کتاب یورنشیا - مقالۀ 26
ارواح خادم جهان مرکزی

کتاب یورنشیا   

I. بخش اول - جهان مرکزی و ابرجهانها    سوپرنافیمها ارواح خادم بهشت و جهان مرکزی هستند. آنها بالاترین رستۀ پایین‌ترین گروه از فرزندان روح بیکران — گروههای عظیم فرشتگان — می‌باشند. این ارواح خادم از جزیرۀ بهشت تا کرات زمان و فضا مورد مواجهه واقع می‌شوند. هیچ بخش عمده از آفرینش سازمان یافته و مسکونی بدون خدمات آنها نیست.

26:0.1 (285.1) SUPERNAPHIM are the ministering spirits of Paradise and the central universe; they are the highest order of the lowest group of the children of the Infinite Spirit — the angelic hosts. Such ministering spirits are to be encountered from the Isle of Paradise to the worlds of time and space. No major part of the organized and inhabited creation is without their services.

1- ارواح خادم

1. The Ministering Spirits

    فرشتگان همیاران خادم روحی مخلوقات تکاملی و فراز یابندۀ صاحب ارادۀ تمامی فضا هستند. آنها همچنین همکاران و دستیاران کاریِ گروههای بالاتر شخصیتهای الهی کرات هستند. فرشتگان کلیۀ رسته‌ها شخصیتهای بارزی هستند و بسیار فردیت یافته‌اند. آنها همگی از یک ظرفیت زیاد برای قدردانی از خدمات مدیران بازگشت برخوردارند. ارواح خادم به همراه سپاهیان پیام‌آور فضا از ایام استراحت و تغییر بهره‌مند می‌شوند. آنها دارای سرشت بسیار اجتماعی هستند و از یک ظرفیت معاشرتی که بارها فراتر از ظرفیت معاشرتی موجودات بشری است برخوردارند.

26:1.1 (285.2) Angels are the ministering-spirit associates of the evolutionary and ascending will creatures of all space; they are also the colleagues and working associates of the higher hosts of the divine personalities of the spheres. The angels of all orders are distinct personalities and are highly individualized. They all have a large capacity for appreciation of the ministrations of the reversion directors. Together with the Messenger Hosts of Space, the ministering spirits enjoy seasons of rest and change; they possess very social natures and have an associative capacity far transcending that of human beings.

    ارواح خادم جهان بزرگ به صورت زیرین طبقه‌بندی شده‌اند:

26:1.2 (285.3) The ministering spirits of the grand universe are classified as follows:

    1- سوپرنافیمها.

26:1.3 (285.4) 1. Supernaphim.

    2- سِکنافیمها.

26:1.4 (285.5) 2. Seconaphim.

    3- تِرشیافیمها.

26:1.5 (285.6) 3. Tertiaphim.

    4- آمنیافیمها.

26:1.6 (285.7) 4. Omniaphim.

    5- سرافیمها.

26:1.7 (285.8) 5. Seraphim.

    6- فرشتگان کروب و سَنوب.

26:1.8 (285.9) 6. Cherubim and Sanobim.

    7- مخلوقات بینابینی.

26:1.9 (285.10) 7. Midway Creatures.

    وضعیت شخصی تک تک اعضای رسته‌های فرشتگان در جهان مجموعاً ثابت نیست. فرشتگان برخی رسته‌ها ممکن است برای موسمی یاوران بهشتی شوند؛ برخی نگارشگران آسمانی می‌شوند؛ دیگران به رتبۀ مشاوران تکنیکی صعود می‌کنند. برخی از کروبیان ممکن است آرزوی مرتبت و سرنوشت سرافی را داشته باشند، در حالی که سرافیمهای تکاملی می‌توانند به سطوح روحی پسران فراز یابندۀ خداوند دست یابند.

26:1.10 (285.11) The individual members of the angelic orders are not altogether stationary as to personal status in the universe. Angels of certain orders may become Paradise Companions for a season; some become Celestial Recorders; others ascend to the ranks of the Technical Advisers. Certain of the cherubim may aspire to seraphic status and destiny, while evolutionary seraphim can achieve the spiritual levels of the ascending Sons of God.

    هفت رستۀ ارواح خادم، آنطور که آشکار شده‌اند، برای عرضه کردن به مخلوقات فراز یابنده مطابق مهمترین کارکردهایشان بدین صورت گروهبندی شده‌اند:

26:1.11 (285.12) The seven orders of ministering spirits, as revealed, are grouped for presentation in accordance with their functions of greatest importance to ascending creatures:

    1- ارواح خادم جهان مرکزی. سه رسته از سوپرنافیمها در سیستم بهشت - هاونا خدمت می‌کنند. سوپرنافیمهای اولیه یا بهشت توسط روح بیکران آفریده شده‌اند. رسته‌های دوم و سوم که در هاونا خدمت می‌کنند به ترتیب اولاد ارواح استاد و ارواح مدارها هستند.

26:1.12 (285.13) 1. The Ministering Spirits of the Central Universe. The three orders of supernaphim serve in the Paradise-Havona system. Primary or Paradise supernaphim are created by the Infinite Spirit. The secondary and tertiary orders, serving in Havona, are respectively the offspring of the Master Spirits and of the Spirits of the Circuits.

    2- ارواح خادم ابرجهانها — سِکنافیمها، تِرشیافیمها، و آمنیافیمها. سکنافیمها، فرزندان ارواح بازتابگر، به طرق گوناگون در هفت ابرجهان خدمت می‌کنند. ترشیافیمها، که در روح بیکران منشأ دارند، سرانجام به خدمت ارتباطی پسران آفریننده و قدمای ایامها تخصیص می‌یابند. آمنیافیمها به طور هماهنگ توسط روح بیکران و هفت مدیر عالی اجرایی آفریده شده‌اند، و آنها خادمان منحصر به فرد دومی‌ها هستند. بحث پیرامون این سه رسته موضوع یک نوشتۀ بعدی را در این سری تشکیل می‌دهد.

26:1.13 (286.1) 2. The Ministering Spirits of the Superuniverses — the seconaphim, the tertiaphim, and the omniaphim. Seconaphim, the children of the Reflective Spirits, variously serve in the seven superuniverses. Tertiaphim, of origin in the Infinite Spirit, are eventually dedicated to the liaison service of the Creator Sons and the Ancients of Days. Omniaphim are created concertedly by the Infinite Spirit and the Seven Supreme Executives, and they are the exclusive servants of the latter. The discussion of these three orders forms the subject of a succeeding narrative in this series.

    3- ارواح خادم جهانهای محلی شامل سرافیمها و دستیاران آنها، کروبیان، می‌شوند. انسانهای فراز یابنده با این اولاد یک روح مادر جهان تماس اولیه دارند. مخلوقات بینابینی که زادۀ کرات مسکونی هستند، در واقع از خود رسته‌های فرشتگان نیستند، گر چه اغلب به لحاظ کارکردی با ارواح خادم گروهبندی می‌شوند. داستان آنها با توصیفی از سرافیمها و کروبیان در آن مقالاتی که به امور جهان محلی شما می‌پردازد ارائه می‌شود.

26:1.14 (286.2) 3. The Ministering Spirits of the Local Universes embrace the seraphim and their assistants, the cherubim. With these offspring of a Universe Mother Spirit mortal ascenders have initial contact. The midway creatures, of nativity on the inhabited worlds, are not really of the angelic orders proper, though often functionally grouped with the ministering spirits. Their story, with an account of the seraphim and cherubim, is presented in those papers dealing with the affairs of your local universe.

    تمامی رسته‌های گروههای فرشتگان به خدمات گوناگون جهان تخصیص یافته‌اند، و به طرق مختلف به رسته‌های بالاتر موجودات آسمانی خدمت می‌کنند؛ اما این سوپرنافیمها، سکنافیمها، و سرافیمها هستند که در پیشبرد طرح فراز گرایانۀ کمال تدریجی برای فرزندان زمان در تعداد زیاد به کار گرفته می‌شوند. آنها با کار در جهان مرکزی، ابرجهانها، و جهانهای محلی آن زنجیر ناگسستۀ خادمان روحی را تشکیل می‌دهند که برای کمک و هدایت کلیۀ کسانی که از طریق پسر جاودان در صدد دستیابی به پدر جهانی هستند توسط روح بیکران فراهم شده است.

26:1.15 (286.3) All orders of the angelic hosts are devoted to the various universe services, and they minister in one way or another to the higher orders of celestial beings; but it is the supernaphim, seconaphim, and seraphim who, in large numbers, are employed in the furtherance of the ascending scheme of progressive perfection for the children of time. Functioning in the central, super-, and local universes, they form that unbroken chain of spirit ministers which has been provided by the Infinite Spirit for the help and guidance of all who seek to attain the Universal Father through the Eternal Son.

    سوپرنافیمها در ”قطبیت روحی“ فقط در رابطه با یک فاز از عمل در محدودیت قرار دارند، و آن در رابطه با پدر جهانی است. آنها می‌توانند به تنهایی کار کنند به جز هنگامی که مدارهای منحصر به فرد پدر را مستقیماً به کار می‌گیرند. سوپرنافیمها هنگام انجام کارِ مستقیمِ پدر وقتی که در حالت دریافت نیرو هستند، باید به طور داوطلبانه به صورت دوتایی با هم در ارتباط قرار گیرند تا بتوانند کار کنند. سکنافیمها نیز به همین منوال محدود هستند و علاوه بر آن باید به صورت دوتایی کار کنند تا با مدارهای پسر جاودان هماهنگ شوند. سرافیمها می‌توانند به عنوان شخصیتهای بارز و محلی به صورت تنها کار کنند، اما تنها هنگامی که به صورت جفتهای مرتبط قطبیت می‌یابند قادرند در مدار قرار گیرند. هنگامی که چنین موجودات روحی به صورت دوتایی با هم در ارتباط قرار می‌گیرند، به یکی به عنوان مکمل دیگری گفته می‌شود. روابط مکمل ممکن است گذرا باشند ولی لزوماً از یک طبیعت دائم برخوردار نیستند.

26:1.16 (286.4) Supernaphim are limited in “spirit polarity” regarding only one phase of action, that with the Universal Father. They can work singly except when directly employing the exclusive circuits of the Father. When they are in power reception on the Father’s direct ministry, supernaphim must voluntarily associate in pairs to be able to function. Seconaphim are likewise limited and in addition must work in pairs in order to synchronize with the circuits of the Eternal Son. Seraphim can work singly as discrete and localized personalities, but they are able to encircuit only when polarized as liaison pairs. When such spirit beings are associated as pairs, the one is spoken of as complemental to the other. Complemental relationships may be transient; they are not necessarily of a permanent nature.

    این مخلوقات با استعداد و با درایت مستقیماً از طریق دریافت انرژی روحی مدارهای اولیۀ جهان تغذیه می‌شوند. انسانهای یورنشیا باید از طریق سیستم گیاهی انرژی نوری کسب کنند، اما گروههای عظیم فرشتگان در مدار قرار می‌گیرند؛ آنها ”خوراکی دارند که شما نمی‌دانید.“ آنها همچنین از آموزشهای جاریِ پسران شگفت‌آور آموزگار تثلیث بهره می‌گیرند؛ آنها از یک دریافت آگاهی و یک درونبریِ خرد برخوردارند که به تکنیک آنها در زمینۀ جذب انرژیهای حیات بسیار شباهت دارد.

