کتاب یورنشیا - مقالۀ 30
شخصیتهای جهان بزرگ

کتاب یورنشیا   

I. بخش اول - جهان مرکزی و ابرجهانها    شخصیتها و وجودهای غیرشخصی که اکنون در بهشت و در جهان بزرگ عمل می‌کنند در بر گیرندۀ یک تعداد تقریباً نامحدودی از موجودات زنده می‌باشند. حتی تعداد رسته‌ها و انواع اصلی آنها تخیل بشری را در شگفتی فرو می‌برد، تا چه رسد به انواع فرعی و تنوعات بیشمار. با این وجود مطلوب است که چیزی از دو طبقه‌بندی بنیادین از موجودات زنده عرضه شود — نشانی از طبقه‌بندی بهشتی و خلاصه‌ای از ثبت شخصیت در یوورسا.

30:0.1 (330.1) THE personalities and other-than-personal entities now functioning on Paradise and in the grand universe constitute a well-nigh limitless number of living beings. Even the number of major orders and types would stagger the human imagination, let alone the countless subtypes and variations. It is, however, desirable to present something of two basic classifications of living beings — a suggestion of the Paradise classification and an abbreviation of the Uversa Personality Register.

    فرموله نمودن طبقه‌بندیهای جامع و کاملاً منسجم از شخصیتهای جهان بزرگ میسر نیست، زیرا کلیۀ گروهها آشکار نشده‌اند. به مقالات بیشمار دیگری نیاز است که آشکارسازی مورد نیازِ بیشتر برای طبقه‌بندی سیستماتیک کلیۀ گروهها صورت گیرد. این بسط مفهومی به سختی مطلوب است، زیرا انسانهای اندیشمند هزار سال آینده را از آن محرک گمان پردازی خلاق که این مفاهیمِ بخشاً آشکار شده فراهم می‌سازد محروم خواهد ساخت. بهتر این است که انسان از آشکارسازی بیش از حد برخوردار نگردد، زیرا این کار قوۀ تخیل را خفه می‌کند.

30:0.2 (330.2) It is not possible to formulate comprehensive and entirely consistent classifications of the personalities of the grand universe because all of the groups are not revealed. It would require numerous additional papers to cover the further revelation required to systematically classify all groups. Such conceptual expansion would hardly be desirable as it would deprive the thinking mortals of the next thousand years of that stimulus to creative speculation which these partially revealed concepts supply. It is best that man not have an overrevelation; it stifles imagination.

1- طبقه‌بندی بهشتی موجودات زنده

1. The Paradise Classification of Living Beings

    موجودات زنده در بهشت مطابق رابطۀ ذاتی و کسب شده با الوهیتهای بهشت طبقه‌بندی شده‌اند. در طول گردهماییهای بزرگ جهان مرکزی و ابرجهانها، آنهایی که حضور دارند اغلب مطابق منشأ خود بدین صورت گروهبندی می‌شوند: آنهایی که از منشأ سه‌گانه هستند، یا حاوی نیل به تثلیث می‌باشند؛ آنهایی که از منشأ دوگانه هستند؛ و آنهایی که از منشأ یگانه برخوردارند. مشکل است که طبقه‌بندی بهشتی موجودات زنده را برای ذهن انسان تفسیر نمود، اما ما اجازه داریم که طبقه‌بندیهای زیرین را عرضه کنیم:

30:1.1 (330.3) Living beings are classified on Paradise in accordance with inherent and attained relationship to the Paradise Deities. During the grand gatherings of the central and superuniverses those present are often grouped in accordance with origin: those of triune origin, or of Trinity attainment; those of dual origin; and those of single origin. It is difficult to interpret the Paradise classification of living beings to the mortal mind, but we are authorized to present the following:

    I- موجودات سه‌گانه منشأ. موجوداتی که توسط کلیۀ سه الوهیت بهشت آفریده شده‌اند، یا به این شکل و یا به صورت تثلیث، به همراه سپاه تثلیث یافته‌ای که نامشان به کلیۀ گروههای موجودات تثلیث یافته، آشکار شده و آشکار نشده، اشاره دارد.

30:1.2 (330.4) I. TRIUNE-ORIGIN BEINGS. Beings created by all three Paradise Deities, either as such or as the Trinity, together with the Trinitized Corps, which designation refers to all groups of trinitized beings, revealed and unrevealed.

    -A ارواح متعالی.

30:1.3 (330.5) A. The Supreme Spirits.

    1- هفت روح استاد.

30:1.4 (330.6) 1. The Seven Master Spirits.

    2- هفت مدیر عالی اجرایی.

30:1.5 (330.7) 2. The Seven Supreme Executives.

    3- هفت رستۀ ارواح بازتابگر.

30:1.6 (330.8) 3. The Seven Orders of Reflective Spirits.

    B- پسران ثابت تثلیث.

30:1.7 (330.9) B. The Stationary Sons of the Trinity.

    1- اسرار سه‌گانۀ تعالیت.

30:1.8 (330.10) 1. Trinitized Secrets of Supremacy.

    2- جاودانه‌های ایامها.

30:1.9 (330.11) 2. Eternals of Days.

    3- قدمای ایامها.

30:1.10 (330.12) 3. Ancients of Days.

    4- کمالهای ایامها.

30:1.11 (330.13) 4. Perfections of Days.

    5- جدیدهای ایامها.

30:1.12 (331.1) 5. Recents of Days.

    6- اتحادهای ایامها.

30:1.13 (331.2) 6. Unions of Days.

    7- مؤمنان ایامها.

30:1.14 (331.3) 7. Faithfuls of Days.

    8- کامل کنندگان خرد.

30:1.15 (331.4) 8. Perfectors of Wisdom.

    9- مشاوران الهی.

30:1.16 (331.5) 9. Divine Counselors.

    10- بازرسان جهانی.

30:1.17 (331.6) 10. Universal Censors.

    C- موجودات تثلیث منشأ و تثلیث یافته.

30:1.18 (331.7) C. Trinity-origin and Trinitized Beings.

    1- پسران آموزگار تثلیث.

30:1.19 (331.8) 1. Trinity Teacher Sons.

    2- ارواح الهام یافتۀ تثلیث.

30:1.20 (331.9) 2. Inspired Trinity Spirits.

    3- بومیان هاوُنا.

30:1.21 (331.10) 3. Havona Natives.

    4- شهروندان بهشت.

30:1.22 (331.11) 4. Paradise Citizens.

    5- موجودات آشکار نشدۀ تثلیث منشأ.

30:1.23 (331.12) 5. Unrevealed Trinity-origin Beings.

    6- موجودات آشکار نشدۀ با الوهیت تثلیث یافته.

30:1.24 (331.13) 6. Unrevealed Deity-trinitized Beings.

    7- پسران تثلیث یافتۀ پیشرفت.

30:1.25 (331.14) 7. Trinitized Sons of Attainment.

    8- پسران تثلیث یافتۀ انتخابی.

30:1.26 (331.15) 8. Trinitized Sons of Selection.

    9- پسران تثلیث یافتۀ کمال.

30:1.27 (331.16) 9. Trinitized Sons of Perfection.

    10- پسران مخلوق – تثلیث یافته.

30:1.28 (331.17) 10. Creature-trinitized Sons.

    II- موجودات دوگانه منشأ. آنهایی که در هر یک از دو الوهیت بهشت منشأ دارند و یا در غیر اینصورت توسط هر یک از دو موجودی که از تبار مستقیم یا غیرمستقیم الوهیتهای بهشت می‌باشند آفریده شده‌اند.

30:1.29 (331.18) II. DUAL-ORIGIN BEINGS. Those of origin in any two of the Paradise Deities or otherwise created by any two beings of direct or indirect descent from the Paradise Deities.

    A- رسته‌های فرود یابنده.

30:1.30 (331.19) A. The Descending Orders.

    1- پسران آفریننده.

30:1.31 (331.20) 1. Creator Sons.

    2- پسران مجیستریال.

30:1.32 (331.21) 2. Magisterial Sons.

    3- ستارگان تابان و بامداد.

30:1.33 (331.22) 3. Bright and Morning Stars.

    4- ملک صادقهای پدر.

30:1.34 (331.23) 4. Father Melchizedeks.

    5- ملک صادقها.

30:1.35 (331.24) 5. The Melchizedeks.

    6- وُراندادِکها.

30:1.36 (331.25) 6. The Vorondadeks.

    7- لانوناندِکها.

30:1.37 (331.26) 7. The Lanonandeks.

    8- ستارگان تابناک عصر.

30:1.38 (331.27) 8. Brilliant Evening Stars.

    9- فرشتگان اعظم.

30:1.39 (331.28) 9. The Archangels.

    10- حاملین حیات.

30:1.40 (331.29) 10. Life Carriers.

    11- مددکاران آشکار نشدۀ جهان.

30:1.41 (331.30) 11. Unrevealed Universe Aids.

    12- پسران آشکار نشدۀ خداوند.

30:1.42 (331.31) 12. Unrevealed Sons of God.

    B- رسته‌های ثابت.

30:1.43 (331.32) B. The Stationary Orders.

    1- اَبندانتِرها.

30:1.44 (331.33) 1. Abandonters.

    2- سوسِیشیاها.

30:1.45 (331.34) 2. Susatia.

    3- یونیویتِیشیاها.

30:1.46 (331.35) 3. Univitatia.

    4- اِسپیرانگاها.

30:1.47 (331.36) 4. Spironga.

    5- موجودات آشکار نشدۀ دوگانه منشأ.

30:1.48 (331.37) 5. Unrevealed Dual-origin Beings.

    C- رسته‌های فراز یابنده.

30:1.49 (331.38) C. The Ascending Orders.

    1- انسانهای با تنظیم کننده پیوند یافته.

30:1.50 (331.39) 1. Adjuster-fused Mortals.

    2- انسانهای با پسر پیوند یافته.

30:1.51 (331.40) 2. Son-fused Mortals.

    3- انسانهای با روح پیوند یافته.

30:1.52 (331.41) 3. Spirit-fused Mortals.

    4- بینابینیهای انتقال یافته به دنیای بعد.

30:1.53 (331.42) 4. Translated Midwayers.

    5- فراز یابندگان آشکار نشده.

30:1.54 (331.43) 5. Unrevealed Ascenders.

    III- موجودات یگانه منشأ. آنهایی که در هر یک از الوهیتهای بهشت منشأ دارند و یا در غیر این صورت توسط هر موجودی آفریده شده‌اند که از تبار مستقیم یا غیرمستقیم از الوهیتهای بهشت است.

30:1.55 (332.1) III. SINGLE-ORIGIN BEINGS. Those of origin in any one of the Paradise Deities or otherwise created by any one being of direct or indirect descent from the Paradise Deities.

    A- ارواح متعالی.

30:1.56 (332.2) A. The Supreme Spirits.

    1- پیام‌آوران گرانش.

30:1.57 (332.3) 1. Gravity Messengers.

    2- هفت روح مدارهای هاونا.

30:1.58 (332.4) 2. The Seven Spirits of the Havona Circuits.

    3- یاوران دوازده‌گانۀ مدارهای هاونا.

30:1.59 (332.5) 3. The Twelvefold Adjutants of the Havona Circuits.

    4- مددکاران بازتابگر تصویر.

30:1.60 (332.6) 4. The Reflective Image Aids.

    5- ارواح مادر جهان.

30:1.61 (332.7) 5. Universe Mother Spirits.

