کتاب یورنشیا - مقالۀ 22
پسران تثلیث یافتۀ خداوند

کتاب یورنشیا   

I. بخش اول - جهان مرکزی و ابرجهانها    سه گروه از موجوداتی که پسران خداوند نامیده می‌شوند وجود دارد. علاوه بر رسته‌های فرود یابنده و فراز یابندۀ فرزندی، گروه سومی وجود دارد که به پسران تثلیث یافتۀ خداوند شهرت دارند. رستۀ تثلیث یافتۀ فرزندی مطابق منشأ انواع بسیار شخصیتهای آن، آشکار شده و آشکار ناشده، به سه بخش اصلی مجدداً تقسیم شده است. این بخشهای اصلی عبارتند از:

22:0.1 (243.1) THERE are three groups of beings who are called Sons of God. In addition to descending and ascending orders of sonship there is a third group known as the Trinitized Sons of God. The trinitized order of sonship is subdivided into three primary divisions in accordance with the origins of its many types of personalities, revealed and unrevealed. These primary divisions are:

    1- پسران الوهیت - تثلیث یافته.

22:0.2 (243.2) 1. Deity-trinitized Sons.

    2- پسران احاطه شده با تثلیث.

22:0.3 (243.3) 2. Trinity-embraced Sons.

    3- پسران مخلوق - تثلیث یافته.

22:0.4 (243.4) 3. Creature-trinitized Sons.

    کلیۀ پسران تثلیث یافتۀ خداوند صرف نظر از منشأ، به صورت بخشی از منشأ خویش و یا به صورت یک تجربۀ احاطۀ تثلیث که متعاقباً به دست آمده است، در تجربۀ تثلیث یافتگی اشتراک دارند. پسران الوهیت - تثلیث یافته در این نوشته‌ها آشکار نشده‌اند؛ از این رو این ارائۀ مطلب به توصیف دو گروه باقیمانده، به ویژه پسران با تثلیث احاطه شدۀ خداوند، محدود خواهد شد.

22:0.5 (243.5) Irrespective of origin all Trinitized Sons of God have in common the experience of trinitization, either as a part of their origin or as an experience of Trinity embrace subsequently attained. The Deity-trinitized Sons are unrevealed in these narratives; therefore will this presentation be confined to a portrayal of the remaining two groups, more particularly the Trinity-embraced sons of God.

1- پسران با تثلیث احاطه شده

1. The Trinity-Embraced Sons

    کلیۀ پسران با تثلیث احاطه شده بدواً منشأ دوگانه یا واحد دارند، اما به دنبال احاطه با تثلیث برای همیشه به خدمت و کار تثلیث تخصیص می‌یابند. این گروه، آنطور که آشکار شده‌اند و برای خدمت در ابرجهان سازمان یافته‌اند، شامل هفت رسته از شخصیتها می‌شوند:

22:1.1 (243.6) All Trinity-embraced sons are originally of dual or single origin, but subsequent to the Trinity embrace they are forever devoted to Trinity service and assignment. This corps, as revealed and as organized for superuniverse service, embraces seven orders of personalities:

    1- پیام‌آوران توانمند.

22:1.2 (243.7) 1. Mighty Messengers.

    2- آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند.

22:1.3 (243.8) 2. Those High in Authority.

    3- آنهایی که بدون نام و شماره هستند.

22:1.4 (243.9) 3. Those without Name and Number.

    4- سرپرستان تثلیث یافته.

22:1.5 (243.10) 4. Trinitized Custodians.

    5- سفیران تثلیث یافته.

22:1.6 (243.11) 5. Trinitized Ambassadors.

    6- نگاهبانان آسمانی.

22:1.7 (243.12) 6. Celestial Guardians.

    7- یاوران والای پسر.

22:1.8 (243.13) 7. High Son Assistants.

    این هفت گروه از شخصیتها مطابق منشأ، طبیعت، و کارکرد باز هم بیشتر به سه بخش عمده تقسیم می‌شوند: پسران تثلیث یافتۀ دستیابی، پسران تثلیث یافتۀ انتخابی، و پسران تثلیث یافتۀ کمال.

22:1.9 (243.14) These seven groups of personalities are further classified, according to origin, nature, and function, into three major divisions: the Trinitized Sons of Attainment, the Trinitized Sons of Selection, and the Trinitized Sons of Perfection.

