. Your Thought Adjuster proceeds to the bosom of the Father, and these angels are not directly concerned in your subsequent personality reassembly on the identification mansion world. There your new body is a morontia form, one that can enseraphim. You “sow a mortal body” in the grave; you “reap a morontia form” on the mansion worlds.

    6- ثبت کنندگان. این شخصیتها به طور ویژه درگیر دریافت، ثبت، و ارسال دوبارۀ اسناد سلوینگتون و کرات مربوط به آن هستند. آنها همچنین به عنوان ثبت کنندگان ویژه برای گروههای مقیم ابرجهان و شخصیتهای بالاتر و به عنوان کارمندان دادگاههای سلوینگتون و منشیهای حکمرانان آنها خدمت می‌کنند.

39:2.14 (431.3) 6. The Recorders. These personalities are especially concerned with the reception, filing, and redispatch of the records of Salvington and its associated worlds. They also serve as special recorders for resident groups of superuniverse and higher personalities and as clerks of the courts of Salvington and secretaries to the rulers thereof.

    پخش کنندگان — دریافت کنندگان و ارسال کنندگان — یک بخش فرعی متخصص ثبت کنندگان سراف هستند که درگیر ارسال اسناد و اشاعۀ اطلاعات ضروری می‌باشند. کار آنها از یک مرتبت بالا است، و آنقدر چند مداره است که 144٫000 پیام می‌توانند به طور همزمان خطوط انرژی یکسان را طی کنند. آنها تکنیکهای اندیشه نگارانۀ والاتر ثبت کنندگان اصلی ابرسراف را تطبیق می‌دهند و با این سمبلهای معمول با هماهنگ کنندگان اطلاعاتی سوپرنافیم سوم و هماهنگ کنندگان جلال یافتۀ اطلاعاتی سپاه سراف تکمیل ارتباط متقابل را حفظ می‌کنند.

39:2.15 (431.4) Broadcasters — receivers and dispatchers — are a specialized subdivision of the seraphic recorders, being concerned with the dispatch of records and with the dissemination of essential information. Their work is of a high order, being so multicircuited that 144,000 messages can simultaneously traverse the same lines of energy. They adapt the higher ideographic techniques of the superaphic chief recorders and with these common symbols maintain reciprocal contact with both the intelligence co-ordinators of the tertiary supernaphim and the glorified intelligence co-ordinators of the Seraphic Corps of Completion.

    ثبت کنندگان سراف متعلق به ردۀ برتر بدین ترتیب یک ارتباط نزدیک با سپاه اطلاعاتی ردۀ خودشان و با تمامی ثبت کنندگان تابع ایجاد می‌کنند، در حالی که پخش برنامه‌ها آنها را قادر می‌سازد ارتباطی مداوم با ثبت کنندگان بالاتر ابرجهان، و از طریق این کانال، با ثبت کنندگان هاونا و سرپرستان دانش در بهشت داشته باشند. بسیاری از رده‌های برترِ ثبت کنندگان سرافیمهایی هستند که از مأموریتهای مشابه در بخشهای پایین‌تر جهان فراز یافته‌اند.

39:2.16 (431.5) Seraphic recorders of the superior order thus effect a close liaison with the intelligence corps of their own order and with all subordinate recorders, while the broadcasts enable them to maintain constant communication with the higher recorders of the superuniverse and, through this channel, with the recorders of Havona and the custodians of knowledge on Paradise. Many of the superior order of recorders are seraphim ascended from similar duties in lower sections of the universe.

    7- ذخیره‌ها. بخشهای عمده‌ای از ذخیره‌های انواع سرافیم برتر در سلوینگتون نگاه داشته شده‌اند که هر لحظه برای اعزام به دوردست‌ترین کرات نبادان آماده هستند، چنان که توسط مدیران مأموریت یا به دنبال تقاضای مدیران جهان درخواست می‌شوند. ذخیره‌های سرافیم برتر همچنین به دنبال درخواست رئیس ستارگان تابناک عصر که مسئول حفظ و انجام تمامی ارتباطات شخصی است دستیاران پیام‌آور را فراهم می‌کنند. برای یک جهان محلی ابزار مکفی برای ارتباطات مقابل به طور کامل فراهم شده است، اما همیشه ته مانده پیامهایی وجود دارند که مستلزم ارسال توسط پیام‌آوران شخصی هستند.

39:2.17 (431.6) 7. The Reserves. Large reserves of all types of the superior seraphim are held on Salvington, instantly available for dispatch to the farthermost worlds of Nebadon as they are requisitioned by the directors of assignment or upon the request of the universe administrators. The reserves of superior seraphim also furnish messenger aids upon requisition by the chief of the Brilliant Evening Stars, who is intrusted with the custody and dispatch of all personal communications. A local universe is fully provided with adequate means of intercommunication, but there is always a residue of messages which requires dispatch by personal messengers.

    ذخایر اصلی برای تمامی جهان محلی در کرات فرشتگان سراف سلوینگتون نگاه داشته می‌شوند. این سپاه شامل تمامی انواع کلیۀ گروههای فرشتگان می‌شود.

39:2.18 (432.1) The basic reserves for the entire local universe are held on the seraphic worlds of Salvington. This corps includes all types of all groups of angels.

3- سرافیم سرپرست

3. Supervisor Seraphim

    این ردۀ همه فن حریف فرشتگان جهان به خدمت انحصاری کواکب گمارده شده است. این خادمان توانا ستاد مرکزی خود را در پایتختهای کوکبه قرار می‌دهند اما در سرتاسر تمامی نبادان به نفع قلمروهای تعیین شده‌شان عمل می‌کنند.

39:3.1 (432.2) This versatile order of universe angels is assigned to the exclusive service of the constellations. These able ministers make their headquarters on the constellation capitals but function throughout all Nebadon in the interests of their assigned realms.

    1- دستیاران سرپرست. اولین ردۀ سرافیم سرپرست به کار جمعی پدران کوکبه تخصیص یافته است، و آنان یاران پیوسته مؤثر والامرتبه‌ها هستند. این سرافیمها بدواً با کار یکپارچگی و ثبات یک کوکبۀ کامل مشغولند.

39:3.2 (432.3) 1. Supervising Assistants. The first order of the supervising seraphim are assigned to the collective work of the Constellation Fathers, and they are the ever-efficient helpers of the Most Highs. These seraphim are primarily concerned with the unification and stabilization of a whole constellation.

    2- پیش‌بینی کنندگان قانون. بنیان عقلانی عدالت قانون است، و در یک جهان محلی قانون در مجامع قضایی کواکب منشأ می‌یابد. این گروههای ژرف نگر قوانین اساسی نبادان را مدون ساخته و رسماً منتشر می‌سازند، قوانینی که برای فراهم ساختن بیشترین هماهنگی ممکن تمام یک کوکبه که با سیاست ثابت عدم تخطی به ارادۀ آزاد اخلاقی مخلوقات شخصی سازگار است طراحی شده‌اند. وظیفۀ دومین ردۀ سرافیم سرپرست این است که در برابر قانونگذاران کوکبه یک پیش نگری از این که هر لایحه پیشنهادی چگونه بر زندگانی مخلوقات دارای ارادۀ آزاد تأثیر خواهد گذاشت قرار دهند. آنها به واسطۀ تجربۀ طولانی در سیستمهای محلی و در کرات مسکونی برای انجام این خدمت به خوبی از صلاحیت برخوردارند. این سرافیمها هیچ لطف ویژه‌ای برای یک گروه یا گروه دیگر را طلب نمی‌کنند، اما در برابر قانونگذاران آسمانی ظاهر می‌شوند تا برای آنهایی که نمی‌توانند حضور داشته باشند تا برای خود سخن گویند صحبت کنند. حتی انسان فانی می‌تواند به تکامل قانون جهان کمک کند، چرا که همین سرافیمها صادقانه و به طور کامل، نه لزوماً امیال گذرا و آگاهانۀ انسان، بلکه آرزوهای حقیقی انسان درون، روان در حال تکامل مورانشیایی انسان مادی را در کرات فضا به نمایش در می‌آورند.

39:3.3 (432.4) 2. Law Forecasters. The intellectual foundation of justice is law, and in a local universe law originates in the legislative assemblies of the constellations. These deliberative bodies codify and formally promulgate the basic laws of Nebadon, laws designed to afford the greatest possible co-ordination of a whole constellation consistent with the fixed policy of noninfringement of the moral free will of personal creatures. It is the duty of the second order of supervisor seraphim to place before the constellation lawmakers a forecast of how any proposed enactment would affect the lives of freewill creatures. This service they are well qualified to perform by virtue of long experience in the local systems and on the inhabited worlds. These seraphim seek no special favors for one group or another, but they do appear before the celestial lawmakers to speak for those who cannot be present to speak for themselves. Even mortal man may contribute to the evolution of universe law, for these very seraphim do faithfully and fully portray, not necessarily man’s transient and conscious desires, but rather the true longings of the inner man, the evolving morontia soul of the material mortal on the worlds of space.

    3- آرشیتکتهای اجتماعی. از تک تک سیارات تا کرات آموزشی مورانشیا، این سرافیمها تلاش می‌کنند تمامی تماسهای صادقانۀ اجتماعی را بهبود دهند و تکامل اجتماعی مخلوقات جهان را پیش برند. اینها فرشتگانی هستند که در صدد تهی ساختن ارتباطات موجودات هوشمند از کلیۀ چیزهای متظاهرانه می‌باشند ضمن این که برای تسهیل ارتباطات متقابل مخلوقات ارادی بر مبنای تفهیم واقعی خود و قدردانی حقیقی متقابل تلاش می‌کنند.

39:3.4 (432.5) 3. Social Architects. From the individual planets up through the morontia training worlds, these seraphim labor to enhance all sincere social contacts and to further the social evolution of universe creatures. These are the angels who seek to divest the associations of intelligent beings of all artificiality while endeavoring to facilitate the interassociation of will creatures on a basis of real self-understanding and genuine mutual appreciation.

