کتاب یورنشیا - مقالۀ 23
پیام‌آوران منفرد

کتاب یورنشیا   

I. بخش اول - جهان مرکزی و ابرجهانها    پیام‌آوران منفرد گروه شخصی و جهانی آفریدگار مشترک هستند؛ آنها رستۀ اول و ارشد شخصیتهای بالاتر روح بیکران می‌باشند. آنها نمایانگر عمل آغازین خلاق روح بیکران در کارکرد منفرد به منظور به وجود آوردن شخصیتهای منفرد روحی می‌باشند. نه پدر و نه پسر در این پدیداری حیرت‌آور روحی به طور مستقیم شرکت نکردند.

23:0.1 (256.1) SOLITARY Messengers are the personal and universal corps of the Conjoint Creator; they are the first and senior order of the Higher Personalities of the Infinite Spirit. They represent the initial creative action of the Infinite Spirit in solitary function for the purpose of bringing into existence solitary personality spirits. Neither the Father nor the Son directly participated in this stupendous spiritualization.

    این پیام‌آوران روحی در یک رخداد منفرد خلاق شخصیت یافتند، و تعداد آنها ثابت است. اگر چه من یکی از این موجودات خارق‌العاده را در این مأموریت کنونی با خود همراه دارم، نمی‌دانم چه تعداد از این شخصیتها در جهان جهانها وجود دارند. من فقط گهگاه اطلاع می‌یابم که چه تعداد از آنهایی که تاریخچه‌شان ثبت شده است برای زمان حاضر در محدودۀ حوزۀ اختیار ابرجهان ما عمل می‌کنند. از آخرین گزارش یوورسا من مشاهده می‌کنم که تقریباً 7690 تریلیون پیام‌آور منفرد که در آن هنگام در محدودۀ مرزهای اروانتان عمل می‌کردند وجود داشتند؛ و من حدس می‌زنم که این بسیار کمتر از یک هفتم تعداد کل آنان است.

23:0.2 (256.2) These spirit messengers were personalized in a single creative episode, and their number is stationary. Although I have one of these extraordinary beings associated with me on this present mission, I do not know how many such personalities exist in the universe of universes. I only know, from time to time, how many are of registry-record as functioning for the time being within the jurisdiction of our superuniverse. From the last Uversa report I observe that there were almost 7,690 trillion Solitary Messengers then operating within the boundaries of Orvonton; and I conjecture that this is considerably less than one seventh of their total number.

1- طبیعت و منشأ پیام‌آوران منفرد

1. Nature and Origin of Solitary Messengers

    بلافاصله به دنبال آفرینش هفت روح مدارهای هاونا روح بیکران گروه عظیم پیام‌آوران منفرد را به وجود آورد. به جز بهشت و مدارهای هاونا هیچ بخش از آفرینش جهانی پیش از پیام‌آوران منفرد وجود نداشته است؛ آنها در سرتاسر جهان بزرگ از نزدیک به ابدیت عمل کرده‌اند. آنها برای تکنیک الهیِ روح بیکران برای خود آشکارسازی به و تماس شخصی با آفرینشهای پهناور زمان و فضا اساسی هستند.

23:1.1 (256.3) Immediately following the creation of the Seven Spirits of the Havona Circuits the Infinite Spirit brought into being the vast corps of Solitary Messengers. There is no part of the universal creation which is pre-existent to the Solitary Messengers except Paradise and the Havona circuits; they have functioned throughout the grand universe from near eternity. They are fundamental to the divine technique of the Infinite Spirit for self-revelation to, and personal contact with, the far-flung creations of time and space.

    به رغم این که این پیام‌آوران از نزدیک به ایام ابدیت وجود داشته‌اند، همگی نسبت به آغاز خویش آگاهند. آنها نسبت به زمان آگاه هستند، و در زمرۀ اولین آفرینشهای روح بیکران هستند که از چنین آگاهی نسبت به زمان برخوردار می‌باشند. آنها اولین مخلوقات به دنیا آمدۀ روح بیکران هستند که در زمان شخصیت یافته و در فضا روحی شده‌اند.

23:1.2 (256.4) Notwithstanding that these messengers are existent from the near times of eternity, they are all aware of a beginning of selfhood. They are conscious of time, being the first of the creation of the Infinite Spirit to possess such a time consciousness. They are the first-born creatures of the Infinite Spirit to be personalized in time and spiritualized in space.

    این ارواح منفرد به صورت موجودات روحی تمام و کمال و کاملاً توانمند در سحرگاه زمان پدیدار گشتند. آنها همگی برابر هستند، و هیچ طبقه یا بخشی فرعی از آنها وجود ندارد که مبتنی بر تنوع شخصی باشد. طبقه‌بندیهای آنها کاملاً بر مبنای نوع کاری است که گهگاه به آن تخصیص می‌یابند.

23:1.3 (256.5) These solitary spirits came forth in the dawn of time as full-fledged and perfectly endowed spirit beings. They are all equal, and there are no classes or subdivisions founded on personal variation. Their classifications are based wholly on the type of work to which they are assigned from time to time.

    انسانها به عنوان موجودات تقریباً مادی در کرات فضا شروع می‌کنند و به سوی مراکز بزرگ به سمت درون صعود می‌کنند؛ این ارواح منفرد در مرکز تمامی چیزها آغاز می‌کنند و در آفرینشهای دوردست، حتی تک تک کرات بیرونی‌ترین جهانهای محلی و حتی فراتر از آنها مشتاق مأموریت هستند.

23:1.4 (256.6) Mortals start out as well-nigh material beings on the worlds of space and ascend inward towards the Great Centers; these solitary spirits start out at the center of all things and crave assignment to the remote creations, even to the individual worlds of the outermost local universes and even on beyond.

    آنها گر چه پیام‌آوران منفرد نام یافته‌اند، ارواح یکه و تنها نیستند، چرا که به راستی دوست دارند به تنهایی کار کنند. در سرتاسر آفرینش آنها تنها موجوداتی هستند که می‌توانند از یک وجود تنها لذت ببرند و می‌برند، با این همه آنها از مصاحبت با تعداد بسیار اندکی از رسته‌های هوشمند جهان که می‌توانند با آنها روابط برادرانه داشته باشند به طور یکسان لذت می‌برند.

23:1.5 (256.7) Though denominated Solitary Messengers, they are not lonesome spirits, for they truly like to work alone. They are the only beings in all creation who can and do enjoy a solitary existence, albeit they equally enjoy association with the very few orders of universe intelligence with whom they can fraternize.