26:1.17 (286.5) These brilliant creatures of light are sustained directly by the intake of the spiritual energy of the primary circuits of the universe. Urantia mortals must obtain light-energy through the vegetative incarnation, but the angelic hosts are encircuited; they “have food that you know not.” They also partake of the circulating teachings of the marvelous Trinity Teacher Sons; they have a reception of knowledge and an intake of wisdom much resembling their technique of assimilating the life energies.

2- سوپرنافیمهای توانمند

2. The Mighty Supernaphim

    سوپرنافیمها برای تمامی انواع موجودات خادمان با مهارتی هستند که در بهشت و در جهان مرکزی موقتاً اقامت دارند. این فرشتگان والا در سه رستۀ عمده آفریده شده‌اند: اول، دوم، و سوم.

26:2.1 (286.6) The supernaphim are the skilled ministers to all types of beings who sojourn on Paradise and in the central universe. These high angels are created in three major orders: primary, secondary, and tertiary.

    سوپرنافیمهای اول فرزندان منحصر به فرد آفریدگار مشترک هستند، آنها خدمت روحانی خود را میان گروههای مشخص شهروندان بهشت و گروههای پیوسته بسط یابندۀ رهنوردان فراز یابنده تقریباً به طور مساوی تقسیم می‌کنند. این فرشتگان جزیرۀ جاودان در پیشبرد آموزش بنیادین هر دو گروه از ساکنان بهشت بسیار مؤثرند. آنها به آنچه که برای فهم متقابل این دو رستۀ بی‌نظیر از مخلوقات جهان سودمند است چیز زیادی ارزانی می‌دارند — یکی بالاترین نوع از مخلوقات صاحب ارادۀ الهی و کامل، و دیگری، تکامل کامل شدۀ پایین‌ترین نوع مخلوقات دارای اراده در تمامی جهان جهانها است.

26:2.2 (287.1) Primary supernaphim are the exclusive offspring of the Conjoint Creator. They divide their ministry about equally between certain groups of the Paradise Citizens and the ever-enlarging corps of ascendant pilgrims. These angels of the eternal Isle are highly efficacious in furthering the essential training of both groups of Paradise dwellers. They contribute much that is helpful to the mutual understanding of these two unique orders of universe creatures — the one being the highest type of divine and perfect will creature, and the other, the perfected evolution of the lowest type of will creature in all the universe of universes.

    کار سوپرنافیمهای اول آنقدر بی‌نظیر و متمایز است که در نوشتۀ بعدی به طور جداگانه مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.

26:2.3 (287.2) The work of the primary supernaphim is so unique and distinctive that it will be separately considered in the succeeding narrative.

    سوپرنافیمهای دوم مدیران امور موجودات فراز یابنده در هفت مدار هاونا هستند. آنها به همان اندازه درگیر رسیدگی به آموزش و تعلیم و تربیت رسته‌های بیشمار شهروندان بهشت که برای ادوار طولانی در مدارهای کرات آفرینش مرکزی موقتاً اقامت دارند می‌باشند، اما ما این فاز از سرویس آنها را نمی‌توانیم مورد بحث قرار دهیم.

26:2.4 (287.3) Secondary supernaphim are the directors of the affairs of ascending beings on the seven circuits of Havona. They are equally concerned in ministering to the educational training of numerous orders of Paradise Citizens who sojourn for long periods on the world circuits of the central creation, but we may not discuss this phase of their service.

    هفت نوع از این فرشتگان بلند مرتبه وجود دارد، و هر یک در یکی از هفت روح استاد منشأ دارد و طبیعتش مطابق او الگوبرداری شده است. هفت روح استاد به طور جمعی بسیاری از گروههای متفاوت موجودات و وجودهای بی‌نظیر را خلق می‌کنند، و طبیعت تک تک اعضای هر رسته نسبتاً یکنواخت است. اما هنگامی که همین هفت روح به صورت فردی دست به آفرینش می‌زنند، رسته‌های حاصله همیشه طبیعت هفتگانه دارند. فرزندان هر روح استاد از طبیعت آفرینندۀ خود بهره‌مند هستند و از این رو از دیگران متفاوتند. منشأ سوپرنافیمهای دوم نیز چنین است، و فرشتگان تمامی هفت نوع آفریده شده در کلیۀ کانالهای فعالیتی که به روی تمامی رستۀ آنها گشوده‌اند، عمدتاً در هفت مدار جهان مرکزی و الهی، عمل می‌کنند.

26:2.5 (287.4) There are seven types of these high angels, each of origin in one of the Seven Master Spirits and in nature patterned accordingly. Collectively, the Seven Master Spirits create many different groups of unique beings and entities, and the individual members of each order are comparatively uniform in nature. But when these same Seven Spirits create individually, the resulting orders are always sevenfold in nature; the children of each Master Spirit partake of the nature of their creator and are accordingly diverse from the others. Such is the origin of the secondary supernaphim, and the angels of all seven created types function in all channels of activity open to their entire order, chiefly on the seven circuits of the central and divine universe.

    هر یک از هفت مدار سیاره‌ای هاونا تحت سرپرستی مستقیم یکی از هفت روح مدارها قرار دارد، و آنها خود آفرینش جمعی — و لذا یکنواختِ — هفت روح استاد هستند. این هفت روح فرعی هاونا گر چه از طبیعت سومین منبع و مرکز سهم می‌برند، بخشی از الگوی اولیۀ جهان نبودند. آنها بعد از آفرینش آغازین (جاودانه) مشغول به کار بودند، اما مدتها پیش از ایام گرندفاندا. آنها بدون شک به عنوان یک واکنش خلاق ارواح استاد نسبت به مقصود در حال پدیداری ایزد متعال ظاهر شدند، و آنها به دنبال سازمان‌یابی جهان بزرگ مشغول به کار یافته شدند. به نظر می‌رسد که روح بیکران و تمامی همیاران آفرینشگر او، به عنوان هماهنگ کنندگان جهانی، از توانمندی انجام واکنشهای مناسب خلاق نسبت به رخدادهای همزمان در الوهیتهای تجربی و در جهانهای در حال تکامل به قدر فراوان بهره‌مند هستند.

26:2.6 (287.5) Each of the seven planetary circuits of Havona is under the direct supervision of one of the Seven Spirits of the Circuits, themselves the collective — hence uniform — creation of the Seven Master Spirits. Though partaking of the nature of the Third Source and Center, these seven subsidiary Spirits of Havona were not a part of the original pattern universe. They were in function after the original (eternal) creation but long before the times of Grandfanda. They undoubtedly appeared as a creative response of the Master Spirits to the emerging purpose of the Supreme Being, and they were discovered in function upon the organization of the grand universe. The Infinite Spirit and all his creative associates, as universal co-ordinators, seem abundantly endowed with the ability to make suitable creative responses to the simultaneous developments in the experiential Deities and in the evolving universes.

    سوپرنافیمهای سوم منشأ در این هفت روح مدارها دارند. هر یک از آنها در دایره‌های جداگانۀ هاونا برای برآورده ساختن نیازهای جهان مرکزی توسط روح بیکران از قدرت آفرینش یک تعداد مکفی از خادمان سوپر سرافی والای رستۀ سوم برخوردار گشته است. در حالی که ارواح مدارها پیش از ورود رهنوردان زمان به هاونا تعداد نسبتاً اندکی از این خادمان فرشته را به وجود آوردند، هفت روح استاد تا هنگام فرود گرندفاندا آفرینش سوپرنافیمهای دوم را حتی شروع هم ننمودند. از این رو سوپرنافیمهای سوم، به عنوان رستۀ کهنسال‌تر دو رسته، بدواً در نظر گرفته خواهند شد.

26:2.7 (287.6) Tertiary supernaphim take origin in these Seven Spirits of the Circuits. Each one of them, on the separate Havona circles, is empowered by the Infinite Spirit to create a sufficient number of high superaphic ministers of the tertiary order to meet the needs of the central universe. While the Circuit Spirits produced comparatively few of these angelic ministers prior to the arrival in Havona of the pilgrims of time, the Seven Master Spirits did not even begin the creation of secondary supernaphim until the landing of Grandfanda. As the older of the two orders, the tertiary supernaphim will therefore receive first consideration.

3- سوپرنافیمهای سوم

3. The Tertiary Supernaphim

    این خادمان هفت روح استاد فرشتگان متخصص مدارهای گوناگون هاونا هستند، و کارکرد آنها به رهنوردان فراز یابندۀ زمان و رهنوردان فرود یابندۀ ابدیت هر دو تعمیم می‌یابد. در یک میلیارد کرات مطالعاتی آفرینش کامل مرکزی، کلیۀ رسته‌های همیاران سوپر سرافی شما برای شما کاملاً مرئی خواهند بود. شما در آنجا، به بالاترین مفهوم، موجوداتی برادرانه و با درایت و برخوردار از قابلیت تماس متقابل و دلسوزی خواهید بود. شما همچنین رهنوردان فرود یابنده را به طور کامل خواهید شناخت و به گونه‌ای بدیع با آنان روابط برادرانه خواهید داشت. آنها شهروندان بهشت هستند که این مدارها را از درون به سوی بیرون می‌پیمایند، و از طریق کرۀ پیشگام اولین مدار به هاونا وارد می‌شوند و به سوی بیرون به کرۀ هفتم پیش می‌روند.

26:3.1 (288.1) These servants of the Seven Master Spirits are the angelic specialists of the various circuits of Havona, and their ministry extends to both the ascending pilgrims of time and the descending pilgrims of eternity. On the billion study worlds of the perfect central creation, your superaphic associates of all orders will be fully visible to you. There you will all be, in the highest sense, fraternal and understanding beings of mutual contact and sympathy. You will also fully recognize and exquisitely fraternize with the descending pilgrims, the Paradise Citizens, who traverse these circuits from within outward, entering Havona through the pilot world of the first circuit and proceeding outward to the seventh.

    رهنوردان فراز یابندۀ هفت ابرجهان در جهت مقابل از میان هاونا عبور می‌کنند. آنها از طریق مسیر کرۀ پیشگام هفتمین مدار وارد می‌شوند و به سوی درون پیش می‌روند. برای پیشرفت مخلوقات فراز یابنده از کره به کره و از مدار به مدار هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد، درست همانطور که برای اقامت در کرات مورانشیا هیچ مدت زمان ثابت به طور اختیاری تعیین نشده است. اما در حالی که افراد به قدر مکفی رشد یافته می‌توانند از اقامت موقت در یک یا تعداد بیشتری از کرات آموزشی جهان محلی معاف گردند، هیچ رهنوردی نمی‌تواند از عبور از میان کلیۀ هفت مدارهای هاونا که حاوی معنویت بخشی تدریجی هستند اجتناب ورزد.

26:3.2 (288.2) The ascending pilgrims from the seven superuniverses pass through Havona in the opposite direction, entering by way of the pilot world of the seventh circuit and proceeding inward. There is no time limit set on the progress of the ascending creatures from world to world and from circuit to circuit, just as no fixed span of time is arbitrarily assigned to residence on the morontia worlds. But, whereas adequately developed individuals may be exempted from sojourn on one or more of the local universe training worlds, no pilgrim may avoid passing through all seven of the Havona circuits of progressive spiritualization.

