کتاب یورنشیا - مقالۀ 35
پسران خداوند در جهان محلی

کتاب یورنشیا   

II. بخش دوم - جهان محلی    پسران خداوند که قبلاً معرفی شدند یک منشأ بهشتی داشته‌اند. آنها اولاد فرمانروایان الهی قلمروهای جهانی هستند. از اولین مرتبت فرزندی بهشت، پسران آفریننده، در نبادان فقط یکی وجود دارد، میکائیل، پدر و فرمانروای جهان. از دومین مرتبت فرزندی بهشت، پسران آوُنال یا مجری قانون، نبادان سهم کامل خود را دارا می‌باشد — 1٫062 تن. و این ”مسیحهای کوچکتر“ همانقدر در اعطاهای سیاره‌ای خویش مؤثر و تماماً قدرتمند هستند که آفریننده و پسر استاد در یورنشیا بود. سومین رسته، که منشأ در تثلیث دارند، در یک جهان محلی ثبت نام نمی‌شوند، اما من تخمین می‌زنم که در نبادان بین پانزده تا بیست هزار پسر آموزگار تثلیث وجود دارد که 9٫642 یاور مخلوق - سه اقنومه شدۀ ثبت شده را شامل نمی‌شود. این دِینالهای بهشت نه مجری قانون هستند و نه مدیر؛ آنها ابر آموزگار هستند.

35:0.1 (384.1) THE Sons of God previously introduced have had a Paradise origin. They are the offspring of the divine Rulers of the universal domains. Of the first Paradise order of sonship, the Creator Sons, there is in Nebadon only one, Michael, the universe father and sovereign. Of the second order of Paradise sonship, the Avonal or Magisterial Sons, Nebadon has its full quota — 1,062. And these “lesser Christs” are just as effective and all-powerful in their planetary bestowals as was the Creator and Master Son on Urantia. The third order, being of Trinity origin, do not register in a local universe, but I estimate there are in Nebadon between fifteen and twenty thousand Trinity Teacher Sons exclusive of 9,642 creature-trinitized assistants of record. These Paradise Daynals are neither magistrates nor administrators; they are superteachers.

    انواع پسرانی که مورد ملاحظه قرار خواهند گرفت منشأ در جهان محلی دارند. آنها اولاد یک پسر بهشتی آفریننده در ارتباط متغیر با روح مکمل مادر جهان می‌باشند. انواع زیرین فرزندی جهان در این روایات ذکر می‌شوند:

35:0.2 (384.2) The types of Sons about to be considered are of local universe origin; they are the offspring of a Paradise Creator Son in varied association with the complemental Universe Mother Spirit. The following orders of local universe sonship find mention in these narratives:

    1- پسران ملک صادق.

35:0.3 (384.3) 1. Melchizedek Sons.

    2- پسران وُراندادِک.

35:0.4 (384.4) 2. Vorondadek Sons.

    3- پسران لانوناندِک.

35:0.5 (384.5) 3. Lanonandek Sons.

    4- پسران حامل حیات.

35:0.6 (384.6) 4. Life Carrier Sons.

    الوهیت سه‌گانۀ بهشت برای آفرینش سه رستۀ فرزندی عمل می‌کند: میکائیلها، آوُنالها، دِینالها. الوهیت دوگانه در جهان محلی، پسر و روح، نیز در آفرینش سه رستۀ والا از پسران عمل می‌کند: ملک صادقها، وُراندادکها، و لانوناندکها، و پس از دستیابی به این تجلی سه‌گانه با سطح بعدی خدای هفتگانه در ایجاد نوع چند هنرۀ حاملین حیات تشریک مساعی می‌کند. این موجودات در گروه پسران فرود یابندۀ خداوند طبقه‌بندی می‌شوند، اما آنها یک شکل بی‌نظیر و اولیه از حیات جهانی می‌باشند. تمامی مقالۀ بعد به بررسی آنان اختصاص خواهد یافت.

35:0.7 (384.7) Triune Paradise Deity functions for the creation of three orders of sonship: the Michaels, the Avonals, and the Daynals. Dual Deity in the local universe, the Son and the Spirit, also functions in the creation of three high orders of Sons: the Melchizedeks, the Vorondadeks, and the Lanonandeks; and having achieved this threefold expression, they collaborate with the next level of God the Sevenfold in the production of the versatile order of Life Carriers. These beings are classified with the descending Sons of God, but they are a unique and original form of universe life. Their consideration will occupy the whole of the next paper.

1- پدر ملک صادق

1. The Father Melchizedek

    پس از به وجود آمدن موجودات یاری شخصی، همانند ستارۀ تابان و بامداد و سایر شخصیتهای اداری، مطابق مقصود الهی و طرحهای خلاق یک جهان مشخص، یک شکل جدید از پیوند خلاق میان پسر آفریننده و روح آفرینشگر، دختر روح بیکران در جهان محلی، رخ می‌دهد. شخصیت فرزندی برآمده از این مشارکت خلاق، ملک صادق نخستین — پدر ملک صادق — می‌باشد. او آن موجود بی‌نظیر است که متعاقباً برای به وجود آوردن تمامی گروه برخوردار از آن نام با پسر آفریننده و روح آفرینشگر تشریک مساعی می‌کند.

35:1.1 (384.4) After bringing into existence the beings of personal aid, such as the Bright and Morning Star and other administrative personalities, in accordance with the divine purpose and creative plans of a given universe, there occurs a new form of creative union between the Creator Son and the Creative Spirit, the local universe Daughter of the Infinite Spirit. The personality offspring resulting from this creative partnership is the original Melchizedek — the Father Melchizedek — that unique being who subsequently collaborates with the Creator Son and the Creative Spirit to bring into existence the entire group of that name.

    در جهان نبادان پدر ملک صادق به عنوان اولین همکار اجرایی ستارۀ تابان و بامداد عمل می‌کند. جبرئیل بیشتر با سیاستهای جهان مشغول است، و ملک صادق با اسلوب عملی. جبرئیل ریاست دادگاهها و شوراهای نبادان را که مرتباً تشکیل می‌شوند به عهده دارد، و ملک صادق ریاست کمیسیونهای ویژه، فوق‌العاده، و اضطراری و هیئتهای مشورتی را. جبرئیل و پدر ملک صادق هرگز به طور همزمان از سلوینگتون خارج نمی‌شوند، زیرا در غیاب جبرئیل پدر ملک صادق به عنوان رئیس اجرائی نبادان عمل می‌کند.

35:1.2 (385.1) In the universe of Nebadon the Father Melchizedek acts as the first executive associate of the Bright and Morning Star. Gabriel is occupied more with universe policies, Melchizedek with practical procedures. Gabriel presides over the regularly constituted tribunals and councils of Nebadon, Melchizedek over the special, extraordinary, and emergency commissions and advisory bodies. Gabriel and the Father Melchizedek are never away from Salvington at the same time, for in Gabriel’s absence the Father Melchizedek functions as the chief executive of Nebadon.

    ملک صادقهای جهان ما همگی ظرف یک دورۀ هزار سالۀ زمان استاندارد توسط پسر آفریننده و روح آفرینشگر در ارتباط با پدر ملک صادق آفریده شدند. ملک صادقها چون از یک مرتبت فرزندی می‌باشند که در آن یکی از اعضای خودشان به عنوان آفرینندۀ همتراز عمل کرد، در ساختار بخشاً خود منشأ هستند و لذا کاندیدايی برای تحقق یک نوع آسمانی حکومت بر خود می‌باشند. آنها به طور دوره‌ای رئیس اداری خود را برای یک دورۀ هفت سالۀ زمان استاندارد انتخاب می‌کنند و غیر از آن به عنوان یک نوع خود سامان دهنده عمل می‌کنند، گر چه ملک صادق اولیه از امتیازات مشخص ذاتی مشترک پدرانه برخوردار است. گاه به گاه این پدر ملک صادق برخی افراد مشخص از رستۀ خود را به عنوان حاملین ویژۀ حیات برای کار در کرات میدسونایت تعیین می‌کند. آنها نوعی سیارۀ مسکونی هستند که تاکنون در یورنشیا آشکار نشده‌اند.

35:1.3 (385.2) The Melchizedeks of our universe were all created within one millennial period of standard time by the Creator Son and the Creative Spirit in liaison with the Father Melchizedek. Being an order of sonship wherein one of their own number functioned as co-ordinate creator, Melchizedeks are in constitution partly of self-origin and therefore candidates for the realization of a supernal type of self-government. They periodically elect their own administrative chief for a term of seven years of standard time and otherwise function as a self-regulating order, though the original Melchizedek does exercise certain inherent coparental prerogatives. From time to time this Father Melchizedek designates certain individuals of his order to function as special Life Carriers to the midsonite worlds, a type of inhabited planet not heretofore revealed on Urantia.

    ملک صادقها به طور گسترده خارج از جهان محلی عمل نمی‌کنند، به جز هنگامی که به عنوان شاهد در اموری که در دادگاههای ابرجهان در حال رسیدگی است فرا خوانده می‌شوند، و زمانی که به عنوان سفیران ویژه، آنطور که گاهی هستند، تعیین می‌شوند و یک جهان را برای جهان دیگر در همان ابرجهان نمایندگی می‌کنند. ملک صادق اولیه یا نخست زاده شدۀ هر جهان همیشه آزاد است تا در مأموریتهایی که به منافع و وظایف نوع او مربوط است به جهانهای همسایه یا به بهشت سفر کند.

35:1.4 (385.3) The Melchizedeks do not function extensively outside the local universe except when they are called as witnesses in matters pending before the tribunals of the superuniverse, and when designated special ambassadors, as they sometimes are, representing one universe to another in the same superuniverse. The original or first-born Melchizedek of each universe is always at liberty to journey to the neighboring universes or to Paradise on missions having to do with the interests and duties of his order.