    6- ارواح هفتگانۀ یاور ذهن.

30:1.62 (332.8) 6. The Sevenfold Adjutant Mind-Spirits.

    7- موجودات آشکار نشدۀ ربانی منشأ.

30:1.63 (332.9) 7. Unrevealed Deity-origin Beings.

    B- رسته‌های فراز یابنده.

30:1.64 (332.10) B. The Ascending Orders.

    1- تنظیم کنندگان شخصیت یافته.

30:1.65 (332.11) 1. Personalized Adjusters.

    2- پسران فراز یابندۀ ماتریال.

30:1.66 (332.12) 2. Ascending Material Sons.

    3- سرافیمهای تکاملی.

30:1.67 (332.13) 3. Evolutionary Seraphim.

    4- کروبیان تکاملی.

30:1.68 (332.14) 4. Evolutionary Cherubim.

    5- فراز یابندگان آشکار نشده.

30:1.69 (332.15) 5. Unrevealed Ascenders.

    C- خانوادۀ روح بیکران.

30:1.70 (332.16) C. The Family of the Infinite Spirit.

    1- پیام‌آوران منفرد.

30:1.71 (332.17) 1. Solitary Messengers.

    2- سرپرستان مدار جهان.

30:1.72 (332.18) 2. Universe Circuit Supervisors.

    3- مدیران سرشماری.

30:1.73 (332.19) 3. Census Directors.

    4- مددکاران شخصی روح بیکران.

30:1.74 (332.20) 4. Personal Aids of the Infinite Spirit.

    5- بازرسان دستیار.

30:1.75 (332.21) 5. Associate Inspectors.

    6- نگاهبانان مباشر.

30:1.76 (332.22) 6. Assigned Sentinels.

    7- راهنمایان فارغ‌التحصیلی.

30:1.77 (332.23) 7. Graduate Guides.

    8- سرویتالهای هاونا.

30:1.78 (332.24) 8. Havona Servitals.

    9- آشتی دهندگان جهانی.

30:1.79 (332.25) 9. Universal Conciliators.

    10- یاران مورانشیا.

30:1.80 (332.26) 10. Morontia Companions.

    11- سوپرنافیمها.

30:1.81 (332.27) 11. Supernaphim.

    12- سکنافیمها.

30:1.82 (332.28) 12. Seconaphim.

    13- ترشیافیمها.

30:1.83 (332.29) 13. Tertiaphim.

    14- آمنیافیمها.

30:1.84 (332.30) 14. Omniaphim.

    15- سرافیمها.

30:1.85 (332.31) 15. Seraphim.

    16- کروبیان و سَنوبیان.

30:1.86 (332.32) 16. Cherubim and Sanobim.

    17- موجودات آشکار نشدۀ روح منشأ.

30:1.87 (332.33) 17. Unrevealed Spirit-origin Beings.

    18- هفت مدیر عالی نیرو.

30:1.88 (332.34) 18. The Seven Supreme Power Directors.

    19- مراکز عالی نیرو.

30:1.89 (332.35) 19. The Supreme Power Centers.

    20- کنترلگران استاد فیزیکی.

30:1.90 (332.36) 20. The Master Physical Controllers.

    21- سرپرستان نیروی مورانشیا.

30:1.91 (332.37) 21. The Morontia Power Supervisors.

    IV- موجودات منتج شدۀ تعالی‌گرا. در بهشت یک سپاه عظیمی از موجودات تعالی‌گرا یافت می‌شوند که منشأشان معمولاً برای جهانهای زمان و فضا فاش نمی‌شود، تا این که آنها در نور و حیات استقرار یابند. این تعالی‌گرایان نه آفریننده هستند و نه مخلوق؛ آنها فرزندان منتج شدۀ ربانیت، غائیت، و ابدیت هستند. این ”منتج شدگان“ نه متناهی هستند و نه نامتناهی — آنها ابسونایت هستند؛ و ابسونیتی نه بیکرانی است و نه مطلق بودن.

30:1.92 (332.38) IV. EVENTUATED TRANSCENDENTAL BEINGS. There is to be found on Paradise a vast host of transcendental beings whose origin is not ordinarily disclosed to the universes of time and space until they are settled in light and life. These Transcendentalers are neither creators nor creatures; they are the eventuated children of divinity, ultimacy, and eternity. These “eventuators” are neither finite nor infinite — they are absonite; and absonity is neither infinity nor absoluteness.

    این آفریده نشده‌های غیرآفریننده همواره به تثلیث بهشت وفادار هستند و مطیع غائی می‌باشند. آنها در چهار سطح غائیِ فعالیت شخصیتی وجود دارند و در هفت سطح ابسونایت در دوازده بخش بزرگ که هر یک شامل هزار بخش از گروههای اصلی کاری که هر یک هفت طبقه هستند عمل می‌کنند. این موجودات منتج شده شامل رسته‌های زیرین می‌باشند:

30:1.93 (333.1) These uncreated noncreators are ever loyal to the Paradise Trinity and obedient to the Ultimate. They are existent on four ultimate levels of personality activity and are functional on the seven levels of the absonite in twelve grand divisions consisting of one thousand major working groups of seven classes each. These eventuated beings include the following orders:

    1- آرشیتکتهای جهان بنیادین.

30:1.94 (333.2) 1. The Architects of the Master Universe.

    2- ثبت کنندگان تعالی‌گرا.

30:1.95 (333.3) 2. Transcendental Recorders.

    3- تعالی‌گرایان دیگر.

30:1.96 (333.4) 3. Other Transcendentalers.

    4- سازمان دهندگان اولیۀ منتج شدۀ استاد نیرو.

30:1.97 (333.5) 4. Primary Eventuated Master Force Organizers.

    5- سازمان دهندگان متعالی دستیار استاد نیرو.

30:1.98 (333.6) 5. Associate Transcendental Master Force Organizers.

    خداوند، به عنوان یک ابرشخص، منتج می‌شود؛ خداوند به عنوان یک شخص می‌آفریند؛ خداوند به عنوان یک پیش‌شخص به اجزاء کوچکتر تقسیم می‌شود؛ و چنین جزء تنظیم کنندۀ خودش روان روحی را مطابق انتخاب داوطلبانۀ شخصیتی و از طریق عمل پدرانۀ خداوند که به عنوان یک پدر به چنین مخلوق انسانی عطا شده است در ذهن مادی و انسانی تکامل می‌بخشد.

30:1.99 (333.7) God, as a superperson, eventuates; God, as a person, creates; God, as a preperson, fragments; and such an Adjuster fragment of himself evolves the spirit soul upon the material and mortal mind in accordance with the freewill choosing of the personality which has been bestowed upon such a mortal creature by the parental act of God as a Father.

    V- وجودهای تقسیم شدۀ الوهیت. این رسته از وجود زنده که منشأ در پدر جهانی دارد، به بهترین نحو توسط تنظیم کنندگان فکر نشان داده می‌شود، گر چه این وجودها به هیچ وجه تنها قطعات واقعیت پیش شخصیِ اولین منبع و مرکز نیستند. کارکردهای اجزای غیر از تنظیم کننده چندگانه هستند و به قدر اندکی شناخته شده‌اند. پیوند با یک تنظیم کننده یا قطعۀ دیگری از این نوع، مخلوق را یک موجود با پدر پیوند یافته می‌سازد.

30:1.100 (333.8) V. FRAGMENTED ENTITIES OF DEITY. This order of living existence, originating in the Universal Father, is best typified by the Thought Adjusters, though these entities are by no means the only fragmentations of the prepersonal reality of the First Source and Center. The functions of the other-than-Adjuster fragments are manifold and little known. Fusion with an Adjuster or other such fragment constitutes the creature a Father-fused being.

    قطعات روحِ پیش ذهنِ سومین منبع و مرکز، گر چه به سختی با اجزای پدر قابل مقایسه هستند، باید در اینجا ثبت شوند. چنین وجودهایی به اندازۀ بسیار زیاد متفاوت از تنظیم کنندگان هستند. آنها بدین شکل در اسپیریتینگتون اقامت ندارند، و نیز بدین صورت مدارهای ذهنی – گرانشی را نمی‌پیمایند. آنها همچنین در طول زندگی در جسم در مخلوقات انسانی اقامت ندارند. آنها همچون تنظیم کنندگان، پیش شخصی نیستند، اما این قطعات پیش ذهنی روحی به برخی از انسانهای در حال بقا اعطا می‌شوند، و علاوه بر آن در مقایسه با انسانهای با تنظیم کننده پیوند یافته، پیوند آنها را انسانهای با روح پیوند یافته می‌سازد.

30:1.101 (333.9) The fragmentations of the premind spirit of the Third Source and Center, though hardly comparable to the Father fragments, should be here recorded. Such entities differ very greatly from Adjusters; they do not as such dwell on Spiritington, nor do they as such traverse the mind-gravity circuits; neither do they indwell mortal creatures during the life in the flesh. They are not prepersonal in the sense that the Adjusters are, but such fragments of premind spirit are bestowed upon certain of the surviving mortals, and fusion therewith constitutes them Spirit-fused mortals in contradistinction to Adjuster-fused mortals.

    باز، آنچه که توصیفش مشکل‌تر است، روح فردیت یافتۀ یک پسر آفریننده است، که پیوند با آن مخلوق را یک انسان با پسر پیوند یافته می‌سازد. و باز قطعات دیگری از الوهیت وجود دارند.

30:1.102 (333.10) Still more difficult of description is the individualized spirit of a Creator Son, union with which constitutes the creature a Son-fused mortal. And there are still other fragmentations of Deity.

    VI- موجودات فوق شخصی. گروه عظیمی از موجودات غیرشخصی وجود دارند که از منشأ الهی برخوردارند و در جهان جهانها خدمت چندگانه دارند. برخی از این موجودات در کرات بهشتی پسر ساکنند؛ دیگران، مثل نمایندگان فوق شخصی پسر جاودان، در جاهای دیگر مورد مواجهه واقع می‌شوند. بیشتر آنها در این روایات ذکر نشده‌اند، و کاملاً بیهوده است که برای مخلوقات شخصی به توصیف آنها مبادرت شود.

30:1.103 (333.11) VI. SUPERPERSONAL BEINGS. There is a vast host of other-than-personal beings of divine origin and of manifold service in the universe of universes. Certain of these beings are resident on the Paradise worlds of the Son; others, like the superpersonal representatives of the Eternal Son, are encountered elsewhere. They are for the most part unmentioned in these narratives, and it would be quite futile to attempt their description to personal creatures.

    VII- رسته‌های طبقه‌بندی نشده و آشکار نشده. در طول عصر کنونی جهان ممکن نیست که تمامی موجودات، شخصی یا غیر آن، را در محدودۀ طبقه‌بندیهایی که به عصر کنونی جهان مربوط می‌شود قرار داد؛ و تمامی این گروه‌بندیها‌ نیز در این روایات آشکار نشده‌اند. از این رو رسته‌های بیشماری از این لیستها حذف شده‌اند. موارد زیرین را مورد ملاحظه قرار دهید:

30:1.104 (333.12) VII. UNCLASSIFIED AND UNREVEALED ORDERS. During the present universe age it would not be possible to place all beings, personal or otherwise, within classifications pertaining to the present universe age; nor have all such categories been revealed in these narratives; hence numerous orders have been omitted from these lists. Consider the following:

    به اوج رسانندگان سرنوشت جهان.

30:1.105 (333.13) The Consummator of Universe Destiny.