    آن گروه از سوپرنافیمهای سوم که عمدتاً به سرویس رهنوردان زمان تخصیص یافته‌اند به صورت زیرین طبقه‌بندی شده‌اند:

26:3.3 (288.3) That corps of tertiary supernaphim which is chiefly assigned to the service of the pilgrims of time is classified as follows:

    1- سرپرستان هماهنگی. باید آشکار باشد که برای حفظ سیستم و تضمین هماهنگی در تمامی کار آماده سازی رهنوردان زمان برای دستاوردهای متعاقبشان در بهشت حتی در هاونای کامل به نوعی تأثیر هماهنگ کننده نیاز است. مأموریت واقعی سرپرستان هماهنگی نیز همین است — که همه چیز به خوبی و فوری پیش برده شود. منشأ آنها در مدار اول است. آنها در سرتاسر هاونا خدمت می‌کنند، و حضور آنها در مدارها به این معنی است که امکان ندارد هیچ اشکالی پیش آید. یک توانمندی بزرگ برای هماهنگیِ تنوعی از فعالیتها که در بر گیرندۀ شخصیتهای رسته‌های مختلف است — حتی سطوح چندگانه — این سوپرنافیمها را قادر می‌سازد که هر جا و هر گاه که مورد نیاز باشند یاری رسانند. آنها به فهم متقابل رهنوردان زمان و رهنوردان ابدیت به اندازۀ فوق‌العاده زیاد کمک می‌کنند.

26:3.4 (288.4) 1. The Harmony Supervisors. It must be apparent that some sort of co-ordinating influence would be required, even in perfect Havona, to maintain system and to insure harmony in all the work of preparing the pilgrims of time for their subsequent Paradise achievements. Such is the real mission of the harmony supervisors — to keep everything moving along smoothly and expeditiously. Originating on the first circuit, they serve throughout Havona, and their presence on the circuits means that nothing can possibly go amiss. A great ability to co-ordinate a diversity of activities involving personalities of differing orders — even multiple levels — enables these supernaphim to give assistance wherever and whenever required. They contribute enormously to the mutual understanding of the pilgrims of time and the pilgrims of eternity.

    2- نگارشگران ارشد. این فرشتگان در مدار دوم آفریده می‌شوند اما در همه جای جهان مرکزی عمل می‌کنند. آنها به صورت سه تایی ثبت می‌کنند، و اسناد را برای پرونده‌های عملی هاونا، برای پرونده‌های روحی رسته‌شان، و برای اسناد رسمی بهشت به اجرا در می‌آورند. علاوه بر آن آنها کارکردهایی را که از اهمیت آگاهی حقیقی برخوردار است به کتابخانه‌های زندۀ بهشت، نگاهدارندگان دانش رستۀ اولیۀ سوپرنافیمها به طور اتوماتیک انتقال می‌دهند.

26:3.5 (288.5) 2. The Chief Recorders. These angels are created on the second circuit but operate everywhere in the central universe. They record in triplicate, executing records for the literal files of Havona, for the spiritual files of their order, and for the formal records of Paradise. In addition they automatically transmit the transactions of true-knowledge import to the living libraries of Paradise, the custodians of knowledge of the primary order of supernaphim.

    3- پخش کنندگان. فرزندان سومین روح مدار در سرتاسر هاونا کار می‌کنند، گر چه ایستگاه رسمی آنان در سیارۀ شمارۀ هفتاد در بیرونی‌ترین دایره واقع شده است. این تکنیسینهای استاد دریافت دارندگان و فرستنده‌های پخش آفرینش مرکزی و مدیران گزارشات فضاییِ تمامی پدیده‌های ربانی در بهشت هستند. آنها می‌توانند کلیۀ مدارهای بنیادین فضا را راه اندازند.

26:3.6 (288.6) 3. The Broadcasters. The children of the third Circuit Spirit function throughout Havona, although their official station is located on planet number seventy in the outermost circle. These master technicians are the broadcast receivers and senders of the central creation and the directors of the space reports of all Deity phenomena on Paradise. They can operate all of the basic circuits of space.

    4- پیام‌آوران منشأ در مدار شمارۀ چهار دارند. آنها به عنوان حاملان کلیۀ پیامهایی که نیازمند انتقال شخصی است سیستم بهشت - هاونا را در می‌نوردند. آنها به همیاران خود، شخصیتهای آسمانی، رهنوردان بهشت، و حتی روانهای فراز یابندۀ زمان خدمت می‌کنند.

26:3.7 (288.7) 4. The Messengers take origin on circuit number four. They range the Paradise-Havona system as bearers of all messages requiring personal transmission. They serve their fellows, the celestial personalities, the Paradise pilgrims, and even the ascendant souls of time.

    5- هماهنگ کنندگان اطلاعات. این سوپرنافیمهای سوم، فرزندان پنجمین روح مدار، همیشه ترویج کنندگان خردمند و دلسوز معاشرت برادرانه میان رهنوردان فراز یابنده و فرود یابنده هستند. آنها به کلیۀ ساکنان هاونا، به ویژه فراز یابندگان از طریق مطلع نگاه داشتن روزمرۀ آنها پیرامون امور جهان جهانها خدمت می‌کنند. این ”روزنامه‌های زندۀ“ هاونا به واسطۀ تماسهای شخصی با پخش کنندگان و بازتابگران از کلیۀ اطلاعاتی که از میان مدارهای عظیم خبری جهان مرکزی عبور می‌کند بی‌درنگ مطلع می‌شوند. آنها با شیوۀ نمودار هاونا اطلاعات کسب می‌کنند. این روش آنها را قادر می‌سازد که در یک ساعت به وقت یورنشیا آنقدر به طور اتوماتیک اطلاعات گردآوری کنند که برای سریعترین تکنیک ثبت تلگرافی شما یک هزار سال وقت لازم است.

26:3.8 (289.1) 5. The Intelligence Co-ordinators. These tertiary supernaphim, the children of the fifth Circuit Spirit, are always the wise and sympathetic promoters of fraternal association between the ascending and the descending pilgrims. They minister to all the inhabitants of Havona, and especially to the ascenders, by keeping them currently informed regarding the affairs of the universe of universes. By virtue of personal contacts with the broadcasters and the reflectors, these “living newspapers” of Havona are instantly conversant with all information passing over the vast news circuits of the central universe. They secure intelligence by the Havona graph method, which enables them automatically to assimilate as much information in one hour of Urantia time as would require a thousand years for your most rapid telegraphic technique to record.

    6- شخصیتهای حمل و نقل. این موجودات که منشأ در مدار شمارۀ شش دارند، معمولاً از سیارۀ شمارۀ چهل در بیرونی‌ترین مدار عمل می‌کنند. آنها هستند که کاندیداهای ناکام گشته‌ای را که موقتاً در ماجرای الوهیت شکست می‌خورند خارج می‌سازند. آنها آماده‌اند که به کلیۀ کسانی که در خدمت هاونا باید بیایند و بروند، و آنهایی که رهنوردان فضا نیستند، خدمت کنند.

26:3.9 (289.2) 6. The Transport Personalities. These beings, of origin on circuit number six, usually operate from planet number forty in the outermost circuit. It is they who take away the disappointed candidates who transiently fail in the Deity adventure. They stand ready to serve all who must come and go in the service of Havona, and who are not space traversers.

    7- سپاه ذخیره. نوسانات در کار با موجودات فراز یابنده، رهنوردان بهشت، و سایر رسته‌های موجوداتی که موقتاً در هاونا اقامت دارند این را ضروری می‌سازد که این ذخایر سوپرنافیمها در کرۀ پیشگام دایرۀ هفتم، جایی که در آن منشأ دارند، حفظ شوند. آنها بدون طراحی ویژه آفریده شده‌اند و از این شایستگی برخوردارند که در فازهای کمتر طاقت فرسای هر یک از وظایف همکاران سوپر سرافی رستۀ سومشان خدمت کنند.

26:3.10 (289.3) 7. The Reserve Corps. The fluctuations in the work with the ascendant beings, the Paradise pilgrims, and other orders of beings sojourning in Havona, make it necessary to maintain these reserves of supernaphim on the pilot world of the seventh circle, where they take origin. They are created without special design and are competent to take up service in the less exacting phases of any of the duties of their superaphic associates of the tertiary order.

4- سوپرنافیمهای دوم

4. The Secondary Supernaphim

    سوپرنافیمهای دوم خادمان هفت مدار سیاره‌ای جهان مرکزی هستند. بخشی از آنان وقف خدمت رهنوردان زمان می‌باشند، و نیمی از تمامی رسته به آموزش رهنوردان بهشتی ابدیت تخصیص یافته است. این شهروندان بهشت در دیدارشان از میان مدارهای هاونا همچنین توسط داوطلبانی از سپاه انسانی نهایت همراهی می‌شوند. این ترتیبی است که از زمان تکمیل اولین گروه از پایان دهندگان حکمفرما بوده است.

26:4.1 (289.4) The secondary supernaphim are ministers to the seven planetary circuits of the central universe. Part are devoted to the service of the pilgrims of time, and one half of the entire order is assigned to the training of the Paradise pilgrims of eternity. These Paradise Citizens, in their pilgrimage through the Havona circuits, are also attended by volunteers from the Mortal Finality Corps, an arrangement that has prevailed since the completion of the first finaliter group.

    سوپرنافیمهای دوم بر طبق مأموریت دوره‌ای‌شان به خدمت رهنوردان فراز یابنده در هفت گروه زیرین کار می‌کنند:

26:4.2 (289.5) According to their periodic assignment to the ministry of the ascending pilgrims, secondary supernaphim work in the following seven groups:

    1- یاوران رهنوردان.

26:4.3 (289.6) 1. Pilgrim Helpers.

    2- راهنمایان تعالیت.

26:4.4 (289.7) 2. Supremacy Guides.

    3- راهنمایان تثلیث.

26:4.5 (289.8) 3. Trinity Guides.

    4- یابندگان پسر.

26:4.6 (289.9) 4. Son Finders.

    5- راهنمایان پدر.

26:4.7 (289.10) 5. Father Guides.

    6- مشاوران و رایزنان.

26:4.8 (289.11) 6. Counselors and Advisers.

    7- خدمۀ استراحت.

26:4.9 (289.12) 7. Complements of Rest.

    هر یک از این گروههای کاری شامل فرشتگانی از کلیۀ هفت نوع آفریده شده می‌شود، و همیشه یک رهنورد فضا توسط سوپرنافیمهای دومی آموزش داده می‌شود که منشأ در روح استادی دارد که مسئول ابرجهان بومی آن رهنورد است. هنگامی که شما انسانهای یورنشیا به هاونا دست می‌یابید، قطعاً توسط سوپرنافیمهایی راهنمایی خواهید شد که طبیعت آفریده شده‌شان — مثل طبیعت تکامل یافتۀ خود شما — از روح استاد اروانتان سرچشمه یافته است. و چون آموزشگران شما از روح استاد ابرجهان خود شما سرچشمه یافته‌اند، به طور ویژه شایسته‌اند که شما را درک کنند، تسلی دهند، و در تمامی تلاشهایتان برای دستیابی به کمال بهشتی به شما یاری رسانند.

26:4.10 (289.13) Each of these working groups contains angels of all seven created types, and a pilgrim of space is always tutored by secondary supernaphim of origin in the Master Spirit who presides over that pilgrim’s superuniverse of nativity. When you mortals of Urantia attain Havona, you will certainly be piloted by supernaphim whose created natures — like your own evolved natures — are derived from the Master Spirit of Orvonton. And since your tutors spring from the Master Spirit of your own superuniverse, they are especially qualified to understand, comfort, and assist you in all your efforts to attain Paradise perfection.