2- پسران ملک صادق

2. The Melchizedek Sons

    ملک صادقها اولین نوع پسران الهی هستند که آنقدر به طور کافی به حیات پایین‌تر مخلوق نزدیک می‌شوند که بتوانند به طور مستقیم در کار ارتقاءِ انسان عمل نمایند، و بدون نیاز به حلول در جسم به نژادهای تکاملی خدمت کنند. این پسران به طور طبیعی در نقطۀ میانی فرود بزرگ شخصیتی هستند. منشأ آنها تقریباً در نیمۀ راه میان بالاترین الوهیت و پایین‌ترین حیات مخلوق برخوردار از عطیۀ اراده می‌باشد. آنها بدین ترتیب رابط طبیعی میان سطوح بالاتر و الهی وجود زندگانی و اشکال پایین‌تر و حتی مادی حیات در کرات تکاملی می‌شوند. رسته‌های سراف، فرشتگان، از کار کردن با ملک صادقها شادمان می‌شوند. در واقع تمامی اشکال حیات هوشمند در این پسران دوستانی با درایت، آموزگارانی دلسوز و مشاورانی خردمند می‌یابند.

35:2.1 (385.4) The Melchizedeks are the first order of divine Sons to approach sufficiently near the lower creature life to be able to function directly in the ministry of mortal uplift, to serve the evolutionary races without the necessity of incarnation. These Sons are naturally at the mid-point of the great personality descent, by origin being just about midway between the highest Divinity and the lowest creature life of will endowment. They thus become the natural intermediaries between the higher and divine levels of living existence and the lower, even the material, forms of life on the evolutionary worlds. The seraphic orders, the angels, delight to work with the Melchizedeks; in fact, all forms of intelligent life find in these Sons understanding friends, sympathetic teachers, and wise counselors.

    ملک صادقها یک مرتبت حاکم بر خود می‌باشند. با این گروه بی‌نظیر، ما با اولین تلاش برای خود مختاری از سوی موجودات جهان محلی روبرو هستیم و بالاترین نوع حکومت بر خود راستین را مشاهده می‌کنیم. این پسران تشکیلات خودشان را برای گروه و سازمان اداری سیارۀ خانگی‌شان، و نیز برای شش کرۀ مربوطه و کرات فرعی آنها سازمان می‌دهند. و باید ثبت شود که آنها هرگز از امتیازات خود سوءِ استفاده نکرده‌اند. در سرتاسر جهان نبادان این پسران ملک صادق حتی یکبار هم به اعتماد بر خود خیانت نکرده‌اند. آنها امید هر گروه جهان هستند که آرزوی حکومت بر خود را دارد. آنها برای تمامی کرات نبادان الگو و آموزگاران حکومت بر خود هستند. تمامی رسته‌های موجودات هوشمند، مافوقها از بالا و تحت فرمانها از پایین، در ستایش خود از دولت ملک صادقها یکدل هستند.

35:2.2 (385.5) The Melchizedeks are a self-governing order. With this unique group we encounter the first attempt at self-determination on the part of local universe beings and observe the highest type of true self-government. These Sons organize their own machinery for their group and home-planet administration, as well as that for the six associated spheres and their tributary worlds. And it should be recorded that they have never abused their prerogatives; not once throughout all the superuniverse of Orvonton have these Melchizedek Sons ever betrayed their trust. They are the hope of every universe group which aspires to self-government; they are the pattern and the teachers of self-government to all the spheres of Nebadon. All orders of intelligent beings, superiors from above and subordinates from below, are wholehearted in their praise of the government of the Melchizedeks.

    رتبۀ ملک صادق فرزندی منزلت پسر ارشد را در یک خانوادۀ بزرگ دارد و مسئولیت وی را به عهده می‌گیرد. بیشتر کار آنها ثابت است و تا اندازه‌ای روال عادی دارد، اما بخش عمدۀ آن داوطلبانه است و در مجموع توسط خودشان تقبل شده است. اکثریت مجامع ویژه که گاه به گاه در سلوینگتون تشکیل می‌شوند بنا به پیشنهاد ملک صادقها فرا خوانده می‌شوند. این پسران مطابق ابتکار خودشان از جهان محلی خود پاسداری می‌کنند. آنها یک سازمان خود مختار دارند که به خبرگیری از جهان تخصیص یافته است، و مستقل از تمامی اطلاعاتی که از طریق عوامل معمول درگیر ادارۀ روزمرۀ عالم به ستاد مرکزی جهان می‌رسد به طور مرتب به پسر آفریننده گزارش می‌دهد. آنها طبیعتاً نظاره‌گرانی بی‌تعصب هستند، و از اعتماد کامل تمامی طبقات موجودات هوشمند برخوردارند.

35:2.3 (386.1) The Melchizedek order of sonship occupies the position, and assumes the responsibility, of the eldest son in a large family. Most of their work is regular and somewhat routine, but much of it is voluntary and altogether self-imposed. A majority of the special assemblies which, from time to time, convene on Salvington are called on motion of the Melchizedeks. On their own initiative these Sons patrol their native universe. They maintain an autonomous organization devoted to universe intelligence, making periodical reports to the Creator Son independent of all information coming up to universe headquarters through the regular agencies concerned with the routine administration of the realm. They are by nature unprejudiced observers; they have the full confidence of all classes of intelligent beings.

    ملک صادقها به عنوان دادگاههای تجدید نظر سیار و مشورتی ناحیه‌ها عمل می‌کنند. این پسران جهان در گروههای کوچک به کرات می‌روند تا به صورت کمیسیونهای مشورتی خدمت کنند، شهادت بگیرند، پیشنهاد دریافت کنند، و به عنوان مشاور عمل کنند، و بدین صورت به حل مشکلات عمده کمک نمایند و به اختلافات جدی که در امور قلمروهای تکاملی گاه به گاه پیش می‌آید رسیدگی نمایند.

35:2.4 (386.2) The Melchizedeks function as mobile and advisory review courts of the realms; these universe Sons go in small groups to the worlds to serve as advisory commissions, to take depositions, to receive suggestions, and to act as counselors, thus helping to compose the major difficulties and settle the serious differences which arise from time to time in the affairs of the evolutionary domains.

    این کهنسالترین پسران یک جهان دستیاران اصلی ستارۀ تابان و بامداد در اجرای فرامین پسر آفریننده می‌باشند. هنگامی که یک ملک صادق به نام جبرئیل به کره‌ای دور افتاده می‌رود، ممکن است برای انجام مقاصد آن مأموریت ویژه به نام فرستنده نمایندگی کند و در آن رویداد در سیارۀ مأموریت با اختیار کامل ستارۀ تابان و بامداد ظاهر خواهد گشت. این امر به ویژه در مورد آن کراتی که هنوز در آنها یک پسر بالاتر به شکل مخلوقات عالم پدیدار نگشته است صادق است.

35:2.5 (386.3) These eldest Sons of a universe are the chief aids of the Bright and Morning Star in carrying out the mandates of the Creator Son. When a Melchizedek goes to a remote world in the name of Gabriel, he may, for the purposes of that particular mission, be deputized in the name of the sender and in that event will appear on the planet of assignment with the full authority of the Bright and Morning Star. Especially is this true on those spheres where a higher Son has not yet appeared in the likeness of the creatures of the realm.

    هنگامی که یک پسر آفریننده به دوران زندگانی اعطایی در یک کرۀ تکاملی وارد می‌شود، به تنهایی می‌رود، اما هنگامی که یکی از برادران بهشتی او، یک پسر آوُنال، به یک اعطا وارد می‌شود، توسط پشتیبانان ملک صادق که تعدادشان دوازده نفر می‌باشد همراهی می‌شود، پسرانی که به طور بسیار مؤثر به موفقیت مأموریت اعطایی کمک می‌کنند. آنها همچنین از آونالهای بهشتی در مأموریتهای داورانه به کرات مسکونی پشتیبانی می‌کنند، و اگر پسر آوُنال نیز بدین نحو ظاهر شود، در این مأموریتها ملک صادقها برای چشمان انسانها مرئی هستند.

35:2.6 (386.4) When a Creator Son enters upon the bestowal career on an evolutionary world, he goes alone; but when one of his Paradise brothers, an Avonal Son, enters upon a bestowal, he is accompanied by the Melchizedek supporters, twelve in number, who so efficiently contribute to the success of the bestowal mission. They also support the Paradise Avonals on magisterial missions to the inhabited worlds, and in these assignments the Melchizedeks are visible to mortal eyes if the Avonal Son is also thus manifest.

    هیچ مرحله‌ای از نیاز معنوی سیاره‌ای وجود ندارد که آنها برای آن خدمت نکنند. آنها آموزگارانی هستند که مکرراً تمام کرات برخوردار از حیات پیشرفته را به شناخت نهایی و کامل پسر آفریننده و پدر بهشتی او می‌رسانند.

35:2.7 (386.5) There is no phase of planetary spiritual need to which they do not minister. They are the teachers who so often win whole worlds of advanced life to the final and full recognition of the Creator Son and his Paradise Father.

    ملک صادقها تقریباً در خردمندی کامل هستند، اما در قضاوت خطاناپذیر نیستند. آنها هنگامی که در مأموریتهای سیاره‌ای جدا افتاده و تنها هستند، گاهی اوقات در امور جزئی خطا کرده‌اند، بدین معنی که برگزیده‌اند کارهای مشخصی بکنند که مسئولین آنها متعاقباً تأیید نکرده‌اند. چنین خطای قضاوت یک ملک صادق را موقتاً سلب صلاحیت می‌کند، تا این که به سلوینگتون برود و در شنود با پسر آفریننده آن رهنمودی را دریافت کند که به طور مؤثر او را از عدم هماهنگی که موجب عدم توافق با یارانش گشت تهی سازد، و سپس در پی استراحت تصحیحی، در روز سوم تثبیت در خدمت به دنبال می‌آید. اما این عدم انطباقهای جزئی در کارکرد ملک صادق به ندرت در نبادان رخ داده است.