    پسران تثلیث یافتۀ دستیابی — پیام‌آوران توانمند، آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند، و آنهایی که بدون نام و شماره هستند — همگی انسانهای فراز یابندۀ با تنظیم کننده پیوند یافته‌ای هستند که به بهشت و سپاه نهایت دست یافته‌اند. اما آنها پایانمند نیستند. هنگامی که آنها با تثلیث احاطه می‌شوند، نامشان از لیست فراخوانی پایانمندان خارج می‌شود. پسران جدید این رسته درسهای آموزشی مشخصی را تحت سرپرستی جاودانه‌های ایامها در سیارات مدار ستاد مرکزی مدارهای هاونا برای دوره‌های نسبتاً کوتاه می‌گذرانند. از آن پس آنها به خدمات قدمای ایامها در هفت ابرجهان گمارده می‌شوند.

22:1.10 (244.1) The Trinitized Sons of Attainment — the Mighty Messengers, Those High in Authority, and Those without Name and Number — are all Adjuster-fused ascendant mortals who have attained Paradise and the Corps of the Finality. But they are not finaliters; when they have been Trinity embraced, their names are removed from the finaliter roll call. The new sons of this order pass through specific courses of training, for comparatively short periods, on the circuit headquarters planets of the Havona circuits under the direction of the Eternals of Days. Thereafter they are assigned to the services of the Ancients of Days in the seven superuniverses.

    پسران تثلیث یافتۀ انتخابی در بر گیرندۀ سرپرستان تثلیث یافته و سفیران تثلیث یافته می‌باشند. آنها از میان برخی از سرافیمهای تکاملی و مخلوقات بینابینی انتقال یافته به دنیای بعد که هاونا را در نوردیده و به بهشت دست یافته‌اند، و نیز از میان برخی از انسانهای با روح پیوند یافته و با پسر پیوند یافته که به همین ترتیب به جزیرۀ مرکزی نور و حیات صعود کرده‌اند عضوگیری شده‌اند. پسران تثلیث یافتۀ انتخابی به دنبال احاطه شدنشان توسط تثلیث بهشت و پس از یک آموزش مختصر در هاونا، به دادگاههای قدمای ایامها گمارده می‌شوند.

22:1.11 (244.2) The Trinitized Sons of Selection embrace the Trinitized Custodians and the Trinitized Ambassadors. They are recruited from certain of the evolutionary seraphim and translated midway creatures who have traversed Havona and have attained Paradise, as well as from certain of the Spirit-fused and the Son-fused mortals who have likewise ascended to the central Isle of Light and Life. Subsequent to their embrace by the Paradise Trinity and after a brief training in Havona, the Trinitized Sons of Selection are assigned to the courts of the Ancients of Days.

    پسران تثلیث یافتۀ کمال. نگاهبانان آسمانی و همردیفان آنها، یاوران والای پسر، گروه بی‌نظیری از شخصیتهای دو بار تثلیث یافته را تشکیل می‌دهند. آنها پسران مخلوق - تثلیث یافتۀ شخصیتهای بهشت - هاونا یا انسانهای کامل شدۀ فراز یابنده‌ای هستند که برای مدتها برتری خود را در سپاه نهایت نشان داده‌اند. برخی از این پسران مخلوق - تثلیث یافته، بعد از خدمت با مدیران عالی اجراییِ هفت روح استاد و پس از خدمت تحت سرپرستی پسران آموزگار تثلیث توسط تثلیث بهشت مجدداً تثلیث می‌یابند (احاطه می‌شوند) و سپس به عنوان نگاهبانان آسمانی و به عنوان یاوران والای پسر به دادگاههای قدمای ایامها گمارده می‌شوند. پسران تثلیث یافتۀ کمال بدون آموزش بیشتر مستقیماً به خدمت ابرجهان گمارده می‌شوند.

22:1.12 (244.3) The Trinitized Sons of Perfection. The Celestial Guardians and their co-ordinates, the High Son Assistants, comprise a unique group of twice-trinitized personalities. They are the creature-trinitized sons of Paradise-Havona personalities or of perfected ascendant mortals who have long distinguished themselves in the Corps of the Finality. Some of these creature-trinitized sons, after service with the Supreme Executives of the Seven Master Spirits and after serving under the Trinity Teacher Sons, are retrinitized (embraced) by the Paradise Trinity and then commissioned to the courts of the Ancients of Days as Celestial Guardians and as High Son Assistants. Trinitized Sons of Perfection are assigned directly to the superuniverse service without further training.