    پیام‌آوران منفرد در سرویس خویش منزوی نیستند؛ آنها با گنجینۀ هوشمندیِ تمامی آفرینش، آنطور که قادرند به تمامی پخشهای خبری قلمروهای اقامت موقتشان ”گوش فرا دهند“، دائما در تماس هستند. آنها همچنین می‌توانند با اعضای گروه بلافصل خودشان، آن موجوداتی که همان نوع کار را در همان ابرجهان انجام می‌دهند، ارتباط متقابل برقرار کنند. آنها می‌توانند با همنوعان دیگر خود ارتباط برقرار سازند، اما توسط شورای هفت روح استاد رهنمود یافته‌اند که چنین نکنند، و آنها یک گروه وفادار هستند؛ آنها سرپیچی یا خطا نمی‌کنند. هیچ سندی وجود ندارد که یک پیام‌آور منفرد تاکنون به ورطۀ تاریکی درغلطیده باشد.

23:1.6 (257.1) Solitary Messengers are not isolated in their service; they are constantly in touch with the wealth of the intellect of all creation as they are capable of “listening in” on all the broadcasts of the realms of their sojourn. They can also intercommunicate with members of their own immediate corps, those beings doing the same kind of work in the same superuniverse. They could communicate with others of their number, but they have been directed by the council of the Seven Master Spirits not to do so, and they are a loyal group; they do not disobey or default. There is no record that a Solitary Messenger ever stumbled into darkness.

    پیام‌آوران منفرد، همانند مدیران نیروی جهان، در زمرۀ انواع بسیار اندکی از موجودات هستند که در سراسر قلمروهایی عمل می‌کنند که از توقیف یا حبس توسط دادگاههای زمان و فضا معاف می‌باشند. آنها نمی‌توانند برای حضور یافتن در برابر کسی جز هفت روح استاد احضار شوند، اما در تمامی تاریخچۀ جهان بنیادین این شورای بهشت برای داوری پیرامون پروندۀ یک پیام‌آور منفرد هرگز فراخوانده نشده است.

23:1.7 (257.2) The Solitary Messengers, like the Universe Power Directors, are among the very few types of beings operating throughout the realms who are exempt from apprehension or detention by the tribunals of time and space. They could be cited to appear before no one except the Seven Master Spirits, but not in all the annals of the master universe has this Paradise council ever been called upon to adjudicate the case of a Solitary Messenger.

    این پیام‌آوران که به تنهایی به مأموریت می‌روند یک گروه قابل اطمینان، متکی به خود، همه فن حریف، کاملاً معنوی، و وسیعاً دلسوز از موجودات آفریده شده هستند که از سومین منبع و مرکز سرچشمه یافته‌اند. آنها با اتوریتۀ روح بیکران ساکن جزیرۀ مرکزی بهشت و آنطور که در کرات ستاد مرکزی جهانهای محلی شخصیت می‌یابند عمل می‌کنند. آنها سهم برندگان دائم از مدار مستقیمی هستند که از روح بیکران سرچشمه یافته است، حتی هنگامی که تحت نفوذ بلافصل ارواح مادر جهان محلی در آفرینشهای محلی عمل می‌کنند.

23:1.8 (257.3) These messengers of solitary assignment are a dependable, self-reliant, versatile, thoroughly spiritual, and broadly sympathetic group of created beings derived from the Third Source and Center; they operate by the authority of the Infinite Spirit resident on the central Isle of Paradise and as personalized on the headquarters spheres of the local universes. They are constant partakers of the direct circuit emanating from the Infinite Spirit, even when they function in the local creations under the immediate influence of the local universe Mother Spirits.

    برای این که این پیام‌آوران منفرد باید به تنهایی سفر و کار کنند یک دلیل تکنیکی وجود دارد. آنها برای دوره‌های کوتاه و هنگامی که ساکن هستند، می‌توانند در یک گروه تشریک مساعی کنند، اما هنگامی که بدین گونه گرد هم می‌آیند، همگی از نگهداری و هدایت مدار بهشتی خود قطع می‌شوند؛ آنها کاملاً در انزوا قرار می‌گیرند. هنگامی که آنها در گذار هستند، یا هنگامی که در مدارهای فضا و جریانات زمان عمل می‌کنند، اگر دو تن یا تعداد بیشتری از این رسته نزدیک هم باشند، هر دو یا همگی از ارتباط با نیروهای بالاترِ در گردش بیرون افکنده می‌شوند. آنچنان که شما ممکن است با سمبلهای روشنگر توصیف کنید ”آنها مدارشان اتصالی پیدا می‌کند“. لذا آنها به طور نهادین در درون خود یک نیروی آژیر اتوماتیک، یک علامت هشدار دهنده دارند، که به گونه‌ای خطاناپذیر عمل می‌کند تا آنها را از تضادهای در حال نزدیکی آگاه سازد و چنان آنها را به طور مکفی به گونه‌ای استوار جدا نگاه می‌دارد که در کارکرد صحیح و مؤثر آنها اخلال ایجاد نشود. آنها همچنین از نیروهای ذاتی و اتوماتیکی برخوردارند که نزدیکی ارواح الهام یافتۀ تثلیث و تنظیم کنندگان فکری الهی، هر دو را، کشف می‌کند و نشان می‌دهد.

23:1.9 (257.4) There is a technical reason why these Solitary Messengers must travel and work alone. For short periods and when stationary, they can collaborate in a group, but when thus ensembled, they are altogether cut off from the sustenance and direction of their Paradise circuit; they are wholly isolated. When in transit, or when operating in the circuits of space and the currents of time, if two or more of this order are in close proximity, both or all are thrown out of liaison with the higher circulating forces. They are “short circuited” as you might describe it in illustrative symbols. Therefore they have inherent within them a power of automatic alarm, a warning signal, which unerringly operates to apprise them of approaching conflicts and unfailingly keeps them sufficiently separated as not to interfere with their proper and effective functioning. They also possess inherent and automatic powers which detect and indicate the proximity of both the Inspired Trinity Spirits and the divine Thought Adjusters.

    این پیام‌آوران از هیچ قدرت بسط شخصیت یا تولید مثل برخوردار نیستند، اما عملاً هیچ کاری در جهانها وجود ندارد که آنها نتوانند در آن درگیر شوند، و نتوانند چیزی ضروری و سودمند به آن ارزانی دارند. آنها به ویژه برای آنهایی که درگیر ادارۀ امور جهان هستند در وقت بسیار صرفه جویی می‌کنند؛ آنها به همگی ما، از بالاترین تا پایین‌ترین، یاری می‌رسانند.

23:1.10 (257.5) These messengers possess no power of personality extension or reproduction, but there is practically no work of the universes in which they cannot engage, and to which they cannot contribute something essential and helpful. Especially are they the great timesavers for those who are concerned in the administration of universe affairs; and they assist us all, from the highest to the lowest.