35:2.8 (386.6) The Melchizedeks are well-nigh perfect in wisdom, but they are not infallible in judgment. When detached and alone on planetary missions, they have sometimes erred in minor matters, that is, they have elected to do certain things which their supervisors did not subsequently approve. Such an error of judgment temporarily disqualifies a Melchizedek until he goes to Salvington and, in audience with the Creator Son, receives that instruction which effectually purges him of the disharmony which caused disagreement with his fellows; and then, following the correctional rest, reinstatement to service ensues on the third day. But these minor misadaptations in Melchizedek function have rarely occurred in Nebadon.

    این پسران یک رستۀ در حال افزایش نیستند. تعداد آنها ثابت است، گر چه در هر جهان محلی متغیر است. تعداد ثبت شدۀ ملک صادقها در ستاد مرکزیشان در نبادان فراتر از ده میلیون است.

35:2.9 (387.1) These Sons are not an increasing order; their number is stationary, although varying in each local universe. The number of Melchizedeks of record on their headquarters planet in Nebadon is upward of ten million.

3- کرات ملک صادق

3. The Melchizedek Worlds

    ملک صادقها یک کرۀ خودشان را در نزدیکی سلوینگتون، ستاد مرکزی جهان، اشغال می‌کنند. این کره که نامش ملک صادق است، کرۀ پیشگام هفتاد کرۀ اصلی است که در مدار سلوینگتون قرار دارند. شش کرۀ فرعی که به فعالیتهای ویژه تخصیص یافته‌اند به دور هر یک از آنها در گردشند. از این کرات شگفت‌انگیز — هفتاد اصلی و 420 فرعی — اغلب به نام دانشگاه ملک صادق یاد می‌شود. انسانهای در حال فرازِ کلیۀ کواکب نبادان برای دستیابی به وضعیت اقامتی در سلوینگتون در تمامی 490 کرات آموزش می‌بینند. اما آموزش صعود کنندگان فقط یک مرحله از فعالیتهای چندگانه‌ای است که در خوشۀ کرات ساخته شدۀ سلوینگتون صورت می‌یابد.

35:3.1 (387.2) The Melchizedeks occupy a world of their own near Salvington, the universe headquarters. This sphere, by name Melchizedek, is the pilot world of the Salvington circuit of seventy primary spheres, each of which is encircled by six tributary spheres devoted to specialized activities. These marvelous spheres — seventy primaries and 420 tributaries — are often spoken of as the Melchizedek University. Ascending mortals from all the constellations of Nebadon pass through training on all 490 worlds in the acquirement of residential status on Salvington. But the education of ascenders is only one phase of the manifold activities taking place on the Salvington cluster of architectural spheres.

    490 کرات مدار سلوینگتون به ده گروه تقسیم شده‌اند که هر یک شامل هفت کرۀ اصلی و چهل و دو کرۀ فرعی می‌باشند. هر یک از این گروهها تحت سرپرستی کلی نوعی از انواع حیات جهانی قرار دارند. اولین گروه که در بر گیرندۀ کرۀ پیشگام و شش کرات اصلی بعدی در گروه گردندۀ سیاره‌ای می‌باشد تحت سرپرستی ملک صادقها قرار دارد. این کرات ملک صادق عبارتند از:

35:3.2 (387.3) The 490 spheres of the Salvington circuit are divided into ten groups, each containing seven primary and forty-two tributary spheres. Each of these groups is under the general supervision of some one of the major orders of universe life. The first group, embracing the pilot world and the next six primary spheres in the encircling planetary procession, is under the supervision of the Melchizedeks. These Melchizedek worlds are:

    1- کرۀ پیشگام — کرۀ اقامتگاه پسران ملک صادق.

35:3.3 (387.4) 1. The pilot world — the home world of the Melchizedek Sons.

    2- کرۀ مدارس حیات فیزیکی و آزمایشگاههای انرژیهای زنده.

35:3.4 (387.5) 2. The world of the physical-life schools and the laboratories of living energies.

    3- کرۀ حیات مورانشیا.

35:3.5 (387.6) 3. The world of morontia life.

    4- کرۀ حیات آغازین روحی.

35:3.6 (387.7) 4. The sphere of initial spirit life.

    5- کرۀ حیات نیمه روحی.

35:3.7 (387.8) 5. The world of mid-spirit life.

    6- کرۀ حیات در حال پیشرفت روحی.

35:3.8 (387.9) 6. The sphere of advancing spirit life.

    7- قلمرو تحقق هماهنگ و عالی تواناییهای فردی.

35:3.9 (387.10) 7. The domain of co-ordinate and supreme self-realization.

    شش کرات فرعی هر یک از این کرات ملک صادق به فعالیتهای وابسته به کار کرۀ اصلی مربوطه تخصیص یافته‌اند.

35:3.10 (387.11) The six tributary worlds of each of these Melchizedek spheres are devoted to activities germane to the work of the associated primary sphere.

    کرۀ پیشگام، کرۀ ملک صادق، مکان معمول دیدار برای تمامی موجوداتی است که به کار آموزش و معنویت بخشی انسانهای در حال فراز زمان و فضا اشتغال دارند. برای یک صعود کننده شاید این کره جالب‌ترین مکان در تمامی نبادان باشد. تمامی انسانهای تکاملی که از آموزش کوکبۀ خویش فارغ‌التحصیل می‌شوند در ملک صادق فرود خواهند آمد. آنها در آنجا به داخل نظام دستورالعملها و پیشرفت معنوی سیستم آموزشی سلوینگتون وارد می‌شوند. و شما هرگز واکنشهای خود را به اولین روز زندگی در این کرۀ بی‌نظیر فراموش نخواهید کرد، نه حتی بعد از این که به مقصد بهشتی خود رسیدید.

35:3.11 (387.12) The pilot world, the sphere Melchizedek, is the common meeting ground for all beings who are engaged in educating and spiritualizing the ascending mortals of time and space. To an ascender this world is probably the most interesting place in all Nebadon. All evolutionary mortals who graduate from their constellation training are destined to land on Melchizedek, where they are initiated into the regime of the disciplines and spirit progression of the Salvington educational system. And never will you forget your reactions to the first day of life on this unique world, not even after you have reached your Paradise destination.

    انسانهای در حال فراز ضمن این که در کرۀ ملک صادق سکنی می‌گزینند، آموزش خود را در شش سیارۀ آموزش ویژه که به دور آن می‌چرخند دنبال می‌کنند. و در سراسر اقامت موقتشان در هفتاد کرۀ فرهنگی، کرات اصلی مدار سلوینگتون، از همین روش استفاده می‌شود.

35:3.12 (387.13) Ascending mortals maintain residence on the Melchizedek world while pursuing their training on the six encircling planets of specialized education. And this same method is adhered to throughout their sojourn on the seventy cultural worlds, the primary spheres of the Salvington circuit.

    بسیاری فعالیتهای متنوع وقت موجودات بیشماری را که در شش کرات فرعی کرۀ ملک صادق اقامت دارند اشغال می‌کند، اما تا جایی که به انسانهای در حال فراز مربوط است، این اقمار به مراحل زیرین مطالعۀ ویژه تخصیص یافته‌اند:

35:3.13 (387.14) Many diverse activities occupy the time of the numerous beings who reside on the six tributary worlds of the Melchizedek sphere, but as concerns the ascending mortals, these satellites are devoted to the following special phases of study:

    1- کرۀ شمارۀ یک به بررسی حیات آغازین سیاره‌ایِ انسانهای در حال فراز اشتغال دارد. این کار در کلاسهایی انجام می‌شود که در بر گیرندۀ آنهایی که از یک کرۀ مشخص حاوی منشأ انسانی می‌آیند می‌باشد. آنهایی که از یورنشیا هستند چنین بررسی تجربی را با هم دنبال می‌کنند.

35:3.14 (388.1) 1. Sphere number one is occupied with the review of the initial planetary life of the ascending mortals. This work is carried on in classes composed of those who hail from a given world of mortal origin. Those from Urantia pursue such an experiential review together.

    2- کار ویژۀ کرۀ شمارۀ دو شامل یک بررسی مشابه تجارب است که طی عبور از کرات قصر که به دور قمر اصلی ستاد مرکزی سیستم محلی در گردشند حاصل شده است.

35:3.15 (388.2) 2. The special work of sphere number two consists in a similar review of the experiences passed through on the mansion worlds encircling the premier satellite of the local system headquarters.

    3- بررسیهای این کره به اقامت موقت در پایتخت سیستم محلی مربوط می‌شود و در بر گیرندۀ فعالیتهای سایر کرات ساخته شدۀ خوشۀ ستاد مرکزی سیستم می‌باشد.

35:3.16 (388.3) 3. The reviews of this sphere pertain to the sojourn on the capital of the local system and embrace the activities of the remainder of the architectural worlds of the system headquarters cluster.

    4- چهارمین کره به بررسی تجارب هفتاد کرۀ فرعی کوکبه و کرات مربوط به آنها اشتغال دارد.

35:3.17 (388.4) 4. The fourth sphere is occupied with a review of the experiences of the seventy tributary worlds of the constellation and of their associated spheres.

    5- در پنجمین کره بررسی اقامت موقت صعود کننده در کرۀ ستاد مرکزی کوکبه انجام می‌شود.