    آرشیتکتهای اجتماعی هر کاری را که در قلمرو کاری و حیطۀ قدرتشان است انجام می‌دهند تا افراد متناسبی را که در بر گیرندۀ گروههای مؤثر و مطلوب در زمین هستند گرد آورند. و گاهی اوقات این گروهها برای ادامۀ خدمت مداوم ثمربخش در کرات قصر مجدداً به کار با یکدیگر دست زده‌اند. اما این سرافیمها همیشه به هدف خود دست نمی‌یابند. آنان همیشه قادر نیستند آنهایی را که در بر گیرندۀ ایده‌آل‌ترین گروه برای دستیابی به یک مقصود معین یا انجام یک کار مشخص هستند گرد هم آورند. آنها باید تحت این شرایط بهترین منابع موجود را به کار گیرند.

39:3.5 (432.6) Social architects do everything within their province and power to bring together suitable individuals that they may constitute efficient and agreeable working groups on earth; and sometimes such groups have found themselves reassociated on the mansion worlds for continued fruitful service. But not always do these seraphim attain their ends; not always are they able to bring together those who would form the most ideal group to achieve a given purpose or to accomplish a certain task; under these conditions they must utilize the best of the material available.

    این فرشتگان در کرات قصر و در کرات بالاتر مورانشیا به خدمت خود ادامه می‌دهند. آنها به هر کاری که به پیشرفت در کرات مورانشیا مربوط است و به سه شخص یا اشخاص بیشتر مربوط باشد علاقمند هستند. به دو موجود به صورت دو فردی که بر اساس همدمی، مکمل بودن، یا همکاری عمل می‌کنند نگریسته می‌شود، اما هنگامی که سه نفر یا تعداد بیشتر برای خدمت گروه بندی می‌شوند، در بر گیرندۀ یک مشکل اجتماعی می‌باشند و از این رو در حوزۀ کاری آرشیتکتهای اجتماعی قرار می‌گیرند. این سرافیمهای مؤثر در هفتاد بخش در ایدنشیا سازماندهی شده‌اند، و این بخشها در هفتاد کرۀ پیشرفت مورانشیا که به دور کرۀ ستاد مرکزی در گردشند خدمت می‌کنند.

39:3.6 (432.7) These angels continue their ministry on the mansion and higher morontia worlds. They are concerned with any undertaking having to do with progress on the morontia worlds and which concerns three or more persons. Two beings are regarded as operating on the mating, complemental, or partnership basis, but when three or more are grouped for service, they constitute a social problem and therefore fall within the jurisdiction of the social architects. These efficient seraphim are organized in seventy divisions on Edentia, and these divisions minister on the seventy morontia progress worlds encircling the headquarters sphere.

    4- حساس کنندگان اخلاقی. مأموریت این سرافیمها این است که رشد قدردانی مخلوق از اخلاقیات روابط بین اشخاص را شکوفا ساخته و ترویج دهند. زیرا این بذر و راز رشد مداوم و هدفمند جامعه و دولت، انسان یا ابرانسان، است. این ارتقا دهندگان قدردانی اخلاقی، به عنوان مشاوران داوطلب برای فرمانروایان سیاره‌ای و به عنوان آموزگاران مبادلاتی در کرات آموزشی سیستم، هر جا و همه جا که بتوانند خدمت کنند عمل می‌کنند. با این وجود شما تحت هدایت کامل آنان قرار نمی‌گیرید تا این که به مدارس برادری در ایدنشیا برسید. در آنجا آنها قدردانی شما را از همان حقایق برادری که شما حتی در آن هنگام از طریق تجربۀ عملی زندگی با یونیویتیشیا در آزمایشگاههای اجتماعی ایدنشیا، هفتاد قمر پایتخت نُرلاشیادک، بسیار مشتاقانه کشف خواهید کرد برمی‌انگیزند.

39:3.7 (433.1) 4. Ethical Sensitizers. It is the mission of these seraphim to foster and to promote the growth of creature appreciation of the morality of interpersonal relationships, for such is the seed and secret of the continued and purposeful growth of society and government, human or superhuman. These enhancers of ethical appreciation function anywhere and everywhere they may be of service, as volunteer counselors to the planetary rulers and as exchange teachers on the system training worlds. You will not, however, come under their full guidance until you reach the brotherhood schools on Edentia, where they will quicken your appreciation of those very truths of fraternity which you will even then be so earnestly exploring by the actual experience of living with the univitatia in the social laboratories of Edentia, the seventy satellites of the Norlatiadek capital.

    5- حمل کنندگان. پنجمین گروه سرافیمهای سرپرست به عنوان حمل کنندگان شخصیتها عمل می‌کنند. آنها موجودات را به ستاد مرکزی کواکب و از آنجا حمل می‌کنند. این سرافیمهای انتقال، در حالی که از یک کره به کرۀ دیگر در حال پرواز هستند، نسبت به سرعت، جهت و موقعیت نجومی خود به طور کامل آگاه هستند. آنها آنطور که یک پرتابۀ بی‌جان فضا را می‌پیماید عمل نمی‌کنند. آنها ممکن است در طول پرواز فضایی بدون کمترین خطر تصادم از نزدیکی یکدیگر عبور کنند. آنها به طور کامل قادرند سرعت پیشرفت را تغییر دهند و جهت پرواز را عوض کنند، و اگر سرپرستان آنها در هر محل اتصال فضاییِ مدارهای هوشمندی جهان چنین به آنان فرمان دهند، حتی مقصدهای خود را تغییر دهند.

39:3.8 (433.2) 5. The Transporters. The fifth group of supervisor seraphim operate as personality transporters, carrying beings to and from the headquarters of the constellations. Such transport seraphim, while in flight from one sphere to another, are fully conscious of their velocity, direction, and astronomic whereabouts. They are not traversing space as would an inanimate projectile. They may pass near one another during space flight without the least danger of collision. They are fully able to vary speed of progression and to alter direction of flight, even to change destinations if their directors should so instruct them at any space junction of the universe intelligence circuits.

    این شخصیتهای حمل و نقل چنان سازمان یافته هستند که می‌توانند به طور همزمان تمامی سه خط انرژی را که در جهان تقسیم شده به کار گیرند. هر یک از آنها دارای یک سرعت فضایی مشخص 186٫280 مایل در ثانیه می‌باشد. این حمل کنندگان بدین ترتیب قادرند سرعت انرژی را روی سرعت نیرو منطبق کنند تا این که در سفرهای طولانی خود به سرعت متوسطی که از 555٫000 تا 559٫000 مایل شما در ثانیۀ زمان شما متغیر است دست یابند. سرعت تحت تأثیر جرم و نزدیکی مادۀ مجاور و قدرت و جهت مدارهای اصلی مجاور نیروی جهان قرار دارد. انواع بیشمار موجودات وجود دارند که مشابه سرافیمها می‌باشند، و قادرند فضا را بپیمایند و همچنین قادرند سایر موجوداتی را که به طور مناسب آماده شده‌اند حمل نمایند.

39:3.9 (433.3) These transit personalities are so organized that they can simultaneously utilize all three of the universally distributed lines of energy, each having a clear space velocity of 186,280 miles per second. These transporters are thus able to superimpose velocity of energy upon velocity of power until they attain an average speed on their long journeys varying anywhere from 555,000 to almost 559,000 of your miles per second of your time. The velocity is affected by the mass and proximity of neighboring matter and by the strength and direction of the near-by main circuits of universe power. There are numerous types of beings, similar to the seraphim, who are able to traverse space, and who also are able to transport other beings who have been properly prepared.

    6- ثبت کنندگان. ششمین ردۀ سرافیم سرپرست به عنوان ثبت کنندگان ویژۀ امور کوکبه عمل می‌کنند. یک گروه بزرگ و مؤثر در ایدنشیا، ستاد مرکزی کوکبۀ نُرلاشیادک، که سیستم و سیارۀ شما به آن تعلق دارد عمل می‌کند.

39:3.10 (433.4) 6. The Recorders. The sixth order of supervising seraphim act as the special recorders of constellation affairs. A large and efficient corps functions on Edentia, the headquarters of the constellation of Norlatiadek, to which your system and planet belong.

    7- ذخیره‌ها. ذخیره‌های کلی سرافیم سرپرست در ستاد مرکزی کواکب نگاه داشته می‌شوند. این فرشتگان ذخیره به هیچ صورتی غیرفعال نیستند. بسیاری از آنان به صورت یاوران پیام‌آور برای فرمانروایان کوکبه خدمت می‌کنند. دیگران به ذخایر سلوینگتون به وُراندادکهای تعیین مسئولیت نشده الحاق یافته‌اند. باز ممکن است دیگران در مأموریتهای ویژه به پسران وُراندادک وصل شوند، نظیر مشاهده‌گران وُراندادک، و گاهی اوقات نایب حکمران والامرتبۀ یورنشیا.

39:3.11 (433.5) 7. The Reserves. General reserves of the supervisor seraphim are held on the headquarters of the constellations. Such angelic reservists are in no sense inactive; many serve as messenger aids to the constellation rulers; others are attached to the Salvington reserves of unassigned Vorondadeks; still others may be attached to Vorondadek Sons on special assignment, such as the Vorondadek observer, and sometimes Most High regent, of Urantia.

4- سرافیم مدیر

4. Administrator Seraphim

    چهارمین ردۀ سرافیمها به وظایف اداری سیستمهای محلی گمارده شده‌اند. آنها بومی پایتختهای سیستم هستند اما به تعداد زیاد در کرات قصر و مورانشیا و در کرات مسکونی مستقر هستند. چهارمین ردۀ سرافیمها ذاتاً از توان اداری غیرمعمول بهره‌مند هستند. آنها دستیاران توانمند مدیران بخشهای پایین‌تر دولت جهان یک پسر آفریننده می‌باشند و عمدتاً با امور سیستمهای محلی و کرات تشکیل دهندۀ آن مشغولند. آنها برای خدمت به صورت زیرین سازماندهی شده‌اند:

39:4.1 (434.1) The fourth order of seraphim are assigned to the administrative duties of the local systems. They are indigenous to the system capitals but are stationed in large numbers on the mansion and morontia spheres and on the inhabited worlds. Fourth-order seraphim are by nature endowed with unusual administrative ability. They are the able assistants of the directors of the lower divisions of the universe government of a Creator Son and are mainly occupied with the affairs of the local systems and their component worlds. They are organized for service as follows:

    1- دستیاران اداری. این سرافیمهای توانمند دستیاران بلافصل فرمانروای یک سیستم، یک پسر لانوناندک اولیه، هستند. آنها یاورانی گرانبها در اجرای جزئیات بغرنج کار اجرائی ستاد مرکزی سیستم می‌باشند. آنها همچنین به عنوان نمایندگان شخصی فرمانروایان سیستم خدمت می‌کنند، و به کرات گوناگون انتقالی و به سیارات مسکونی به تعداد زیاد رفت و آمد می‌کنند و بسیاری از مأموریتها را برای رفاه سیستم و بهروزی فیزیکی و بیولوژیک کرات مسکونی آن به اجرا در می‌آورند.