2- مأموریتهای پیام‌آوران منفرد

2. Assignments of Solitary Messengers

    پیام‌آوران منفرد به هیچ شخصیت تنها یا گروه از شخصیتهای آسمانی به طور دائم وصل نیستند. آنها همیشه به واسطۀ مأموریت به کار گمارده می‌شوند، و در طول این خدمت تحت سرپرستی بلافصل آنهایی که قلمروهای اتصال آنها را سرپرستی می‌کنند کار می‌کنند. آنها در میان خود هیچ نوع سازمان یا دولتی ندارند؛ آنها پیام‌آوران منفرد هستند.

23:2.1 (257.6) Solitary Messengers are not permanently attached to any individual or group of celestial personalities. They are on duty, always by assignment, and during such service they work under the immediate supervision of those who direct the realms of their attachment. Among themselves they have neither organization nor government of any kind; they are Solitary Messengers.

    پیام‌آوران منفرد توسط روح بیکران به هفت بخش زیرین خدمت گمارده می‌شوند:

23:2.2 (258.1) Solitary Messengers are assigned by the Infinite Spirit to the following seven divisions of service:

    1- پیام‌آوران تثلیث بهشت.

23:2.3 (258.2) 1. Messengers of the Paradise Trinity.

    2- پیام‌آوران مدارهای هاوُنا.

23:2.4 (258.3) 2. Messengers of the Havona Circuits.

    3- پیام‌آوران ابرجهانها.

23:2.5 (258.4) 3. Messengers of the Superuniverses.

    4- پیام‌آوران جهانهای محلی.

23:2.6 (258.5) 4. Messengers of the Local Universes.

    5- کاوشگران حاوی مأموریت هدایت نشده.

23:2.7 (258.6) 5. Explorers of Undirected Assignment.

    6- سفیران و فرستادگان حاوی مأموریت ویژه.

23:2.8 (258.7) 6. Ambassadors and Emissaries of Special Assignment.

    7- آشکار کنندگان حقیقت.

23:2.9 (258.8) 7. Revelators of Truth.

    این پیام‌آوران روحی از یک نوع خدمت به نوع دیگر از هر جهت قابل تعویض هستند؛ چنین جا به جاییهایی دائماً به وقوع می‌پیوندند. هیچ رستۀ جداگانه از پیام‌آوران منفرد وجود ندارد؛ آنها از نظر معنوی شبیه هم هستند و از هر جهت برابرند. در حالی که آنها به طور کلی با شماره مشخص می‌شوند، برای روح بیکران با نامهای شخصی شناخته می‌شوند. آنها برای باقی ما با نام یا شماره که مشخص کنندۀ مأموریت جاری آنها است شناخته می‌شوند.

23:2.10 (258.9) These spirit messengers are in every sense interchangeable from one type of service to another; such transfers are constantly taking place. There are no separate orders of Solitary Messengers; they are spiritually alike and in every sense equal. While they are generally designated by number, they are known to the Infinite Spirit by personal names. They are known to the rest of us by the name or number designative of their current assignment.

    1- پیام‌آوران تثلیث بهشت. من اجازه ندارم چیز زیادی را از کار آن گروه از پیام‌آوران که به تثلیث تخصیص یافته‌اند آشکار سازم. آنها خادمان مورد اعتماد و سرّی الوهیتها هستند، و هنگامی که پیامهای ویژه‌ای که در بر گیرندۀ سیاستهای آشکار ناشده و رویکرد آیندۀ خدایان می‌باشد به آنان سپرده می‌شود، هرگز دانسته نشده است که آنها رازی را فاش کنند یا نسبت به اعتمادی که به رستۀ آنان شده خیانت ورزند. و تمامی این امر در این رابطه نقل نمی‌شود که نسبت به کمال آنها خودستایی شود، بلکه به این اشاره شود که الوهیتها می‌توانند موجوداتی کامل بیافرینند و چنین می‌کنند.

23:2.11 (258.10) 1. Messengers of the Paradise Trinity. I am not permitted to reveal much of the work of the group of messengers assigned to the Trinity. They are the trusted and secret servants of the Deities, and when intrusted with special messages which involve the unrevealed policies and future conduct of the Gods, they have never been known to divulge a secret or betray the confidence reposed in their order. And all this is related in this connection, not to appear boastful of their perfection, but rather to point out that the Deities can and do create perfect beings.

    سردرگمی و آشفتگی یورنشیا نشانگر این نیست که حکمرانان بهشت فاقد علاقه یا توانایی برای مدیریت متفاوت امور هستند. آفرینندگان برای این که یورنشیا را یک بهشت راستین سازند از قدرت کامل برخوردارند، اما چنین عدنی به پیدایش آن کاراکترهای قوی، والامنش، و با تجربه‌ای که خدایان با اطمینان بسیار از میان سندانهای ضرورت و چکشهای اندوه در کرۀ شما شکل می‌دهند کمک نمی‌کند. اضطرابها و محنتهای شما، مصائب و ناامیدیهای شما، درست همانقدر بخشی از طرح الهی در کرۀ شما هستند که کمال بدیع و انطباق بیکرانِ تمامی چیزها با مقصود عالی‌شان در کرات جهان مرکزی و کامل می‌باشند.

23:2.12 (258.11) The confusion and turmoil of Urantia do not signify that the Paradise Rulers lack either interest or ability to manage affairs differently. The Creators are possessed of full power to make Urantia a veritable paradise, but such an Eden would not contribute to the development of those strong, noble, and experienced characters which the Gods are so surely forging out on your world between the anvils of necessity and the hammers of anguish. Your anxieties and sorrows, your trials and disappointments, are just as much a part of the divine plan on your sphere as are the exquisite perfection and infinite adaptation of all things to their supreme purpose on the worlds of the central and perfect universe.

    2- پیام‌آوران مدارهای هاونا. شما در سراسر دوران فراز یابنده به گونه‌ای مبهم ولی به طور فزاینده قادر خواهید بود که به حضور پیام‌آوران منفرد پی ببرید، اما تا وقتی که به هاونا نرسید، آنها را به گونه‌ای خطاناپذیر نخواهید شناخت. اولین پیام‌آورانی که شما به طور رو در رو خواهید دید پیام‌آوران مدارهای هاونا خواهند بود.

23:2.13 (258.12) 2. Messengers of the Havona Circuits. Throughout the ascendant career you will be vaguely, but increasingly, able to detect the presence of the Solitary Messengers, but not until you reach Havona will you recognize them unmistakably. The first of the messengers you will see face to face will be those of the Havona circuits.

    پیام‌آوران منفرد از روابط ویژه‌ای با بومیان کرات هاونا برخوردار هستند. این پیام‌آوران، که در هنگام ارتباط با یکدیگر از نظر کارکردی بسیار در محدودیت قرار دارند، می‌توانند رابطه‌ای بسیار نزدیک و شخصی با بومیان هاونا برقرار کنند و چنین می‌کنند. اما کاملاً غیرممکن است که خرسندیهای عالی را که به دنبال تماس اذهان این موجودات الهی کامل با ارواح چنین شخصیتهای نزدیک به متعال حاصل می‌شود به اذهان بشری انتقال داد.