35:3.18 (388.5) 5. On the fifth sphere there is conducted the review of the ascendant sojourn on the constellation headquarters world.

    6- وقت در کرۀ شمارۀ شش به تلاش برای مرتبط ساختن این پنج دوره و بدین ترتیب دستیابی به هماهنگی تجربه در تدارک برای ورود به مدارس اصلی ملک صادق متعلق به آموزش جهان تخصیص می‌یابد.

35:3.19 (388.6) 6. The time on sphere number six is devoted to an attempt to correlate these five epochs and thus achieve co-ordination of experience preparatory to entering the Melchizedek primary schools of universe training.

    مدارس ادارۀ جهان و خردمندی معنوی در کرۀ منزلگاه ملک صادق واقع شده‌اند. در آنجا همچنین آن مدارسی که به یک رشتۀ واحد پژوهشی نظیر انرژی، ماده، سازماندهی، ارتباطات، اسناد، اخلاقیات، و وجود مقایسه‌ای مخلوق تخصیص یافته‌اند یافت می‌شوند.

35:3.20 (388.7) The schools of universe administration and spiritual wisdom are located on the Melchizedek home world, where also are to be found those schools devoted to a single line of research, such as energy, matter, organization, communication, records, ethics, and comparative creature existence.

    در کالج ملک صادقِ عطیۀ معنوی تمامی رسته‌ها — حتی رسته‌های بهشتیِ — پسران خداوند با ملک صادق و آموزگاران سراف در آموزش گروههایی که به عنوان بشارت دهندگان سرنوشت عازم می‌شوند و آزادی معنوی و فرزندی الهی را حتی برای کرات دوردست جهان اعلام می‌دارند همکاری می‌کنند. این دانشکدۀ ویژۀ دانشگاه ملک صادق یک مؤسسۀ منحصر به فرد جهان است. دانشجویان دیدار کننده از نواحی دیگر پذیرفته نمی‌شوند.

35:3.21 (388.8) In the Melchizedek College of Spiritual Endowment all orders — even the Paradise orders — of the Sons of God co-operate with the Melchizedek and the seraphic teachers in training the hosts who go forth as evangels of destiny, proclaiming spiritual liberty and divine sonship even to the remote worlds of the universe. This particular school of the Melchizedek University is an exclusive universe institution; student visitors are not received from other realms.

    بالاترین درس آموزشی در ادارۀ جهان توسط ملک صادقها در کرۀ منزلگاه آنان داده می‌شود. ریاست این کالج اخلاقیات بالا را پدر ملک صادق اولیه به عهده دارد. جهانهای گوناگون با این مدارس دانشجو رد و بدل می‌کنند. در حالی که جهان جوان نبادان در مقیاس جهانها در رابطه با نیل معنوی و توسعۀ والای اخلاقی در سطح پایین قرار دارد، با این حال، مشکلات اداری ما چنان تمام جهان را برای آفرینشهای نزدیک دیگر به یک درمانگاه پهناور تبدیل ساخته است که دانشجویان دیدار کننده و مشاهده‌گر از نواحی دیگر به کالجهای ملک صادق هجوم آورده‌اند. علاوه بر گروه عظیم ثبت نام کنندگان محلی همیشه بیش از یکصد هزار دانشجوی خارجی در مدارس ملک صادق شرکت دارند، چرا که مرتبت ملک صادقها در نبادان در سرتاسر اِسپلاندون مشهور است.

35:3.22 (388.9) The highest course of training in universe administration is given by the Melchizedeks on their home world. This College of High Ethics is presided over by the original Father Melchizedek. It is to these schools that the various universes send exchange students. While the young universe of Nebadon stands low in the scale of universes as regards spiritual achievement and high ethical development, nevertheless, our administrative troubles have so turned the whole universe into a vast clinic for other near-by creations that the Melchizedek colleges are thronged with student visitors and observers from other realms. Besides the immense group of local registrants there are always upward of one hundred thousand foreign students in attendance upon the Melchizedek schools, for the order of Melchizedeks in Nebadon is renowned throughout all Splandon.

4- کار ویژۀ ملک صادقها

4. Special Work of the Melchizedeks

    یک شاخۀ بسیار تخصصی فعالیتهای ملک صادق به سرپرستی دوران پیشرفتۀ زندگانی مورانشیای انسانهای در حال فراز مربوط است. بخش عمدۀ این آموزش توسط فرشتگان خادم صبور و خردمند سراف که توسط انسانهایی که به سطوح نسبتاً بالاتر نیل جهانی فراز یافته‌اند یاری می‌شوند اجرا می‌شود، اما تمامی این کار آموزشی تحت سرپرستی کلی ملک صادقها با همکاری پسران آموزگار تثلیث قرار دارد.

35:4.1 (388.10) A highly specialized branch of Melchizedek activities has to do with the supervision of the progressive morontia career of the ascending mortals. Much of this training is conducted by the patient and wise seraphic ministers, assisted by mortals who have ascended to relatively higher levels of universe attainment, but all of this educational work is under the general supervision of the Melchizedeks in association with the Trinity Teacher Sons.

    در حالی که رسته‌های ملک صادق عمدتاً به سیستم گستردۀ آموزشی و نظام تجربی آموزشی جهان محلی تخصیص یافته‌اند، آنها همچنین در مأموریتهای بی‌نظیر و در شرایط غیرعادی عمل می‌کنند. در یک جهان در حال تکامل که نهایتاً تقریباً ده میلیون کرۀ مسکونی را در بر می‌گیرد، بسیاری چیزهای غیرعادی اتفاق می‌افتد، و در چنین مواقع اضطراری است که ملک صادقها عمل می‌کنند. در ایدنشیا، ستاد مرکزی کوکبۀ شما، آنها به عنوان پسران اضطراری مشهورند. آنها همیشه آماده‌اند تا در تمامی مواقع ضروری — فیزیکی، عقلانی، یا معنوی — چه در یک سیاره، در یک سیستم، در یک کوکبه، و یا در جهان خدمت نمایند. هر گاه و هر جا به کمک ویژه نیاز باشد، در آنجا شما یک یا تعداد بیشتری از پسران ملک صادق را خواهید یافت.

35:4.2 (389.1) While the Melchizedek orders are chiefly devoted to the vast educational system and experiential training regime of the local universe, they also function in unique assignments and in unusual circumstances. In an evolving universe eventually embracing approximately ten million inhabited worlds, many things out of the ordinary are destined to happen, and it is in such emergencies that the Melchizedeks act. On Edentia, your constellation headquarters, they are known as emergency Sons. They are always ready to serve in all exigencies — physical, intellectual, or spiritual — whether on a planet, in a system, in a constellation, or in the universe. Whenever and wherever special help is needed, there you will find one or more of the Melchizedek Sons.

    هنگامی که جنبه‌ای از برنامۀ پسر آفریننده با خطر شکست مواجه می‌شود، بی‌درنگ یک ملک صادق برای ارائۀ کمک اعزام می‌شود. اما آنها اغلب در شرایط وجود شورش گناهکارانه، نظیر آنچه که در سِتانیا رخ داد برای عمل کردن فرا خوانده نمی‌شوند.

35:4.3 (389.2) When failure of some feature of the Creator Son’s plan is threatened, forthwith will go a Melchizedek to render assistance. But not often are they summoned to function in the presence of sinful rebellion, such as occurred in Satania.

    ملک صادقها اولینهایی هستند که در کلیۀ مواقع اضطراری از هر نوع در تمامی کراتی که مخلوقات صاحب اراده اقامت دارند عمل نمایند. آنها گاهی اوقات در سیارات نافرمان به عنوان سرپرستان موقت عمل می‌کنند، و به عنوان پذیرشگران یک دولت سیاره‌ای خطاکار خدمت می‌کنند. در یک بحران سیاره‌ای این پسران ملک صادق در بسیاری سِمَتهای بی‌نظیر خدمت می‌کنند. برای چنین پسری به آسانی ممکن است که خود را برای موجودات انسانی مرئی نماید، و گاهی اوقات یکی از این رسته‌ها حتی در شکل جسم انسانی پدیدار گشته است. در نبادان هفت بار یک ملک صادق در یک کرۀ تکاملی در شکل جسم انسانی خدمت کرده است، و در مواقع متعدد این پسران به شکل انواع دیگر مخلوقات جهان ظاهر گشته‌اند. آنها به راستی خادمان چند هنره و داوطلب اضطراری برای تمامی رسته‌های موجودات هوشمند جهان و برای تمامی کرات و سیستمهای کرات می‌باشند.

35:4.4 (389.3) The Melchizedeks are the first to act in all emergencies of whatever nature on all worlds where will creatures dwell. They sometimes act as temporary custodians on wayward planets, serving as receivers of a defaulting planetary government. In a planetary crisis these Melchizedek Sons serve in many unique capacities. It is easily possible for such a Son to make himself visible to mortal beings, and sometimes one of this order has even incarnated in the likeness of mortal flesh. Seven times in Nebadon has a Melchizedek served on an evolutionary world in the similitude of mortal flesh, and on numerous occasions these Sons have appeared in the likeness of other orders of universe creatures. They are indeed the versatile and volunteer emergency ministers to all orders of universe intelligences and to all the worlds and systems of worlds.

    ملک صادقی که در طول روزگار ابراهیم در یورنشیا زندگی می‌کرد در آن ناحیه به عنوان شاهزادۀ سالیم مشهور بود، زیرا سرپرستی یک مهاجر نشین کوچک از جویندگان حقیقت را که در مکانی به نام سالیم اقامت داشتند به عهده داشت. او داوطلب شد به شکل انسان در جسم انسانی پدیدار گردد، و با تأیید پذیرشگران ملک صادق سیاره که بیم داشتند در طول آن دورۀ تاریکی فزایندۀ معنوی نور حیات خاموش گردد چنین کرد. و او در واقع حقیقت روزگار خود را شکوفا ساخت و با احتیاط آن را به ابراهیم و همکاران او منتقل نمود.