    رهنوردان زمان توسط شخصیتهای حمل و نقل از رستۀ اولیۀ سکنافیمهایی که از ستاد مرکزی هفت ابرجهان عمل می‌کنند به آن سوی اجرام تاریک جاذبه‌دار هاونا، به مدار بیرونی سیاره‌ای انتقال می‌یابند. اکثریت، اما نه کلیۀ سرافیمهای خدمت سیاره‌ای و جهان محلی که مسئول صعود بهشتی هستند، پیش از پرواز طولانی به هاونا از یاران انسانی خود جدا خواهند شد و یک آموزش طولانی و شدید را برای مأموریت آسمانی به یکباره آغاز خواهند کرد، و انتظار دارند که به عنوان سرافیم به کمال وجود و تعالیت خدمت دست یابند. و آنها این کار را انجام می‌دهند، با این امید که به رهنوردان زمان مجدداً وصل شوند، و در زمرۀ آنهایی محسوب شوند که مسیر چنین انسانهایی را که به پدر جهانی دست یافته‌اند و برای خدمت آشکار ناشدۀ سپاه نهایت مأموریت یافته‌اند برای همیشه دنبال کنند.

26:4.11 (290.1) The pilgrims of time are transported past the dark gravity bodies of Havona to the outer planetary circuit by the transport personalities of the primary order of seconaphim, operating from the headquarters of the seven superuniverses. A majority, but not all, of the seraphim of planetary and local universe service who have been accredited for the Paradise ascent will part with their mortal associates before the long flight to Havona and will at once begin a long and intense training for supernal assignment, expecting to achieve, as seraphim, perfection of existence and supremacy of service. And this they do, hoping to rejoin the pilgrims of time, to be reckoned among those who forever follow the course of such mortals as have attained the Universal Father and have received assignment to the undisclosed service of the Corps of the Finality.

    رهنوردان تنها با یک عطیۀ کمال، کمال در هدف، در سیارۀ پذیرش هاونا، کرۀ پیشگام مدار هفتم، فرود می‌آیند. پدر جهانی چنین مقرر داشته است: ”کامل باشید، حتی آنطور که من کاملم.“ این اعلام مبهوت کنندۀ دعوت و فرمان به فرزندان متناهی کرات فضا است. اعلام رسمی آن فرمان به همراه تلاش همیارانۀ موجودات آسمانی تمامی آفرینش را به جنب و جوش در آورده است تا به اجرا و تحقق بخشیدن آن فرمان عظیم اولین منبع و مرکز بزرگ یاری رسانند.

26:4.12 (290.2) The pilgrim lands on the receiving planet of Havona, the pilot world of the seventh circuit, with only one endowment of perfection, perfection of purpose. The Universal Father has decreed: “Be you perfect, even as I am perfect.” That is the astounding invitation-command broadcast to the finite children of the worlds of space. The promulgation of that injunction has set all creation astir in the co-operative effort of the celestial beings to assist in bringing about the fulfillment and realization of that tremendous command of the First Great Source and Center.

    هنگامی که شما به واسطۀ و از طریق کارکرد کلیۀ گروههای یاری رسانندۀ طرح بقای جهانی سرانجام در کرۀ پذیرش هاونا قرار داده می‌شوید، فقط با یک نوع کمال — کمال در هدف — وارد می‌شوید. هدف شما به طور کامل مورد سنجش قرار گرفته است؛ ایمان شما مورد آزمون قرار گرفته است. شما به عنوان فردی که در برابر ناامیدی مورد محک قرار گرفته است شناخته شده‌اید. حتی شکست در شناخت پدر جهانی نیز نمی‌تواند ایمان یک انسان فراز یابنده را که از میان تجربه‌ای که همگی به منظور دستیابی به کرات کامل هاونا باید طی کنند عبور نموده به طور جدی به لرزش درآورد یا اعتماد او را مختل سازد. تا وقتی که شما به هاونا می‌رسید، خلوص شما عالی شده است. کمال در هدف و ربانیتِ اشتیاق، به همراه ثابت قدمی در ایمان، ورود شما را به منزلگاههای تثبیت شدۀ ابدیت حتمی ساخته است؛ رهایی شما از عدم قطعیتهای زمان کامل و تکمیل یافته است؛ و اکنون شما باید برای رو در رویی با مشکلات هاونا و سترگیهای بهشت، که شما برای مدتهای مدید در ادوار تجربی زمان در مدارس کرات فضا برای مواجهه با آنها در آموزش بوده‌اید رو به رو شوید.

26:4.13 (290.3) When, through and by the ministry of all the helper hosts of the universal scheme of survival, you are finally deposited on the receiving world of Havona, you arrive with only one sort of perfection — perfection of purpose. Your purpose has been thoroughly proved; your faith has been tested. You are known to be disappointment proof. Not even the failure to discern the Universal Father can shake the faith or seriously disturb the trust of an ascendant mortal who has passed through the experience that all must traverse in order to attain the perfect spheres of Havona. By the time you reach Havona, your sincerity has become sublime. Perfection of purpose and divinity of desire, with steadfastness of faith, have secured your entrance to the settled abodes of eternity; your deliverance from the uncertainties of time is full and complete; and now must you come face to face with the problems of Havona and the immensities of Paradise, to meet which you have so long been in training in the experiential epochs of time on the world schools of space.

    برای رهنورد فراز یابنده ایمان موجب دستیابی به یک کمال در هدف شده است که موجب پذیرش فرزندان زمان به دروازه‌های ابدیت می‌شود. اکنون یاوران رهنوردان باید کار به وجود آوردن آن کمال در فهم و آن تکنیک درکی را که برای کامل سازی بهشتی شخصیت بسیار ضروری است آغاز کنند.

26:4.14 (290.4) Faith has won for the ascendant pilgrim a perfection of purpose which admits the children of time to the portals of eternity. Now must the pilgrim helpers begin the work of developing that perfection of understanding and that technique of comprehension which are so indispensable to Paradise perfection of personality.

    توانمندی در درک کردن پاسپورت انسانی برای ورود به بهشت است. میل به باور داشتن کلید ورود به هاونا است. پذیرش فرزندی، همکاری با تنظیم کنندۀ سکنی گزین، بهای بقای تکاملی است.

26:4.15 (290.5) Ability to comprehend is the mortal passport to Paradise. Willingness to believe is the key to Havona. The acceptance of sonship, co-operation with the indwelling Adjuster, is the price of evolutionary survival.

5- یاوران رهنوردان

5. The Pilgrim Helpers

    اولین گروه از هفت گروه سوپرنافیمهای دوم که مورد مواجهه قرار می‌گیرند یاوران رهنوردان هستند، آن موجوداتی که از ادراک سریع و دلسوزی گسترده برخوردارند و فراز یابندگان بسیار سفر کردۀ فضا را به کرات دیرپا و نظام تثبیت شدۀ جهان مرکزی خوشامد می‌گویند. این خادمان والا کارشان را برای رهنوردان بهشتی ابدیت به طور همزمان آغاز می‌کنند. همزمان با فرود گرندفاندا در کرۀ پیشگام مدار بیرونی، اولین رهنورد در کرۀ پیشگام مدار درونی هاونا از راه رسید. در آن روزگاران بسیار دور گذشته رهنوردان از بهشت و رهنوردان زمان در کرۀ پذیرش مدار شمارۀ چهار برای اولین بار دیدار کردند.

26:5.1 (291.1) The first of the seven groups of secondary supernaphim to be encountered are the pilgrim helpers, those beings of quick understanding and broad sympathy who welcome the much-traveled ascenders of space to the stabilized worlds and settled economy of the central universe. Simultaneously these high ministers begin their work for the Paradise pilgrims of eternity, the first of whom arrived on the pilot world of the inner Havona circuit concomitantly with the landing of Grandfanda on the pilot world of the outer circuit. Back in those far-distant days the pilgrims from Paradise and the pilgrims of time first met on the receiving world of circuit number four.

    این یاوران رهنوردان، که در هفتمین دایرۀ کرات هاونا عمل می‌کنند، کارشان را برای انسانهای فراز یابنده در سه بخش اصلی انجام می‌دهند: اول، فهم عالی تثلیث بهشت؛ دوم، درک معنوی شراکت پدر و پسر؛ و سوم، شناخت عقلانی روح بیکران. هر یک از این فازهای آموزشی به هفت شاخۀ حاوی دوازده بخش فرعیِ دارای هفتاد گروه جانبی تقسیم می‌شود؛ و هر یک از این هفتاد گروهبندی جانبی آموزشی در یک هزار طبقه‌بندی عرضه می‌شود. رهنمودهای جزئی بیشتری در دایره‌های متعاقب فراهم می‌شود، اما فهرستی از هر لازمۀ بهشتی توسط یاوران رهنوردان آموزش داده می‌شود.

26:5.2 (291.2) These pilgrim helpers, functioning on the seventh circle of Havona worlds, conduct their work for the ascending mortals in three major divisions: first, the supreme understanding of the Paradise Trinity; second, the spiritual comprehension of the Father-Son partnership; and third, the intellectual recognition of the Infinite Spirit. Each of these phases of instruction is divided into seven branches of twelve minor divisions of seventy subsidiary groups; and each of these seventy subsidiary groupings of instruction is presented in one thousand classifications. More detailed instruction is provided on subsequent circles, but an outline of every Paradise requirement is taught by the pilgrim helpers.

    آن سپس درس اصلی یا اولیه است که در برابر رهنوردان با ایمان آزمایش شده و بسیار سفر کردۀ فضا قرار می‌گیرد. اما مدتها پیش از رسیدن به هاونا، این فرزندان فراز یابندۀ زمان یاد گرفته‌اند که به خاطر عدم اطمینان جشن گیرند، به دلیل ناامیدی فربه شوند، به خاطر شکست ظاهری سر شوق بیایند، با وجود دشواریها نیرو یابند، در شرایط سترگ شهامت راسخ نشان دهند، و هنگامی که با چالش غیرقابل توصیف مواجه می‌شوند ایمان شکست ناپذیر به کار بندند. از مدتها پیش شعار جنگی این رهنوردان این بوده است: ”در ارتباط با خداوند، هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز، غیرممکن نیست.“

26:5.3 (291.3) That, then, is the primary or elementary course which confronts the faith-tested and much-traveled pilgrims of space. But long before reaching Havona, these ascendant children of time have learned to feast upon uncertainty, to fatten upon disappointment, to enthuse over apparent defeat, to invigorate in the presence of difficulties, to exhibit indomitable courage in the face of immensity, and to exercise unconquerable faith when confronted with the challenge of the inexplicable. Long since, the battle cry of these pilgrims became: “In liaison with God, nothing — absolutely nothing — is impossible.”

    در هر یک از دایره‌های هاونا برای رهنوردان زمان یک الزام مشخص وجود دارد؛ و در حالی که هر رهنورد تحت آموزش سوپرنافیمی قرار دارد که به واسطۀ طبیعتش در کمک کردن به آن نوع ویژۀ مخلوق فراز یابنده انطباق یافته است، درسی که باید فرا گرفته شود برای کلیۀ فراز یابندگانی که به جهان مرکزی می‌رسند نسبتاً یکنواخت است. این درسِ پیشرفت، کمی، کیفی، و تجربی — عقلانی، معنوی، و متعالی — است.

26:5.4 (291.4) There is a definite requirement of the pilgrims of time on each of the Havona circles; and while every pilgrim continues under the tutelage of supernaphim by nature adapted to helping that particular type of ascendant creature, the course that must be mastered is fairly uniform for all ascenders who reach the central universe. This course of achievement is quantitative, qualitative, and experiential — intellectual, spiritual, and supreme.