    قائم مقامان شایستۀ غائی.

30:1.106 (333.14) The Qualified Vicegerents of the Ultimate.

    سرپرستان کامل متعالی.

30:1.107 (334.1) The Unqualified Supervisors of the Supreme.

    عوامل آشکار نشدۀ خلاق قدمای ایامها.

30:1.108 (334.2) The Unrevealed Creative Agencies of the Ancients of Days.

    مجستانِ بهشت.

30:1.109 (334.3) Majeston of Paradise.

    رابطهای بی‌نام بازتابگر مجستان.

30:1.110 (334.4) The Unnamed Reflectivator Liaisons of Majeston.

    رسته‌های میدسونایتِ جهانهای محلی.

30:1.111 (334.5) The Midsonite Orders of the Local Universes.

    لزومی ندارد که هیچ اهمیت ویژه‌ای به لیست گذاری این رسته‌ها جمعاً وصل شود، به جز این که هیچیک از آنها، آنطور که در اینجا آشکار شده‌اند، در طبقه‌بندی بهشت ظاهر نمی‌شوند. اینها تعداد اندکِ طبقه‌بندی نشده هستند؛ شما تازه باید راجع به تعداد زیاد آشکار نشده آگاهی یابید.

30:1.112 (334.6) No especial significance need attach to the listing of these orders together except that none of them appear in the Paradise classification as revealed herein. These are the unclassified few; you have yet to learn of the unrevealed many.

    ارواح وجود دارند: وجودهای روحی، حضورهای روحی، ارواح شخصی، ارواح پیش شخصی، ارواح فوق شخصی، موجودات روحی، شخصیتهای روحی — اما نه زبان انسانی و نه خرد انسانی مکفی نیستند. با این وجود ما می‌توانیم بیان کنیم که هیچ شخصیت حاوی ”ذهن خالص“ وجود ندارد؛ هیچ وجودی از شخصیت برخوردار نیست مگر این که از طریق خداوند که روح است از این عطیه برخوردار گشته باشد. هر وجود ذهنی که با انرژی روحی یا فیزیکی مربوط نباشد یک شخصیت نیست. اما به همان صورت که شخصیتهای روحیِ حاوی ذهن وجود دارند، شخصیتهای ذهنی وجود دارند که از روح برخوردار هستند. مجستان و همیاران او نمونه‌های نسبتاً خوبی از موجوداتی هستند که تحت استیلای ذهن قرار دارند، اما نمونه‌های بهتری از این نوع شخصیت وجود دارند که برای شما ناشناخته‌اند. حتی رسته‌های کامل آشکار نشده‌ای از این شخصیتهای ذهنی وجود دارند، اما آنها همیشه با روح مربوط هستند. برخی مخلوقات آشکار نشدۀ دیگری وجود دارند که می‌توانند شخصیتهای انرژی ذهنی و فیزیکی نام گیرند. این نوع موجود نسبت به گرانش روحی واکنشمند نیست، اما با این وجود یک شخصیت حقیقی است، و در قلمرو مدار پدر است.

30:1.113 (334.7) There are spirits: spirit entities, spirit presences, personal spirits, prepersonal spirits, superpersonal spirits, spirit existences, spirit personalities — but neither mortal language nor mortal intellect are adequate. We may however state that there are no personalities of “pure mind”; no entity has personality unless he is endowed with it by God who is spirit. Any mind entity that is not associated with either spiritual or physical energy is not a personality. But in the same sense that there are spirit personalities who have mind there are mind personalities who have spirit. Majeston and his associates are fairly good illustrations of mind-dominated beings, but there are better illustrations of this type of personality unknown to you. There are even whole unrevealed orders of such mind personalities, but they are always spirit associated. Certain other unrevealed creatures are what might be termed mindal- and physical-energy personalities. This type of being is nonresponsive to spirit gravity but is nonetheless a true personality — is within the Father’s circuit.

    این مقالات داستان مخلوقات زنده، آفرینندگان، منجر شدگان، و باز سوا از آن موجودات وجودگرا را که در انبوه جهانهای زمان و در جهان مرکزیِ ابدیت زندگی و پرستش و خدمت می‌کنند تماماً توصیف نمی‌کند، و حتی نمی‌تواند شروع به تکمیل توصیف آنها کند. شما انسانها شخص هستید؛ از این رو ما می‌توانیم موجوداتی را که شخصیت یافته‌اند توصیف کنیم، اما یک موجود ابسونایتی شده چگونه می‌تواند به شما توضیح داده شود؟

30:1.114 (334.8) These papers do not — cannot — even begin to exhaust the story of the living creatures, creators, eventuators, and still-otherwise-existent beings who live and worship and serve in the swarming universes of time and in the central universe of eternity. You mortals are persons; hence we can describe beings who are personalized, but how could an absonitized being ever be explained to you?

2- ثبت شخصیت در یوورسا

2. The Uversa Personality Register

    خانوادۀ الهی موجودات زنده در هفت بخش بزرگ در یوورسا ثبت شده است:

30:2.1 (334.9) The divine family of living beings is registered on Uversa in seven grand divisions:

    1- الوهیتهای بهشت.

30:2.2 (334.10) 1. The Paradise Deities.

    2- ارواح متعالی.

30:2.3 (334.11) 2. The Supreme Spirits.

    3- موجودات تثلیث منشأ.

30:2.4 (334.12) 3. The Trinity-origin Beings.

    4- پسران خداوند.

30:2.5 (334.13) 4. The Sons of God.

    5- شخصیتهای روح بیکران.

30:2.6 (334.14) 5. Personalities of the Infinite Spirit.

    6- مدیران نیروی جهان.

30:2.7 (334.15) 6. The Universe Power Directors.

    7- سپاه شهروندان دائم.

30:2.8 (334.16) 7. The Corps of Permanent Citizenship.

    این گروه از مخلوقات دارای اراده به طبقات بیشمار و بخشهای فرعی تقسیم شده‌اند. با این وجود ارائۀ این طبقه‌بندی از شخصیتهای جهان بزرگ عمدتاً به آن رسته‌هایی از موجودات هوشمند می‌پردازد که در این نوشته‌ها آشکار شده‌اند، و بیشتر آنها در تجربۀ فرازگرایانۀ انسانهای زمان در صعود تدریجی‌شان به بهشت مورد مواجهه واقع خواهند شد. فهرستهای زیر رسته‌های عظیم موجودات جهان را که سوا از طرح صعود انسانی کارشان را پیش می‌برند ذکر نمی‌کنند.

30:2.9 (334.17) These groups of will creatures are divided into numerous classes and minor subdivisions. The presentation of this classification of the personalities of the grand universe is however chiefly concerned in setting forth those orders of intelligent beings who have been revealed in these narratives, most of whom will be encountered in the ascendant experience of the mortals of time on their progressive climb to Paradise. The following listings make no mention of vast orders of universe beings who carry forward their work apart from the mortal ascension scheme.

    I- الوهیتهای بهشت.

30:2.10 (335.1) I. THE PARADISE DEITIES.

    1- پدر جهانی.

30:2.11 (335.2) 1. The Universal Father.

    2- پسر جاودان.

30:2.12 (335.3) 2. The Eternal Son.

    3- روح بیکران.

30:2.13 (335.4) 3. The Infinite Spirit.

    II- ارواح متعالی.

30:2.14 (335.5) II. THE SUPREME SPIRITS.

    1- هفت روح استاد.

30:2.15 (335.6) 1. The Seven Master Spirits.

    2- هفت مدیر عالی اجرایی.

30:2.16 (335.7) 2. The Seven Supreme Executives.

    3- هفت گروه ارواح بازتابگر.

30:2.17 (335.8) 3. The Seven Groups of Reflective Spirits.

    4- مددکاران بازتابگر تصویر.

30:2.18 (335.9) 4. The Reflective Image Aids.

    5- هفت روح مدارها.

30:2.19 (335.10) 5. The Seven Spirits of the Circuits.

    6- ارواح آفرینشگر جهان محلی.

30:2.20 (335.11) 6. Local Universe Creative Spirits.

    7- ارواح یاور ذهن.

30:2.21 (335.12) 7. Adjutant Mind-Spirits.

    III- موجودات تثلیث منشأ.

30:2.22 (335.13) III. THE TRINITY-ORIGIN BEINGS.

    1- اسرار سه‌گانۀ تعالیت.

30:2.23 (335.14) 1. Trinitized Secrets of Supremacy.

    2- جاودانه‌های ایامها.

30:2.24 (335.15) 2. Eternals of Days.

    3- قدمای ایامها.

30:2.25 (335.16) 3. Ancients of Days.

    4- کمالهای ایامها.

30:2.26 (335.17) 4. Perfections of Days.

    5- جدیدهای ایامها.

30:2.27 (335.18) 5. Recents of Days.

    6- اتحادهای ایامها.

30:2.28 (335.19) 6. Unions of Days.

    7- مؤمنان ایامها.

30:2.29 (335.20) 7. Faithfuls of Days.

    8- پسران آموزگار تثلیث.

30:2.30 (335.21) 8. Trinity Teacher Sons.

    9- کامل کنندگان خرد.

30:2.31 (335.22) 9. Perfectors of Wisdom.

    10- مشاوران الهی.

30:2.32 (335.23) 10. Divine Counselors.

    11- بازرسان جهانی.

30:2.33 (335.24) 11. Universal Censors.

    12- ارواح الهام یافتۀ تثلیث.

30:2.34 (335.25) 12. Inspired Trinity Spirits.

    13- بومیان هاونا.

30:2.35 (335.26) 13. Havona Natives.

    14- شهروندان هاونا.

30:2.36 (335.27) 14. Paradise Citizens.

    IV- پسران خداوند.

30:2.37 (335.28) IV. THE SONS OF GOD.

    A- پسران فرود یابنده.

30:2.38 (335.29) A. Descending Sons.

    1- پسران آفریننده — میکائیلها.

30:2.39 (335.30) 1. Creator Sons — Michaels.

    2- پسران مجیستریال — آونالها.

30:2.40 (335.31) 2. Magisterial Sons — Avonals.

    3- پسران آموزگار تثلیث — دِینالها.

30:2.41 (335.32) 3. Trinity Teacher Sons — Daynals.

    4- پسران ملک صادق.

30:2.42 (335.33) 4. Melchizedek Sons.

    5- پسران وُراندادِک.

30:2.43 (335.34) 5. Vorondadek Sons.

    6- پسران لانوناندک.

30:2.44 (335.35) 6. Lanonandek Sons.

    7- پسران حامل حیات.

30:2.45 (335.36) 7. Life Carrier Sons.

    B- پسران فراز یابنده.

30:2.46 (335.37) B. Ascending Sons.

    1- انسانهای با پدر پیوند یافته.

30:2.47 (335.38) 1. Father-fused Mortals.

    2- انسانهای با پسر پیوند یافته.

30:2.48 (335.39) 2. Son-fused Mortals.

    3- انسانهای با روح پیوند یافته.

30:2.49 (335.40) 3. Spirit-fused Mortals.

    4- سرافیمهای تکاملی.

30:2.50 (335.41) 4. Evolutionary Seraphim.

    5- پسران فراز یابندۀ ماتریال.

30:2.51 (335.42) 5. Ascending Material Sons.

    6- بینابینیهای انتقال یافته به دنیای دیگر.

30:2.52 (335.43) 6. Translated Midwayers.

    7- تنظیم کنندگان شخصیت یافته.