35:4.5 (389.4) The Melchizedek who lived on Urantia during the time of Abraham was locally known as Prince of Salem because he presided over a small colony of truth seekers residing at a place called Salem. He volunteered to incarnate in the likeness of mortal flesh and did so with the approval of the Melchizedek receivers of the planet, who feared that the light of life would become extinguished during that period of increasing spiritual darkness. And he did foster the truth of his day and safely pass it on to Abraham and his associates.

5- پسران وُراندادِک

5. The Vorondadek Sons

    پسر آفریننده و روح آفرینشگر جهان محلی بعد از آفرینش دستیاران شخصی و اولین گروه ملک صادقهای چند هنره، برای دومین رستۀ بزرگ و متنوع فرزندی جهان، وُراندادکها، برنامه‌ریزی نموده و آنها را به وجود آوردند. آنها بیشتر عموماً به عنوان پدران کوکبه مشهورند زیرا یک پسر از این مرتبت به طور یکنواخت در رأس هر دولت کوکبه در هر جهان محلی یافت می‌شود.

35:5.1 (389.5) After the creation of the personal aids and the first group of the versatile Melchizedeks, the Creator Son and the local universe Creative Spirit planned for, and brought into existence, the second great and diverse order of universe sonship, the Vorondadeks. They are more generally known as Constellation Fathers because a Son of this order is uniformly found at the head of each constellation government in every local universe.

    تعداد وُراندادکها در هر جهان محلی فرق می‌کند. رقم ثبت شدۀ آنان فقط در نبادان یک میلیون نفر است. این پسران، نظیر همیارانشان، ملک صادقها، از هیچ قدرت تولید مثل برخوردار نیستند. هیچ روش شناخته شده‌ای وجود ندارد که آنها بتوانند به وسیلۀ آن بر تعداد خود بیفزایند.

35:5.2 (389.6) The number of Vorondadeks varies in each local universe, just one million being the recorded number in Nebadon. These Sons, like their co-ordinates, the Melchizedeks, possess no power of reproduction. There exists no known method whereby they can increase their numbers.

    از بسیاری جهات این پسران یک گروه خود گردان هستند. به عنوان فرد و به عنوان گروه، حتی به عنوان یک مجموعه، آنها عمدتاً خود مختار هستند، عمدتاً همانطور که ملک صادقها هستند، اما وُراندادکها در چنین طیف گسترده‌ای از فعالیتها عمل نمی‌کنند. آنها با مهارت خیره‌ کنندۀ ملک صادقهای برادر خود برابری نمی‌کنند، اما به عنوان حکمرانان و اداره کنندگان دوراندیش حتی قابل اطمینان‌تر و مؤثرترند. همچنین آنها به طور کامل همتای اداری زیردستان خود، حکمرانان لانوناندک سیستم، نیستند، اما آنها از تمامی رسته‌های فرزندی جهان در ثبات عزم و در قضاوت خداگونه برتری دارند.

35:5.3 (389.7) In many respects these Sons are a self-governing body; as individuals and as groups, even as a whole, they are largely self-determinative, much as are the Melchizedeks, but Vorondadeks do not function through such a wide range of activities. They do not equal their Melchizedek brethren in brilliant versatility, but they are even more reliable and efficient as rulers and farseeing administrators. Neither are they quite the administrative peers of their subordinates, the Lanonandek System Sovereigns, but they excel all orders of universe sonship in stability of purpose and in divinity of judgment.

    اگر چه تصمیمات و فرامین این رستۀ پسران همیشه مطابق روح فرزندی الهی و هماهنگ با سیاستهای پسر آفریننده است، اشتباه آنها به پسر آفریننده ذکر شده است و در جزئیات تکنیک گاهی اوقات تصمیمات آنها پس از استیناف در دادگاههای عالی جهان لغو شده است. اما این پسران به ندرت مرتکب خطا می‌شوند، و آنها هرگز دست به شورش نزده‌اند. در تمامی تاریخ نبادان هرگز یک وُراندادک از دولت جهان سرپیچی نکرده است.

35:5.4 (390.1) Although the decisions and rulings of this order of Sons are always in accordance with the spirit of divine sonship and in harmony with the policies of the Creator Son, they have been cited for error to the Creator Son, and in details of technique their decisions have sometimes been reversed on appeal to the superior tribunals of the universe. But these Sons rarely fall into error, and they have never gone into rebellion; never in all the history of Nebadon has a Vorondadek been found in contempt of the universe government.

    خدمت وُراندادکها در جهانهای محلی گسترده و متنوع است. آنها برای جهانهای دیگر به عنوان سفیر و به عنوان رایزنانی که کواکب را در محدودۀ جهان بومی خود نمایندگی می‌کنند خدمت می‌کنند. در میان تمامی رسته‌های فرزندی جهان محلی به آنها بیشترین میزان نمایندگی کامل قدرتهای عالیه واگذار شده است، که در وضعیتهای حساس جهان به کار گرفته می‌شود.

35:5.5 (390.2) The service of the Vorondadeks in the local universes is extensive and varied. They serve as ambassadors to other universes and as consuls representing constellations within their native universe. Of all orders of local universe sonship they are the most often intrusted with the full delegation of sovereign powers to be exercised in critical universe situations.

    در آن کراتی که در تاریکی معنوی جدا شده‌اند، آن کراتی که به واسطۀ شورش و خطا متحمل انزوای سیاره‌ای شده‌اند، یک وُراندادک ناظر معمولاً تا زمان بازگشت وضعیت عادی حاضر است. در برخی وضعیتهای فوق‌العاده این ناظر والا می‌تواند اختیار مطلق و دلخواه روی هر موجود آسمانی که به آن سیاره اختصاص داده شده اعمال نماید. در تاریخ سلوینگتون ثبت شده است که وُراندادکها گاهی اوقات چنین اختیاری را به عنوان بالاترین نایب فرمانروای چنین سیاراتی اعمال کرده‌اند. و این همچنین حتی در مورد آن کرات مسکونی که به واسطۀ شورش دست نخورده مانده‌اند صادق بوده است.

35:5.6 (390.3) On those worlds segregated in spiritual darkness, those spheres which have, through rebellion and default, suffered planetary isolation, an observer Vorondadek is usually present pending the restoration of normal status. In certain emergencies this Most High observer could exercise absolute and arbitrary authority over every celestial being assigned to that planet. It is of record on Salvington that the Vorondadeks have sometimes exercised such authority as Most High regents of such planets. And this has also been true even of inhabited worlds that were untouched by rebellion.

    اغلب یک گروه دوازده نفره یا بیشتر از پسران وراندادک پیرامون دعاوی ویژه که به وضعیت یک سیاره یا یک سیستم مربوط است به عنوان یک دادگاه عالی تجدید نظر و استیناف تشکیل جلسه می‌دهند. اما کارهای آنان عمدتاً به کارکردهای قضایی که بومی دولتهای کوکبه هستند مربوط است. در نتیجۀ تمامی این خدمات، پسران وُراندادک تاریخدانان جهانهای محلی شده‌اند. آنها با تمامی تقلاهای سیاسی و تحولات اجتماعی کرات مسکونی شخصاً آشنا هستند.

35:5.7 (390.4) Often a corps of twelve or more Vorondadek Sons sits en banc as a high court of review and appeal concerning special cases involving the status of a planet or a system. But their work more largely pertains to the legislative functions indigenous to the constellation governments. As a result of all these services, the Vorondadek Sons have become the historians of the local universes; they are personally familiar with all the political struggles and the social upheavals of the inhabited worlds.

6- پدران کوکبه

6. The Constellation Fathers

    حداقل سه وُراندادِک به حکومت هر یک از یکصد کواکب یک جهان محلی گمارده شده است. این پسران توسط پسر آفریننده انتخاب می‌شوند و توسط جبرئیل در طول 10٫000 سال استاندارد، در حدود 50٫000 سال به وقت یورنشیا به عنوان والامرتبه‌های کواکب برای خدمت به کار گمارده می‌شوند. والامرتبه‌ای که بر مسند حکومت است، پدر کوکبه، دو همکار دارد، یکی ارشد و یکی دون‌پایه، در هر تغییر دولت، همکار ارشد رئیس دولت می‌شود، و دون پایه وظایف ارشد را به عهده می‌گیرد، ضمن این که وُراندادکهای گمارده نشدۀ مقیم کرات سلوینگتون یکی از نفرات خود را به عنوان کاندیدا برای انتخاب نامزد می‌کنند تا مسئولیتهای همکار دون پایه را به عهده گیرد. بدین ترتیب هر یک از فرمانروایان والامرتبه بر طبق خط مشی کنونی یک دورۀ خدمت سی هزار ساله، در حدود 150٫000 سال یورنشیا، در ستاد مرکزی یک کوکبه دارد.

35:6.1 (390.5) At least three Vorondadeks are assigned to the rulership of each of the one hundred constellations of a local universe. These Sons are selected by the Creator Son and are commissioned by Gabriel as the Most Highs of the constellations for service during one dekamillennium — 10,000 standard years, about 50,000 years of Urantia time. The reigning Most High, the Constellation Father, has two associates, a senior and a junior. At each change of administration the senior associate becomes the head of the government, the junior assumes the duties of the senior, while the unassigned Vorondadeks resident on the Salvington worlds nominate one of their number as candidate for selection to assume the responsibilities of junior associate. Thus each of the Most High rulers, in accordance with present policy, has a period of service on the headquarters of a constellation of three dekamillenniums, about 150,000 Urantia years.