23:2.14 (258.13) Solitary Messengers enjoy special relations with the natives of the Havona worlds. These messengers, who are so functionally handicapped when associating with one another, can and do have a very close and personal communion with the Havona natives. But it is quite impossible to convey to human minds the supreme satisfactions consequent upon the contact of the minds of these divinely perfect beings with the spirits of such near-transcendent personalities.

    3- پیام‌آوران ابرجهانها. قدمای ایامها، آن شخصیتهایی که از منشأ تثلیث برخوردارند و مسئولیت سرنوشت هفت ابرجهان را به عهده دارند، آن سه موجود برخوردار از قدرت الهی و خرد اداری، به وفور از پیام‌آوران منفرد برخوردار شده‌اند. فقط از طریق این رسته از پیام‌آوران است که حکمرانان سه‌گانۀ یک ابرجهان می‌توانند به طور مستقیم و شخصاً با حکمرانان ابرجهان دیگر ارتباط برقرار کنند. احتمالاً به جز ارواح الهام یافتۀ تثلیث، پیام‌آوران منفرد تنها نوع آمادۀ موجودات روحی هوشمند هستند که می‌توانند از ستاد مرکزی یک ابرجهان به ستاد مرکزی ابرجهان دیگر مستقیماً اعزام گردند. کلیۀ شخصیتهای دیگر باید از طریق هاونا و کرات اجرایی ارواح استاد به چنین سفرهایی دست زنند.

23:2.15 (259.1) 3. Messengers of the Superuniverses. The Ancients of Days, those personalities of Trinity origin who preside over the destinies of the seven superuniverses, those trios of divine power and administrative wisdom, are bountifully supplied with Solitary Messengers. It is only through this order of messengers that the triune rulers of one superuniverse can directly and personally communicate with the rulers of another. Solitary Messengers are the only available type of spirit intelligence — aside, possibly, from the Inspired Trinity Spirits — that can be dispatched from the headquarters of one superuniverse directly to the headquarters of another. All other personalities must make such excursions by way of Havona and the executive worlds of the Master Spirits.

    برخی از انواع اطلاعات وجود دارند که نمی‌شود از طریق پیام‌آوران جاذبه، بازتاب، یا پخش خبری به دست آیند. و هنگامی که قدمای ایامها با قطعیت این چیزها را بدانند باید یک پیام‌آور منفرد به منبع خبر اعزام دارند. مدتها پیش از وجود حیات در یورنشیا پیام‌آوری که اکنون با من مرتبط است از یوورسا به مأموریتی در جهان مرکزی گمارده شد. او برای تقریباً یک میلیون سال از فراخوانیهای اروانتان غایب بود اما در موعد مناسب با اطلاعات درخواست شده بازگشت.

23:2.16 (259.2) There are some kinds of information which cannot be obtained either by Gravity Messengers, reflectivity, or broadcast. And when the Ancients of Days would certainly know these things, they must dispatch a Solitary Messenger to the source of knowledge. Long before the presence of life on Urantia the messenger now associated with me was assigned on a mission out of Uversa to the central universe — was absent from the roll calls of Orvonton for almost a million years but returned in due time with the desired information.

    هیچ محدودیتی برای خدمت پیام‌آوران منفرد در ابرجهانها وجود ندارد؛ آنها می‌توانند به عنوان مجریان دادگاههای بالا یا به عنوان گردآوری کنندگان اطلاعات برای سعادت عالم عمل کنند. از میان کلیۀ ابر آفرینشها، آنها از همه بیشتر از خدمت در اروانتان شادمان هستند زیرا در اینجا نیاز از همه بیشتر است و فرصتها برای تلاش قهرمانانه به اندازۀ زیاد افزایش یافته است. در قلمروهای نیازمندتر ما همگی از خشنودی نسبت یک کارکرد سرشارتر لذت می‌بریم.

23:2.17 (259.3) There is no limitation upon the service of Solitary Messengers in the superuniverses; they may function as executioners of the high tribunals or as intelligence gatherers for the good of the realm. Of all the supercreations they most delight to serve in Orvonton because here the need is greatest and the opportunities for heroic effort are greatly multiplied. In the more needy realms we all enjoy the satisfaction of a more replete function.

    4- پیام‌آوران جهانهای محلی. در خدمات یک جهان محلی هیچ حدی در کارکرد پیام‌آوران منفرد وجود ندارد. آنها آشکار کنندگان وفادار انگیزه‌ها و هدف روح مادر جهان محلی هستند، گر چه کاملاً تحت حوزۀ اختیار پسر حکمران استاد قرار دارند. و این امر در مورد کلیۀ پیام‌آورانی که در یک جهان محلی عمل می‌کنند صدق می‌کند، چه آنها مستقیماً از ستاد مرکزی جهان سفر کنند، یا موقتاً در ارتباط با پدران کوکبه، حکمرانان سیستم، یا پرنسهای سیاره‌ای عمل کنند. پیش از تمرکز کامل قدرت در دستان یک پسر آفریننده در هنگام ارتقاءِ او به عنوان حکمران مطلق جهانش، این پیام‌آوران جهانهای محلی تحت سرپرستی کلی قدمای ایامها عمل می‌کنند و در برابر نمایندۀ مقیمشان، اتحاد ایامها، به طور بلافصل مسئول هستند.

23:2.18 (259.4) 4. Messengers of the Local Universes. In the services of a local universe there is no limit upon the functioning of the Solitary Messengers. They are the faithful revealers of the motives and intent of the local universe Mother Spirit, although they are under the full jurisdiction of the reigning Master Son. And this is true of all messengers operating in a local universe, whether they are traveling out directly from universe headquarters, or whether they are acting temporarily in liaison with Constellation Fathers, System Sovereigns, or Planetary Princes. Before the concentration of all power in the hands of a Creator Son at the time of his elevation as sovereign ruler of his universe, these messengers of the local universes function under the general direction of the Ancients of Days and are immediately responsible to their resident representative, the Union of Days.

    5- کاوشگران حاوی مأموریت هدایت نشده. هنگامی که سپاه ذخیرۀ پیام‌آوران منفرد بیش از حد عضوگیری می‌شود، از یکی از هفت مدیر عالی نیرو برای داوطلبان کاوشگری یک فراخوانی صادر می‌شود؛ و هیچگاه کمبود داوطلب وجود ندارد، زیرا آنها از اعزام شدن به صورت کاوشگران آزاد و بدون محدودیت شادمان می‌شوند، تا شور و شعفِ یافتنِ هسته‌های سازمان دهندۀ کرات و جهانهای جدید را تجربه کنند.