30:2.53 (335.44) 7. Personalized Adjusters.

    C- پسران تثلیث یافته.

30:2.54 (336.1) C. Trinitized Sons.

    1- پیام‌آوران توانمند.

30:2.55 (336.2) 1. Mighty Messengers.

    2- آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند.

30:2.56 (336.3) 2. Those High in Authority.

    3- آنهایی که بدون نام و شماره هستند.

30:2.57 (336.4) 3. Those without Name and Number.

    4- سرپرستان تثلیث یافته.

30:2.58 (336.5) 4. Trinitized Custodians.

    5- سفیران تثلیث یافته.

30:2.59 (336.6) 5. Trinitized Ambassadors.

    6- نگاهبانان آسمانی.

30:2.60 (336.7) 6. Celestial Guardians.

    7- یاوران والای پسر.

30:2.61 (336.8) 7. High Son Assistants.

    8- پسران فراز یابندۀ تثلیث یافته.

30:2.62 (336.9) 8. Ascender-trinitized Sons.

    9- پسران تثلیث یافتۀ بهشت – هاونا.

30:2.63 (336.10) 9. Paradise-Havona-trinitized Sons.

    10- پسران تثلیث یافتۀ سرنوشت.

30:2.64 (336.11) 10. Trinitized Sons of Destiny.

    V- شخصیتهای روح بیکران.

30:2.65 (336.12) V. PERSONALITIES OF THE INFINITE SPIRIT.

    A- شخصیتهای بالاتر روح بیکران.

30:2.66 (336.13) A. Higher Personalities of the Infinite Spirit.

    1- پیام‌آوران منفرد.

30:2.67 (336.14) 1. Solitary Messengers.

    2- سرپرستان مدار جهان.

30:2.68 (336.15) 2. Universe Circuit Supervisors.

    3- مدیران سرشماری.

30:2.69 (336.16) 3. Census Directors.

    4- مددکاران شخصی روح بیکران.

30:2.70 (336.17) 4. Personal Aids of the Infinite Spirit.

    5- بازرسان دستیار.

30:2.71 (336.18) 5. Associate Inspectors.

    6- نگاهبانان مباشر.

30:2.72 (336.19) 6. Assigned Sentinels.

    7- راهنمایان فارغ‌التحصیلی.

30:2.73 (336.20) 7. Graduate Guides.

    B- سپاهیان پیام‌آور فضا.

30:2.74 (336.21) B. The Messenger Hosts of Space.

    1- سرویتالهای هاونا.

30:2.75 (336.22) 1. Havona Servitals.

    2- آشتی دهندگان جهانی.

30:2.76 (336.23) 2. Universal Conciliators.

    3- مشاوران تکنیکی.

30:2.77 (336.24) 3. Technical Advisers.

    4- نگاهدارندگان نگارشات در بهشت.

30:2.78 (336.25) 4. Custodians of Records on Paradise.

    5- نگارشگران آسمانی.

30:2.79 (336.26) 5. Celestial Recorders.

    6- یاران مورانشیا.

30:2.80 (336.27) 6. Morontia Companions.

    7- یاران بهشت.

30:2.81 (336.28) 7. Paradise Companions.

    C- ارواح خادم.

30:2.82 (336.29) C. The Ministering Spirits.

    1- سوپرنافیمها.

30:2.83 (336.30) 1. Supernaphim.

    2- سکنافیمها.

30:2.84 (336.31) 2. Seconaphim.

    3- ترشیافیمها.

30:2.85 (336.32) 3. Tertiaphim.

    4- آمنیافیمها.

30:2.86 (336.33) 4. Omniaphim.

    5- سرافیمها.

30:2.87 (336.34) 5. Seraphim.

    6- کروبیان و سنوبیان.

30:2.88 (336.35) 6. Cherubim and Sanobim.

    7- بینابینیها.

30:2.89 (336.36) 7. Midwayers.

    VI- مدیران نیروی جهان.

30:2.90 (336.37) VI. THE UNIVERSE POWER DIRECTORS.

    A- هفت مدیر عالی نیرو.

30:2.91 (336.38) A. The Seven Supreme Power Directors.

    B- مراکز عالی نیرو.

30:2.92 (336.39) B. Supreme Power Centers.

    1- سرپرستان عالی مرکز.

30:2.93 (336.40) 1. Supreme Center Supervisors.

    2- مراکز هاونا.

30:2.94 (336.41) 2. Havona Centers.

    3- مراکز ابرجهان.

30:2.95 (336.42) 3. Superuniverse Centers.

    4- مراکز جهان محلی.

30:2.96 (336.43) 4. Local Universe Centers.

    5- مراکز کوکبه.

30:2.97 (336.44) 5. Constellation Centers.

    6- مراکز سیستم.

30:2.98 (336.45) 6. System Centers.

    7- مراکز طبقه‌بندی نشده.

30:2.99 (336.46) 7. Unclassified Centers.

    C- کنترلگران استاد فیزیکی.

30:2.100 (337.1) C. Master Physical Controllers.

    1- مدیران دستیار نیرو.

30:2.101 (337.2) 1. Associate Power Directors.

    2- کنترلگران مکانیکی.

30:2.102 (337.3) 2. Mechanical Controllers.

    3- تبدیلگران انرژی.

30:2.103 (337.4) 3. Energy Transformers.

    4- فرستندگان انرژی.

30:2.104 (337.5) 4. Energy Transmitters.

    5- پیوند دهندگان اولیه.

30:2.105 (337.6) 5. Primary Associators.

    6- تفکیک کنندگان ثانویه.

30:2.106 (337.7) 6. Secondary Dissociators.

    7- فراندالانکها و کرونولدکها.

30:2.107 (337.8) 7. Frandalanks and Chronoldeks.

    D- سرپرستان نیروی مورانشیا.

30:2.108 (337.9) D. Morontia Power Supervisors.

    1- تنظیم کنندگان مدار.

30:2.109 (337.10) 1. Circuit Regulators.

    2- هماهنگ کنندگان سیستم.

30:2.110 (337.11) 2. System Co-ordinators.

    3- سرپرستان سیاره‌ای.

30:2.111 (337.12) 3. Planetary Custodians.

    4- کنترلگران جمعی.

30:2.112 (337.13) 4. Combined Controllers.

    5- ثبات دهندگان رابط.

30:2.113 (337.14) 5. Liaison Stabilizers.

    6- دسته‌بندی کنندگان انتخابی.

30:2.114 (337.15) 6. Selective Assorters.

    7- ثبت کنندگان دستیار.

30:2.115 (337.16) 7. Associate Registrars.

    VII- سپاه شهروندی دائم.

30:2.116 (337.17) VII. THE CORPS OF PERMANENT CITIZENSHIP.

    1- بینابینیهای سیاره‌ای.

30:2.117 (337.18) 1. The Planetary Midwayers.

    2- پسران رستۀ آدم در سیستمها.

30:2.118 (337.19) 2. The Adamic Sons of the Systems.

    3- یونیویتیشیاهای کوکبه.

30:2.119 (337.20) 3. The Constellation Univitatia.

    4- سوسیشیاهای جهان محلی.

30:2.120 (337.21) 4. The Local Universe Susatia.

    5- انسانهای با روح پیوند یافتۀ جهانهای محلی.

30:2.121 (337.22) 5. Spirit-fused Mortals of the Local Universes.

    6- اَبندانتِرهای ابرجهان.

30:2.122 (337.23) 6. The Superuniverse Abandonters.

    7- انسانهای با پسر پیوند یافتۀ ابرجهانها.

30:2.123 (337.24) 7. Son-fused Mortals of the Superuniverses.

    8- بومیان هاونا.

30:2.124 (337.25) 8. The Havona Natives.

    9- بومیان کرات بهشتی روح.

30:2.125 (337.26) 9. Natives of the Paradise Spheres of the Spirit.

    10- بومیان کرات بهشتی پدر.

30:2.126 (337.27) 10. Natives of the Father’s Paradise Spheres.

    11- شهروندان آفریده شدۀ بهشت.

30:2.127 (337.28) 11. The Created Citizens of Paradise.

    12- شهروندان انسانیِ با تنظیم کننده پیوند یافتۀ بهشت.

30:2.128 (337.29) 12. Adjuster-fused Mortal Citizens of Paradise.

    این طبقه‌بندیِ کاریِ شخصیتهای جهانها است که در کرۀ ستاد مرکزی یوورسا ثبت شده‌اند.

30:2.129 (337.30) This is the working classification of the personalities of the universes as they are of record on the headquarters world of Uversa.

    گروههای ترکیبی شخصیتها. در یوورسا اسناد گروههای بیشمار دیگری از موجودات هوشمند وجود دارد، موجوداتی که همچنین از نزدیک به سازمان و دولت جهان بزرگ مربوط هستند. در میان این رسته‌ها سه گروه از شخصیتهای ترکیبی زیرین وجود دارند:

30:2.130 (337.31) COMPOSITE PERSONALITY GROUPS. There are on Uversa the records of numerous additional groups of intelligent beings, beings that are also closely related to the organization and administration of the grand universe. Among such orders are the following three composite personality groups:

    A- سپاه بهشتی نهایت.

30:2.131 (337.32) A. The Paradise Corps of the Finality.

    1- سپاه پایان دهندگان انسانی.

30:2.132 (337.33) 1. The Corps of Mortal Finaliters.

    2- سپاه پایان دهندگان بهشت.

30:2.133 (337.34) 2. The Corps of Paradise Finaliters.

    3- سپاه پایان دهندگان تثلیث یافته.

30:2.134 (337.35) 3. The Corps of Trinitized Finaliters.

    4- سپاه پایان دهندگان مشترک تثلیث یافته.

30:2.135 (337.36) 4. The Corps of Conjoint Trinitized Finaliters.

    5- سپاه پایان دهندگان هاونا.

30:2.136 (337.37) 5. The Corps of Havona Finaliters.

    6- سپاه پایان دهندگان متعالی.

30:2.137 (337.38) 6. The Corps of Transcendental Finaliters.

    7- سپاه پسران آشکار نشدۀ سرنوشت.

30:2.138 (337.39) 7. The Corps of Unrevealed Sons of Destiny.

    سپاه انسانی نهایت در مقالۀ بعد و آخر از این سری مورد اشاره قرار می‌گیرد.

30:2.139 (337.40) The Mortal Corps of the Finality is dealt with in the next and final paper of this series.

    B- مددکاران جهان.

30:2.140 (338.1) B. The Universe Aids.

    1- ستارگان تابان و بامداد.

30:2.141 (338.2) 1. Bright and Morning Stars.

    2- ستارگان تابناک عصر.

30:2.142 (338.3) 2. Brilliant Evening Stars.

    3- فرشتگان اعظم.

30:2.143 (338.4) 3. Archangels.

    4- دستیاران والامرتبه.

30:2.144 (338.5) 4. Most High Assistants.

    5- مأموران عالی رتبه.

30:2.145 (338.6) 5. High Commissioners.

    6- ناظران آسمانی.

30:2.146 (338.7) 6. Celestial Overseers.

    7- آموزگاران کرات قصر.

30:2.147 (338.8) 7. Mansion World Teachers.