    یکصد پدران کوکبه، رئیسان واقعی دولتهای کوکبه، کابینۀ عالی مشورتی پسر آفریننده را تشکیل می‌دهند. این شورا در ستاد مرکزی جهان جلسۀ مکرر دارد و در قلمرو و دامنۀ مشاوره دادنهایش نامحدود است، اما عمدتاً درگیر بهروزی کواکب و اتحاد دولت تمامی جهان محلی می‌باشد.

35:6.2 (390.6) The one hundred Constellation Fathers, the actual presiding heads of the constellation governments, constitute the supreme advisory cabinet of the Creator Son. This council is in frequent session at universe headquarters and is unlimited in the scope and range of its deliberations but is chiefly concerned with the welfare of the constellations and with the unification of the administration of the entire local universe.

    هنگامی که یک پدر کوکبه در ستاد مرکزی جهان در حال انجام وظایف می‌باشد، چنان که مکرراً می‌باشد، همکار ارشد مدیر موقت امور کوکبه می‌شود. کارکرد معمول همکار ارشد مدیریت امور معنوی است، در حالی که همکار دون پایه شخصاً با کار آسایش فیزیکی کوکبه مشغول است. با این وجود، هیچ خط مشی عمده‌ای هرگز در یک کوکبه به اجرا در نمی‌آید مگر این که هر سه والامرتبه در تمامی جزئیات اجرای آن به توافق برسند.

35:6.3 (391.1) When a Constellation Father is in attendance upon duties at the universe headquarters, as he frequently is, the senior associate becomes acting director of constellation affairs. The normal function of the senior associate is the oversight of spiritual affairs, while the junior associate is personally occupied with the physical welfare of the constellation. No major policy, however, is ever carried out in a constellation unless all three of the Most Highs are agreed upon all the details of its execution.

    تمامی مکانیسم کانالهای اطلاعاتی روحی و ارتباطی در اختیار والامرتبه‌های کوکبه قرار دارد. آنها در تماس کامل با مافوقهای خود در سلوینگتون و تحت مسئولین مستقیم آنها، فرمانروایان سیستمهای محلی، می‌باشند. آنها مکرراً با این فرمانروایان سیستم تشکیل جلسه می‌دهند تا در مورد وضعیت کوکبه مشاوره کنند.

35:6.4 (391.2) The entire mechanism of spirit intelligence and communication channels is at the disposal of the constellation Most Highs. They are in perfect touch with their superiors on Salvington and with their direct subordinates, the sovereigns of the local systems. They frequently convene in council with these System Sovereigns to deliberate upon the state of the constellation.

    والامرتبه‌ها خود را با یک گروه از مشاوران که تعداد و پرسنل آن مطابق حضور گروههای گوناگون در ستاد مرکزی کوکبه و همچنین بر حسب تغییر نیازهای محلی فرق می‌کند احاطه می‌کنند. در طول ایام فشار ممکن است آنها تقاضای پسران بیشتری از نوع وراندادک برای کمک در کار اداری کنند و به سرعت آنها را دریافت می‌کنند. نُرلاشیادِک، کوکبۀ شما، در حال حاضر توسط دوازده پسر وُراندادک اداره می‌شود.

35:6.5 (391.3) The Most Highs surround themselves with a corps of counselors, which varies in number and personnel from time to time in accordance with the presence of the various groups at constellation headquarters and also as the local requirements vary. During times of stress they may ask for, and will quickly receive, additional Sons of the Vorondadek order to assist with the administrative work. Norlatiadek, your own constellation, is at present administered by twelve Vorondadek Sons.

7- کرات وُراندادک

7. The Vorondadek Worlds

    گروه دوم از هفت کراتی که در مدار هفتاد کرات اصلی احاطه کنندۀ سلوینگتون قرار دارند سیارات وراندادک را تشکیل می‌دهند. هر یک از این کرات، به همراه شش قمری که به دور آن می‌گردند، به یک مرحلۀ ویژه از فعالیتهای وراندادک تخصیص یافته است. در این چهل و نه گستره انسانهای در حال فراز نقطۀ اوج آموزش خود را در رابطه با قانونگذاری جهان کسب می‌کنند.

35:7.1 (391.4) The second group of seven worlds in the circuit of seventy primary spheres surrounding Salvington comprise the Vorondadek planets. Each of these spheres, with its six encircling satellites, is devoted to a special phase of Vorondadek activities. On these forty-nine realms the ascending mortals secure the acme of their education respecting universe legislation.

    انسانهای در حال فراز مجامع قانونگذاری را آنطور که در کرات ستاد مرکزی کواکب عمل می‌کردند مشاهده کرده‌اند، اما اینجا در این کرات وراندادک آنها در تصویب قانونگذاری کلی واقعی جهان محلی تحت سرپرستی وراندادکهای ارشد شرکت می‌کنند. این تصویبها به این منظور طراحی شده‌اند که اعلانات متنوع مجامع خود مختار قانونگذاری یکصد کوکبه را هماهنگ نمایند. حتی در یوورسا هم آموزشی بهتر از آنچه که در مدارس وراندادک به دست می‌آید وجود ندارد. این آموزش تدریجی است، و از اولین کره آغاز می‌شود، سپس با کار مکمل در شش قمر آن ادامه یافته، و تا شش کرات اصلی باقیمانده و گروههای اقمار مربوط به آنان امتداد می‌یابد.

35:7.2 (391.5) The ascending mortals have observed the legislative assemblies as they functioned on the headquarters worlds of the constellations, but here on these Vorondadek worlds they participate in the enactment of the actual general legislation of the local universe under the tutelage of the senior Vorondadeks. Such enactments are designed to co-ordinate the varied pronouncements of the autonomous legislative assemblies of the one hundred constellations. The instruction to be had in the Vorondadek schools is unexcelled even on Uversa. This training is progressive, extending from the first sphere, with supplemental work on its six satellites, on up through the remaining six primary spheres and their associated satellite groups.

    فرازگران مهاجر در این کرات مطالعه و کار عملی با فعالیتهای بیشمار جدید آشنا خواهند شد. برای ما قدغن نیست که این فعالیتهای جدید و غیرقابل تصور را آشکار سازیم، اما از این که بتوانیم این اقدامات را برای ذهن مادی موجودات فانی توصیف کنیم ناامید هستیم. ما برای رساندن معانی این فعالیتهای آسمانی فاقد کلام هستیم، و هیچ فعالیت قابل مقایسۀ بشری وجود ندارد که برای توصیف این کارهای جدید انسانهای در حال صعود آنطور که مطالعات خود را در این چهل و نه کره دنبال می‌کنند به کار بسته شود. و بسیاری فعالیتهای دیگر که بخشی از نظام فرازگرا نیستند در این کرات وُراندادکِ مدار سلوینگتون تمرکز یافته‌اند.

35:7.3 (391.6) The ascending pilgrims will be introduced to numerous new activities on these worlds of study and practical work. We are not forbidden to undertake the revelation of these new and undreamed-of pursuits, but we despair of being able to portray these undertakings to the material mind of mortal beings. We are without words to convey the meanings of these supernal activities, and there are no analogous human engagements which might be utilized as illustrations of these new occupations of the ascending mortals as they pursue their studies on these forty-nine worlds. And many other activities, not a part of the ascendant regime, are centered on these Vorondadek worlds of the Salvington circuit.

8- پسران لانوناندک

8. The Lanonandek Sons

    بعد از آفرینش وراندادکها، پسر آفریننده و روح مادر جهان به منظور به وجود آوردن سومین مرتبت فرزندی جهان، لانوناندکها، متحد می‌شوند. آنها گر چه با فعالیتهای گوناگونی که به حکومتهای سیستم مربوط است مشغول هستند، به بهترین نحو به عنوان حکمرانان سیستم، فرمانروایان سیستمهای محلی، و به عنوان پرنسهای سیاره‌ای، رئیسان اداری کرات مسکونی، شناخته شده‌اند.

35:8.1 (392.1) After the creation of the Vorondadeks, the Creator Son and the Universe Mother Spirit unite for the purpose of bringing into existence the third order of universe sonship, the Lanonandeks. Although occupied with varied tasks connected with the system administrations, they are best known as System Sovereigns, the rulers of the local systems, and as Planetary Princes, the administrative heads of the inhabited worlds.

    این موجودات — تا جایی که به سطوح الوهیت مربوط می‌شود — از یک رتبۀ بعدی و پایین‌تر فرزندی آفرینش می‌باشند. آنها ملزم بودند به منظور آمادگی برای خدمت متعاقب برخی درسهای آموزشی را در کرات ملک صادق فرا گیرند. آنها در دانشگاه ملک صادق اولین دانشجویان بودند و مطابق توان، شخصیت، و فضیلت توسط آموزگاران و آزمونگران ملک صادق خود طبقه‌بندی شده و گواهی دریافت نمودند.

35:8.2 (392.2) Being a later and lower — as concerns divinity levels — order of sonship creation, these beings were required to pass through certain courses of training on the Melchizedek worlds in preparation for subsequent service. They were the first students in the Melchizedek University and were classified and certified by their Melchizedek teachers and examiners according to ability, personality, and attainment.

    جهان نبادان وجود خود را با دقیقاً دوازده میلیون لانوناندک آغاز نمود، و پس از این که آنها از کرۀ ملک صادق عبور نمودند در آزمونهای نهایی به سه طبقه تقسیم شدند:

35:8.3 (392.3) The universe of Nebadon began its existence with exactly twelve million Lanonandeks, and when they had passed through the Melchizedek sphere, they were divided in the final tests into three classes:

    1- لانوناندکهای اول. از بالاترین رده 709٫841 نفر وجود داشتند. اینها پسرانی هستند که به عنوان حکمرانان سیستم و دستیاران شوراهای عالی کواکب در کار بالاتر اداری جهان به عنوان مشاور تعیین شده‌اند.