23:2.19 (259.5) 5. Explorers of Undirected Assignment. When the reserve corps of the Solitary Messengers is overrecruited, there issues from one of the Seven Supreme Power Directors a call for exploration volunteers; and there is never a lack of volunteers, for they delight to be dispatched as free and untrammeled explorers, to experience the thrill of finding the organizing nucleuses of new worlds and universes.

    آنها اعزام می‌شوند تا نشانه‌هایی را که توسط اندیشمندان فضایی قلمروها فراهم شده بررسی کنند. بدون شک الوهیتهای بهشت از وجود این سیستمهای کشف ناشدۀ انرژی فضا مطلع هستند، اما هرگز چنین اطلاعاتی را فاش نمی‌سازند. اگر پیام‌آوران منفرد این مراکز جدید سازمان دهندۀ انرژی را کشف و نقشه برداری نمی‌کردند، چنین پدیده‌هایی حتی از دید موجودات هوشمند قلمروهای مجاور مدتها مخفی باقی می‌ماند. پیام‌آوران منفرد به عنوان یک طبقه نسبت به جاذبه بسیار حساس هستند؛ از این رو آنها گاهی اوقات می‌توانند وجود محتمل سیارات بسیار کوچک تاریک را کشف کنند، همان کراتی که برای آزمایشات حیات به بهترین نحو انطباق یافته‌اند.

23:2.20 (259.6) They go forth to investigate the clues furnished by the space contemplators of the realms. Undoubtedly the Paradise Deities know of the existence of these undiscovered energy systems of space, but they never divulge such information. If the Solitary Messengers did not explore and chart these newly organizing energy centers, such phenomena would long remain unnoticed even by the intelligences of adjacent realms. Solitary Messengers, as a class, are highly sensitive to gravity; accordingly they can sometimes detect the probable presence of very small dark planets, the very worlds which are best adapted to life experiments.

    این کاوشگرانِ پیام‌آور حاوی مأموریت هدایت نشده در جهان بنیادین گشت می‌زنند. آنها در گروههای کاوشگر اعزامی دائما به مناطق نقشه برداری نشدۀ تمامی فضای بیرونی می‌روند. بخش عمدۀ اطلاعاتی را که ما پیرامون رخدادها در قلمروهای فضای بیرونی داریم مدیون اکتشافات پیام‌آوران منفرد هستیم که اغلب با ستاره شناسان آسمانی کار و مطالعه می‌کنند.

23:2.21 (260.1) These messenger-explorers of undirected assignment patrol the master universe. They are constantly out on exploring expeditions to the uncharted regions of all outer space. Very much of the information which we possess of transactions in the realms of outer space, we owe to the explorations of the Solitary Messengers as they often work and study with the celestial astronomers.

    6- سفیران و فرستادگان حاوی مأموریت ویژه. جهانهای محلی که در محدودۀ یک ابرجهان واقع شده‌اند معمولاً سفیرانی را که از رسته‌های بومی فرزندیشان انتخاب شده‌اند مبادله می‌کنند. اما برای اجتناب از تأخیر، مکرراً از پیام‌آوران منفرد تقاضا می‌شود که به عنوان سفیر از یک آفرینش محلی به دیگری بروند تا یک قلمرو را برای دیگری نمایندگی و تفسیر کنند. برای مثال: هنگامی که یک قلمرو به تازگی مسکونی شده کشف می‌شود، ممکن است معلوم شود آنقدر در فضای دوردستی قرار دارد که پیش از آن که یک سفیرِ در پوشش سرافیمی قرار گرفته بتواند به این جهان بسیار دور برسد مدت زمانی طولانی سپری خواهد شد. یک موجودِ در پوشش سرافیمی قرار گرفته ممکن نیست بتواند از سرعت 558٫840 مایل یورنشیا در یک ثانیه به وقت شما فراتر رود. ستارگان حجیم، جریانات مخالف، و کج راهها، و نیز جاذبه‌های مجاور همگی متمایل به کند کردن چنین سرعتی هستند، طوری که در یک سفر طولانی حد متوسط سرعت به حدود 550٫000 مایل در ثانیه خواهد رسید.

23:2.22 (260.2) 6. Ambassadors and Emissaries of Special Assignment. Local universes situated within the same superuniverse customarily exchange ambassadors selected from their native orders of sonship. But to avoid delay, Solitary Messengers are frequently asked to go as ambassadors from one local creation to another, to represent and interpret one realm to another. For example: When a newly inhabited realm is discovered, it may prove to be so remote in space that a long time will pass before an enseraphimed ambassador can reach this far-distant universe. An enseraphimed being cannot possibly exceed the velocity of 558,840 Urantia miles in one second of your time. Massive stars, crosscurrents, and detours, as well as attraction tangents, will all tend to retard such speed so that on a long journey the velocity will average about 550,000 miles per second.

    هنگامی که مشخص می‌شود که یک سفیر بومی برای رسیدن به یک جهان محلی بسیار دور به صدها سال نیاز خواهد داشت، اغلب از یک پیام‌آور منفرد تقاضا می‌شود که بلافاصله رهسپار آنجا شود تا به عنوان سفیر موقت عمل نماید. پیام‌آوران منفرد می‌توانند در وقتی بسیار کوتاه بروند، نه مستقل از زمان و فضا همچون پیام‌آوران جاذبه، بلکه نزدیک به آن. آنها همچنین به عنوان فرستادگان حاوی مأموریت ویژه در شرایط دیگر خدمت می‌کنند.

23:2.23 (260.3) When it develops that it will require hundreds of years for a native ambassador to reach a far-distant local universe, a Solitary Messenger is often asked to proceed there immediately to act as ambassador ad interim. Solitary Messengers can go in very short order, not independently of time and space as do the Gravity Messengers, but nearly so. They also serve in other circumstances as emissaries of special assignment.

    7- آشکار کنندگان حقیقت. پیام‌آوران منفرد به مأموریت آشکار سازی حقیقت به عنوان بالاترین امانت رستۀ خود می‌نگرند. و آنها از ابرجهانها تا تک تک سیارات فضا گهگاه در این ظرفیت عمل می‌کنند. آنها مکرراً به کمیسیونهایی وصل می‌شوند که برای بسط آشکارسازی حقیقت برای کرات و سیستمها فرستاده می‌شوند.

23:2.24 (260.4) 7. Revelators of Truth. The Solitary Messengers regard the assignment to reveal truth as the highest trust of their order. And they function ever and anon in this capacity, from the superuniverses to the individual planets of space. They are frequently attached to commissions which are sent to enlarge the revelation of truth to the worlds and systems.