    در کلیۀ کرات ستاد مرکزی جهانهای محلی و ابرجهانها هر دو، برای این موجودات که درگیر مأموریتهای مشخص برای پسران آفریننده، فرمانروایان جهان محلی، هستند تدارک دیده شده است. ما به این مددکاران جهان در یوورسا خوشامد می‌گوییم، اما هیچ اتوریته‌ای روی آنها نداریم. این فرستادگان تحت اتوریتۀ پسران آفریننده کارشان را به انجام می‌رسانند و مشاهدات خود را ادامه می‌دهند. فعالیتهای آنان در نوشتۀ مربوط به جهان محلی شما به طور کامل‌تر توصیف شده‌ است.

30:2.148 (338.9) On all headquarters worlds of both local and superuniverses, provision is made for these beings who are engaged in specific missions for the Creator Sons, the local universe rulers. We welcome these Universe Aids on Uversa, but we have no jurisdiction over them. Such emissaries prosecute their work and carry on their observations under authority of the Creator Sons. Their activities are more fully described in the narrative of your local universe.

    C- هفت استقرارگاه توجه ویژه.

30:2.149 (338.10) C. The Seven Courtesy Colonies.

    1- دانشجویان ستاره شناس.

30:2.150 (338.11) 1. Star Students.

    2- هنروران سماوی.

30:2.151 (338.12) 2. Celestial Artisans.

    3- مدیران بازگشت.

30:2.152 (338.13) 3. Reversion Directors.

    4- آموزشگران مدارس ضمیمه.

30:2.153 (338.14) 4. Extension-school Instructors.

    5- سپاه گوناگون ذخیره.

30:2.154 (338.15) 5. The Various Reserve Corps.

    6- دیدارگران دانشجو.

30:2.155 (338.16) 6. Student Visitors.

    7- رهنوردان فراز یابنده.

30:2.156 (338.17) 7. Ascending Pilgrims.

    این هفت گروه از موجودات که بدین گونه سازماندهی شده و مورد سرپرستی واقع شده‌اند در کلیۀ کرات ستاد مرکزی از سیستمهای محلی تا پایتختهای ابرجهانها یافت خواهند شد، به ویژه در دومی. پایتختهای هفت ابرجهان مکانهای دیدار برای تقریباً کلیۀ طبقات و رسته‌های موجودات هوشمند می‌باشند. به استثنای گروههای بیشمار بهشتی – هاونایی، در اینجا مخلوقات دارای ارادۀ هر فاز از وجود می‌توانند مشاهده شوند و مورد مطالعه قرار گیرند.

30:2.157 (338.18) These seven groups of beings will be found thus organized and governed on all headquarters worlds from the local systems up to the capitals of the superuniverses, particularly the latter. The capitals of the seven superuniverses are the meeting places for almost all classes and orders of intelligent beings. With the exception of numerous groups of Paradise-Havoners, here the will creatures of every phase of existence may be observed and studied.

3- کلنی‌های توجه ویژه

3. The Courtesy Colonies

    ساکنان هفت کلنی توجه ویژه ضمن این که در پیشبرد مأموریت‌هایشان و در اجرای تکالیف ویژه‌شان درگیرند، برای یک زمان طولانی‌تر یا کوتاه‌تر در کرات معماری شده اقامت می‌کنند. کار آنها را می‌توان به صورت زیر توصیف نمود:

30:3.1 (338.19) The seven courtesy colonies sojourn on the architectural spheres for a longer or shorter time while engaged in the furtherance of their missions and in the execution of their special assignments. Their work may be described as follows:

    1- دانشجویان ستاره‌شناس، ستاره‌شناسان آسمانی، برمی‌گزینند که در کراتی نظیر یوورسا کار کنند، زیرا چنین کرات ساخته شدۀ ویژه معمولاً برای مشاهدات و محاسباتشان مطلوب هستند. یوورسا برای کار این کلنی به گونه‌ای مطلوب واقع شده است، نه فقط به دلیل مکان مرکزی آن، بلکه همچنین به این دلیل که هیچ خورشید غول‌آسای زنده یا مرده‌ای در نزدیکی آن واقع نشده که بتواند جریانات انرژی را مختل سازد. این دانشجویان به هیچ وجه با امور ابرجهان به طور ارگانیک مربوط نیستند؛ آنها صرفاً میهمان هستند.

30:3.2 (338.20) 1. The Star Students, the celestial astronomers, choose to work on spheres like Uversa because such specially constructed worlds are unusually favorable for their observations and calculations. Uversa is favorably situated for the work of this colony, not only because of its central location, but also because there are no gigantic living or dead suns near at hand to disturb the energy currents. These students are not in any manner organically connected with the affairs of the superuniverse; they are merely guests.

    کلنی نجومی یوورسا شامل افرادی از بسیاری قلمروهای نزدیک، از جهان مرکزی، و حتی از نُرلاشیادِک می‌باشد. هر موجودی در هر کره در هر سیستم از هر جهان می‌تواند یک دانشجوی ستاره‌شناسی شود، و ممکن است آرزوی پیوستن به سپاهی از ستاره‌شناسان آسمانی را داشته باشد. تنها شرطها اینها هستند: زندگی مداوم و دانش مکفی از کرات فضا، به ویژه قوانین فیزیکی آنها پیرامون تکامل و کنترل. دانشجویان ستاره‌شناس الزام ندارند که برای ابد در این سپاه خدمت کنند، اما هیچکس که به این گروه پذیرفته شود نمی‌تواند کمتر از یک هزار سال به وقت یوورسا کناره‌گیری کند.

30:3.3 (338.21) The astronomical colony of Uversa contains individuals from many near-by realms, from the central universe, and even from Norlatiadek. Any being on any world in any system of any universe may become a star student, may aspire to join some corps of celestial astronomers. The only requisites are: continuing life and sufficient knowledge of the worlds of space, especially their physical laws of evolution and control. Star students are not required to serve eternally in this corps, but no one admitted to this group may withdraw under one millennium of Uversa time.

    تعداد نفرات کلنی ستاره بینان یوورسا اکنون بیش از یک میلیون است. این ستاره شناسان می‌آیند و می‌روند، گر چه برخی برای ادوار نسبتاً طولانی باقی می‌مانند. آنها با کمک انبوهی از ابزار مکانیکی و دستگاههای فیزیکی کار خود را انجام می‌دهند؛ آنها همچنین توسط پیام‌آوران منفرد و سایر اکتشاف کنندگان روحی به اندازۀ زیاد یاری می‌شوند. این ستاره شناسان آسمانی در کارشان در زمینۀ مطالعۀ ستارگان و بررسی فضا از تبدیلگران و فرستندگان زندۀ انرژی و نیز شخصیتهای بازتابگر دائماً استفاده می‌کنند. آنها کلیۀ اشکال و فازهای مادۀ فضایی و تجلیهای انرژی را مطالعه می‌کنند، و آنها درست همانقدر به کارکرد نیرو علاقمند هستند که به پدیده‌های ستاره‌ای می‌باشند. هیچ چیز در تمامی فضا از نگاه موشکافانۀ آنها نمی‌گریزد.

30:3.4 (339.1) The star-observer colony of Uversa now numbers over one million. These astronomers come and go, though some remain for comparatively long periods. They carry on their work with the aid of a multitude of mechanical instruments and physical appliances; they are also greatly assisted by the Solitary Messengers and other spirit explorers. These celestial astronomers make constant use of the living energy transformers and transmitters, as well as of the reflective personalities, in their work of star study and space survey. They study all forms and phases of space material and energy manifestations, and they are just as much interested in force function as in stellar phenomena; nothing in all space escapes their scrutiny.

    کلنیهای مشابه ستاره شناسان در کرات ناحیه‌ایِ ستاد مرکزی ابرجهان و نیز در پایتختهای معماری شدۀ جهانهای محلی و بخشهای فرعی اداری آنها یافت می‌شوند. به جز در بهشت، دانش ذاتی نیست؛ فهم جهان فیزیکی عمدتاً به مشاهده و پژوهش وابسته است.

30:3.5 (339.2) Similar astronomer colonies are to be found on the sector headquarters worlds of the superuniverse as well as on the architectural capitals of the local universes and their administrative subdivisions. Except on Paradise, knowledge is not inherent; understanding of the physical universe is largely dependent on observation and research.

    2- هنروران سماوی در سرتاسر هفت ابرجهان خدمت می‌کنند. انسانهای فراز یابنده در دوران زندگانی مورانشیای جهان محلی تماس اولیۀ خود را با این گروهها برقرار می‌کنند، و در ارتباط با اینها این هنروران به طور کامل‌تری مورد بحث قرار خواهند گرفت.

30:3.6 (339.3) 2. The Celestial Artisans serve throughout the seven superuniverses. Ascending mortals have their initial contact with these groups in the morontia career of the local universe in connection with which these artisans will be more fully discussed.

    3- مدیران بازگشت ترویج کنندگان استراحت و مزاح هستند — بازگشت به خاطرات گذشته. آنها در کارکرد عملی طرح فرازگرایانۀ پیشرفت انسانی، به ویژه در طول فازهای پیشین‌تر دوران گذار مورانشیا و تجربۀ روحی حاوی خدمت بزرگی هستند. داستان آنها به روایت دوران زندگانی انسانی در جهان محلی تعلق دارد.

30:3.7 (339.4) 3. The Reversion Directors are the promoters of relaxation and humor — reversion to past memories. They are of great service in the practical operation of the ascending scheme of mortal progression, especially during the earlier phases of morontia transition and spirit experience. Their story belongs to the narrative of the mortal career in the local universe.

    4- آموزشگران مدرسۀ ضمیمه. کرۀ بالاتر مسکونی بعدیِ متعلق به دوران زندگانی فرازگرایانه همیشه سپاهی توانمند از آموزگاران را در کره‌ای که دقیقاً در زیر آن واقع شده حفظ می‌کند، نوعی مدرسۀ آماده سازی برای ساکنان در حال پیشرفت آن کره. این یک فاز از طرح فرازگرایانه برای پیش بردن رهنوردان زمان است. این مدارس، روشهای آموزشی و آزمونهای آنها، به کلی متفاوت از هر چیزی است که شما در یورنشیا به انجام آن دست می‌زنید.

30:3.8 (339.5) 4. Extension-School Instructors. The next higher residential world of the ascendant career always maintains a strong corps of teachers on the world just below, a sort of preparatory school for the progressing residents of that sphere; this is a phase of the ascendant scheme for advancing the pilgrims of time. These schools, their methods of instruction and examinations, are wholly unlike anything which you essay to conduct on Urantia.

    تمامی طرح فرازگرایانۀ پیشرفت انسانی از طریق عملِ دادنِ حقیقت و تجربۀ جدید به موجودات دیگر درست به دنبال کسب آنها تعیین ویژگی می‌شود. شما از طریق خدمت کردن به عنوان آموزگار به آن شاگردانی که در مقیاس پیشرفت درست در پشت سر شما قرار دارند راه خود را با آموزش طولانیِ نیل به بهشت می‌گشایید.

30:3.9 (339.6) The entire ascendant plan of mortal progression is characterized by the practice of giving out to other beings new truth and experience just as soon as acquired. You work your way through the long school of Paradise attainment by serving as teachers to those pupils just behind you in the scale of progression.

    5- سپاه گوناگون ذخیره. ذخایر گسترده از موجوداتی که تحت سرپرستی بلافصل ما قرار ندارند به عنوان کلنی سپاه ذخیره در یوورسا بسیج می‌شوند. هفتاد بخش اصلی از این کلنی در یوورسا وجود دارد، و این یک آموزش آزاد است که اجازه داده شود زمانی با این شخصیتهای خارق‌العاده گذرانده شود. ذخایر مشابه کلی در سلوینگتون و سایر پایتختهای جهان حفظ می‌شوند. آنها به دنبال درخواست مدیران مربوطۀ گروه خود به خدمت فعال اعزام می‌شوند.