39:4.2 (434.2) 1. Administrative Assistants. These able seraphim are the immediate assistants of a System Sovereign, a primary Lanonandek Son. They are invaluable aids in the execution of the intricate details of the executive work of the system headquarters. They also serve as the personal agents of the system rulers, journeying back and forth in large numbers to the various transition worlds and to the inhabited planets, executing many commissions for the welfare of the system and in the physical and biologic interests of its inhabited worlds.

    همین مدیران سراف همچنین به دولتهای فرمانروایان کرات، پرنسهای سیاره‌ای، وصل هستند. اکثر سیارات در یک جهان مشخص در حوزۀ اختیارات یک پسر لانوناندک ثانویه هستند، اما در برخی از کرات، نظیر یورنشیا، طرح الهی با ناکامی مواجه شده است. در صورت سرپیچی و پشت کردن یک پرنس سیاره‌ای، این سرافیمها به پذیرشگران ملک صادق و جانشینان آنان در مسئولیت سیاره‌ای متصل می‌شوند. نایب فرمانروای کنونی یورنشیا توسط گروهی هزار نفره از این ردۀ سرافیم همه فن حریف یاری می‌شود.

39:4.3 (434.3) These same seraphic administrators are also attached to the governments of the world rulers, the Planetary Princes. The majority of planets in a given universe are under the jurisdiction of a secondary Lanonandek Son, but on certain worlds, such as Urantia, there has been a miscarriage of the divine plan. In the event of the defection of a Planetary Prince, these seraphim become attached to the Melchizedek receivers and their successors in planetary authority. The present acting ruler of Urantia is assisted by a corps of one thousand of this versatile order of seraphim.

    2- راهنمایان قضاوت. اینها فرشتگانی هستند که خلاصۀ شهادت را پیرامون بهروزی جاودانۀ انسانها و فرشتگان، هنگامی که چنین اموری برای داوری در دادگاههای یک سیستم یا یک سیاره مطرح می‌شود، عرضه می‌دارند. آنها بیانیه‌ها را برای تمام شنود مقدماتی که به بقای انسانی مربوط است آماده می‌سازند، بیانیه‌هایی که متعاقباً با اسناد چنین پرونده‌هایی به دادگاههای بالاتر جهان و ابرجهان منتقل می‌شوند. دفاعیۀ تمامی پرونده‌هایی که از بقای تردیدآمیز برخوردار باشند توسط این سرافیمها تهیه می‌شود. آنها از کلیۀ جزئیات هر جنبۀ هر مورد از اتهاماتی که توسط مدیران قضاوت جهان مطرح شده فهم کاملی دارند.

39:4.4 (434.4) 2. Justice Guides. These are the angels who present the summary of evidence concerning the eternal welfare of men and angels when such matters come up for adjudication in the tribunals of a system or a planet. They prepare the statements for all preliminary hearings involving mortal survival, statements which are subsequently carried with the records of such cases to the higher tribunals of the universe and the superuniverse. The defense of all cases of doubtful survival is prepared by these seraphim, who have a perfect understanding of all the details of every feature of every count in the indictments drawn by the administrators of universe justice.

    مأموریت این فرشتگان ناکامی یا تأخیر عدالت نیست بلکه این است که برای تمامی مخلوقات عدالتی بی‌خطا با بخشایشی سخاوتمندانه در دادمندی صورت پذیرد. این سرافیمها اغلب در کرات محلی عمل می‌کنند. آنها معمولاً در پیشگاه داوران سه نفرۀ کمیسیونهای آشتی دهنده — دادگاههای سوءِ تفاهمات جزئی — ظاهر می‌شوند. بسیاری از آنها که زمانی به عنوان راهنمایان عدالت در حوزه‌های پایین‌تر خدمت می‌کردند بعدها به عنوان صداهای بخشندگی در کرات بالاتر و در سلوینگتون ظاهر می‌شوند.

39:4.5 (434.5) It is not the mission of these angels to defeat or to delay justice but rather to insure that unerring justice is dealt out with generous mercy in fairness to all creatures. These seraphim often function on the local worlds, commonly appearing before the referee trios of the conciliating commissions — the courts for minor misunderstandings. Many who at one time served as justice guides in the lower realms later appear as Voices of Mercy in the higher spheres and on Salvington.

    در شورش لوسیفر در سِتانیا تعداد اندکی از راهنمایان قضاوت از دست رفتند، اما بیش از یک چهارم از سایر سرافیمهای مدیر و رده‌های پایین‌تر خادمان سراف با استدلالهای فریب‌آمیز مبتنی بر آزادی شخصی لجام گسیخته به گمراهی کشانیده شده و فریب خوردند.

39:4.6 (434.6) In the Lucifer rebellion in Satania very few of the justice guides were lost, but more than one quarter of the other administrator seraphim and of the lower orders of seraphic ministers were misled and deluded by the sophistries of unbridled personal liberty.

    3- مفسران شهروندی کیهانی. هنگامی که انسانهای فراز یابنده آموزش کرۀ قصر، اولین نوآموزی دانش پژوهانه در دوران زندگانی جهانی، را تکمیل کردند، اجازه می‌یابند از خشنودیهای گذرای خردمندی نسبی — شهروندی در پایتخت سیستم — بهره‌مند شوند. در حالی که دستیابی به هر هدف فرازگرایانه یک پیشرفت عملی است، از جهت فراگیرتر این اهداف به سادگی نقاط عطفی در مسیر طولانی صعودی به سوی بهشت می‌باشند. اما این موفقیتها هر چند نسبی باشند، هیچ مخلوق تکاملی از خشنودی کامل اما گذرای دستیابی به هدف محروم نمی‌شود. هر چند گاه در صعود به بهشت یک درنگ وجود دارد، یک استراحت کوتاه تنفسی، که در طول آن افقهای جهانی از حرکت باز می‌ایستند، وضعیت مخلوق ایستا است، و شخصیت شیرینی دستیابی به هدف را می‌چشد.

39:4.7 (434.7) 3. Interpreters of Cosmic Citizenship. When ascending mortals have completed the mansion world training, the first student apprenticeship in the universe career, they are permitted to enjoy the transient satisfactions of relative maturity — citizenship on the system capital. While the attainment of each ascendant goal is a factual achievement, in the larger sense such goals are simply milestones on the long ascending path to Paradise. But however relative such successes may be, no evolutionary creature is ever denied the full though transient satisfaction of goal attainment. Ever and anon there is a pause in the Paradise ascent, a short breathing spell, during which universe horizons stand still, creature status is stationary, and the personality tastes the sweetness of goal fulfillment.

    اولین این دوره‌ها در دوران زندگانی یک فرازگرای انسانی در پایتخت یک سیستم محلی به وقوع می‌پیوندد. در طول این تأمل شما به عنوان یک شهروند جروسم تلاش خواهید کرد آن چیزهایی را که در طول هشت تجربۀ زندگی پیشین — شامل یورنشیا و هفت کرۀ قصر — به دست آورده‌اید در حیات مخلوق نمایان سازید.

39:4.8 (435.1) The first of such periods in the career of a mortal ascender occurs on the capital of a local system. During this pause you will, as a citizen of Jerusem, attempt to express in creature life those things which you have acquired during the eight preceding life experiences — embracing Urantia and the seven mansion worlds.

    مفسران سراف شهروندی کیهانی شهروندان جدید پایتخت سیستمها را هدایت می‌کنند و قدردانی آنها از مسئولیتهای دولت جهان را برمی‌انگیزند. این سرافیمها همچنین با پسران ماتریال در دولت سیستم از نزدیک همکاری دارند، ضمن این که مسئولیت و اخلاقیات شهروندی کیهانی را برای انسانهای مادی در کرات مسکونی به نمایش در می‌آورند.

39:4.9 (435.2) The seraphic interpreters of cosmic citizenship guide the new citizens of the system capitals and quicken their appreciation of the responsibilities of universe government. These seraphim are also closely associated with the Material Sons in the system administration, while they portray the responsibility and morality of cosmic citizenship to the material mortals on the inhabited worlds.

    4- برانگیزانندگان اخلاقیات. شما در کرات قصر برای نفع تمامی طرفهای مربوطه شروع به فراگیری حکومت بر خود می‌کنید. ذهن شما همکاری را یاد می‌گیرد، و فرا می‌گیرد چگونه با موجودات دیگر و خردمندتر برنامه‌ریزی کند. در ستاد مرکزی سیستم آموزگاران سراف قدردانی شما از اخلاقیات کیهانی و قدردانی از تأثیر متقابل آزادی و وفاداری را بیشتر برمی‌انگیزند.

39:4.10 (435.3) 4. Quickeners of Morality. On the mansion worlds you begin to learn self-government for the benefit of all concerned. Your mind learns co-operation, learns how to plan with other and wiser beings. On the system headquarters the seraphic teachers will further quicken your appreciation of cosmic morality — of the interactions of liberty and loyalty.

    وفاداری چیست؟ میوۀ یک قدردانی هوشمند از برادری جهانی است. فرد نمی‌تواند زیاد به دست آورد و هیچ چیز ندهد. همینطور که شما در نردبان شخصیت صعود می‌کنید، ابتدا یاد می‌گیرید که وفادار باشید، سپس محبت ورزید، بعد رابطۀ پدری و فرزندی برقرار کنید، و بعد می‌توانید آزاد باشید، اما نه تا هنگامی که یک پایان دهنده شوید، و تا هنگامی که به کمال وفاداری دست نیابید نمی‌توانید نهایت آزادی را درک کنید.