    در دایره‌های هاونا زمان از اهمیت اندکی برخوردار است. آن در یک حد محدود به امکانات پیشرفت وارد می‌شود، اما آزمون نهایی و متعالی پیشرفت است. درست در لحظه‌ای که همیار سوپر سرافی شما چنین پندارد که شما برای عبور به سوی درون به دایرۀ بعدی از شایستگی برخوردارید، شما نزد دوازده یاور هفتمین روح مدار برده خواهید شد. شما در اینجا ملزم خواهید بود که آزمونهای دایره‌ای را که توسط ابرجهان منشأ شما و توسط سیستم زادگاه شما تعیین شده است بگذرانید. نیل به ربانیتِ این دایره در کرۀ پیشگام رخ می‌دهد و شامل شناخت معنوی و درک روح استاد ابرجهان رهنورد فراز یابنده است.

26:5.5 (291.5) Time is of little consequence on the Havona circles. In a limited manner it enters into the possibilities of advancement, but achievement is the final and supreme test. The very moment your superaphic associate deems you to be competent to pass inward to the next circle, you will be taken before the twelve adjutants of the seventh Circuit Spirit. Here you will be required to pass the tests of the circle determined by the superuniverse of your origin and by the system of your nativity. The divinity attainment of this circle takes place on the pilot world and consists in the spiritual recognition and realization of the Master Spirit of the ascending pilgrim’s superuniverse.

    هنگامی که کار دایرۀ بیرونی هاونا به اتمام رسید و درس عرضه شده فرا گرفته شد، یاوران رهنوردان افراد تحت سرپرستی خود را به کرۀ پیشگام دایرۀ بعدی می‌برند و آنها را تحت مراقبت راهنمایان تعالیت قرار می‌دهند. یاوران رهنوردان همیشه برای مدتی باقی می‌مانند تا کمک کنند انتقال را هم لذت بخش و هم سودمند سازند.

26:5.6 (291.6) When the work of the outer Havona circle is finished and the course presented is mastered, the pilgrim helpers take their subjects to the pilot world of the next circle and commit them to the care of the supremacy guides. The pilgrim helpers always tarry for a season to assist in making the transfer both pleasant and profitable.

6- راهنمایان تعالیت

6. The Supremacy Guides

    فراز یابندگان فضا هنگامی که از دایرۀ هفتم به دایرۀ ششم انتقال می‌یابند ”فارغ‌التحصیلان معنوی“ نامیده می‌شوند و تحت سرپرستی بلافصل راهنمایان تعالیت قرار داده می‌شوند. این راهنمایان نباید با راهنمایان فارغ‌التحصیلی که به شخصیتهای بالاتر روح بیکران تعلق دارند اشتباه گرفته شوند. راهنمایان فارغ‌التحصیلی با همیاران سرویتال خود در کلیۀ مدارهای هاونا به رهنوردان فراز یابنده و فرود یابنده هر دو خدمت می‌کنند. راهنمایان تعالیت فقط در دایرۀ ششم جهان مرکزی عمل می‌کنند.

26:6.1 (292.1) Ascenders of space are designated “spiritual graduates” when translated from the seventh to the sixth circle and are placed under the immediate supervision of the supremacy guides. These guides should not be confused with the Graduate Guides — belonging to the Higher Personalities of the Infinite Spirit — who, with their servital associates, minister on all circuits of Havona to both ascending and descending pilgrims. The supremacy guides function only on the sixth circle of the central universe.

    در این دایره است که فراز یابندگان به یک درک جدید از ربانیت متعال دست می‌یابند. رهنوردان زمان در طول دوران زندگانی طولانی خویش در جهانهای تکاملی یک آگاهی در حال رشد از واقعیت یک کنترل فراگیر قدرتمند حول آفرینشهای زمان و فضا را تجربه می‌کرده‌اند. آنها اینجا، در این مدار هاونا، به مواجهه با منبع جهان مرکزیِ وحدت زمان و مکان— واقعیت روحی خدای متعال — نزدیک می‌شوند.

26:6.2 (292.2) It is in this circle that the ascenders achieve a new realization of Supreme Divinity. Through their long careers in the evolutionary universes the pilgrims of time have been experiencing a growing awareness of the reality of an almighty overcontrol of the time-space creations. Here, on this Havona circuit, they come near to encountering the central universe source of time-space unity — the spiritual reality of God the Supreme.

    من تا اندازه‌ای ناتوانم که توضیح دهم در این دایره چه رخ می‌دهد. هیچ حضور شخصیت یافتۀ تعالیت برای فراز یابندگان قابل درک نیست. از برخی جهات، روابط جدید با هفتمین روح استاد این غیرقابل تماس بودن ایزد متعال را جبران می‌کند. اما صرف نظر از عدم توانایی ما برای درک تکنیک، به نظر می‌رسد هر مخلوق فراز یابنده دستخوش یک رشد دگرگون کننده، یک یکپارچگی جدید خودآگاهی، یک معنویت یابی مقصود، یک حساسیت جدید برای ربانیت شود، که بدون در نظر گرفتن فعالیت آشکار ناشدۀ ایزد متعال به سختی می‌تواند به گونه‌ای رضایتبخش توضیح داده شود. برای آنهایی از ما که این کارکردهای اسرارآمیز را مشاهده کرده‌ایم، چنین به نظر می‌رسد که خدای متعال آن افزایش درک عقلانی، بینش معنوی، و معاضدت شخصیتی را به فرزندان تجربی خویش دقیقاً تا سرحد ظرفیتهای تجربی‌شان به گونه‌ای عاطفی عطا می‌نماید که در تمامی تلاشهایشان در رخنه یابی به سطح ربانیت تثلیث تعالیت برای دستیابی به الوهیتهای جاودانه و وجودگرای بهشت چنان به آن نیاز خواهند داشت.

26:6.3 (292.3) I am somewhat at a loss to explain what takes place on this circle. No personalized presence of Supremacy is perceptible to the ascenders. In certain respects, new relationships with the Seventh Master Spirit compensate this noncontactability of the Supreme Being. But regardless of our inability to grasp the technique, each ascending creature seems to undergo a transforming growth, a new integration of consciousness, a new spiritualization of purpose, a new sensitivity for divinity, which can hardly be satisfactorily explained without assuming the unrevealed activity of the Supreme Being. To those of us who have observed these mysterious transactions, it appears as if God the Supreme were affectionately bestowing upon his experiential children, up to the very limits of their experiential capacities, those enhancements of intellectual grasp, of spiritual insight, and of personality outreach which they will so need, in all their efforts at penetrating the divinity level of the Trinity of Supremacy, to achieve the eternal and existential Deities of Paradise.

    هنگامی که راهنمایان تعالیت چنین می‌پندارند که شاگردانشان برای پیشرفت مستعد هستند، آنها را نزد کمیسیون هفتاد نفره می‌برند. آنها گروهی مختلط هستند که در کرۀ پیشگام مدار شمارۀ شش به عنوان بازرس خدمت می‌کنند. رهنوردان بعد از خشنود ساختن این کمیسیون در رابطه با درکشان از ایزد متعال و تثلیث تعالیت، برای انتقال به مدار پنجم تأیید می‌شوند.

26:6.4 (292.4) When the supremacy guides deem their pupils ripe for advancement, they bring them before the commission of seventy, a mixed group serving as examiners on the pilot world of circuit number six. After satisfying this commission as to their comprehension of the Supreme Being and of the Trinity of Supremacy, the pilgrims are certified for translation to the fifth circuit.

7- راهنمایان تثلیث

7. The Trinity Guides

    راهنمایان تثلیث خادمان خستگی ناپذیر پنجمین دایرۀ آموزش هاونایی رهنوردان در حال پیشرفت زمان و فضا هستند. فارغ‌التحصیلان معنوی در اینجا ”کاندیداهای ماجرای الوهیت“ نامیده می‌شوند زیرا در این دایره، تحت سرپرستی راهنمایان تثلیث است که رهنوردان در رابطه با تثلیث الهی در آمادگی برای تلاش برای دستیابی به شناخت شخصیت روح بیکران آموزش پیشرفته دریافت می‌کنند. و در اینجا رهنوردان فراز یابنده کشف می‌کنند که، به تدریج که آنها شروع به تشخیص طبیعتِ باز گرانبارتر و کار بسیار دشوارتر معنوی می‌کنند که برای برآورده ساختن مطالبات هدف والایی که برای پیشرفت آنها در کرات این مدار تعیین گردیده مورد لزوم خواهد بود، مطالعۀ حقیقی و تلاش ذهنی واقعی چه معنی می‌دهد.

26:7.1 (292.5) Trinity guides are the tireless ministers of the fifth circle of the Havona training of the advancing pilgrims of time and space. The spiritual graduates are here designated “candidates for the Deity adventure” since it is on this circle, under the direction of the Trinity guides, that the pilgrims receive advanced instruction concerning the divine Trinity in preparation for the attempt to achieve the personality recognition of the Infinite Spirit. And here the ascending pilgrims discover what true study and real mental effort mean as they begin to discern the nature of the still-more-taxing and far-more-arduous spiritual exertion that will be required to meet the demands of the high goal set for their achievement on the worlds of this circuit.

    راهنمایان تثلیث بسیار وفادار و مؤثرند؛ و هر رهنورد توجه ویژه دریافت می‌کند، و از عطوفت کامل یک سوپرنافیم دوم متعلق به این رسته بهره‌مند می‌شود. اگر به خاطر کمک و یاری این راهنمایان و گروه عظیم موجودات روحی دیگری که درگیر آموزش فراز یابندگان در رابطه با طبیعت و تکنیک ماجرای قریب‌الوقوع الوهیت هستند نبود، یک رهنورد زمان هرگز اولین شخص قابل دسترسی تثلیث بهشت را نمی‌یافت.

26:7.2 (292.6) Most faithful and efficient are the Trinity guides; and each pilgrim receives the undivided attention, and enjoys the whole affection, of a secondary supernaphim belonging to this order. Never would a pilgrim of time find the first approachable person of the Paradise Trinity were it not for the help and assistance of these guides and the host of other spiritual beings engaged in instructing the ascenders respecting the nature and technique of the forthcoming Deity adventure.

    راهنمایان تثلیث بعد از تکمیل کلاس آموزشی در این مدار شاگردان خود را به کرۀ پیشگام آن می‌برند و آنها را به یکی از بسیاری کمیسیونهای سه‌گانه که به عنوان بازرسان و تصدیق کنندگان کاندیداهای ماجرای الوهیت عمل می‌کنند عرضه می‌دارند. این کمیسیونها شامل یک نفر از میان پایان دهندگان، یکی از مدیران هدایت از رستۀ سوپرنافیمهای اولیه، و یک پیام‌آور منفرد فضا یا یک پسر تثلیث یافتۀ بهشت می‌باشند.

26:7.3 (293.1) After the completion of the course of training on this circuit the Trinity guides take their pupils to its pilot world and present them before one of the many triune commissions functioning as examiners and certifiers of candidates for the Deity adventure. These commissions consist of one fellow of the finaliters, one of the directors of conduct of the order of primary supernaphim, and either a Solitary Messenger of space or a Trinitized Son of Paradise.