3- خدمات پیام‌آوران منفرد در زمان و فضا

3. Time and Space Services of Solitary Messengers

    هنگامی که استفاده از سرویس پخش یا مکانیسم بازتاب صلاح نیست، پیام‌آوران منفرد بالاترین نوع شخصیت کامل و مطمئن هستند که برای انتقال سریع پیامهای مهم و اضطراری در تمامی قلمروها موجود است. آنها در تنوع بی‌پایانی از مأموریتها برای کمک به موجودات روحی و مادی قلمروها خدمت می‌کنند، به ویژه در جایی که عنصر زمان مطرح است. از میان کلیۀ رسته‌هایی که به خدمات حوزه‌های ابرجهان گمارده شده‌اند، آنها بالاترین و همه فن حریف‌ترین موجودات شخصیت یافته هستند که می‌توانند به مقابله جویی با زمان و فضا بسیار نزدیک شوند.

23:3.1 (260.5) The Solitary Messengers are the highest type of perfect and confidential personality available in all realms for the quick transmission of important and urgent messages when it is inexpedient to utilize either the broadcast service or the reflectivity mechanism. They serve in an endless variety of assignments, helping out the spiritual and material beings of the realms, particularly where the element of time is involved. Of all orders assigned to the services of the superuniverse domains, they are the highest and most versatile personalized beings who can come so near to defying time and space.

    برای جهان روحهایی به طور کامل تأمین شده است که از جاذبه برای مقاصد انتقال استفاده می‌کنند؛ آنها می‌توانند هر زمان به هر جا بروند — بی‌درنگ — اما آنها شخص نیستند. برخی دیگر از رهنوردان جاذبه‌ای موجودات شخصی هستند، مثل پیام‌آوران جاذبه و ثبت کنندگان فرازنده، اما آنها برای سرپرستان ابرجهان و جهان محلی فراهم نیستند. کرات مملو از فرشتگان و انسانها و سایر موجودات بسیار شخصی هستند، اما آنها به واسطۀ زمان و فضا در محدودیت قرار دارند: حد سرعت برای بیشتر موجوداتِ در پوشش سرافیمی قرار نگرفته 186٫280 مایل در ثانیه به وقت شما در کرۀ شما است. مخلوقات بینابینی و برخی دیگران می‌توانند به دو برابر این سرعت — 372٫560 مایل در ثانیه — دست یابند، و اغلب چنین می‌کنند، در حالی که سرافیمها و دیگران می‌توانند فضا را در سه برابر این سرعت، در حدود 558٫840 مایل در ثانیه بپیمایند. با این وجود هیچ شخصیت انتقالی یا پیام‌آوری وجود ندارد که میان سرعتهای آنی پیمایشگران جاذبه و سرعتهای نسبتاً آهستۀ سرافیمها عمل نماید، به جز پیام‌آوران منفرد.

23:3.2 (260.6) The universe is well supplied with spirits who utilize gravity for purposes of transit; they can go anywhere any time — instanter — but they are not persons. Certain other gravity traversers are personal beings, such as Gravity Messengers and Transcendental Recorders, but they are not available to the super- and the local universe administrators. The worlds teem with angels and men and other highly personal beings, but they are handicapped by time and space: The limit of velocity for most nonenseraphimed beings is 186,280 miles of your world per second of your time; the midway creatures and certain others can, often do, attain double velocity — 372,560 miles per second — while the seraphim and others can traverse space at triple velocity, about 558,840 miles per second. There are, however, no transit or messenger personalities who function between the instantaneous velocities of the gravity traversers and the comparatively slow speeds of the seraphim, except the Solitary Messengers.

    از این رو پیام‌آوران منفرد به طور کلی برای اعزام و سرویس در آن وضعیتهایی به کار گرفته می‌شوند که برای موفقیت در مأموریت شخصیت ضروری است، و اجتناب از اتلاف وقت، که موجب فرستادن هر نوع فوراً آمادۀ دیگر پیام‌آور شخصی می‌شود، مطلوب است. آنها تنها موجودات قطعاً شخصی شده‌ای هستند که می‌توانند با جریانات ترکیبی جهانی جهان بزرگ هماهنگ شوند. سرعت آنها در پیمایش فضا بسته به تنوع زیادی از تأثیرات مختل کننده متغیر است، اما سابقۀ کار نشان می‌دهد که پیام‌آور همکار من در سفر برای انجام این مأموریت با سرعت 841٫621٫642٫000 مایل شما در ثانیه به وقت شما پیش رفت.

23:3.3 (261.1) Solitary Messengers are, therefore, generally used for dispatch and service in those situations where personality is essential to the achievement of the assignment, and where it is desired to avoid the loss of time which would be occasioned by the sending of any other readily available type of personal messenger. They are the only definitely personalized beings who can synchronize with the combined universal currents of the grand universe. Their velocity in traversing space is variable, depending on a great variety of interfering influences, but the record shows that on the journey to fulfill this mission my associate messenger proceeded at the rate of 841,621,642,000 of your miles per second of your time.

    این کاملاً فراتر از توان من است که برای نوع مادی ذهن توضیح دهم که چگونه یک روح می‌تواند یک شخص واقعی باشد و در همان حال فضا را با چنین سرعتهای خارق‌العاده‌ای بپیماید. اما همین پیام‌آوران منفرد در واقع با این سرعتهای غیرقابل فهم به یورنشیا رفت و آمد می‌کنند. به راستی اگر به واسطۀ این واقعیت نبود تمامی نظام مدیریت جهانی از عنصر شخصی خود به اندازۀ زیاد محروم می‌گشت.

23:3.4 (261.2) It is wholly beyond my ability to explain to the material type of mind how a spirit can be a real person and at the same time traverse space at such tremendous velocities. But these very Solitary Messengers actually come to, and go from, Urantia at these incomprehensible speeds; indeed, the whole economy of universal administration would be largely deprived of its personal element were this not a fact.

    پیام‌آوران منفرد قادرند در سراسر مناطق دوردست فضا به عنوان خطوط اضطراری ارتباطی، قلمروهایی که در محدودۀ مدارهای تثبیت شدۀ جهان بزرگ نیستند، عمل نمایند. آنطور که ستاره شناسان یورنشیا مسافتهای نجومی را تخمین می‌زنند، چنین می‌شود که یک پیام‌آور، هنگامی که اینطور عمل می‌نماید، می‌تواند یک پیام را به یک پیام‌آور همتا که در حدود یکصد سال نوری با وی فاصله دارد انتقال دهد یا یک ارتعاش را از میان فضا به او بفرستد.

23:3.5 (261.3) The Solitary Messengers are able to function as emergency lines of communication throughout remote space regions, realms not embraced within the established circuits of the grand universe. It develops that one messenger, when so functioning, can transmit a message or send an impulse through space to a fellow messenger about one hundred light-years away as Urantia astronomers estimate stellar distances.