39:4.11 (435.4) What is loyalty? It is the fruit of an intelligent appreciation of universe brotherhood; one could not take so much and give nothing. As you ascend the personality scale, first you learn to be loyal, then to love, then to be filial, and then may you be free; but not until you are a finaliter, not until you have attained perfection of loyalty, can you self-realize finality of liberty.

    این سرافیمها نتیجۀ بردباری را آموزش می‌دهند: این که سکون مرگ قطعی است، اما این که رشد زیاده از حد سریع به همان اندازه انتحاری است، و این که همانطور که یک قطره آبی که از یک سطح بالاتر به سطح پایین‌تر می‌افتد، با جاری شدن، از طریق سلسله‌ای از سقوطهای کوتاه پی در پی به طور پیوسته به پایین سرازیر می‌شود، به همین ترتیب در کرات مورانشیا و روحی حرکت پیوسته رو به بالا، و به همان اندازه کند و با همان مراحل تدریجی، پیشرفت است.

39:4.12 (435.5) These seraphim teach the fruitfulness of patience: That stagnation is certain death, but that overrapid growth is equally suicidal; that as a drop of water from a higher level falls to a lower and, flowing onward, passes ever downward through a succession of short falls, so ever upward is progress in the morontia and spirit worlds — and just as slowly and by just such gradual stages.

    برای کرات مسکونی برانگیزانندگان اخلاقیات حیات انسانی را زنجیره‌ای مداوم از بسیاری حلقه‌ها تصویر می‌کنند. اقامت کوتاه شما در یورنشیا، در این سیارۀ طفولیت انسانی، فقط یک حلقۀ منفرد است، اولین حلقه در زنجیره‌ای طولانی که به آن سوی جهانها و طی اعصار جاودانه ادامه می‌یابد. این زیاد مهم نیست که در این حیات اول چه یاد می‌گیرید، بلکه تجربۀ زیستن این زندگانی است که اهمیت دارد. حتی کار این دنیا، گر چه از همه مهمتر است، به اندازۀ طریقه‌ای که این کار را به انجام می‌رسانید، زیاد اهمیت ندارد. هیچ پاداش مادی برای زندگی نیکوکارانه وجود ندارد، اما رضایتی عمیق وجود دارد — آگاهی از کامیابی — و این فراتر از هر پاداش قابل تصور مادی است.

39:4.13 (435.6) To the inhabited worlds the quickeners of morality portray mortal life as an unbroken chain of many links. Your short sojourn on Urantia, on this sphere of mortal infancy, is only a single link, the very first in the long chain that is to stretch across universes and through the eternal ages. It is not so much what you learn in this first life; it is the experience of living this life that is important. Even the work of this world, paramount though it is, is not nearly so important as the way in which you do this work. There is no material reward for righteous living, but there is profound satisfaction — consciousness of achievement — and this transcends any conceivable material reward.

    کلیدهای پادشاهی آسمان اینها هستند: صداقت، صداقت بیشتر، و باز صداقت بیشتر. تمامی انسانها این کلیدها را دارا می‌باشند. انسانها از طریق تصمیم، از طریق تصمیم بیشتر، و باز از طریق تصمیم بیشتر، از آنها استفاده می‌کنند — در مرتبت روحی پیشرفت می‌کنند. بالاترین انتخاب اخلاقی انتخاب بالاترین ارزش ممکن است، و همیشه — در هر کره‌ای، در تمامی آنها — این انتخاب انجام خواست خداوند است. اگر انسان بدین گونه انتخاب نماید، بزرگ است، گر چه حقیرترین شهروند جروسم یا حتی ناچیزترین انسانها در یورنشیا باشد.

39:4.14 (435.7) The keys of the kingdom of heaven are: sincerity, more sincerity, and more sincerity. All men have these keys. Men use them — advance in spirit status — by decisions, by more decisions, and by more decisions. The highest moral choice is the choice of the highest possible value, and always — in any sphere, in all of them — this is to choose to do the will of God. If man thus chooses, he is great, though he be the humblest citizen of Jerusem or even the least of mortals on Urantia.

    5- حمل کنندگان. اینها سرافیمهای انتقال هستند که در سیستمهای محلی عمل می‌کنند. در سِتانیا، سیستم شما، آنها مسافران را از جروسم به پس و پیش حمل می‌کنند و جدا از این به عنوان حمل کنندگان بین‌سیاره‌ای خدمت می‌کنند. به ندرت روزی سپری می‌شود که یک سرافیم انتقال سِتانیا یک دانشجوی دیدارگر یا برخی دیگر از مسافران برخوردار از طبیعت روحی یا نیمه روحی را در کرانه‌های یورنشیا پیاده نکند. همین رهنوردان فضایی روزی شما را به کرات گوناگون گروه ستاد مرکزی سیستم حمل خواهند کرد، و هنگامی که کار محولۀ جروسم را به پایان رساندید، شما را به ایدنشیا پیش خواهند برد. اما تحت هیچ شرایطی شما را به سیارۀ منشأ انسانی به سوی عقب نخواهند برد. یک انسان در طول دوران وجود گذرای خود هرگز به سیارۀ بومی خود باز نخواهد گشت، و اگر در طول یک دوران متعاقب لازم باشد باز گردد، توسط یک سرافیم انتقال متعلق به گروه ستاد مرکزی جهان همراهی می‌شود.

39:4.15 (436.1) 5. The Transporters. These are the transport seraphim who function in the local systems. In Satania, your system, they carry passengers back and forth from Jerusem and otherwise serve as interplanetary transporters. Seldom does a day pass in which a transport seraphim of Satania does not deposit some student visitor or some other traveler of spirit or semispirit nature on the shores of Urantia. These very space traversers will sometime carry you to and from the various worlds of the system headquarters group, and when you have finished the Jerusem assignment, they will carry you forward to Edentia. But under no circumstances will they carry you backward to the world of human origin. A mortal never returns to his native planet during the dispensation of his temporal existence, and if he should return during a subsequent dispensation, he would be escorted by a transport seraphim of the universe headquarters group.

    6- ثبت کنندگان. این سرافیمها نگاهدارندگان اسناد سه‌گانۀ سیستمهای محلی می‌باشند. معبد اسناد در پایتخت یک سیستم یک ساختمان بی‌نظیر است که یک سوم آن مادی، ساخته شده از فلزات و کریستالهای درخشان، یک سوم مورانشیایی، که از ارتباط انرژی روحی و مادی ساخته شده ولی فراتر از دامنۀ دید انسانی است، و یک سوم روحی است. ثبت کنندگان این رده مسئولیت سرپرستی و نگاهداری این سیستم سه‌گانۀ اسناد را به عهده دارند. انسانهای فرازگرا در ابتدا با آرشیوهای مادی مشورت می‌کنند. پسران ماتریال و موجودات انتقالی بالاتر با تالارهای مورانشیا مشورت می‌کنند. در حالی که فرشتگان سراف و شخصیتهای روحی بالاتر عالم اسناد بخش روحی را بررسی می‌کنند.

39:4.16 (436.2) 6. The Recorders. These seraphim are the keepers of the threefold records of the local systems. The temple of records on a system capital is a unique structure, one third material, constructed of luminous metals and crystals; one third morontial, fabricated of the liaison of spiritual and material energy but beyond the range of mortal vision; and one third spiritual. The recorders of this order preside over and maintain this threefold system of records. Ascending mortals will at first consult the material archives, Material Sons and the higher transition beings consult those of the morontia halls, while seraphim and the higher spirit personalities of the realm peruse the records of the spirit section.

    7- ذخیره‌ها. سپاه ذخیرۀ سرافیمهای سرپرست در جروسم عمدۀ وقت انتظار خود را هنگام دیدار به عنوان مصاحبان روحی با انسانهای فرازگرای به تازگی از راه رسیده از کرات گوناگون سیستم — فارغ‌التحصیلان اعتبارنامه دریافت کرده از کرات قصر — می‌گذرانند. یکی از شادمانیهای اقامت شما در جروسم، در طول دوره‌های استراحت، صحبت و ملاقات با این سرافیمهای بسیار سفر کرده و بسیار مجرب متعلق به سپاه ذخیرۀ در حال انتظار خواهد بود.

39:4.17 (436.3) 7. The Reserves. The reserve corps of administrator seraphim on Jerusem spend much of their waiting time in visiting, as spirit companions, with the newly arrived ascending mortals from the various worlds of the system — the accredited graduates of the mansion worlds. One of the delights of your sojourn on Jerusem will be to talk and visit, during recess periods, with these much-traveled and many-experienced seraphim of the waiting reserve corps.

    تنها چنین روابط دوستانه‌ای است که پایتخت یک سیستم را برای انسانهای فرازگرا بسیار محبوب می‌دارد. در جروسم شما اولین معاشرت با فرزندان ماتریال، فرشتگان، و رهنوردان فرازگرا را خواهید یافت. در اینجا موجوداتی روابط برادرانه با یکدیگر برقرار می‌کنند که به طور کامل روحی و نیمه روحی هستند، و افرادی که از وجود مادی برآمده‌اند. در آنجا اشکال انسانی آنقدر تغییر یافته‌اند، و دامنۀ واکنش انسانی نسبت به نور آنقدر وسعت یافته است، که همگی قادرند از شناخت متقابل و فهم دلسوزانۀ شخصیتی بهره‌مند شوند.

39:4.18 (436.4) It is just such friendly relationships as these that so endear a system capital to the ascending mortals. On Jerusem you will find the first intermingling of Material Sons, angels, and ascending pilgrims. Here fraternize beings who are wholly spiritual and semispiritual and individuals just emerging from material existence. Mortal forms are there so modified and human ranges of light reaction so extended that all are able to enjoy mutual recognition and sympathetic personality understanding.