    هنگامی که یک روان فراز یابنده عملاً سفرش را به مقصد بهشت آغاز می‌کند، فقط توسط گروه سه نفرۀ ترانزیت همراهی می‌شود: دستیار سوپر سرافی دایره، راهنمای فارغ‌التحصیلی، و دستیار پیوسته حاضر سرویتال نفر دوم. این سفرهای رفت و برگشت از دایره‌های هاونا به بهشت سفرهای آزمایشی هستند؛ فراز یابندگان هنوز از وضعیت بهشتی برخوردار نیستند. آنها به وضعیت اقامتی در بهشت دست نمی‌یابند تا این که به دنبال دستیابی به پدر جهانی و اجازۀ نهایی از مدارهای هاونا از استراحت پایانی زمان عبور کرده باشند. آنها بعد از استراحت الهی از ”جوهر ربانیت“ و ”روح تعالیت“ بهره می‌برند و از این رو در دایرۀ ابدیت و در حضور تثلیث به راستی شروع به کنش می‌کنند.

26:7.4 (293.2) When an ascendant soul actually starts for Paradise, he is accompanied only by the transit trio: the superaphic circle associate, the Graduate Guide, and the ever-present servital associate of the latter. These excursions from the Havona circles to Paradise are trial trips; the ascenders are not yet of Paradise status. They do not achieve residential status on Paradise until they have passed through the terminal rest of time subsequent to the attainment of the Universal Father and the final clearance of the Havona circuits. Not until after the divine rest do they partake of the “essence of divinity” and the “spirit of supremacy” and thus really begin to function in the circle of eternity and in the presence of the Trinity.

    همدمان فرد فراز یابندۀ متعلق به گروه سه‌گانۀ ترانزیت الزام ندارند وی را قادر سازند که مکان حضور جغرافیایی درخشش روحی تثلیث را تعیین کند، بلکه در کار دشوار یک رهنورد در زمینۀ شناخت، تمیز دادن، و درک روح بیکران چنان به قدر مکفی تمامی کمکهای ممکن را به وی ارائه دهند که موجب شناخت شخصیت شود. هر رهنورد فراز یابنده در بهشت می‌تواند حضور جغرافیایی یا مکانیِ تثلیث را تشخیص دهد؛ اکثریت عظیم می‌توانند با واقعیت عقلانی الوهیتها تماس برقرار کنند، به ویژه شخص سوم، اما همگی نمی‌توانند واقعیت حضور روحی پدر و پسر را بشناسند یا حتی بخشاً درک کنند. با این حال حتی حداقلِ درک روحی پدر جهانی دشوارتر است.

26:7.5 (293.3) The ascender’s companions of the transit trio are not required to enable him to locate the geographic presence of the spiritual luminosity of the Trinity, rather to afford all possible assistance to a pilgrim in his difficult task of recognizing, discerning, and comprehending the Infinite Spirit sufficiently to constitute personality recognition. Any ascendant pilgrim on Paradise can discern the geographic or locational presence of the Trinity, the great majority are able to contact the intellectual reality of the Deities, especially the Third Person, but not all can recognize or even partially comprehend the reality of the spiritual presence of the Father and the Son. Still more difficult is even the minimum spiritual comprehension of the Universal Father.

    جستجو برای روح بیکران به ندرت در انتها با شکست مواجه می‌شود، و هنگامی که افراد تحت سرپرستی آنها در این فاز از ماجرای الوهیت به موفقیت دست یافتند، راهنمایان تثلیث آماده می‌شوند که آنها را به کار یابندگان پسر در چهارمین دایرۀ هاونا انتقال دهند.

26:7.6 (293.4) Seldom does the quest for the Infinite Spirit fail of consummation, and when their subjects have succeeded in this phase of the Deity adventure, the Trinity guides prepare to transfer them to the ministry of the Son finders on the fourth circle of Havona.

8- یابندگان پسر

8. The Son Finders

    چهارمین مدار هاونا گاهی اوقات ”مدار پسرها“ نامیده می‌شود. رهنوردان فراز یابنده از کرات این مدار به بهشت می‌روند تا به یک تماس فهیمانه با پسر جاودان دست یابند، در حالی که رهنوردان فرود یابنده در کرات این مدار به یک درک جدید از طبیعت و مأموریت پسران آفرینندۀ زمان و فضا دست می‌یابند. در این مدار هفت کره وجود دارد که در آنها سپاه ذخیرۀ میکائیلهای بهشت مدارس خدمت ویژۀ حاوی خدمت متقابل را به رهنوردان فراز یابنده و فرود یابنده، هر دو، حفظ می‌کنند؛ و در این کراتِ پسران میکائیل است که رهنوردان زمان و رهنوردان ابدیت به اولین فهم به راستی متقابل خود از یکدیگر دست می‌یابند. تجارب این مدار از بسیاری جهات جالب‌ترین تجربۀ تمامی اقامت موقت هاونا می‌باشد.

26:8.1 (293.5) The fourth Havona circuit is sometimes called the “circuit of the Sons.” From the worlds of this circuit the ascending pilgrims go to Paradise to achieve an understanding contact with the Eternal Son, while on the worlds of this circuit the descending pilgrims achieve a new comprehension of the nature and mission of the Creator Sons of time and space. There are seven worlds in this circuit on which the reserve corps of the Paradise Michaels maintain special service schools of mutual ministry to both the ascending and descending pilgrims; and it is on these worlds of the Michael Sons that the pilgrims of time and the pilgrims of eternity arrive at their first truly mutual understanding of one another. In many respects the experiences of this circuit are the most intriguing of the entire Havona sojourn.

    یابندگان پسر خادمان سوپر سرافی برای انسانهای فراز یابندۀ مدار چهارم هستند. این یابندگان پسر علاوه بر کار کلی آماده سازی کاندیداهایشان برای یک درک روابط تثلیث پسر جاودان باید چنان افراد تحت سرپرستی خود را به طور کامل آموزش دهند که آنها کاملاً موفق باشند: اول، در درک مکفی روحانی پسر؛ دوم، در شناخت رضایتمندانۀ شخصیت پسر؛ و سوم، در تمایز صحیح پسر از شخصیت روح بیکران.

26:8.2 (294.1) The Son finders are the superaphic ministers to the ascending mortals of the fourth circuit. In addition to the general work of preparing their candidates for a realization of the Trinity relationships of the Eternal Son, these Son finders must so fully instruct their subjects that they will be wholly successful: first, in the adequate spiritual comprehension of the Son; second, in the satisfactory personality recognition of the Son; and third, in the proper differentiation of the Son from the personality of the Infinite Spirit.

    بعد از نیل به روح بیکران آزمونهای دیگری صورت نمی‌گیرند. تستهای دایره‌های درونی کارکردهای کاندیداهای رهنورد هستند، آنگاه که آنها در احاطۀ پوششی الوهیتها قرار می‌گیرند. پیشرفت صرفاً از طریق معنویت فرد تعیین می‌شود، و هیچ کس جز خدایان به خود اجازه نمی‌دهد که از این دارایی صرف نظر کند. در صورت شکست هرگز هیچ دلیلی ارائه نمی‌شود، و خود کاندیداها و نیز مربیان و راهنمایان گوناگون آنها نیز هیچگاه مورد نکوهش یا انتقاد قرار نمی‌گیرند. در بهشت عدم کامیابی هرگز شکست محسوب نمی‌شود؛ به تعویق انداختن هرگز به صورت ننگ مورد نگرش واقع نمی‌شود؛ شکستهای ظاهری زمان هرگز با تأخیرات با اهمیت ابدیت اشتباه گرفته نمی‌شوند.

26:8.3 (294.2) After the attainment of the Infinite Spirit, no more examinations are conducted. The tests of the inner circles are the performances of the pilgrim candidates when in the embrace of the enshroudment of the Deities. Advancement is determined purely by the spirituality of the individual, and no one but the Gods presumes to pass upon this possession. In the event of failure no reasons are ever assigned, neither are the candidates themselves nor their various tutors and guides ever chided or criticized. On Paradise, disappointment is never regarded as defeat; postponement is never looked upon as disgrace; the apparent failures of time are never confused with the significant delays of eternity.

    رهنوردان زیادی تأخیر شکست ظاهری در ماجرای الوهیت را تجربه نمی‌کنند. تقریباً همگی به روح بیکران دست می‌یابند، گر چه گهگاه یک رهنورد از ابرجهان شمارۀ یک در اولین تلاش موفق نمی‌شود. رهنوردانی که به روح دست می‌یابند به ندرت در یافتن پسر شکست می‌خورند. از میان آنهایی که در اولین ماجرا شکست می‌خورند، تقریباً همگی از ابرجهانهای سه و پنج می‌آیند. اکثریت عظیم آنهایی که بعد از یافتن روح و پسر هر دو در اولین ماجرا برای دستیابی به پدر شکست می‌خورند، از ابرجهان شمارۀ شش می‌آیند، گر چه تعداد اندکی از شماره‌های دو و سه به همین منوال ناموفق هستند. و تمامی این امر به نظر می‌رسد به وضوح نشان دهد که برای این ناکامیهای ظاهری دلایل خوب و مکفی وجود دارد؛ در واقع تأخیرات صرفاً گریز ناپذیر.

26:8.4 (294.3) Not many pilgrims experience the delay of seeming failure in the Deity adventure. Nearly all attain the Infinite Spirit, though occasionally a pilgrim from superuniverse number one does not succeed on the first attempt. The pilgrims who attain the Spirit seldom fail in finding the Son; of those who do fail on the first adventure, almost all hail from superuniverses three and five. The great majority of those who fail on the first adventure to attain the Father, after finding both the Spirit and the Son, hail from superuniverse number six, though a few from numbers two and three are likewise unsuccessful. And all this seems clearly to indicate that there is some good and sufficient reason for these apparent failures; in reality, simply unescapable delays.

    کاندیداهای شکست خورده برای ماجرای الوهیت تحت حوزۀ مسئولیت رئیسان مأموریت، گروهی از سوپرنافیمهای اولیه، قرار داده می‌شوند، و برای دوره‌ای که کمتر از یکهزار سال نیست به کار قلمروهای فضا بازگردانده می‌شوند. آنها هرگز به ابرجهان زادگاه خویش باز نمی‌گردند، بلکه همیشه به آن ابرآفرینشی که در آمادگی برای دومین ماجرای الوهیت برای آموزش مجدد آنها از همه مساعدتر است باز می‌گردند. به دنبال این سرویس، آنها بنا به خواست خودشان به دایرۀ بیرونی هاونا باز می‌گردند، فوراً به دایرۀ دوران زندگانی مختل شدۀ خویش اسکورت می‌شوند، و به یکباره آماده سازیهای خود را برای ماجرای الوهیت از سر می‌گیرند. سوپرنافیمهای دوم در دومین تلاش برای هدایت موفقیت‌آمیز افراد تحت سرپرستی خود هرگز شکست نمی‌خورند، و همان خادمان سوپر سرافی و راهنمایان دیگر در طول این ماجرای دوم همیشه این کاندیداها را همراهی می‌کنند.

26:8.5 (294.4) The defeated candidates for the Deity adventure are placed under the jurisdiction of the chiefs of assignment, a group of primary supernaphim, and are remanded to the work of the realms of space for a period of not less than one millennium. They never return to the superuniverse of their nativity, always to that supercreation most propitious for their retraining in preparation for the second Deity adventure. Following this service, on their own motion, they return to the outer circle of Havona, are immediately escorted to the circle of their interrupted career, and at once resume their preparations for the Deity adventure. Never do the secondary supernaphim fail to pilot their subjects successfully on the second attempt, and the same superaphic ministers and other guides always attend these candidates during this second adventure.