30:3.10 (339.7) 5. The Various Reserve Corps. Vast reserves of beings not under our immediate supervision are mobilized on Uversa as the reserve-corps colony. There are seventy primary divisions of this colony on Uversa, and it is a liberal education to be permitted to spend a season with these extraordinary personalities. Similar general reserves are maintained on Salvington and other universe capitals; they are dispatched on active service on the requisition of their respective group directors.

    6- دیدارگران دانشجو. یک جریان دائم از دیدارگران آسمانی از تمامی جهان به کرات گوناگون ستاد مرکزی سرازیر می‌شود. این انواع گوناگون موجودات به صورت افراد و طبقات و به عنوان دیدارگران، شاگردان مبادله‌ای، و یاوران دانشجو دور ما ازدحام می‌کنند. در یوورسا، در حال حاضر بیش از یک میلیارد شخص در این کلنی توجه ویژه وجود دارد. برخی از این دیدارگران ممکن است برای یک روز اقامت کنند، دیگران ممکن است برای یک سال باقی بمانند، و این تماماً به طبیعت مأموریت آنها بستگی دارد. این کلنی تقریباً هر طبقه از موجودات جهان به جز شخصیتهای آفریننده و انسانهای مورانشیا را شامل می‌شود.

30:3.11 (339.8) 6. The Student Visitors. From all the universe a constant stream of celestial visitors pours through the various headquarters worlds. As individuals and as classes these various types of beings flock in upon us as observers, exchange pupils, and student helpers. On Uversa, at present, there are over one billion persons in this courtesy colony. Some of these visitors may tarry a day, others may remain a year, all dependent on the nature of their mission. This colony contains almost every class of universe beings except Creator personalities and morontia mortals.

    انسانهای مورانشیا فقط در محدودۀ جهان محلی منشأ‌شان دانشجویان دیدارگر هستند. آنها فقط بعد از این که به وضعیت روحی دست یافتند می‌توانند در یک ظرفیت ابرجهانی دیدار کنند. نیمۀ کاملی از دیدارهایی که از کلنی ما صورت می‌گیرد شامل ”توقفهای بین راه“ است که در مسیر رفتن به جاهای دیگر درنگ می‌شود تا از پایتخت اروانتان دیدار شود. این شخصیتها ممکن است در حال اجرای یک مأموریت جهانی باشند، یا ممکن است در حال لذت بردن از دوره‌ای از فراغت — رهایی از مأموریت — باشند. امتیازِ سفر درون جهانی و مشاهده، بخشی از دوران زندگانی کلیۀ موجودات فراز یابنده است. در طول صعود طولانی و پررویداد به بهشت از میان جهانهای محلی، ابرجهانها، و جهان مرکزی، اشتیاق بشری برای سفر و مشاهدۀ مردمان و کرات جدید به طور کامل ارضا خواهد شد.

30:3.12 (340.1) Morontia mortals are student visitors only within the confines of the local universe of their origin. They may visit in a superuniverse capacity only after they have attained spirit status. Fully one half of our visitor colony consists of “stopovers,” beings en route elsewhere who pause to visit the Orvonton capital. These personalities may be executing a universe assignment, or they may be enjoying a period of leisure — freedom from assignment. The privilege of intrauniverse travel and observation is a part of the career of all ascending beings. The human desire to travel and observe new peoples and worlds will be fully gratified during the long and eventful climb to Paradise through the local, super-, and central universes.

    7- رهنوردان فراز یابنده. به تدریج که رهنوردان فراز یابنده به خدمات گوناگون در رابطه با پیشرفت بهشتی‌شان گمارده می‌شوند، به صورت یک کلنی توجه ویژه در کرات گوناگون ستاد مرکزی سکنی داده می‌شوند. این گروهها در حالی که در اینجا و آنجا در سرتاسر یک ابرجهان عمل می‌کنند، عمدتاً خود – حاکم هستند. آنها یک کلنی پیوسته تغییر یابنده هستند که تمامی رسته‌های انسانهای تکاملی و همیاران فراز یابندۀ آنها را شامل می‌شوند.

30:3.13 (340.2) 7. The Ascending Pilgrims. As the ascending pilgrims are assigned to various services in connection with their Paradise progression, they are domiciled as a courtesy colony on the various headquarters spheres. While functioning here and there throughout a superuniverse, such groups are largely self-governing. They are an ever-shifting colony embracing all orders of evolutionary mortals and their ascending associates.

4- انسانهای فراز یابنده

4. The Ascending Mortals

    در حالی که بقا یافتگان انسانی زمان و فضا رهنوردان فراز یابنده نام یافته‌اند، هنگامی که برای فراز تدریجی به بهشت اعتبار می‌یابند، این مخلوقات تکاملی چنان مکان مهمی را در این روایات اشغال می‌کنند که ما در اینجا مایلیم خلاصه‌ای از هفت مرحلۀ زیرین از دوران زندگانی فرازگرایانۀ جهان را ارائه دهیم:

30:4.1 (340.3) While the mortal survivors of time and space are denominated ascending pilgrims when accredited for the progressive ascent to Paradise, these evolutionary creatures occupy such an important place in these narratives that we here desire to present a synopsis of the following seven stages of the ascending universe career:

    1- انسانهای سیاره‌ای.

30:4.2 (340.4) 1. Planetary Mortals.

    2- بقا یافتگان خفته.

30:4.3 (340.5) 2. Sleeping Survivors.

    3- دانشجویان کرات قصر.

30:4.4 (340.6) 3. Mansion World Students.

    4- پیشگامان مورانشیا

30:4.5 (340.7) 4. Morontia Progressors.

    5- سرپرستان ابرجهان.

30:4.6 (340.8) 5. Superuniverse Wards.

    6- رهنوردان هاونا.

30:4.7 (340.9) 6. Havona Pilgrims.

    7- تازه واردهای بهشت.

30:4.8 (340.10) 7. Paradise Arrivals.

    نوشتۀ زیرین دوران زندگانی جهانی یک انسانِ با تنظیم کننده سکنی یافته را ارائه می‌دارد. انسانهای با پسر و روح پیوند یافته در بخشهایی از این دوران زندگانی سهیم هستند، اما ما برگزیده‌ایم که این داستان را آنطور که به انسانهای با تنظیم کننده پیوند یافته مربوط است بیان کنیم، زیرا چنین سرنوشتی توسط کلیۀ نژادهای بشری یورنشیا می‌تواند مورد انتظار باشد.

30:4.9 (340.11) The following narrative presents the universe career of an Adjuster-indwelt mortal. The Son- and Spirit-fused mortals share portions of this career, but we have elected to tell this story as it pertains to the Adjuster-fused mortals, for such a destiny may be anticipated by all of the human races of Urantia.

    1- انسانهای سیاره‌ای. انسانها همگی موجودات تکاملی حیوان منشأ هستند که از پتانسیل فرازگرایانه برخوردارند. منشأ، طبیعت، و سرنوشت این گروهها و انواع گوناگون موجودات بشری کاملاً بی‌شباهت با مردمان یورنشیا نیست. نژادهای بشری هر کره همان خدمت روحانی فرزندان خداوند را دریافت می‌دارند و از حضور ارواح خادم زمان بهره‌مند می‌شوند. تمامی انواع فراز یابندگان بعد از مرگ طبیعی به صورت خانوادۀ واحد مورانشیایی در کرات قصر به معاشرت دوستانه با یکدیگر دست می‌زنند.

30:4.10 (340.12) 1. Planetary Mortals. Mortals are all animal-origin evolutionary beings of ascendant potential. In origin, nature, and destiny these various groups and types of human beings are not wholly unlike the Urantia peoples. The human races of each world receive the same ministry of the Sons of God and enjoy the presence of the ministering spirits of time. After natural death all types of ascenders fraternize as one morontia family on the mansion worlds.

    2- بقا یافتگان خفته. کلیۀ انسانهای برخوردار از وضعیت بقا، که تحت سرپرستی نگاهبانان شخصی سرنوشت هستند، از میان دروازه‌های مرگ طبیعی عبور می‌کنند، و در دورۀ سوم، در کرات قصر به صورت شخص ظاهر می‌شوند. آن موجودات اعتبار یافته‌ای که به هر دلیلی قادر نبوده‌اند به آن سطح از خبرگی در هوشمندی و عطیۀ معنویت دست یابند، که آنان را مشمول نگاهبانان شخصی می‌ساخت، نمی‌توانند بدین گونه فوراً و مستقیماً به کرات قصر بروند. این روانهای بقا یافته باید تا روز داوری در یک دوران جدید، یک قضاوت جدید الهی، آمدن یک پسر خداوند که فراخوانیهای عصر را صورت می‌دهد و آن قلمرو را مورد داوری قرار می‌دهد، در خواب ناهشیارانه باقی بمانند، و این عملکرد کلی در سرتاسر تمامی نبادان است. در رابطه با میکائیل مسیح گفته شد که هنگامی که او در پایان کارش در زمین به عالم بالا عروج یافت، ”شمار زیادی از اسیران را رها ساخت.“ و این اسیران، بقا یافتگان خفته از روزگاران آدم تا روزگار از مرگ برخاستن استاد در یورنشیا بودند.

30:4.11 (341.1) 2. Sleeping Survivors. All mortals of survival status, in the custody of personal guardians of destiny, pass through the portals of natural death and, on the third period, personalize on the mansion worlds. Those accredited beings who have, for any reason, been unable to attain that level of intelligence mastery and endowment of spirituality which would entitle them to personal guardians, cannot thus immediately and directly go to the mansion worlds. Such surviving souls must rest in unconscious sleep until the judgment day of a new epoch, a new dispensation, the coming of a Son of God to call the rolls of the age and adjudicate the realm, and this is the general practice throughout all Nebadon. It was said of Christ Michael that, when he ascended on high at the conclusion of his work on earth, “He led a great multitude of captives.” And these captives were the sleeping survivors from the days of Adam to the day of the Master’s resurrection on Urantia.

    گذشت زمان برای انسانهای خفته احساس نمی‌شود؛ آنها کاملاً ناهشیار هستند و نسبت به طول خواب خود بی‌خبر هستند. به محض از نو سوار شدن شخصیت در پایان یک عصر، آنهایی که پنج هزار سال در خواب بوده‌اند نسبت به آنهایی که پنج روز در خواب بوده‌اند هیچ واکنش متفاوتی نشان نمی‌دهند. سوا از این تأخیر زمانی این بقا یافتگان همانند آنهایی که از خواب مرگ طولانی‌تر یا کوتاه‌تر اجتناب می‌ورزند از میان نظام فرازگرایانه عبور می‌کنند.

30:4.12 (341.2) The passing of time is of no moment to sleeping mortals; they are wholly unconscious and oblivious to the length of their rest. On reassembly of personality at the end of an age, those who have slept five thousand years will react no differently than those who have rested five days. Aside from this time delay these survivors pass on through the ascension regime identically with those who avoid the longer or shorter sleep of death.

    این طبقاتِ داوریِ الهیِ رهنوردان دنیا برای فعالیتهای گروهی مورانشیا در کار جهانهای محلی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در بسیج این گروههای عظیم مزیت زیادی وجود دارد؛ آنها بدین نحو برای مدتهای طولانی از خدمت مؤثر در پیوند با هم نگاه داشته می‌شوند.