5- مددکاران سیاره‌ای

5. Planetary Helpers

    ستاد مرکزی این سرافیمها در پایتخت سیستمها قرار دارد، و گر چه آنان به طور تنگاتنگ با شهروندان نوع آدم ساکن آنجا در ارتباط هستند، عمدتاً به خدمت آدمهای سیاره‌ای، ارتقا دهندگان بیولوژیک یا فیزیکی نژادهای مادی در کرات تکاملی، گمارده شده‌اند. کار خدماتی فرشتگان همینطور که به کرات مسکونی نزدیک می‌شود، و همینطور که به مشکلات واقعی که مردان و زنان زمان که در آماده‌سازی خود برای تلاش به نیل به هدف ابدیت با آن روبرو هستند نزدیک می‌شود، از توجه فزاینده‌ای برخوردار می‌شود.

39:5.1 (436.5) These seraphim maintain headquarters on the system capitals and, though closely associated with the resident Adamic citizens, are primarily assigned to the service of the Planetary Adams, the biologic or physical uplifters of the material races on the evolutionary worlds. The ministering work of angels becomes of increasing interest as it nears the inhabited worlds, as it nears the actual problems faced by the men and women of time who are preparing themselves for the attempt to attain the goal of eternity.

    در یورنشیا اکثر مددکاران سیاره‌ای پس از واژگونی نظام آدم برداشته شدند، و سرپرستی سرافی کرۀ شما تا حد زیاد به سرپرستان، خادمان موقت، و نگاهبانان سرنوشت سپرده شد. اما این مددکاران سرافی فرزندان ماتریال خطاکار شما هنوز در گروههای زیرین به یورنشیا خدمت می‌کنند:

39:5.2 (437.1) On Urantia the majority of the planetary helpers were removed upon the collapse of the Adamic regime, and the seraphic supervision of your world devolved to a greater extent upon the administrators, the transition ministers, and the guardians of destiny. But these seraphic aids of your defaulting Material Sons still serve Urantia in the following groups:

    1- صداهای باغ. هنگامی که روند سیاره‌ای تکامل بشری به بالاترین سطح بیولوژیک خود می‌رسد، همیشه پسران و دختران ماتریال، آدمها و حواها، ظاهر می‌شوند تا تکامل بیشتر نژادها را به وسیلۀ یک کمک واقعی پلاسمای برتر حیاتشان ارتقا دهند. ستاد مرکزی سیاره‌ای یک چنین آدم و حوایی معمولاً باغ عدن نامیده می‌شود، و سرافیمهای شخصی آنها اغلب به عنوان ”صداهای باغ“ شناخته می‌شوند. این سرافیمها در تمامی پروژه‌های آنها برای ارتقاءِ فیزیکی و عقلانی نژادهای تکاملی خدمت گرانبهایی برای آدمهای سیاره‌ای هستند. بعد از خطای آدم در یورنشیا، برخی از این سرافیمها در سیاره باقی گذارده شدند و به مسئولان جانشین آدم گمارده شدند.

39:5.3 (437.2) 1. The Voices of the Garden. When the planetary course of human evolution is attaining its highest biologic level, there always appear the Material Sons and Daughters, the Adams and Eves, to augment the further evolution of the races by an actual contribution of their superior life plasm. The planetary headquarters of such an Adam and Eve is usually denominated the Garden of Eden, and their personal seraphim are often known as the “voices of the Garden.” These seraphim are of invaluable service to the Planetary Adams in all their projects for the physical and intellectual upstepping of the evolutionary races. After the Adamic default on Urantia, some of these seraphim were left on the planet and were assigned to Adam’s successors in authority.

    2- ارواح برادری. باید واضح باشد که هنگامی که یک آدم و حوا به یک کرۀ تکاملی وارد می‌شوند، کار دستیابی به توازن نژادی و همکاری اجتماعی در میان نژادهای گوناگون آن کار قابل ملاحظه‌ای است. این نژادهای مختلف رنگین و برخوردار از سرشت متنوع برنامۀ برادری بشری را به ندرت با مهرآمیزی می‌پذیرند. این انسانهای بدوی خردمندی ارتباط مسالمت‌آمیز متقابل را تنها در نتیجۀ تجربۀ بلوغ یافتۀ بشری و از طریق خدمت وفادارانۀ ارواح سراف برادری درک می‌کنند. بدون کار این سرافیمها تلاشهای فرزندان ماتریال برای توازن بخشیدن و جلو بردن نژادهای یک کرۀ در حال تکامل به اندازۀ زیاد به تأخیر می‌افتد. و اگر آدم شما به برنامۀ اولیه برای پیشرفت یورنشیا وفادار مانده بود، تا این هنگام این ارواح برادری دگرگونیهای باور نکردنی در نژاد بشری به انجام می‌رساندند. نظر به خطای آدم، به راستی شگفت‌انگیز است که این رده‌های سراف توانسته‌اند حتی تا آن حد برادری را که شما اکنون در یورنشیا دارید رواج داده و به تحقق رسانند.

39:5.4 (437.3) 2. The Spirits of Brotherhood. It should be apparent that, when an Adam and Eve arrive on an evolutionary world, the task of achieving racial harmony and social co-operation among its diverse races is one of considerable proportions. Seldom do these races of different colors and varied natures take kindly to the plan of human brotherhood. These primitive men only come to realize the wisdom of peaceful interassociation as a result of ripened human experience and through the faithful ministry of the seraphic spirits of brotherhood. Without the work of these seraphim the efforts of the Material Sons to harmonize and advance the races of an evolving world would be greatly delayed. And had your Adam adhered to the original plan for the advancement of Urantia, by this time these spirits of brotherhood would have worked unbelievable transformations in the human race. In view of the Adamic default, it is indeed remarkable that these seraphic orders have been able to foster and bring to realization even as much of brotherhood as you now have on Urantia.

    3- ارواح صلح. هزاره‌های اولیۀ تقلاهای رو به بالای انسانهای تکاملی با تلاشهای فراوان نشان می‌شوند. صلح وضعیت طبیعی قلمروهای مادی نیست. کرات در ابتدا از طریق خدمت ارواح سرافِ صلح به ”صلح در زمین و خواست نیک در میان انسانها“ دست می‌یابند. اگر چه تلاشهای اولیۀ این فرشتگان در یورنشیا به اندازۀ زیاد بی‌نتیجه بود، وِوُنا، رئیس ارواح صلح در روزگار آدم در یورنشیا باقی ماند و اکنون به پرسنل فرماندار کل مقیم وصل است. و همین وِوُنا بود که هنگامی که میکائیل به دنیا آمد، به عنوان رهبر گروه فرشتگان به کرات اعلام نمود: ”جلال بر خداوند در هاونا و صلح و خواست نیک در میان انسانها در زمین برقرار باد.“

39:5.5 (437.4) 3. The Souls of Peace. The early millenniums of the upward strivings of evolutionary men are marked by many a struggle. Peace is not the natural state of the material realms. The worlds first realize “peace on earth and good will among men” through the ministry of the seraphic souls of peace. Although these angels were largely thwarted in their early efforts on Urantia, Vevona, chief of the souls of peace in Adam’s day, was left on Urantia and is now attached to the staff of the resident governor general. And it was this same Vevona who, when Michael was born, heralded to the worlds, as the leader of the angelic host, “Glory to God in Havona and on earth peace and good will among men.”

    در ادوار پیشرفته‌تر تکامل سیاره‌ای این سرافیمها در جایگزین ساختن مفهوم هماهنگی الهی به جای ایدۀ کفاره به عنوان فلسفۀ نجات انسان بسیار مؤثر هستند.

39:5.6 (437.5) In the more advanced epochs of planetary evolution these seraphim are instrumental in supplanting the atonement idea by the concept of divine attunement as a philosophy of mortal survival.

    4- ارواح اعتماد. سوءِ ظن واکنش ذاتی انسانهای بدوی است. تقلاهای نجات روزگاران اولیه به طور طبیعی موجب اعتماد نمی‌شود. اعتماد یک دستاورد جدید بشری است که به وسیلۀ خدمت این سرافیمهای سیاره‌ای نظام آدم تحقق می‌یابد. مأموریت آنها این است که در اذهان انسانهای در حال تکامل اعتماد را تلقین کنند. خدایان بسیار معتمدند. پدر جهانی خواهان این است که از طریق تنظیم کننده به طور آزادانه به معاشرت با انسان اعتماد کند.

39:5.7 (437.6) 4. The Spirits of Trust. Suspicion is the inherent reaction of primitive men; the survival struggles of the early ages do not naturally breed trust. Trust is a new human acquisition brought about by the ministry of these planetary seraphim of the Adamic regime. It is their mission to inculcate trust into the minds of evolving men. The Gods are very trustful; the Universal Father is willing freely to trust himself — the Adjuster — to man’s association.

    کل این گروه از سرافیمها بعد از ناکامی آدم به رژیم جدید منتقل شد، و آنان از آن هنگام به کارهای خود در یورنشیا ادامه داده‌اند. و آنها به طور کامل ناموفق نبوده‌اند، زیرا اکنون تمدنی در حال پیدایش است که در بر گیرندۀ بیشتر ایده‌آلهای آنان مبنی بر اعتماد و اطمینان می‌باشد.

39:5.8 (438.1) This entire group of seraphim was transferred to the new regime after the Adamic miscarriage, and they have ever since continued their labors on Urantia. And they have not been wholly unsuccessful since a civilization is now evolving which embodies much of their ideals of confidence and trust.

    در روزگاران پیشرفته‌تر سیاره‌ای این سرافیمها قدردانی انسان را از این حقیقت افزایش می‌دهند که عدم اطمینان راز استمرار خرسندانه است. آنها به فیلسوفان انسانی کمک می‌کنند درک کنند که هنگامی که نا‌آگاهی برای موفقیت ضروری است، این یک اشتباه بزرگ است که مخلوق از آینده خبر داشته باشد. آنها ذائقۀ انسان را برای شیرینی عدم اطمینان، و برای گیرائی و جذابیت آیندۀ مبهم و نامعلوم افزایش می‌دهند.

39:5.9 (438.2) In the more advanced planetary ages these seraphim enhance man’s appreciation of the truth that uncertainty is the secret of contented continuity. They help the mortal philosophers to realize that, when ignorance is essential to success, it would be a colossal blunder for the creature to know the future. They heighten man’s taste for the sweetness of uncertainty, for the romance and charm of the indefinite and unknown future.