9- راهنمایان پدر

9. The Father Guides

    هنگامی که روان رهنورد به سومین دایرۀ هاونا دست می‌یابد، تحت سرپرستی راهنمایان پدر، که کهنسالتر، بسیار با مهارت، و با تجربه‌ترین خادمان سوپر سرافی هستند قرار می‌گیرد. در کرات این مدار راهنمایان پدر مدارس خرد و کالجهای تکنیک را حفظ می‌کنند، و کلیۀ موجوداتی که در جهان مرکزی اقامت دارند به عنوان آموزگار در آن خدمت می‌کنند. در این ماجرای متعالی نیل به ابدیت هیچ چیز که برای یک مخلوق زمان مفید باشد نادیده انگاشته نمی‌شود.

26:9.1 (294.5) When the pilgrim soul attains the third circle of Havona, he comes under the tutelage of the Father guides, the older, highly skilled, and most experienced of the superaphic ministers. On the worlds of this circuit the Father guides maintain schools of wisdom and colleges of technique wherein all the beings inhabiting the central universe serve as teachers. Nothing is neglected which would be of service to a creature of time in this transcendent adventure of eternity attainment.

    نیل به پدر جهانی پاسپورت عبور به ابدیت است، گر چه مدارهای باقیمانده باید پیموده شوند. از این رو در کرۀ پیشگام دایرۀ شمارۀ سه این یک رویداد بسیار مهم است آنگاه که گروه سه‌گانۀ ترانزیت اعلام می‌دارند که آخرین کار مخاطره آمیز زمان در شرف وقوع است؛ که مخلوق دیگری از فضا از میان دروازه‌های ابدیت در صدد ورود به بهشت است.

26:9.2 (294.6) The attainment of the Universal Father is the passport to eternity, notwithstanding the remaining circuits to be traversed. It is therefore a momentous occasion on the pilot world of circle number three when the transit trio announce that the last venture of time is about to ensue; that another creature of space seeks entry to Paradise through the portals of eternity.

    آزمون زمان تقریباً به پایان رسیده است؛ مسابقه برای رسیدن به ابدیت تقریباً به سرانجام رسیده است. روزهای عدم اطمینان دارند به پایان می‌رسند؛ وسوسۀ تردید کردن در حال ناپدید شدن است؛ فرمان کامل باشید مورد اطاعت واقع شده است. مخلوق زمان و شخصیت مادی عیناً از پایین‌ترین بخش وجود هوشمند از کرات تکاملی فضا فراز یافته است، و بدین ترتیب ممکن بودن طرح فراز را اثبات نموده است، در حالی که عدالت و به حق بودن این فرمان پدر جهانی به مخلوقات دون پایۀ خویش را در کرات برای ابد نشان داده است: ”کامل باشید، حتی آن گونه که من کاملم.“

26:9.3 (295.1) The test of time is almost over; the race for eternity has been all but run. The days of uncertainty are ending; the temptation to doubt is vanishing; the injunction to be perfect has been obeyed. From the very bottom of intelligent existence the creature of time and material personality has ascended the evolutionary spheres of space, thus proving the feasibility of the ascension plan while forever demonstrating the justice and righteousness of the command of the Universal Father to his lowly creatures of the worlds: “Be you perfect, even as I am perfect.”

    گام به گام، زندگی به زندگی، و کره به کره دوران زندگانی فراز گرایانه مورد استیلا واقع شده است، و هدف الوهیت به دست آمده است. نجات به طور تمام و کمال کامل است، و کمال در تعالیتِ ربانیت سرشار است. زمان در ابدیت گم گشته است؛ فضا در هویت پرستش گرانه و توازن با پدر جهانی در کام کشیده شده است. پخشهای خبری هاونا گزارشات شکوهمندانۀ فضایی را به درخشش درمی‌آورند، این خبر خوش که مخلوقات هوشمند حاوی طبیعت حیوانی و منشأ مادی به راستی از طریق فراز تکاملی به طور واقعی و برای ابد فرزندان کامل شدۀ خداوند شده‌اند.

26:9.4 (295.2) Step by step, life by life, world by world, the ascendant career has been mastered, and the goal of Deity has been attained. Survival is complete in perfection, and perfection is replete in the supremacy of divinity. Time is lost in eternity; space is swallowed up in worshipful identity and harmony with the Universal Father. The broadcasts of Havona flash forth the space reports of glory, the good news that in very truth the conscientious creatures of animal nature and material origin have, through evolutionary ascension, become in reality and eternally the perfected sons of God.

10- مشاوران و رایزنان

10. The Counselors and Advisers

    مشاوران و رایزنان سوپر سرافی دومین دایره آموزشگران فرزندان زمان پیرامون دوران زندگانی ابدیت هستند. دستیابی به بهشت مستلزم نوع جدید و بالاتری از مسئولیتها است، و اقامت موقت در دایرۀ دوم برای دریافت مشاورۀ سودمند این سوپرنافیمهای وقف شده فرصت مکفی فراهم می‌سازد.

26:10.1 (295.3) The superaphic counselors and advisers of the second circle are the instructors of the children of time regarding the career of eternity. The attainment of Paradise entails responsibilities of a new and higher order, and the sojourn on the second circle affords ample opportunity to receive the helpful counsel of these devoted supernaphim.

    آنهایی که در اولین تلاش برای دستیابی به الوهیت ناموفق هستند پیش از این که به خدمت ابرجهان بازگردانده شوند از دایرۀ عدم کامیابی مستقیماً به دومین دایره پیشروی می‌کنند. از این رو مشاوران و رایزنان همچنین به عنوان مشاوران و تسلی دهندگان این رهنوردان ناکام شده خدمت می‌کنند. آنها تازه با بزرگترین ناکامی خویش رو به رو شده‌اند، که به هیچ وجه از لیست طولانی چنین تجاربی که از آن صعود کردند متفاوت نیست؛ همچون از یک نردبان، از هرج و مرج به شکوه — به جز در عظمت آن. آنها هستند که فنجان تجربی را تا ته آن سر کشیده‌اند؛ و من مشاهده کرده‌ام که آنها به عنوان بالاترین نوع خادمان با محبت نسبت به فرزندان زمان و ناکامیهای گذرا به خدمات ابرجهانها موقتاً باز می‌گردند.

26:10.2 (295.4) Those who are unsuccessful in the first effort at Deity attainment are advanced from the circle of failure directly to the second circle before they are returned to superuniverse service. Thus the counselors and advisers also serve as the counselors and comforters of these disappointed pilgrims. They have just encountered their greatest disappointment, in no way differing from the long list of such experiences whereon they climbed, as on a ladder, from chaos to glory — except in its magnitude. These are they who have drained the experiential cup to its dregs; and I have observed that they temporarily return to the services of the superuniverses as the highest type of loving ministrators to the children of time and temporal disappointments.

    افراد ناکام بعد از یک اقامت موقت طولانی مدت در مدار شمارۀ دو توسط شوراهای کمال که در کرۀ پیشگام این دایره ساکنند مورد بازبینی واقع می‌شوند و به عنوان کسانی که آزمون هاونا را گذرانده‌اند تصدیق می‌شوند؛ و این امر تا جایی که به وضعیت غیر روحی مربوط می‌شود، همان مرتبت را در جهانهای زمان به آنها می‌دهد که گویا آنها در واقع در ماجرای الوهیت موفق شده‌اند. روح چنین کاندیداهایی کاملاً مورد قبول بود؛ شکست آنها ذاتی فازی از تکنیک برخورد یا بخشی از پیشینۀ تجربی آنان بود.

26:10.3 (295.5) After a long sojourn on circuit number two the subjects of disappointment are examined by the councils of perfection sitting on the pilot world of this circle and are certified as having passed the Havona test; and this, so far as nonspiritual status is concerned, grants them the same standing in the universes of time as if they had actually succeeded in the Deity adventure. The spirit of such candidates was wholly acceptable; their failure was inherent in some phase of the technique of approach or in some part of their experiential background.

    آنها سپس توسط مشاوران دایره نزد رئیسان مأموریت در بهشت برده می‌شوند و به خدمت زمان در کرات فضا بازگردانده می‌شوند؛ و آنها با شادی و خوشحالی به کارهای روزگاران و اعصار پیشین می‌روند. در روز دیگر آنها به دایرۀ بزرگترین ناکامی خویش باز خواهند گشت و از نو به ماجرای الوهیت مبادرت خواهند ورزید.

26:10.4 (295.6) They are then taken by the counselors of the circle before the chiefs of assignment on Paradise and are remanded to the service of time on the worlds of space; and they go with joy and gladness to the tasks of former days and ages. In another day they will return to the circle of their greatest disappointment and attempt anew the Deity adventure.

    برای رهنوردان موفق در مدار دوم محرک عدم اطمینان تکاملی پایان یافته است، اما ماجرای مأموریت ابدی هنوز آغاز نشده است؛ و در حالی که اقامت موقت در این دایره کاملاً لذت بخش و بسیار سودمند است، آن فاقد برخی از شور و شوقهای قابل پیش بینی دایره‌های پیشین می‌باشد. رهنوردان بسیاری هستند که در چنین زمانی با یک حسادت شادی بخش به تقلای طولانی طولانی به گذشته می‌نگرند، و به راستی آرزو می‌کنند که به طریقی می‌توانستند به کرات زمان بازگردند و آن را تماماً از نو شروع کنند، درست همانطور که شما انسانها در هنگام نزدیکی به کهنسالی گاهی اوقات تقلاهای جوانی و حیات آغازین را مرور می‌کنید و به راستی آرزو می‌کنید که می‌توانستید زندگی خویش را بار دیگر از سر گیرید.

26:10.5 (296.1) For the successful pilgrims on the second circuit the stimulus of evolutionary uncertainty is over, but the adventure of the eternal assignment has not yet begun; and while the sojourn on this circle is wholly pleasurable and highly profitable, it lacks some of the anticipative enthusiasm of the former circles. Many are the pilgrims who, at such a time, look back upon the long, long struggle with a joyous envy, really wishing they might somehow go back to the worlds of time and begin it all over again, just as you mortals, in approaching advanced age, sometimes look back over the struggles of youth and early life and truly wish you might live your lives over once again.

    اما پیمایش درونی‌ترین دایره درست در پیش رو قرار دارد، و به زودی پس از آن آخرین خواب گذار پایان خواهد یافت، و ماجرای جدید دوران زندگانی جاودانه آغاز خواهد شد. مشاوران و رایزنان در دایرۀ دوم آماده سازی افراد تحت سرپرستی خویش را برای این استراحت بزرگ و نهایی آغاز می‌کنند، خواب اجتناب ناپذیر که همواره میان مراحل دوره‌ایِ دوران زندگانی فراز یابنده واقع شده است.

26:10.6 (296.2) But the traversal of the innermost circle lies just ahead, and soon thereafter the last transit sleep will terminate, and the new adventure of the eternal career will begin. The counselors and advisers on the second circle begin the preparation of their subjects for this great and final rest, the inevitable sleep which ever intervenes between the epochal stages of the ascendant career.

    هنگامی که آن رهنوردان فراز یابنده‌ای که به پدر جهانی دست یافته‌اند تجربۀ دومین دایره را کامل می‌کنند، راهنمایان فارغ‌التحصیلی پیوسته حاضر آنها فرمان پذیرش آنها را به دایرۀ نهایی صادر می‌کنند. این راهنمایان افراد تحت سرپرستی خویش را به دایرۀ درونی شخصاً هدایت می‌کنند و در آنجا آنها را تحت سرپرستی خدمۀ استراحت، آخرین رسته از آن سوپرنافیمهای دوم که به خدمت رهنوردان زمان در مدارهای کرات هاونا گمارده شده‌اند، قرار می‌دهند.