30:4.13 (341.3) These dispensational classes of world pilgrims are utilized for group morontia activities in the work of the local universes. There is a great advantage in the mobilization of such enormous groups; they are thus kept together for long periods of effective service.

    3- دانشجویان کرات قصر. کلیۀ انسانهای بقا یافته‌‌ای که در کرات قصر از نو بیدار می‌شوند به این طبقه تعلق دارند.

30:4.14 (341.4) 3. Mansion World Students. All surviving mortals who reawaken on the mansion worlds belong to this class.

    بدن فیزیکی جسم انسانی بخشی از مونتاژ مجدد بقا یافتۀ خفته نیست؛ بدن فیزیکی به خاک باز می‌گردد. سرافیمِ مأمور ضامن فراهم ساختن بدن جدید، شکل مورانشیا، به عنوان وسیلۀ جدید زندگی برای روان فناناپذیر و برای سکنی گزینیِ تنظیم کنندۀ بازگشته می‌شود. تنظیم کننده نگهدار نسخۀ روحی ذهن بقا یافتۀ خفته است. سرافیمِ مأمور نگاه دارندۀ هویت در حال بقا — روان فناناپذیر — تا جایی که تکامل یافته است می‌باشد. و هنگامی که این دو، تنظیم کننده و سرافیم، سپردۀ شخصیتی خود را از نو پیوند می‌دهند، فرد جدید در بر گیرندۀ رستاخیز شخصیت قدیمی، بقای هویت در حال تکامل مورانشیایی روان، می‌باشد. چنین ارتباط مجدد روان و تنظیم کننده کاملاً به گونه‌ای صحیح یک رستاخیز نامیده می‌شود، یک مونتاژ مجدد عوامل شخصیتی؛ اما حتی این امر پدیداری مجدد شخصیت در حال بقا را به طور کامل توضیح نمی‌دهد. اگر چه شما احتمالاً واقعیت چنین کارکرد غیرقابل توضیحی را هرگز نخواهید فهمید، و اگر طرح بقای انسانی را رد نکنید، حقیقت آن را روزگاری به گونه‌ای تجربی خواهید دانست.

30:4.15 (341.5) The physical body of mortal flesh is not a part of the reassembly of the sleeping survivor; the physical body has returned to dust. The seraphim of assignment sponsors the new body, the morontia form, as the new life vehicle for the immortal soul and for the indwelling of the returned Adjuster. The Adjuster is the custodian of the spirit transcript of the mind of the sleeping survivor. The assigned seraphim is the keeper of the surviving identity — the immortal soul — as far as it has evolved. And when these two, the Adjuster and the seraphim, reunite their personality trusts, the new individual constitutes the resurrection of the old personality, the survival of the evolving morontia identity of the soul. Such a reassociation of soul and Adjuster is quite properly called a resurrection, a reassembly of personality factors; but even this does not entirely explain the reappearance of the surviving personality. Though you will probably never understand the fact of such an inexplicable transaction, you will sometime experientially know the truth of it if you do not reject the plan of mortal survival.

    طرح نگهداری اولیۀ انسانی در هفت کرات آموزش تدریجی در اروانتان تقریباً عمومی است. در هر سیستم محلی که تقریباً دارای هزار سیارۀ مسکونی است هفت کرۀ قصر وجود دارد، که معمولاً اقمار یا ماههای فرعی پایتخت سیستم هستند. آنها برای اکثریت انسانهای فراز یابنده کرات پذیرش می‌باشند.

30:4.16 (341.6) The plan of initial mortal detention on seven worlds of progressive training is nearly universal in Orvonton. In each local system of approximately one thousand inhabited planets there are seven mansion worlds, usually satellites or subsatellites of the system capital. They are the receiving worlds for the majority of ascending mortals.

    گاهی اوقات کلیۀ کرات آموزشیِ اقامتگاهِ انسانی ”قصرهای“ جهان نامیده می‌شوند، و در رابطه با چنین کراتی بود که عیسی تلویحاً گفت: ”در منزل پدر من قصرهای بسیاری وجود دارد.“ از اینجا به بعد، در محدودۀ یک گروه مشخص از کرات همچون کرات قصر، تک تک فراز یابندگان از یک کره به کرۀ بعد و از یک فاز از حیات به فاز دیگر پیش می‌روند، اما آنها از یک مرحله از مطالعۀ جهان به مرحلۀ دیگر همیشه به صورت گروهی پیش می‌روند.

30:4.17 (341.7) Sometimes all training worlds of mortal residence are called universe “mansions,” and it was to such spheres that Jesus alluded when he said: “In my Father’s house are many mansions.” From here on, within a given group of spheres like the mansion worlds, ascenders will progress individually from one sphere to another and from one phase of life to another, but they will always advance from one stage of universe study to another in class formation.

    4- پیشگامان مورانشیا. انسانها از کرات قصر تا کرات سیستم، کوکبه، و جهان، به عنوان پیشگامان مورانشیا طبقه‌بندی می‌شوند؛ آنها در حال پیمودن کرات دوران گذار صعود انسانی هستند. به تدریج که انسانهای فراز یابنده از کرات پایین‌تر به کرات بالاتر مورانشیا صعود می‌کنند، در ارتباط با آموزگارانشان و در همراهی با برادران پیشرفته‌تر و ارشدشان در مأموریتهای بیشمار خدمت می‌کنند.

30:4.18 (342.1) 4. Morontia Progressors. From the mansion worlds on up through the spheres of the system, constellation, and the universe, mortals are classed as morontia progressors; they are traversing the transition spheres of mortal ascension. As the ascending mortals progress from the lower to the higher of the morontia worlds, they serve on countless assignments in association with their teachers and in company with their more advanced and senior brethren.

    پیشروی مورانشیا به پیشرفت مداوم عقلانی، روحی، و شکل شخصیتی مربوط می‌شود. بقا یافتگان هنوز موجودات سه سرشتی هستند. در سرتاسر تجربۀ مورانشیا آنها سرپرستان جهان محلی هستند. نظام ابرجهان کار نمی‌کند تا این که دوران زندگانی روحی آغاز شود.

30:4.19 (342.2) Morontia progression pertains to continuing advancement of intellect, spirit, and personality form. Survivors are still three-natured beings. Throughout the entire morontia experience they are wards of the local universe. The regime of the superuniverse does not function until the spirit career begins.

    انسانها درست پیش از آن که ستاد مرکزی جهان محلی را به مقصد کرات پذیرش ناحیه‌های فرعی ابرجهان ترک کنند هویت واقعی روحی کسب می‌کنند. عبور از مرحلۀ نهایی مورانشیا به اولین یا پایین‌ترین وضعیت روحی صرفاً یک گذار اندک است. ذهن، شخصیت، و کاراکتر از طریق چنین پیشرفتی تغییر نمی‌یابد؛ فقط شکل تحت تغییر و تبدیل قرار می‌گیرد. اما شکل روحی درست به اندازۀ بدن مورانشیا واقعی است، و به همان اندازه قابل تشخیص است.

30:4.20 (342.3) Mortals acquire real spirit identity just before they leave the local universe headquarters for the receiving worlds of the minor sectors of the superuniverse. Passing from the final morontia stage to the first or lowest spirit status is but a slight transition. The mind, personality, and character are unchanged by such an advance; only does the form undergo modification. But the spirit form is just as real as the morontia body, and it is equally discernible.

    انسانهای زمان پیش از عزیمت از جهانهای بومی محلی خویش به قصد رفتن به کرات پذیرش ابرجهان از پسر آفریننده و روح مادر جهان محلی تأیید روحی دریافت می‌کنند. از این نقطه به بعد، وضعیت انسان فراز یابنده برای همیشه تثبیت می‌شود. هرگز دانسته نشده که سرپرستان ابرجهانها دچار گمراهی شوند. سرافیمهای فراز یابنده در هنگام عزیمتشان از جهانهای محلی همچنین در مرتبت فرشتگان پیش می‌روند.

30:4.21 (342.4) Before departing from their native local universes for the superuniverse receiving worlds, the mortals of time are recipients of spirit confirmation from the Creator Son and the local universe Mother Spirit. From this point on, the status of the ascending mortal is forever settled. Superuniverse wards have never been known to go astray. Ascending seraphim are also advanced in angelic standing at the time of their departure from the local universes.

    5- سرپرستان ابرجهانها. کلیۀ فراز یابندگان که به کرات آموزشی ابرجهانها وارد می‌شوند سرپرستان قدمای ایامها می‌شوند؛ آنها حیات مورانشیایی جهان محلی را پیموده‌اند و اکنون ارواح اعتبار یافته هستند. آنها به عنوان ارواح جوان شروع به صعود از سیستم آموزشی و فرهنگی ابرجهان می‌کنند، که از کرات پذیرش ناحیۀ فرعی آنها امتداد می‌یابد، و با کرات مطالعاتی ده ناحیۀ اصلی و سپس کرات بالاتر فرهنگی ستاد مرکزی ابرجهان ادامه می‌یابد.

30:4.22 (342.5) 5. Superuniverse Wards. All ascenders arriving on the training worlds of the superuniverses become the wards of the Ancients of Days; they have traversed the morontia life of the local universe and are now accredited spirits. As young spirits they begin the ascension of the superuniverse system of training and culture, extending from the receiving spheres of their minor sector in through the study worlds of the ten major sectors and on to the higher cultural spheres of the superuniverse headquarters.

    سه رسته از ارواح دانشجو مطابق اقامت موقتشان در ناحیۀ فرعی، ناحیه‌های اصلی، و کرات ستاد مرکزی ابرجهانها که حاوی پیشرفت روحی هستند وجود دارد. همانطور که فراز یابندگان مورانشیا در کرات جهان محلی مطالعه و کار کردند، فراز یابندگان روحی نیز به کسب مهارت در کرات جدید ادامه می‌دهند، ضمن این که آنها در اهدای آنچه را که در چشمه‌های تجربی خرد به دیگران دریافت کرده‌اند تمرین می‌کنند. اما رفتن به مدرسه به عنوان یک موجود روحی در دوران زندگانی ابرجهانی بسیار متفاوت از هر چیزی است که به قلمروهای تخیلی ذهن مادی انسان پیوسته وارد شده است.

30:4.23 (342.6) There are three orders of student spirits in accordance with their sojourn upon the minor sector, major sectors, and the superuniverse headquarters worlds of spirit progression. As morontia ascenders studied and worked on the worlds of the local universe, so spirit ascenders continue to master new worlds while they practice at giving out to others that which they have imbibed at the experiential founts of wisdom. But going to school as a spirit being in the superuniverse career is very unlike anything that has ever entered the imaginative realms of the material mind of man.

    پیش از ترک ابرجهان به مقصد هاونا، این ارواح فراز یابنده همان درس کامل را در مدیریت ابرجهان دریافت می‌کنند که در طول تجربۀ مورانشیایی خود در سرپرستی جهان محلی دریافت کردند. پیش از آن که انسانهای روحی به هاونا برسند، مطالعۀ اصلی آنها، اما نه مشغلۀ منحصر به فردشان، استادی در مدیریت جهان محلی و ابرجهان است. دلیل تمامی این تجارب اکنون به طور کامل مشخص نیست، اما شک نیست که نظر به سرنوشت محتمل آیندۀ آنها به عنوان اعضای سپاه نهایت، چنین آموزشی خردمندانه و ضروری است.