    5- حمل کنندگان. حمل کنندگان سیاره‌ای به تک تک کرات خدمت می‌کنند. اکثر موجوداتی که با پوشش سرافیمی به این سیاره آورده می‌شوند در حال گذر می‌باشند. آنها در اینجا صرفاً توقف می‌کنند. آنها تحت حفاظت حمل کنندگان ویژۀ سرافی خود هستند، اما تعداد زیادی از این سرافیمها در یورنشیا ساکن هستند. اینها شخصیتهای انتقال هستند که از سیارات محلی عمل می‌کنند، مثل از یورنشیا تا جروسم.

39:5.10 (438.3) 5. The Transporters. The planetary transporters serve the individual worlds. The majority of enseraphimed beings brought to this planet are in transit; they merely stop over; they are in custody of their own special seraphic transporters; but there are a large number of such seraphim stationed on Urantia. These are the transport personalities operating from the local planets, as from Urantia to Jerusem.

    ایدۀ معمول شما از فرشتگان ناشی از این است: درست در هنگام لحظات پیش از مرگ فیزیکی گاهی اوقات یک پدیدۀ انعکاسی در ذهن بشر رخ می‌دهد، و این خود آگاهی مبهم به نظر می‌رسد چیزی از شکل فرشتۀ همراه را مجسم می‌کند، و این بلافاصله به ویژگیهای برداشت دیرینه از فرشتگانی که در ذهن آن فرد حفظ شده‌اند تبدیل می‌شود.

39:5.11 (438.4) Your conventional idea of angels has been derived in the following way: During moments just prior to physical death a reflective phenomenon sometimes occurs in the human mind, and this dimming consciousness seems to visualize something of the form of the attending angel, and this is immediately translated into terms of the habitual concept of angels held in that individual’s mind.

    این ایدۀ اشتباه که فرشتگان دارای بال هستند کاملاً به دلیل این تصورات باستانی نیست که آنان برای پرواز از میان هوا باید بال داشته باشند. موجودات بشری گاهی اوقات اجازه یافته‌اند که سرافیمها را که برای خدمت ترابری آماده می‌شدند مشاهده نمایند، و روایات این تجارب به اندازۀ زیاد برداشت یورنشیایی از فرشتگان را تعیین نموده است. در مشاهدۀ یک سرافیم انتقال که برای دریافت یک مسافر برای انتقال بین‌سیاره‌ای آماده می‌شده است، ممکن است چیزی که ظاهراً یک مجموعۀ دوتایی بال است و از سر تا پای فرشته امتداد می‌یابد دیده شود. در واقع این بالها عایقهای انرژی — سپرهای اصطکاک — هستند.

39:5.12 (438.5) The erroneous idea that angels possess wings is not wholly due to olden notions that they must have wings to fly through the air. Human beings have sometimes been permitted to observe seraphim that were being prepared for transport service, and the traditions of these experiences have largely determined the Urantian concept of angels. In observing a transport seraphim being made ready to receive a passenger for interplanetary transit, there may be seen what are apparently double sets of wings extending from the head to the foot of the angel. In reality these wings are energy insulators — friction shields.

    هنگامی که موجودات آسمانی برای انتقال از یک کره به کرۀ دیگر تحت پوشش سرافیمی قرار می‌گیرند، به ستاد مرکزی کره آورده می‌شوند، و بعد از ثبت نام مقتضی، به خواب انتقال فرو برده می‌شوند. در این اثنا، سرافیم انتقال درست برفراز قطب انرژی جهانی سیاره به یک حالت افقی قرار می‌گیرد. در حالی که سپرهای انرژی کاملاً باز هستند، شخصیت به خواب رفته توسط دستیاران افسر سرافی به طور ماهرانه مستقیماً روی فرشتۀ حمل و نقل قرار داده می‌شود. سپس هر دو سپر فوقانی و تحتانی با دقت بسته و تنظیم می‌شوند.

39:5.13 (438.6) When celestial beings are to be enseraphimed for transfer from one world to another, they are brought to the headquarters of the sphere and, after due registry, are inducted into the transit sleep. Meantime, the transport seraphim moves into a horizontal position immediately above the universe energy pole of the planet. While the energy shields are wide open, the sleeping personality is skillfully deposited, by the officiating seraphic assistants, directly on top of the transport angel. Then both the upper and lower pairs of shields are carefully closed and adjusted.

    و اکنون، تحت نفوذ تغییر دهندگان و فرستندگان، همینطور که سرافیم برای چرخش به داخل جریانات انرژی مدارهای جهان آماده می‌شود، یک دگرگونی عجیب آغاز می‌شود. نمود خارجی آن چنین است که سرافیم در دو انتهای خود به صورت نوک تیز بزرگ می‌شود و چنان در یک نور عجیب کهربایی رنگ احاطه می‌شود که به زودی غیرممکن است شخصیت تحت پوشش سرافیمی قرار گرفته را شناخت. هنگامی که همه چیز برای عزیمت آماده است، رئیس ترابری کالسکۀ حیات را به طور کامل بازبینی می‌کند، و آزمایشات معمول را انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل کند فرشته به طور صحیح در مدار قرار گرفته است یا نه، و سپس اعلام می‌دارد که مسافر به طور صحیح در پوشش سرافیمی قرار گرفته، انرژیها تنظیم شده، فرشته عایق‌سازی شده، و این که همه چیز برای عزیمت برق‌آسا آماده است. سپس کنترلگران مکانیکی، دو تن از آنان، در جای خود قرار می‌گیرند. تا این هنگام نمای بیرونی سرافیم حمل و نقل تقریباً شفاف، لرزنده، و اژدر شکل با درخششی براق شده است. اکنون اعزام کنندۀ حمل و نقلِ ناحیه گروههای کمکیِ فرستنده‌های انرژی زنده را که تعدادشان معمولاً هزار نفر است فرا می‌خواند، و همینطور که مقصد حمل و نقل را اعلام می‌دارد، دست دراز کرده و نقطۀ نزدیک کالسکۀ سرافی را لمس می‌کند، و کالسکه با سرعتی همانند آذرخش به جلو پرتاب می‌شود، و دنباله‌ای از درخشش آسمانی تا جایی که پوشش اتمسفری سیاره‌ای امتداد می‌یابد به جا می‌گذارد. در کمتر از ده دقیقه منظرۀ اعجاب‌آور حتی برای بینش تقویت شدۀ سرافی ناپدید می‌شود.

39:5.14 (438.7) And now, under the influence of the transformers and the transmitters, a strange metamorphosis begins as the seraphim is made ready to swing into the energy currents of the universe circuits. To outward appearance the seraphim grows pointed at both extremities and becomes so enshrouded in a queer light of amber hue that very soon it is impossible to distinguish the enseraphimed personality. When all is in readiness for departure, the chief of transport makes the proper inspection of the carriage of life, carries out the routine tests to ascertain whether or not the angel is properly encircuited, and then announces that the traveler is properly enseraphimed, that the energies are adjusted, that the angel is insulated, and that everything is in readiness for the departing flash. The mechanical controllers, two of them, next take their positions. By this time the transport seraphim has become an almost transparent, vibrating, torpedo-shaped outline of glistening luminosity. Now the transport dispatcher of the realm summons the auxiliary batteries of the living energy transmitters, usually one thousand in number; as he announces the destination of the transport, he reaches out and touches the near point of the seraphic carriage, which shoots forward with lightninglike speed, leaving a trail of celestial luminosity as far as the planetary atmospheric investment extends. In less than ten minutes the marvelous spectacle will be lost even to reinforced seraphic vision.

    در حالی که گزارشات فضایی سیاره‌ای در نصف‌النهار ستاد مرکزی تخصیص یافتۀ روحی در هنگام ظهر دریافت می‌شوند، حمل کنندگان از همین مکان در نیمه شب اعزام می‌شوند. این مناسبترین زمان برای عزیمت است و هنگامی که ساعت آن به گونه‌ای دیگر مشخص نشده باشد ساعت استاندارد است.

39:5.15 (439.1) While planetary space reports are received at noon at the meridian of the designated spiritual headquarters, the transporters are dispatched from this same place at midnight. That is the most favorable time for departure and is the standard hour when not otherwise specified.

    6- ثبت کنندگان. اینها مسئولان امور اصلی سیاره، آنطور که به صورت قسمتی از سیستم عمل می‌کند، و آنطور که به دولت جهان مرتبط و مربوط است، می‌باشند. آنها در ثبت امور سیاره‌ای عمل می‌کنند اما درگیر امور زندگی و وجود فردی نیستند.

39:5.16 (439.2) 6. The Recorders. These are the custodians of the major affairs of the planet as it functions as a part of the system, and as it is related to, and concerned in, the universe government. They function in the recording of planetary affairs but are not concerned with matters of individual life and existence.

    7- ذخیره‌ها. سپاه ذخیرۀ سِتانیای سرافیمهای سیاره‌ای در ارتباط نزدیک با ذخیره‌های فرزندان ماتریال در جروسم نگاهداری می‌شود. این ذخایر وافر به طور کامل برای هر مرحله از فعالیتهای چند‌گانۀ این ردۀ سراف تدارک می‌بیند. این فرشتگان همچنین پیام‌آوران شخصی سیستمهای محلی هستند. آنها به انسانهای در حال گذار، فرشتگان، و فرزندان ماتریال و نیز کسان دیگری که در ستاد مرکزی سیستم اقامت دارند خدمت می‌کنند. در حالی که یورنشیا در حال حاضر در خارج از مدارهای روحی ستانیا و نُرلاشیادک قرار دارد، شما سوا از آن در تماس نزدیک با امور بین‌سیاره‌ای هستید، زیرا این پیام‌آوران جروسم مکرراً به این کره و تمامی کرات دیگر سیستم می‌آیند.

39:5.17 (439.3) 7. The Reserves. The Satania reserve corps of the planetary seraphim is maintained on Jerusem in close association with the reserves of the Material Sons. These abundant reserves repletely provide for every phase of the manifold activities of this seraphic order. These angels are also the personal message bearers of the local systems. They serve transition mortals, angels, and the Material Sons as well as others domiciled on the system headquarters. While Urantia is, at present, outside the spiritual circuits of Satania and Norlatiadek, you are otherwise in intimate touch with interplanetary affairs, for these messengers from Jerusem frequently come to this world as to all the other spheres of the system.