26:10.7 (296.3) When those ascendant pilgrims who have attained the Universal Father complete the second-circle experience, their ever-attendant Graduate Guides issue the order admitting them to the final circle. These guides personally pilot their subjects to the inner circle and there place them in the custody of the complements of rest, the last of those orders of secondary supernaphim assigned to the ministry of the pilgrims of time on the world circuits of Havona.

11- خدمۀ استراحت

11. The Complements of Rest

    بخش عمدۀ وقت یک فراز یابنده در مدار آخر به تداوم مطالعۀ مشکلاتِ در شرف وقوع اقامت در بهشت وقف می‌شود. یک گروه عظیم و متنوع از موجودات، که اکثریت آنها آشکار نشده‌اند ساکنان دائم و موقت این حلقۀ درونی کرات هاونا می‌باشند. و در هم آمیختن این انواع گوناگون برای خدمۀ سوپرسرافی استراحت یک محیط غنی کاری فراهم می‌سازد‌ که آنان در پیشبرد آموزش رهنوردان فراز یابنده به طور مؤثر به کار می‌گیرند، به ویژه در رابطه با مشکلات تنظیم نسبت به گروههای بسیاری از موجودات که به زودی در بهشت مورد مواجهه قرار خواهند گرفت.

26:11.1 (296.4) Much of an ascender’s time on the last circuit is devoted to a continuation of the study of the impending problems of Paradise residence. A vast and diverse host of beings, the majority unrevealed, are permanent and transient residents of this inner ring of Havona worlds. And the commingling of these manifold types provides the superaphic complements of rest with a rich situational environment which they effectively utilize in furthering the education of the ascending pilgrims, especially with regard to the problems of adjustment to the many groups of beings soon to be encountered on Paradise.

    پسران مخلوق - تثلیث یافته در زمرۀ آنهایی هستند که در این مدار درونی اقامت دارند. سوپرنافیمهای اولیه و دوم سرپرستان عمومی سپاه مشترک این پسران، از جمله فرزندان تثلیث یافتۀ پایان دهندگان انسانی و نوادگان مشابه شهروندان بهشت می‌باشند. برخی از این پسران توسط تثلیث احاطه شده‌اند و به ابردولتها گمارده شده‌اند؛ دیگران به طرق گوناگون مأموریت یافته‌اند، اما اکثریت عظیم آنان در سپاه مشترک کرات کامل مدار درونی هاونا در حال گرد آمدن هستند. اینجا، تحت سرپرستی سوپرنافیمها، آنها در حال آمادگی برای یک کار آینده توسط یک سپاه ویژه و بی‌نام از شهروندان والای بهشت می‌باشند که پیش از ایام گرندفاندا، اولین دستیاران اجرایی برای جاودانه‌های ایامها بودند. دلایل بسیاری برای این حدس و گمان وجود دارد که این دو گروه بی‌نظیر از موجودات تثلیث یافته در آیندۀ دور با هم کار خواهند کرد، که کمترین آنها سرنوشت مشترکشان در ذخیره‌های سپاه بهشتی پایان دهندگان تثلیث یافته نیست.

26:11.2 (296.5) Among those who dwell on this inner circuit are the creature-trinitized sons. The primary and the secondary supernaphim are the general custodians of the conjoint corps of these sons, including the trinitized offspring of the mortal finaliters and similar progeny of the Paradise Citizens. Certain of these sons are Trinity embraced and commissioned in the supergovernments, others are variously assigned, but the great majority are being gathered together in the conjoint corps on the perfect worlds of the inner Havona circuit. Here, under the supervision of the supernaphim, they are being prepared for some future work by a special and unnamed corps of high Paradise Citizens who were, prior to the times of Grandfanda, first executive assistants to the Eternals of Days. There are many reasons for conjecturing that these two unique groups of trinitized beings are going to work together in the remote future, not the least of which is their common destiny in the reserves of the Paradise Corps of Trinitized Finaliters.

    در این درونی‌ترین مدار، رهنوردان فراز یابنده و فرود یابنده، هر دو، با یکدیگر و با پسران مخلوق - تثلیث یافته روابط دوستانه برقرار می‌کنند. این پسران همانند والدین خویش از معاشرت متقابل سود بسیاری می‌برند، و مأموریت ویژۀ سوپرنافیمها این است که برادری پسران تثلیث یافتۀ پایان دهندگان انسانی و پسران تثلیث یافتۀ شهروندان بهشت را تسهیل و تضمین نمایند. خدمۀ سوپر سرافی استراحت آنقدر که درگیر ترویج معاشرت فهیمانۀ خویش با گروههای متنوع هستند زیاد درگیر آموزش خود نیستند.

26:11.3 (296.6) On this innermost circuit, both the ascending and the descending pilgrims fraternize with each other and with the creature-trinitized sons. Like their parents, these sons derive great benefits from interassociation, and it is the special mission of the supernaphim to facilitate and to insure the confraternity of the trinitized sons of the mortal finaliters and the trinitized sons of the Paradise Citizens. The superaphic complements of rest are not so much concerned with their training as with promoting their understanding association with diverse groups.

    انسانها این فرمان بهشت را دریافت کرده‌اند: ”کامل باشید، حتی آنطور که پدر بهشتی شما کامل است.“ سوپرنافیم سرپرست برای این پسران تثلیث یافتۀ سپاه مشترک هرگز اعلان این امر را متوقف نمی‌کند: ”برادران فراز یابندۀ خویش را درک کنید، حتی آنطور که پسران بهشتی آفریننده آنها را می‌شناسند و به آنها مهر می‌ورزند.“

26:11.4 (297.1) Mortals have received the Paradise command: “Be you perfect, even as your Paradise Father is perfect.” To these trinitized sons of the conjoint corps the supervising supernaphim never cease to proclaim: “Be you understanding of your ascendant brethren, even as the Paradise Creator Sons know and love them.”

    مخلوق انسانی باید خداوند را بیابد. پسر آفریننده هرگز متوقف نمی‌شود تا این که او انسان — پایین‌ترین مخلوق صاحب اراده — را بیابد. بدون شک، پسران آفریننده و فرزندان انسانی آنها برای یک خدمت آینده و ناشناختۀ جهانی در حال آمادگی می‌باشند. آنها هر دو گسترۀ جهان تجربی را می‌پیمایند و بدین نحو برای مأموریت ابدی خویش پرورش و آموزش می‌یابند. در سرتاسر جهانها این آمیختگی بی‌نظیر موجود بشری و الهی، معاشرت مخلوق و خالق، در حال رخ دادن است. انسانهای بی‌فکر تجلی بخشش و ملاطفت الهی، به ویژه نسبت به فرد ضعیف و به جانبداری از فرد محتاج را نشانگر خدایی با ویژگیهای انسانی تلقی کرده‌اند. چه اشتباهی! این چنین جلوه‌های بخشش و گذشت در عوض باید توسط موجودات بشری به عنوان گواه این امر تلقی شود که انسان فانی توسط روح خدای زنده مورد سکنی واقع شده است؛ و این که مخلوق، در نهایت، توسط ربانیت برانگیخته شده است.

26:11.5 (297.2) The mortal creature must find God. The Creator Son never stops until he finds man — the lowest will creature. Beyond doubt, the Creator Sons and their mortal children are preparing for some future and unknown universe service. Both traverse the gamut of the experiential universe and so are educated and trained for their eternal mission. Throughout the universes there is occurring this unique blending of the human and the divine, the commingling of creature and Creator. Unthinking mortals have referred to the manifestation of divine mercy and tenderness, especially towards the weak and in behalf of the needy, as indicative of an anthropomorphic God. What a mistake! Rather should such manifestations of mercy and forbearance by human beings be taken as evidence that mortal man is indwelt by the spirit of the living God; that the creature is, after all, divinity motivated.

    نزدیک به پایان اقامت موقت در اولین دایره رهنوردان فراز یابنده در ابتدا برانگیزندگان استراحت از نوع اولیۀ سوپرنافیمها را ملاقات می‌کنند. اینها فرشتگان بهشت هستند که بیرون می‌آیند تا به آنهایی که در آستان ابدیت ایستاده‌اند خوشامد گویند و آمادگی آنها را برای خواب گذار آخرین رستاخیز کامل سازند. شما به راستی یک فرزند بهشت نیستید تا این که دایرۀ درونی را پیموده باشید و رستاخیز ابدیت را از خواب نهایی زمان تجربه کرده باشید. رهنوردان کامل شده این استراحت را آغاز می‌کنند، در اولین دایرۀ هاونا به خواب می‌روند، اما در سواحل بهشت بیدار می‌شوند. از میان کلیۀ کسانی که به جزیرۀ جاودانه فراز می‌یابند، تنها آنهایی که بدین نحو وارد می‌شوند فرزندان ابدیت هستند؛ دیگران به عنوان دیدارگر، به عنوان میهمان بدون وضعیت اقامتی، می‌روند.

26:11.6 (297.3) Near the end of the first-circle sojourn the ascending pilgrims first meet the instigators of rest of the primary order of supernaphim. These are the angels of Paradise coming out to greet those who stand at the threshold of eternity and to complete their preparation for the transition slumber of the last resurrection. You are not really a child of Paradise until you have traversed the inner circle and have experienced the resurrection of eternity from the terminal sleep of time. The perfected pilgrims begin this rest, go to sleep, on the first circle of Havona, but they awaken on the shores of Paradise. Of all who ascend to the eternal Isle, only those who thus arrive are the children of eternity; the others go as visitors, as guests without residential status.

    و اکنون، در اوج دوران زندگانی هاونا، همینطور که شما انسانها در کرۀ پیشگام مدار درونی به خواب می‌روید، آنطور که در کرات منشأ خویش چشمانتان را در خواب طبیعی مرگ انسانی بستید و به خواب خویش فرو رفتید، و یا هنگامی که در آمادگی برای سفر به هاونا به خواب طولانی گذار فرو رفتید، به تنهایی به خواب مرگ فرو نمی‌روید. اکنون همینطور که شما برای خوابِ دستیابی آماده می‌شوید، همدم طولانی مدت شما از اولین دایره، خادم با عظمت استراحت، به کنار شما می‌آید. او آماده می‌شود تا در یگانگی با شما به خواب فرو رود، به عنوان پیمان هاونا که گذار شما تکمیل گردیده، و این که شما فقط در انتظار ریزه کاریهای نهایی کمال هستید.

26:11.7 (297.4) And now, at the culmination of the Havona career, as you mortals go to sleep on the pilot world of the inner circuit, you go not alone to your rest as you did on the worlds of your origin when you closed your eyes in the natural sleep of mortal death, nor as you did when you entered the long transit trance preparatory for the journey to Havona. Now, as you prepare for the attainment rest, there moves over by your side your long-time associate of the first circle, the majestic complement of rest, who prepares to enter the rest as one with you, as the pledge of Havona that your transition is complete, and that you await only the final touches of perfection.

    اولین گذار شما در واقع مرگ بود، دومین گذار یک خواب ایده‌آل، و اکنون سومین دگردیسی، استراحت حقیقی، آرامش اعصار است.

26:11.8 (297.5) Your first transition was indeed death, the second an ideal sleep, and now the third metamorphosis is the true rest, the relaxation of the ages.

    [عرضه شده توسط یک کامل کنندۀ خرد از یوورسا.]

26:11.9 (297.6) [Presented by a Perfector of Wisdom from Uversa.]

Back to Top