30:4.24 (342.7) Before leaving the superuniverse for Havona, these ascending spirits receive the same thorough course in superuniverse management that they received during their morontia experience in local universe supervision. Before spirit mortals reach Havona, their chief study, but not exclusive occupation, is the mastery of local and superuniverse administration. The reason for all of this experience is not now fully apparent, but no doubt such training is wise and necessary in view of their possible future destiny as members of the Corps of the Finality.

    نظام ابرجهان برای تمامی انسانهای فراز یابنده یکسان نیست. آنها همان آموزش کلی را دریافت می‌دارند، اما گروهها و طبقات ویژه درسهای ویژۀ آموزشی را فرا می‌گیرند و درسهای مشخص کارآموزی را تجربه می‌کنند.

30:4.25 (342.8) The superuniverse regime is not the same for all ascending mortals. They receive the same general education, but special groups and classes are carried through special courses of instruction and are put through specific courses of training.

    6- رهنوردان هاونا. هنگامی که توسعۀ روحی کامل می‌شود، گر چه آکنده نیست، انسان در حال بقا برای سفر طولانی به هاونا، پناهگاه ارواح تکاملی، آماده می‌شود. شما در زمین یک مخلوق جسم و خون بودید؛ در جهان محلی شما یک موجود مورانشیایی بودید؛ در ابرجهان شما یک روح در حال تکامل بودید؛ با ورود شما به کرات پذیرش هاونا، آموزش معنوی شما به طور واقعی و به گونه‌ای جدی شروع می‌شود؛ پدیداری نهایی شما در بهشت به صورت یک روح کمال یافته خواهد بود.

30:4.26 (343.1) 6. Havona Pilgrims. When spirit development is complete, even though not replete, then the surviving mortal prepares for the long flight to Havona, the haven of evolutionary spirits. On earth you were a creature of flesh and blood; through the local universe you were a morontia being; through the superuniverse you were an evolving spirit; with your arrival on the receiving worlds of Havona your spiritual education begins in reality and in earnest; your eventual appearance on Paradise will be as a perfected spirit.

    سفر از ستاد مرکزی ابرجهان به کرات پذیرش هاونا همیشه در تنهایی صورت می‌گیرد. از حالا به بعد هیچ آموزش طبقه‌ای یا گروهی انجام نخواهد شد. کار شما در رابطه با آموزش تکنیکی و اداریِ کرات تکاملی زمان و فضا به پایان رسیده است. اکنون آموزش شخصی شما، آموزش فردی معنوی شما، آغاز می‌شود. سرشت آموزش از اول تا آخر، در تمامی هاونا، بدین شکل شخصی و سه‌گانه است: عقلانی، معنوی، و تجربی.

30:4.27 (343.2) The journey from the superuniverse headquarters to the Havona receiving spheres is always made alone. From now on no more class or group instruction will be administered. You are through with the technical and administrative training of the evolutionary worlds of time and space. Now begins your personal education, your individual spiritual training. From first to last, throughout all Havona, the instruction is personal and threefold in nature: intellectual, spiritual, and experiential.

    اولین عمل دوران زندگانی هاونایی شما این خواهد بود که برای سفر طولانی و امن خود سکنافیم انتقالتان را ارج نهاده و از او سپاسگزاری کنید. شما سپس به آن موجوداتی عرضه می‌شوید که ضامن فعالیتهای اولیۀ شما در هاونا خواهند شد. بعد شما می‌روید ورود خود را ثبت نمایید و پیام سپاسگزاری و تقدیر خود را برای اعزام به پسر آفرینندۀ جهان محلی خود، پدر جهان که دوران فرزندی‌تان را میسر ساخت، آماده سازید. این کار تشریفاتِ ورود به هاونا را خاتمه می‌دهد؛ در این هنگام به شما یک دورۀ طولانی از فراغت برای مشاهدۀ آزادانه داده می‌شود، و این فرصتی برای جستجوی دوستان، همیاران، و همکاران تجربۀ طولانی فرازتان را فراهم می‌سازد. شما همچنین می‌توانید با ایستگاههای خبری مشورت نمایید تا اطمینان حاصل نمایید که از هنگامی که یوورسا را ترک کرده‌اید کدامیک از رهنوردان همیارتان عازم هاونا شده‌اند.

30:4.28 (343.3) The first act of your Havona career will be to recognize and thank your transport seconaphim for the long and safe journey. Then you are presented to those beings who will sponsor your early Havona activities. Next you go to register your arrival and prepare your message of thanksgiving and adoration for dispatch to the Creator Son of your local universe, the universe Father who made possible your sonship career. This concludes the formalities of the Havona arrival; whereupon you are accorded a long period of leisure for free observation, and this affords opportunity for looking up your friends, fellows, and associates of the long ascension experience. You may also consult the broadcasts to ascertain who of your fellow pilgrims have departed for Havona since the time of your leaving Uversa.

    واقعیت ورود شما به کرات پذیرش هاونا به روال معمول به ستاد مرکزی جهان محلی شما اطلاع داده خواهد شد و شخصاً به اطلاع فرشتۀ سراف نگاهبان شما، هر جایی که آن سرافیم بر حسب تصادف ممکن است باشد، رسانده خواهد شد.

30:4.29 (343.4) The fact of your arrival on the receiving worlds of Havona will be duly transmitted to the headquarters of your local universe and personally conveyed to your seraphic guardian, wherever that seraphim may chance to be.

    انسانهای فراز یابنده در امور کرات تکاملی فضا به طور کامل آموزش یافته‌اند؛ اکنون آنها تماس طولانی و سودمندشان را با کرات آفریده شدۀ کمال آغاز می‌کنند. از طریق این تجربۀ ترکیبی، بی‌نظیر، و خارق‌العاده برای یک کار آینده چه تدارکی فراهم می‌شود! اما من نمی‌توانم در رابطه با هاونا به شما بگویم؛ شما باید این کرات را ببینید تا از شکوه آنها قدردانی نمایید و یا عظمت آنها را بفهمید.

30:4.30 (343.5) The ascendant mortals have been thoroughly trained in the affairs of the evolutionary worlds of space; now they begin their long and profitable contact with the created spheres of perfection. What a preparation for some future work is afforded by this combined, unique, and extraordinary experience! But I cannot tell you about Havona; you must see these worlds to appreciate their glory or to understand their grandeur.

    7- تازه واردهای بهشت. شما به دنبال رسیدن به بهشت با مرتبت اقامتی، درس تدریجی را در ربانیت و ابسونیتی آغاز می‌کنید. اقامت شما در بهشت نشانگر این است که خداوند را یافته‌اید، و برای ورود به داخل سپاه انسانیِ نهایت فرا خوانده خواهید شد. از میان کلیۀ مخلوقات جهان بزرگ، فقط آنهایی که با پدر به یگانگی دست یافته‌اند به داخل سپاه انسانی نهایت گرد می‌آیند. فقط این افراد سوگند پایان دهندگان را می‌خورند. موجودات دیگرِ کمال یا نیل بهشتی ممکن است به طور موقت به این سپاه نهایت ملحق شوند، اما آنها به این مأموریت ناشناخته و آشکار ناشدۀ این سپاه در حال تکثیرِ کارآزموده‌های تکاملی و کمال یافتۀ زمان و فضا برای ابد گمارده نشده‌اند.

30:4.31 (343.6) 7. Paradise Arrivals. On reaching Paradise with residential status, you begin the progressive course in divinity and absonity. Your residence on Paradise signifies that you have found God, and that you are to be mustered into the Mortal Corps of the Finality. Of all the creatures of the grand universe, only those who are Father fused are mustered into the Mortal Corps of the Finality. Only such individuals take the finaliter oath. Other beings of Paradise perfection or attainment may be temporarily attached to this finality corps, but they are not of eternal assignment to the unknown and unrevealed mission of this accumulating host of the evolutionary and perfected veterans of time and space.

    به تازه واردهای بهشت یک دورۀ آزادی داده می‌شود، و بعد از آن آنها معاشرت خود را با هفت گروه از سوپرنافیمهای اولیه آغاز می‌کنند. هنگامی که آنها درس خود را با رهبران پرستش به پایان می‌رسانند فارغ‌التحصیلان بهشت نام می‌یابند، و سپس به عنوان پایان دهندگان، به سرویس مشاهده‌گرانه و همیارانه به اقصی نقاط آفرینش پهناور گمارده می‌شوند. و با این وجود به نظر نمی‌رسد که هیچ کاربرد مشخص یا تثبیت شده‌ای برای سپاه انسانی پایان دهندگان وجود داشته باشد، گر چه ممکن است آنها در ظرفیتهای متعدد در کرات استقرار یافته در نور و حیات خدمت کنند.

30:4.32 (343.7) Paradise arrivals are accorded a period of freedom, after which they begin their associations with the seven groups of the primary supernaphim. They are designated Paradise graduates when they have finished their course with the conductors of worship and then, as finaliters, are assigned on observational and co-operative service to the ends of the far-flung creation. As yet there seems to be no specific or settled employment for the Mortal Corps of Finaliters, though they serve in many capacities on worlds settled in light and life.

    اگر برای سپاه انسانی نهایت هیچ آینده یا سرنوشت آشکار ناشده‌ای نباشد، مأموریت کنونی این موجودات فراز یابنده در مجموع مکفی و شکوهمند خواهد بود. سرنوشت کنونی آنها طرح جهانی فراز تکاملی را به طور کامل توجیه می‌کند. اما اعصار آیندۀ تکامل کرات فضای بیرونی بدون شک خرد و محبت مهرآمیز خدایان را در اجرای طرح الهی‌شان در زمینۀ بقای بشری و فراز انسانی مشخص خواهد ساخت و با آکندگی بیشتر به گونه‌ای الهی روشن خواهد نمود.

30:4.33 (344.1) If there should be no future or unrevealed destiny for the Mortal Corps of the Finality, the present assignment of these ascendant beings would be altogether adequate and glorious. Their present destiny wholly justifies the universal plan of evolutionary ascent. But the future ages of the evolution of the spheres of outer space will undoubtedly further elaborate, and with more repleteness divinely illuminate, the wisdom and loving-kindness of the Gods in the execution of their divine plan of human survival and mortal ascension.

    این نوشته، به همراه آنچه که برای شما آشکار شده است و در رابطه با آنچه که شما در ارتباط با آموزش پیرامون کرۀ خودتان ممکن است فرا گیرید، عرضه کنندۀ خلاصه‌ای از دوران زندگانی یک انسان فراز یابنده می‌باشد. این ماجرا در ابرجهانهای گوناگون به طور قابل ملاحظه متفاوت است، اما این گزارش نگاهی اجمالی را در زمینۀ طرح معمول پیشرفت انسانی، آنطور که در جهان محلی نبادان و در هفتمین بخش از جهان بزرگ، ابرجهان اروانتان، صورت می‌یابد ارائه می‌دهد.

30:4.34 (344.2) This narrative, together with what has been revealed to you and with what you may acquire in connection with instruction respecting your own world, presents an outline of the career of an ascending mortal. The story varies considerably in the different superuniverses, but this recital affords a glimpse of the average plan of mortal progression as it is operative in the local universe of Nebadon and in the seventh segment of the grand universe, the superuniverse of Orvonton.

    [مسئولیت این مقاله به عهدۀ یک پیام‌آور توانمند از یوورسا می‌باشد.]

30:4.35 (344.3) [Sponsored by a Mighty Messenger from Uversa.]

Back to Top