    از میان هزاران موجود که در ادارۀ امور ابرجهان با ما همکاری می‌کنند، هیچیک در زمینۀ کمک عملی و یاری در صرفه جویی وقت مهمتر نیستند. در جهانهای فضا ما باید محدودیتهای زمان را به حساب آوریم؛ از این رو سرویس پیام‌آوران منفرد که به وسیلۀ امتیازات شخصی ارتباطیشان تا اندازه‌ای مستقل از فضا هستند، و به واسطۀ سرعتهای خارق‌العادۀ انتقالی خود تقریباً مستقل از زمان هستند، بسیار ارزشمند است.

23:3.6 (261.4) Of the myriads of beings who co-operate with us in the conduct of the affairs of the superuniverse, none are more important in practical helpfulness and timesaving assistance. In the universes of space we must reckon with the handicaps of time; hence the great service of the Solitary Messengers, who, by means of their personal prerogatives of communication, are somewhat independent of space and, by virtue of their tremendous transit velocities, are so nearly independent of time.

    من قادر نیستم برای انسانهای یورنشیا توضیح دهم که چگونه پیام‌آوران منفرد می‌توانند بدون شکل باشند و با این وجود از شخصیتهای واقعی و مشخص برخوردار باشند. اگر چه آنها بدون آن شکلی هستند که به طور طبیعی با شخصیت مرتبط است، از یک حضور روحی برخوردارند که برای تمامی انواع بالاتر موجودات روحی قابل تشخیص است. پیام‌آوران منفرد تنها طبقه از موجودات هستند که به نظر می‌رسد تقریباً از کلیۀ مزیتهای یک روح بدون شکل که با کلیۀ امتیازات یک شخصیت تمام عیار همراه است برخوردار باشند. آنها اشخاص حقیقی هستند، و با این وجود تقریباً از کلیۀ ویژگیهای تجلی غیرشخصی روحی برخوردار هستند.

23:3.7 (261.5) I am at a loss to explain to Urantia mortals how the Solitary Messengers can be without form and yet possess real and definite personalities. Although they are without that form which would naturally be associated with personality, they do possess a spirit presence which is discernible by all higher types of spirit beings. The Solitary Messengers are the only class of beings who seem to be possessed of well-nigh all the advantages of a formless spirit coupled with all the prerogatives of a full-fledged personality. They are true persons, yet endowed with nearly all of the attributes of impersonal spirit manifestation.

    در هفت ابرجهان معمولاً — اما نه همیشه — هر چیز که به افزودن رهایی هر مخلوق از محدودیتهای زمان و فضا تمایل دارد به همان نسبت امتیازات شخصیتی را کاهش می‌دهد. پیام‌آوران منفرد نسبت به این قانون کلی یک استثنا هستند. آنها در فعالیتهای خود در کاربرد هر یک و کلیۀ راههای نامحدود تجلی روحی، سرویس الهی، کارکرد شخصی، و ارتباط کیهانی تقریباً محدودیتی ندارند. اگر شما می‌توانستید این موجودات خارق‌العاده را با دیدگاه تجربی من در ادارۀ جهان نظاره کنید، درک می‌کردید که اگر به خاطر همکاری متنوع آنها نبود چقدر هماهنگی امور ابرجهان دشوار می‌بود.

23:3.8 (261.6) In the seven superuniverses, ordinarily — but not always — everything which tends to increase any creature’s liberation from the handicaps of time and space proportionately diminishes personality prerogatives. Solitary Messengers are an exception to this general law. They are in their activities all but unrestricted in the utilization of any and all of the limitless avenues of spiritual expression, divine service, personal ministry, and cosmic communication. If you could view these extraordinary beings in the light of my experience in universe administration, you would comprehend how difficult it would be to co-ordinate superuniverse affairs were it not for their versatile co-operation.

    صرف نظر از این که چقدر جهان بسط یابد، احتمالاً هیچ پیام‌آور منفرد دیگری هیچگاه آفریده نخواهد شد. به تدریج که جهانها رشد می‌کنند، باید کار بسط یافتۀ مدیریت توسط انواع دیگر خادمان روحی و به وسیلۀ آن موجوداتی که منشأ در این آفرینشهای جدید دارند، مثل مخلوقات پسران خود مختار و ارواح مادر جهان محلی، به طور فزاینده به عهده گرفته شود.

23:3.9 (262.1) No matter how much the universe may enlarge, no more Solitary Messengers will probably ever be created. As the universes grow, the expanded work of administration must be increasingly borne by other types of spirit ministers and by those beings who take origin in these new creations, such as the creatures of the Sovereign Sons and the local universe Mother Spirits.

4- کارکرد ویژۀ پیام‌آوران منفرد

4. Special Ministry of Solitary Messengers

    به نظر می‌رسد پیام‌آوران منفرد برای تمامی انواع موجودات روحی هماهنگ کنندگان شخصیتها باشند. کارکرد آنها کمک می‌کند که کلیۀ شخصیتهای دنیای پهناور روحی همگن شوند. آنها به توسعۀ یک خود آگاهی برخوردار از هویت گروهی در کلیۀ موجودات روحی به قدر زیادی کمک می‌کنند. هر نوع موجود روحی توسط گروههای ویژۀ پیام‌آوران منفرد که برای فهم و ایجاد رابطۀ برادری با کلیۀ سایر انواع و رسته‌های به هر حال نامشابه توان چنین موجوداتی را شکوفا می‌کنند مورد خدمت واقع می‌شود.

23:4.1 (262.2) The Solitary Messengers seem to be personality co-ordinators for all types of spirit beings. Their ministry helps to make all the personalities of the far-flung spiritual world akin. They contribute much to the development, in all spirit beings, of a consciousness of group identity. Every type of spirit being is served by special groups of Solitary Messengers who foster the ability of such beings to understand and fraternize with all other types and orders, however dissimilar.

    پیام‌آوران منفرد چنان توانایی شگفت‌انگیزی برای هماهنگی کلیۀ انواع و اقسام شخصیتهای متناهی — حتی برقراری تماس با نظام ابسونایتِ فوق کنترل کنندگان جهان بنیادین — نشان می‌دهند که برخی از ما چنین می‌پنداریم که آفرینش این پیام‌آوران توسط روح بیکران با اعطای ذهن متعال - غائی توسط عامل مشترک به طریقی مربوط است.

23:4.2 (262.3) The Solitary Messengers demonstrate such an amazing ability to co-ordinate all types and orders of finite personality — even to make contact with the absonite regime of the master universe overcontrollers — that some of us postulate that the creation of these messengers by the Infinite Spirit is in some manner related to the Conjoint Actor’s bestowal of Supreme-Ultimate Mind.