6- خادمان دورۀ گذار

6. Transition Ministers

    سرافیم خدمتِ دورۀ گذار، همانطور که از نامشان ممکن است بر آید، در هر جا که بتوانند به گذار مخلوق از وضعیت مادی به روحی کمک کنند، خدمت می‌کنند. این فرشتگان از کرات مسکونی تا پایتخت سیستمها خدمت می‌کنند، اما در حال حاضر آنهایی که در سِتانیا هستند بیشترین تلاشهای خود را برای آموزش انسانهای در حال بقا در هفت کرۀ قصر معطوف می‌دارند. این کار خدمتی مطابق هفت نوع تکلیف زیرین تنوع یافته است:

39:6.1 (439.4) As their name might suggest, seraphim of transitional ministry serve wherever they can contribute to creature transition from the material to the spiritual estate. These angels serve from the inhabited worlds to the system capitals, but those in Satania at present direct their greatest efforts toward the education of the surviving mortals on the seven mansion worlds. This ministry is diversified in accordance with the following seven orders of assignment:

    1- بشارت دهندگان سراف.

39:6.2 (439.5) 1. Seraphic Evangels.

    2- مفسران نژادی.

39:6.3 (439.6) 2. Racial Interpreters.

    3- برنامه‌ریزان ذهن.

39:6.4 (439.7) 3. Mind Planners.

    4- مشاوران مورانشیا.

39:6.5 (439.8) 4. Morontia Counselors.

    5- تکنیسینها.

39:6.6 (439.9) 5. Technicians.

    6- آموزگاران ثبت کننده.

39:6.7 (439.10) 6. Recorder-Teachers.

    7- ذخایر خادم.

39:6.8 (439.11) 7. Ministering Reserves.

    شما پیرامون این خادمان سراف تا فرازگرایان گذار در رابطه با روایاتی که به کرات قصر و حیات مورانشیا مربوط است بیشتر یاد خواهید گرفت.

39:6.9 (439.12) More about these seraphic ministers to transitional ascenders you will learn in connection with the narratives dealing with the mansion worlds and the morontia life.

7- سرافیم آینده

7. Seraphim of the Future

    این فرشتگان به طور گسترده خدمت نمی‌کنند به جز در قلمروهای قدیمی‌تر و در سیارات پیشرفتۀ نبادان. تعداد زیادی از آنان در کرات سرافی نزدیک سلوینگتون به صورت ذخیره نگاه داشته شده‌اند. آنها در آنجا درگیر فعالیتهایی هستند که به پدیداری عصر نور و حیات در نبادان در آینده مربوط است. این فرشتگان در رابطه با دوران زندگانی انسان فرازگرا عمل می‌کنند اما تقریباً به طور انحصاری به آن انسانهایی که از طریق یکی از انواع تغییر یافتۀ صعود بقا می‌یابند خدمت می‌کنند.

39:7.1 (440.1) These angels do not minister extensively except in older realms and on the more advanced planets of Nebadon. Large numbers of them are held in reserve on the seraphic worlds near Salvington, where they are engaged in pursuits relevant to the sometime dawning of the age of light and life in Nebadon. These seraphim do function in connection with the ascendant-mortal career but minister almost exclusively to those mortals who survive by some one of the modified orders of ascension.

    نظر به این که این فرشتگان به طور مستقیم درگیر یورنشیا یا مردم یورنشیا نیستند، بهتر است از توصیف فعالیتهای مجذوب کنندۀ آنان خودداری شود.

39:7.2 (440.2) Inasmuch as these angels are not now directly concerned with either Urantia or Urantians, it is deemed best to withhold the description of their fascinating activities.

8- سرنوشت فرشتگان سراف

8. Seraphic Destiny

    منشأ سرافیمها در جهانهای محلی است، و در همین قلمروهای تولدشان برخی به سرنوشت خدمتگزاری دست می‌یابند. برخی از سرافیمها با کمک و مشورت فرشتگان اعظم ارشد می‌توانند به وظایف والای ستارگان تابناک عصر ارتقا یابند، در حالی که دیگران به منزلت و خدمت همرتبه‌های آشکار ناشدۀ ستارگان عصر نائل می‌شوند. باز ممکن است به ماجراهای دیگری در سرنوشت جهان محلی دست زده شود، اما هدف ابدی تمامی فرشتگان همواره سرافینگتون باقی می‌ماند. سرافینگتون آستان فرشتگان به بهشت و نیل به الوهیت، کرۀ گذار از خدمت زمان تا خدمت والای ابدیت، می‌باشد.

39:8.1 (440.3) Seraphim are of origin in the local universes, and in these very realms of their nativity some achieve service destiny. With the help and counsel of the senior archangels some seraphim may be elevated to the exalted duties of Brilliant Evening Stars, while others attain the status and service of the unrevealed co-ordinates of the Evening Stars. Still other adventures in local universe destiny may be attempted, but Seraphington ever remains the eternal goal of all angels. Seraphington is the angelic threshold to Paradise and Deity attainment, the transition sphere from the ministry of time to the exalted service of eternity.

    سرافیمها می‌توانند به طرق فراوان — صدها راه — به بهشت دست یابند، اما مهمترین آنها چنان که در این روایات توصیف شده از قرار زیر می‌باشند:

39:8.2 (440.4) Seraphim may attain Paradise in scores — hundreds — of ways, but the most important as elaborated in these narratives are the following:

    1- دستیابی به پذیرش به منزلگاه سرافی در بهشت در یک ظرفیت شخصی از طریق دستیابی به کمال خدمت ویژه به عنوان یک استادکار آسمانی، یک مشاور تکنیکی، یا یک ثبت کنندۀ آسمانی. یک یار بهشت شوند، و پس از این که به مرکز تمامی چیزها دست یافتند، شاید بعد برای انواع رسته‌های سرافی و دیگران یک خادم و مشاور ابدی شوند.

39:8.3 (440.5) 1. To gain admission to the Paradise seraphic abode in a personal capacity by achieving perfection of specialized service as a celestial artisan, a Technical Adviser, or a Celestial Recorder. To become a Paradise Companion and, having thus attained the center of all things, perhaps then to become an eternal minister and adviser to the seraphic orders and others.

    2- به سرافینگتون فرا خوانده شوند. تحت شرایط مشخص از بالا به سرافیمها فرمان داده می‌شود. در شرایط دیگر گاهی اوقات فرشتگان در مدت زمان بسیار کمتری نسبت به انسانها به بهشت دست می‌یابند. اما صرف نظر از این که هر زوج سراف چقدر با هم جور باشند، نمی‌توانند عزیمت به مقصد سرافینگتون و یا جای دیگر را آغاز نمایند. هیچ کس جز فرشتگان موفق نگاهبان سرنوشت نمی‌تواند از پیشروی به سوی بهشت از طریق یک مسیر تدریجی صعود تکاملی مطمئن باشد. سایرین همگی باید صبورانه منتظر ورود پیام‌آوران بهشت از نوع سوپرنافیم سوم که با فراخوانی برای پدیداری آنان از بالا فرمان می‌دهد بمانند.

39:8.4 (440.6) 2. To be summoned to Seraphington. Under certain conditions seraphim are commanded on high; in other circumstances angels sometimes achieve Paradise in a much shorter time than mortals. But no matter how fitted any seraphic pair may be, they cannot initiate departure for Seraphington or elsewhere. None but successful destiny guardians can be sure of proceeding to Paradise by a progressive path of evolutionary ascent. All others must patiently await the arrival of the Paradise messengers of the tertiary supernaphim who come with the summons commanding them to appear on high.

    3- نیل به بهشت از طریق تکنیک انسان تکاملی. انتخاب عالی سرافیمها در دوران زندگانی زمان کار فرشتۀ نگاهبان است، به این منظور که به دوران زندگانی نهایی دست یابند و برای مأموریت به کرات جاودانۀ خدمت سرافی واجد شرایط شوند. این راهنمایان شخصی فرزندان زمان نگاهبانان سرنوشت نامیده می‌شوند. این حاکی از آن است که آنها از مخلوقات انسانی در مسیر سرنوشت الهی حراست می‌کنند، و این که در انجام این کار سرنوشت والای خود را تعیین می‌کنند.

39:8.5 (440.7) 3. To attain Paradise by the evolutionary mortal technique. The supreme choice of seraphim in the career of time is the post of guardian angel in order that they may attain the career of finality and be qualified for assignment to the eternal spheres of seraphic service. Such personal guides of the children of time are called guardians of destiny, signifying that they guard mortal creatures in the path of divine destiny, and that in so doing they are determining their own high destiny.

    نگاهبانان سرنوشت از رسته‌های باتجربه‌تر شخصیتهای فرشتگان متعلق به کلیۀ رده‌های سرافیمها که برای این خدمت کسب صلاحیت کرده‌اند انتخاب می‌شوند. کلیۀ انسانهای در حال بقای برخوردار از سرنوشت یگانگی با تنظیم کننده، نگاهبانان تخصیص یافتۀ موقت دارند، و هنگامی که بقا یافتگان انسانی به تکامل بایستۀ عقلانی و معنوی دست می‌یابند این معاشران ممکن است به طور دائم به آنان وصل شوند. پیش از آن که فرازگرایان انسانی کرات قصر را ترک کنند، همگی از معاشران دائمی سراف برخوردار می‌شوند. پیرامون این گروه از ارواح خادم در ارتباط با روایات یورنشیا بحث خواهد شد.

39:8.6 (440.8) Guardians of destiny are drawn from the ranks of the more experienced angelic personalities of all orders of seraphim who have qualified for this service. All surviving mortals of Adjuster-fusion destiny have temporary guardians assigned, and these associates may become permanently attached when mortal survivors attain the requisite intellectual and spiritual development. Before mortal ascenders leave the mansion worlds, they all have permanent seraphic associates. This group of ministering spirits is discussed in connection with the Urantia narratives.