35:8.4 (392.4) 1. Primary Lanonandeks. Of the highest rank there were 709,841. These are the Sons designated as System Sovereigns and assistants to the supreme councils of the constellations and as counselors in the higher administrative work of the universe.

    2- لانوناندکهای دوم. از این رسته که از ملک صادق برآمدند 10٫234٫601 تن وجود داشتند. آنها به عنوان پرنسهای سیاره‌ای و به ذخیره‌های آن رسته تخصیص یافته‌اند.

35:8.5 (392.5) 2. Secondary Lanonandeks. Of this order emerging from Melchizedek there were 10,234,601. They are assigned as Planetary Princes and to the reserves of that order.

    3- لانوناندکهای سوم. این گروه 1٫055٫558 تن را در بر داشت. این پسران به عنوان دستیاران تحت فرمان، پیام‌آوران، سرپرستان، مأموران، و نظاره‌گران عمل می‌کنند، و وظایف گوناگون یک سیستم و کرات تشکیل دهندۀ آن را به اجرا در می‌آورند.

35:8.6 (392.6) 3. Tertiary Lanonandeks. This group contained 1,055,558. These Sons function as subordinate assistants, messengers, custodians, commissioners, observers, and prosecute the miscellaneous duties of a system and its component worlds.

    آنطور که برای موجودات تکاملی میسر است ممکن نیست که این پسران از یک گروه به گروه دیگر پیشرفت کنند. آنها پس از این که در معرض آموزش ملک صادق قرار گرفتند، و پس از این که تست و طبقه‌بندی شدند، به طور دائم در رتبه‌ای که به آن تخصیص یافتند خدمت می‌کنند. همچنین این پسران به تولید مثل دست نمی‌زنند. تعداد آنها در جهان ثابت است.

35:8.7 (392.7) It is not possible, as it is with evolutionary beings, for these Sons to progress from one group to another. When subjected to the Melchizedek training, when once tested and classified, they serve continuously in the rank assigned. Neither do these Sons engage in reproduction; their number in the universe is stationary.

    در اعداد سرراست رستۀ لانوناندک پسران در سلوینگتون به ترتیب زیرین طبقه‌بندی شده است:

35:8.8 (392.8) In round numbers the Lanonandek order of Sons is classified on Salvington as follows:

    هماهنگ کنندگان جهان و مشاوران کوکبه ........................................................................................ 100٫000

35:8.9 (392.9) Universe Co-ordinators and Constellation Counselors. 100,000

    حکمرانان سیستم و معاونان ................................................................................................................... 600٫000

35:8.10 (392.10) System Sovereigns and Assistants........... 600,000

    پرنسهای سیاره‌ای و ذخیره‌ها ................................................................................................................. 10٫000٫000

35:8.11 (392.11) Planetary Princes and Reserves...........10,000,000

    سپاه پیام‌آور ............................................................................................................................................... 400٫000

35:8.12 (392.12) Messenger Corps................... 400,000

    سرپرستان و ثبت کنندگان .................................................................................................................... 100٫000

35:8.13 (392.13) Custodians and Recorders............... 100,000

    سپاه ذخیره ................................................................................................................................................ 800٫000

35:8.14 (392.14) Reserve Corps.................... 800,000

    از آنجا که لانوناندکها نسبت به ملک صادقها و وُراندادکها یک رتبۀ نسبتاً پایین‌تر فرزندی هستند، آنها در واحدهای فرمانبردار جهان خدمت حتی بزرگتری می‌کنند، زیرا قادرند به مخلوقات پایین‌تر نژادهای هوشمند نزدیکتر شوند. آنها همچنین در گمراهی و خروج از تکنیک قابل قبول دولت جهان در معرض خطر بیشتری قرار دارند. اما این لانوناندکها، به ویژه نوع اول، در میان تمامی مدیران جهان محلی تواناترین و با مهارت‌ترین هستند. در توانایی اجرایی فقط جبرئیل و همکاران آشکار ناشدۀ او از آنها برترند.

35:8.15 (392.15) Since Lanonandeks are a somewhat lower order of sonship than the Melchizedeks and the Vorondadeks, they are of even greater service in the subordinate units of the universe, for they are capable of drawing nearer the lower creatures of the intelligent races. They also stand in greater danger of going astray, of departing from the acceptable technique of universe government. But these Lanonandeks, especially the primary order, are the most able and versatile of all local universe administrators. In executive ability they are excelled only by Gabriel and his unrevealed associates.

9- فرمانروایان لانوناندک

9. The Lanonandek Rulers

    لانوناندکها فرمانروایان مداوم سیارات و حکمرانان نوبتی سیستمها می‌باشند. چنین پسری اکنون در جروسم، ستاد مرکزی سیستم محلی کرات مسکونی شما، فرمانروایی می‌کند.

35:9.1 (393.1) The Lanonandeks are the continuous rulers of the planets and the rotating sovereigns of the systems. Such a Son now rules on Jerusem, the headquarters of your local system of inhabited worlds.

    فرمانروایان سیستم در ستاد مرکزی هر سیستم از کرات مسکونی در هیئتهای دو یا سه نفره فرمانروایی می‌کنند. پدر کوکبه هر ده هزار سال یکی از این لانوناندکها را به عنوان رئیس برمی‌گزیند. گاهی اوقات هیچ تغییری در ریاست این گروه سه نفره انجام نمی‌شود. این امر کاملاً برای فرمانروایان کواکب اختیاری است. پرسنل دولتهای سیستم به طور ناگهانی عوض نمی‌شوند مگر این که مصیبتی به وقوع پیوندد.

35:9.2 (393.2) The System Sovereigns rule in commissions of two or three on the headquarters of each system of inhabited worlds. The Constellation Father names one of these Lanonandeks as chief every dekamillennium. Sometimes no change in the head of the trio is made, the matter being entirely optional with the constellation rulers. System governments do not suddenly change in personnel unless a tragedy of some sort occurs.

    هنگامی که فرمانروایان سیستم یا معاونان فرا خوانده می‌شوند، جای آنها از طریق انتخاب شورای عالی که در ستاد مرکزی کوکبه قرار دارد و از ذخیره‌های آن رسته تشکیل شده پر می‌شود. این گروه در ایدنشیا بزرگتر از حد متوسطی است که به آن اشاره گردید.

35:9.3 (393.3) When System Sovereigns or assistants are recalled, their places are filled by selections made by the supreme council located on the constellation headquarters from the reserves of that order, a group which is larger on Edentia than the average indicated.

    شوراهای عالی لانوناندک در ستاد مرکزی کواکب گوناگون قرار دارند. والامرتبۀ همکار ارشدِ پدر کوکبه ریاست چنین هیئتی را به عهده دارد، در حالی که همکار دون پایه مدیریت ذخیره‌های مرتبت دوم را به عهده دارد.

35:9.4 (393.4) The supreme Lanonandek councils are stationed on the various constellation headquarters. Such a body is presided over by the senior Most High associate of the Constellation Father, while the junior associate supervises the reserves of the secondary order.

    فرمانروایان سیستم با نامهای خود انطباق دارند. آنها در امور محلی کرات مسکونی تقریباً صاحب اختیار کامل هستند. آنها در راهنمایی پرنسهای سیاره‌ای، پسران ماتریال، و ارواح خادم تقریباً پدرانه هستند. درک شخصی فرمانروا تماماً کامل است. نظاره‌گران تثلیث از جهان مرکزی بر این فرمانروایان مدیریت نمی‌کنند. آنها بخش اجرایی جهان محلی هستند، و به عنوان سرپرستانِ اجرای فرامینِ قانونی و به عنوان مدیران ارشد برای اِعمال احکام قضایی جایی را در تمامی حکومت جهان ارائه می‌کنند که عدم وفاداری شخصی به خواست میکائیل پسر به آسانترین نحو و فوراً می‌تواند خود را به کرسی بنشاند و در صدد عملی ساختن آن برآید.

35:9.5 (393.5) The System Sovereigns are true to their names; they are well-nigh sovereign in the local affairs of the inhabited worlds. They are almost paternal in their direction of the Planetary Princes, the Material Sons, and the ministering spirits. The personal grasp of the sovereign is all but complete. These rulers are not supervised by Trinity observers from the central universe. They are the executive division of the local universe, and as custodians of the enforcement of legislative mandates and as executives for the application of judicial verdicts, they present the one place in all universe administration where personal disloyalty to the will of the Michael Son could most easily and readily intrench itself and seek to assert itself.

    جهان محلی ما بد اقبال بوده است، بدین لحاظ که بیش از هفت صد تن از پسران رستۀ لانوناندک بر علیه دولت جهان شورش کرده‌اند، و بدین ترتیب در چندین سیستم و در سیارات بیشمار ایجاد اغتشاش نموده‌اند. از تمامی این تعداد از نقصانها فقط سه تا از طرف فرمانروایان سیستم بود. عملاً تمامی این پسران به رتبۀ دوم و سوم، پرنسهای سیاره‌ای و لانوناندکهای سوم تعلق داشتند.

35:9.6 (393.6) Our local universe has been unfortunate in that over seven hundred Sons of the Lanonandek order have rebelled against the universe government, thus precipitating confusion in several systems and on numerous planets. Of this entire number of failures only three were System Sovereigns; practically all of these Sons belonged to the second and third orders, Planetary Princes and tertiary Lanonandeks.

    تعداد زیاد این پسران که از درستی لغزش کرده‌اند نشانگر هیچ خطایی در آفرینندگی نیست. آنها می‌توانستند به طور الهی کامل خلق شوند، اما به این سبب چنین آفریده شدند که مخلوقات تکاملی را که در کرات زمان و مکان سکونت دارند بهتر درک کنند و به آنها نزدیک شوند.