    هنگامی که یک پایانمند و یک شهروند بهشت در تثلیث دادن یک ”فرزند زمان و ابدیت“ با یکدیگر همکاری می‌کنند — کارکردی که شامل پتانسیلهای آشکار ناشدۀ ذهنی متعال - غائی می‌باشد — و هنگامی که چنین شخصیت طبقه بندی نشده به وایسجرینگتون اعزام می‌شود، یک پیام‌آور منفرد (یک پیامد شخصیتی مورد گمان نسبت به اعطای چنین ذهن ربانی) همیشه به عنوان نگاهبان - یار به چنین پسر مخلوق - تثلیث یافته گمارده می‌شود. این پیام‌آور پسر جدید سرنوشت را به کرۀ مأموریتش همراهی می‌کند و دیگر هیچگاه وایسجرینگتون را ترک نمی‌کند. هنگامی که یک پیام‌آور منفرد بدین نحو به سرنوشت یک فرزند زمان و ابدیت وصل می‌شود، برای ابد به سرپرستی یگانۀ آرشیتکتهای جهان بنیادین انتقال می‌یابد. ما نمی‌دانیم که آیندۀ چنین ارتباط خارق‌العاده چه می‌تواند باشد. این شراکتهای شخصیتهای بی‌نظیر برای اعصار به گرد آمدن در وایسجرینگتون ادامه داده‌اند، اما حتی یک زوج تنها نیز از آنجا تاکنون بیرون نرفته است.

23:4.3 (262.4) When a finaliter and a Paradise Citizen co-operate in the trinitization of a “child of time and eternity” — a transaction involving the unrevealed mind potentials of the Supreme-Ultimate — and when such an unclassified personality is dispatched to Vicegerington, a Solitary Messenger (a conjectured personality repercussion of the bestowal of such deity mind) is always assigned as guardian-companion to such a creature-trinitized son. This messenger accompanies the new son of destiny to the world of his assignment and nevermore leaves Vicegerington. When thus attached to the destinies of a child of time and eternity, a Solitary Messenger is forever transferred to the sole supervision of the Architects of the Master Universe. What the future of such an extraordinary association may be, we do not know. For ages these partnerships of unique personalities have continued to forgather on Vicegerington, but not even a single pair has ever gone forth therefrom.

    تعداد پیام‌آوران منفرد ثابت است، اما تثلیث یافتگی پسران سرنوشت ظاهراً یک تکنیک نامحدود است. از آنجا که یک پیام‌آور منفرد به هر پسر تثلیث یافتۀ سرنوشت وصل است، برای ما به نظر می‌رسد که زمانی در آیندۀ دور اندوختۀ پیام‌آوران به پایان خواهد رسید. چه کسی کار آنها را در جهان بزرگ به عهده خواهد گرفت؟ آیا سرویس آنها به واسطۀ یک رخداد جدید در میان ارواح الهام یافتۀ تثلیث به عهده گرفته خواهد شد؟ آیا جهان بزرگ در یک دورۀ دور بیشتر تقریباً توسط موجودات تثلیث منشأ اداره خواهد شد، حال آن که مخلوقات تک منشأ و دوگانه منشأ به قلمروهای فضای بیرونی تغییر مکان خواهند داد؟ اگر پیام‌آوران به سرویس سابق خود باز گردند، آیا این پسران سرنوشت آنها را همراهی خواهند کرد؟ آیا هنگامی که اندوختۀ پیام‌آوران منفرد به صورت نگاهبانان - یاران این فرزندان سرنوشت جذب شد، تثلیث یابیها میان پایانمندان و بهشتی - هاوناییها متوقف خواهد شد؟ آیا کلیۀ پیام‌آوران منفرد مؤثر ما در وایسجرینگتون متمرکز خواهند شد؟ آیا این شخصیتهای خارق‌العادۀ روحی با این پسران تثلیث یافتۀ سرنوشت آشکار ناشده برای ابد مرتبط خواهند بود؟ ما به این واقعیت که این زوجهایی که در وایسجرینگتون جمع می‌شوند تحت سرپرستی منحصر به فرد آن موجودات توانمند اسرارآمیز، آرشیتکتهای جهان بنیادین، قرار دارند چه اهمیتی باید بدهیم؟ ما این سؤالات و بسیاری سؤالات مشابه را از خود و از رسته‌های بیشمار دیگر از موجودات آسمانی می‌پرسیم، اما پاسخها را نمی‌دانیم.

23:4.4 (262.5) Solitary Messengers are of stationary numbers, but the trinitization of the sons of destiny is apparently an unlimited technique. Since each trinitized son of destiny has assigned to him a Solitary Messenger, it appears to us that at some time in the remote future the supply of messengers will become exhausted. Who will take up their work in the grand universe? Will their service be assumed by some new development among the Inspired Trinity Spirits? Is the grand universe at some remote period going to be more nearly administered by Trinity-origin beings while the single- and dual-origin creatures move on into the realms of outer space? If the messengers return to their former service, will these sons of destiny accompany them? Will the trinitizations between finaliters and Paradise-Havoners cease when the supply of Solitary Messengers has been absorbed as guardian-companions of these sons of destiny? Are all our efficient Solitary Messengers going to be concentrated on Vicegerington? Are these extraordinary spirit personalities going to be eternally associated with these trinitized sons of unrevealed destiny? What significance should we attach to the fact that these couples forgathering on Vicegerington are under the exclusive direction of those mighty mystery beings, the Architects of the Master Universe? These and many similar questions we ask ourselves, and ask numerous other orders of celestial beings, but we do not know the answers.

    این کارکرد، به همراه بسیاری رخدادهای مشابه در مدیریت جهان به گونه‌ای خطاناپذیر نشان می‌دهد که پرسنل جهان بزرگ، حتی پرسنل هاونا و بهشت، در هماهنگی با و در رابطه با تکامل عظیم انرژیها که اکنون در سرتاسر قلمروهای فضای بیرونی دارد صورت می‌گیرد دستخوش یک تجدید سازمان قطعی و مشخص هستند.

23:4.5 (263.1) This transaction, together with many similar occurrences in universe administration, unmistakably indicates that the personnel of the grand universe, even that of Havona and Paradise, is undergoing a definite and certain reorganization in co-ordination with, and with reference to, the vast energy evolutions now taking place throughout the realms of outer space.

    ما به این اعتقاد تمایل داریم که آیندۀ جاودان شاهد پدیده‌های تکامل جهان خواهد بود که بسیار فراتر از تمامی آن چیزی خواهد بود که گذشتۀ جاودان تجربه کرده است. و ما چنین ماجراهای خارق‌العاده‌ای را با اشتیاق بسیار و انتظار پیوسته فزاینده، حتی همچون شما، پیش بینی می‌کنیم.

23:4.6 (263.2) We incline to the belief that the eternal future will witness phenomena of universe evolution which will far transcend all that the eternal past has experienced. And we anticipate such tremendous adventures, even as you should, with keen relish and ever-heightening expectation.

    [عرضه شده توسط یک مشاور الهی از یوورسا.]

23:4.7 (263.3) [Presented by a Divine Counselor from Uversa.]

Back to Top