    برای فرشتگان میسر نیست که از سطح مبدأ انسانی به خداوند دست یابند، زیرا آنان ”قدری بالاتر از شما خلق شده‌اند“، اما به طور خردمندانه چنین ترتیب داده شده که ضمن این که آنها به هیچ وجه نمی‌توانند از پایین‌ترین نقطه، سرزمینهای دون پایۀ معنوی وجود انسانی، شروع نمایند، می‌توانند نزد آنهایی که از پایین شروع می‌کنند به پایین روند و این مخلوقات را گام به گام و کره به کره به دروازه‌های هاونا هدایت کنند. هنگامی که فرازگرایان انسانی یوورسا را ترک می‌کنند تا دایره‌های هاونا را آغاز نمایند، آن نگاهبانان همراه به دنبال حیات در جسم، با یاران رهنوردشان موقتاً خداحافظی خواهند کرد، ضمن این که خود به سرافینگتون، مقصد فرشتگان در جهان بزرگ، سفر می‌کنند. در اینجا این نگاهبانان تلاش می‌کنند به هفت دایرۀ نور سرافی دست یابند و بدون شک به آن می‌رسند.

39:8.7 (441.1) It is not possible for angels to attain God from the human level of origin, for they are created a “little higher than you”; but it has been wisely arranged that, while they cannot possibly start up from the very bottom, the spiritual lowlands of mortal existence, they may go down to those who do start from the bottom and pilot such creatures, step by step, world by world, to the portals of Havona. When mortal ascenders leave Uversa to begin the circles of Havona, those guardians of attachment subsequent to the life in the flesh will bid their pilgrim associates a temporary farewell while they journey to Seraphington, the angelic destination of the grand universe. Here will these guardians attempt, and undoubtedly achieve, the seven circles of seraphic light.

    بسیاری، ولی نه همۀ آن سرافیمها که در طول حیات مادی به عنوان نگاهبانان سرنوشت تعیین شده‌اند معاشران انسانی خود را در سرتاسر مسیر دایره‌های هاونا همراهی می‌کنند، و برخی از سرافیمهای دیگر از میان مدارهای جهان مرکزی، به طریقی که کاملاً متفاوت از صعود انسانی می‌باشد، عبور می‌کنند. اما صرف نظر از مسیر صعود، تمامی سرافیمهای تکاملی از سرافینگتون عبور می‌کنند، و اکثریت این مسیر را به جای مدار‌های هاونا تجربه می‌کنند.

39:8.8 (441.2) Many, but not all, of those seraphim assigned as destiny guardians during the material life accompany their mortal associates through the Havona circles, and certain other seraphim pass through the circuits of the central universe in a way that is wholly different from the mortal ascent. But irrespective of the route of ascent, all evolutionary seraphim traverse Seraphington, and the majority pass through this experience instead of the Havona circuits.

    سرافینگتون کرۀ سرنوشت برای فرشتگان می‌باشد، و دستیابی آنها به این کره کاملاً متفاوت از تجارب رهنوردان انسانی در اَسندینگتون می‌باشد. فرشتگان تا رسیدن به سرافینگتون به طور مطلق از آیندۀ ابدی خود مطمئن نیستند. هیچ فرشته‌ای که به سرافینگتون دست یافته تاکنون شناخته نشده که دچار گمراهی شود. گناه هرگز پاسخی در قلب یک سرافیم تکمیل نخواهد یافت.

39:8.9 (441.3) Seraphington is the destiny sphere for angels, and their attainment of this world is quite different from the experiences of the mortal pilgrims on Ascendington. Angels are not absolutely sure of their eternal future until they have attained Seraphington. No angel attaining Seraphington has ever been known to go astray; sin will never find response in the heart of a seraphim of completion.

    به فارغ‌التحصیلان سرافینگتون به طور گوناگون مأموریت داده می‌شود: نگاهبانان سرنوشتِ تجربۀ دایرۀ هاونا معمولاً به سپاه پایان دهندگان انسانی وارد می‌شوند. نگاهبانان دیگر که آزمونهای جدایی‌شان از هاونا را گذرانده‌اند، مکرراً به یاران انسانی خود در بهشت از نو می‌پیوندند، و برخی معاشران همیشگی پایان دهندگان انسانی می‌شوند، در حالی که دیگران به گروههای گوناگون پایان دهندگان غیرانسانی وارد می‌شوند، و بسیاری به سپاه تکمیل سرافی فرا خوانده می‌شوند.

39:8.10 (441.4) The graduates of Seraphington are variously assigned: Destiny guardians of Havona-circle experience usually enter the Mortal Finaliter Corps. Other guardians, having passed their Havona separation tests, frequently rejoin their mortal associates on Paradise, and some become the everlasting associates of the mortal finaliters, while others enter the various nonmortal finaliter corps, and many are mustered into the Corps of Seraphic Completion.

9- سپاه سراف تکمیل

9. The Corps of Seraphic Completion

    فرشتگان بعد از دستیابی به پدر ارواح و پذیرش به خدمت سرافی تکمیل، گاهی اوقات به خدمت کراتی که در نور و حیات استقرار یافته‌اند گمارده می‌شوند. آنها به وصلت به موجودات والای تثلیث یافتۀ جهانها و خدمات متعالی بهشت و هاونا نائل می‌شوند. این سرافیمهای جهانهای محلی به طور تجربی تفاوت در پتانسیل الوهیت را جبران نموده‌اند و آنها را از ارواح خادم جهانهای مرکزی و ابرجهانها از پیش جدا ساخته‌اند. فرشتگان سپاه سرافی تکمیل به عنوان همکاران سکنافیمهای ابرجهان و به عنوان دستیاران رده‌های بالای بهشت - هاونای سوپرنافیمها خدمت می‌کنند. برای این فرشتگان دوران زندگانی زمان به اتمام رسیده است، و از این پس و برای همیشه آنها خادمان خداوند، همراهان شخصیتهای الهی، و همترازان پایان دهندگان بهشتی هستند.

39:9.1 (441.5) After attainment of the Father of spirits and admission to the seraphic service of completion, angels are sometimes assigned to the ministry of worlds settled in light and life. They gain attachment to the high trinitized beings of the universes and to the exalted services of Paradise and Havona. These seraphim of the local universes have experientially compensated the differential in divinity potential formerly setting them apart from the ministering spirits of the central and superuniverses. Angels of the Seraphic Corps of Completion serve as associates of the superuniverse seconaphim and as assistants to the high Paradise-Havona orders of supernaphim. For such angels the career of time is finished; henceforth and forever they are the servants of God, the consorts of divine personalities, and the peers of the Paradise finaliters.

    تعداد زیادی از سرافیمهای تکمیل به جهانهای بومی خود باز می‌گردند، تا در آنجا خدمت عطیۀ الهی را از طریق خدمت کمال تجربی تکمیل سازند. نبادان به طور نسبی یکی از جهانهای جوانتر است و از این رو از تعداد زیادی از این فارغ‌التحصیلان بازگشتۀ سرافینگتون که در قلمروهای قدیمی‌تر یافت می‌شوند برخوردار نیست. با این وجود جهان محلی ما از ذخیرۀ مکفی از سرافیم تکمیل تأمین شده است، زیرا مهم است که قلمروهای تکاملی همانطور که به موقعیت نور و حیات نزدیک می‌شوند نیاز فزایندۀ خود را برای این خدمات آشکار سازند. سرافیمهای تکمیل اکنون به طور گسترده با رده‌های عالی سرافیمها خدمت می‌کنند، اما برخی با هر یک از رده‌های دیگر فرشتگان خدمت می‌کنند. حتی کرۀ شما از خدمت گستردۀ دوازده گروه تخصصی سپاه سرافی تکمیل بهره‌مند است. این سرافیمهای استاد متعلق به سرپرستی سیاره‌ای هر پرنس سیاره‌ایِ به تازگی مأموریت یافته در کرات مسکونی را همراهی می‌کنند.

39:9.2 (441.6) Large numbers of the completion seraphim return to their native universes, there to complement the ministry of divine endowment by the ministry of experiential perfection. Nebadon is, comparatively speaking, one of the younger universes and therefore does not have so many of these returned Seraphington graduates as would be found in an older realm; nonetheless our local universe is adequately supplied with the completion seraphim, for it is significant that the evolutionary realms disclose increasing need for their services as they near the status of light and life. Completion seraphim now serve more extensively with the supreme orders of seraphim, but some serve with each of the other angelic orders. Even your world enjoys the extensive ministry of twelve specialized groups of the Seraphic Corps of Completion; these master seraphim of planetary supervision accompany each newly commissioned Planetary Prince to the inhabited worlds.

    بسیاری از مسیرهای مجذوب کنندۀ خدماتی برای سرافیمهای تکمیل باز هستند، اما به همان اندازه که آنان همگی مشتاق مأموریت به عنوان نگاهبان سرنوشت در روزگاران پیش از بهشت بودند، در تجربۀ پس از بهشت به عنوان همراهان اعطایی پسران ظهور یافتۀ بهشت بسیار خواهان خدمت می‌باشند. آنها هنوز به حد وافر وقف آن برنامۀ جهانی شروع مخلوقات انسانی کرات تکاملی در سفری طولانی و فریبنده به سوی هدف بهشتی الوهیت و ابدیت هستند. در طول تمامی ماجرای انسانی یافتن خداوند و رسیدن به کمال الهی، این ارواح خادم فرشتگان سراف تکمیل، به همراه ارواح وفادار خادم زمان، همواره و برای همیشه دوستان واقعی و یاوران قابل اعتماد شما می‌باشند.

39:9.3 (442.1) Many fascinating avenues of ministry are open to the completion seraphim, but just as they all craved assignment as destiny guardians in the pre-Paradise days, so in the post-Paradise experience they most desire to serve as bestowal attendants of the incarnated Paradise Sons. They are still supremely devoted to that universal plan of starting the mortal creatures of the evolutionary worlds out upon the long and enticing journey towards the Paradise goal of divinity and eternity. Throughout the whole mortal adventure of finding God and of achieving divine perfection, these spirit ministers of seraphic completion, together with the faithful ministering spirits of time, are always and forever your true friends and unfailing helpers.

    [ارائه شده توسط یک ملک صادق که با تقاضای رئیس گروههای سرافی نبادان عمل می‌نماید.]

39:9.4 (442.2) [Presented by a Melchizedek acting by request of the Chief of the Seraphic Hosts of Nebadon.]

Back to Top