35:9.7 (393.7) The large number of these Sons who have lapsed from integrity does not indicate any fault in creatorship. They could have been made divinely perfect, but they were so created that they might better understand, and draw near to, the evolutionary creatures dwelling on the worlds of time and space.

    در میان کلیۀ جهانهای محلی در اروانتان، به استثنای هِنسِلان، جهان ما بیشترین تعداد این نوع از پسران را از دست داده است. در یوورسا نظر بر این است که به این دلیل ما آنقدر آشفتگی اداری در نبادان داشته‌ایم که پسران رتبۀ لانوناندک ما با چنین درجۀ بزرگی از آزادی شخصی در انتخاب و برنامه‌ریزی آفریده شده‌اند. من با نگرشی انتقادی به این امر نگاه نمی‌کنم. آفرینندۀ جهان ما برای انجام این کار اختیار و توان کامل دارد. استدلال فرمانروایان بالای ما این است که در حالی که چنین پسرانِ برخوردار از انتخاب آزاد مشکلات زیاده از حدی در اعصار اولیۀ جهان ایجاد می‌کنند، هنگامی که همه چیز به طور کامل غربال و نهایتاً تثبیت شد، دستاوردهای وفاداری بالاتر و خدمت کاملتر ارادی از طرف این پسران کاملاً آزمون شده سردرگمی و محنتهای روزگاران پیشتر از آن را بسیار بیشتر جبران خواهد نمود.

35:9.8 (393.8) Of all the local universes in Orvonton, our universe has, with the exception of Henselon, lost the largest number of this order of Sons. On Uversa it is the consensus that we have had so much administrative trouble in Nebadon because our Sons of the Lanonandek order have been created with such a large degree of personal liberty in choosing and planning. I do not make this observation by way of criticism. The Creator of our universe has full authority and power to do this. It is the contention of our high rulers that, while such free-choosing Sons make excessive trouble in the earlier ages of the universe, when things are fully sifted and finally settled, the gains of higher loyalty and fuller volitional service on the part of these thoroughly tested Sons will far more than compensate for the confusion and tribulations of earlier times.

    در صورت وقوع شورش در ستاد مرکزی یک سیستم معمولاً یک حکمران جدید ظرف مدت زمان نسبتاً کوتاهی به کار گمارده می‌شود، اما در تک تک سیارات چنین نیست. آنها واحدهای تشکیل دهندۀ آفرینش مادی هستند، و خواست آزادانۀ مخلوق عاملی در داوری نهایی تمامی این مشکلات است. پرنسهای سیاره‌ایِ جانشین برای کرات منزوی تخصیص داده می‌شوند، سیاراتی که پرنسهای صاحب اختیار آنها ممکن است گمراه شده باشند، اما آنها حکمرانی فعال چنین کراتی را به عهده نمی‌گیرند تا این که بر پیامدهای شورش توسط اقدامات چاره‌سازی که به وسیلۀ ملک صادقها و شخصیتهای خادم دیگر مورد پذیرش قرار گرفته بخشاً استیلا حاصل شده و این پیامدها برطرف شده باشند. شورش توسط یک پرنس سیاره‌ای بی‌درنگ سیارۀ او را منزوی می‌سازد. مدارهای روحی محلی بلافاصله قطع می‌شوند. فقط یک پسر اعطایی می‌تواند خطوط ارتباطی بین سیاره‌ای را در چنین کرۀ از نظر معنوی منزوی از نو برقرار سازد.

35:9.9 (394.1) In the event of rebellion on a system headquarters, a new sovereign is usually installed within a comparatively short time, but not so on the individual planets. They are the component units of the material creation, and creature free will is a factor in the final adjudication of all such problems. Successor Planetary Princes are designated for isolated worlds, planets whose princes of authority may have gone astray, but they do not assume active rulership of such worlds until the results of insurrection are partially overcome and removed by the remedial measures adopted by the Melchizedeks and other ministering personalities. Rebellion by a Planetary Prince instantly isolates his planet; the local spiritual circuits are immediately severed. Only a bestowal Son can re-establish interplanetary lines of communication on such a spiritually isolated world.

    برای نجات این پسران نافرمان و نابخرد طرحی وجود دارد، و بسیاری از این تدارک بخشاینده سود برده‌اند، اما هرگز دیگر نمی‌توانند در آن جایگاههایی که در آنها خطا کردند عمل کنند. آنها بعد از اعادۀ اعتبار به وظایف حراستی و به دوایر ادارۀ فیزیکی گمارده می‌شوند.

35:9.10 (394.2) There exists a plan for saving these wayward and unwise Sons, and many have availed themselves of this merciful provision; but never again may they function in those positions wherein they defaulted. After rehabilitation they are assigned to custodial duties and to departments of physical administration.

10- کرات لانوناندک

10. The Lanonandek Worlds

    گروه سوم از هفت کره‌ای که در مدار هفتاد سیارۀ سلوینگتون با چهل و دو قمر مربوطه قرار دارند، خوشۀ کرات اداری لانوناندک را تشکیل می‌دهند. در این قلمروها لانوناندکهای باتجربه‌ای که به گروه فرمانروایان سابق سیستم تعلق دارند به عنوان آموزگاران اداری مهاجران در حال فراز و گروههای فرشتگان سراف انجام وظیفه می‌کنند. انسانهای تکاملی در پایتختهای سیستم مدیران سیستم را در حال کار مشاهده می‌کنند، اما آنها اینجا در هماهنگی عملی اعلانات اداری ده هزار سیستم محلی شرکت می‌کنند.

35:10.1 (394.3) The third group of seven worlds in the Salvington circuit of seventy planets, with their respective forty-two satellites, constitute the Lanonandek cluster of administrative spheres. On these realms the experienced Lanonandeks belonging to the ex-System Sovereign corps officiate as administrative teachers of the ascending pilgrims and the seraphic hosts. The evolutionary mortals observe the system administrators at work on the system capitals, but here they participate in the actual co-ordination of the administrative pronouncements of the ten thousand local systems.

    این مدارس اداری جهان محلی توسط یک گروه از پسران لانوناندک که به عنوان فرمانروایان سیستم و مشاوران کوکبه تجربه‌ای طولانی دارند سرپرستی می‌شوند. فقط مدارس اداری اِنسا از این کالجهای اجرائی برترند.

35:10.2 (394.4) These administrative schools of the local universe are supervised by a corps of Lanonandek Sons who have had long experience as System Sovereigns and as constellation counselors. These executive colleges are excelled only by the administrative schools of Ensa.

    کرات لانوناندک در حالی که برای انسانهای در حال فراز به عنوان کرات آموزشی خدمت می‌کنند، مراکز اقدامات گسترده‌ای هستند که به کارکردهای عادی و روزمرۀ اداری جهان مربوط است. مهاجران در حال فراز مطالعات خود را در مدارس عملی دانش کاربردی — آموزش واقعی در انجام واقعی چیزهایی که آموزش داده می‌شود — در سرتاسر مسیر تا بهشت دنبال می‌کنند. سیستم آموزشی جهان که مسئولیت آن به عهدۀ ملک صادقها است، عملی، پیشرو، پرمعنی، و تجربی است. آن در بر گیرندۀ آموزش در چیزهای مادی، عقلانی، مورانشیایی، و معنوی است.

35:10.3 (394.5) While serving as training spheres for ascending mortals, the Lanonandek worlds are the centers for extensive undertakings having to do with the normal and routine administrative operations of the universe. All the way in to Paradise the ascending pilgrims pursue their studies in the practical schools of applied knowledge — actual training in really doing the things they are being taught. The universe educational system sponsored by the Melchizedeks is practical, progressive, meaningful, and experiential. It embraces training in things material, intellectual, morontial, and spiritual.

    در ارتباط با این کرات اداری لانوناندک است که اکثر پسران نجات یافتۀ آن رسته به عنوان مسئولان و مدیران امور سیاره‌ای خدمت می‌کنند. و این پرنسهای سیاره‌ای خطاکار و همکاران شورشی آنها که برگزیدند اعادۀ اعتبار پیشنهادی را بپذیرند در این ظرفیتهای عادی، حداقل تا هنگامی که جهان نبادان در نور و حیات استقرار یافته، به خدمت ادامه خواهند داد.

35:10.4 (394.6) It is in connection with these administrative spheres of the Lanonandeks that most of the salvaged Sons of that order serve as custodians and directors of planetary affairs. And these defaulting Planetary Princes and their associates in rebellion who choose to accept the proffered rehabilitation will continue to serve in these routine capacities, at least until the universe of Nebadon is settled in light and life.

    با این وجود بسیاری از پسران لانوناندک در سیستمهای قدیمی‌تر پیشینۀ خدمت، مدیریت، و دستاوردهای معنوی شگفت‌انگیزی بنا نهاده‌اند. آنها به رغم تمایلشان به در غلتیدن در اشتباه از طریق استدلالات غلط آزادی شخصی و توهمات خود مختاری، یک گروه اصیل، با ایمان، و وفادار هستند.

35:10.5 (394.7) Many of the Lanonandek Sons in the older systems, however, have established wonderful records of service, administration, and spiritual achievement. They are a noble, faithful, and loyal group, notwithstanding their tendency to fall into error through fallacies of personal liberty and fictions of self-determination.

    [مسئولیت این مقاله به عهدۀ رئیس فرشتگان اعظم که با اجازۀ جبرئیل سلوینگتون عمل می‌کند می‌باشد.]

35:10.6 (394.8) [Sponsored by the Chief of Archangels acting by authority of Gabriel of Salvington.]

Back to Top