    تعداد دستیاران تثلیث منشأ ما — کامل کنندگان خرد، مشاوران الهی، و بازرسان جهانی — ثابت است، اما تعداد پسران با تثلیث احاطه شده دائما در حال افزایش است. تمامی هفت رسته از پسران با تثلیث احاطه شده به عنوان اعضای یکی از دولتهای هفت ابرجهان به کار گمارده شده‌اند، و تعداد آنها در خدمت هر ابرجهان دقیقاً یکسان است؛ حتی یک تن از آنها نیز هرگز از دست نرفته است. موجودات با تثلیث احاطه شده هرگز گمراه نگشته‌اند. آنها ممکن است موقتاً دچار لغزش شوند، اما حتی یک تن نیز هیچگاه به بی‌حرمتی نسبت به دولتهای ابرجهان شناخته نشده است. پسران دستیابی و پسران انتخابی هرگز در خدمت به اروانتان دچار تزلزل نشده‌اند، اما پسران تثلیث یافتۀ کمال گهگاه در قضاوت اشتباه کرده‌اند و بدین طریق موجب سردرگمی موقت شده‌اند.

22:1.13 (244.4) Our Trinity-origin associates — Perfectors of Wisdom, Divine Counselors, and Universal Censors — are of stationary numbers, but the Trinity-embraced sons are constantly increasing. All seven orders of Trinity-embraced sons are commissioned as members of one of the seven superuniverse governments, and the number in the service of each superuniverse is exactly the same; not one has ever been lost. Trinity-embraced beings have never gone astray; they may stumble temporarily, but not one has ever been adjudged in contempt of the superuniverse governments. The Sons of Attainment and the Sons of Selection have never faltered in the service of Orvonton, but the Trinitized Sons of Perfection have sometimes erred in judgment and thereby caused transient confusion.

    تحت سرپرستی قدمای ایامها کلیۀ هفت رسته عمدتاً به صورت گروههای خود مختار عمل می‌کنند. این گستره از خدمت گسترده است. پسران تثلیث یافتۀ کمال ابرجهان مأموریت خویش را ترک نمی‌کنند، اما همکاران تثلیث یافتۀ آنان در جهان بزرگ تردد می‌کنند، و از کرات تکاملی زمان و فضا به جزیرۀ جاودان بهشت سفر می‌کنند. آنها ممکن است در هر یک از ابرجهانها عمل کنند، اما همیشه به عنوان اعضای ابردولتی که نخست به آن تخصیص داده شدند چنین می‌کنند.

22:1.14 (244.5) Under the direction of the Ancients of Days all seven orders function very much as self-governing groups. Their scope of service is far-flung; Trinitized Sons of Perfection do not leave the superuniverse of assignment, but their trinitized associates range the grand universe, journeying from the evolutionary worlds of time and space to the eternal Isle of Paradise. They may function in any of the superuniverses, but they do so always as members of the supergovernment of original designation.

    ظاهراً پسران با تثلیث احاطه شده به طور دائم به خدمت هفت ابرجهان گمارده شده‌اند. قطعاً این گمارش برای طول مدت عصر کنونی جهان است، اما ما هرگز اطلاع نیافته‌ایم که این بناست ابدی باشد.

22:1.15 (244.6) Apparently the Trinity-embraced sons have been permanently assigned to the service of the seven superuniverses; certainly this assignment is for the duration of the present universe age, but we have never been informed that it is to be eternal.

2- پیام‌آوران توانمند

2. The Mighty Messengers

    پیام‌آوران توانمند به گروه فراز یابندۀ پسران تثلیث یافته تعلق دارند. آنها یک طبقه از انسانهای کامل شده هستند که با شورش مورد آزمون واقع شده‌اند یا سوا از آن در رابطه با وفاداری شخصی‌شان به همان اندازه در بوتۀ آزمایش قرار داده شده‌اند؛ آنها همگی از میان آزمون مشخصی از وفاداری جهانی عبور کرده‌اند. آنها روزی در صعود بهشتی‌شان در عین شرایط عدم وفاداری مافوقانشان با عزمی راسخ و وفادار ایستادند، و برخی در مکانهای این رهبران پیمان شکن به گونه‌ای فعال و وفادار عمل کردند.

22:2.1 (245.1) Mighty Messengers belong to the ascendant group of the Trinitized Sons. They are a class of perfected mortals who have been rebellion tested or otherwise equally proved as to their personal loyalty; all have passed through some definite test of universe allegiance. At some time in their Paradise ascent they stood firm and loyal in the face of the disloyalty of their superiors, and some did actively and loyally function in the places of such unfaithful leaders.

    این انسانهای فراز یابنده با چنین پیشینه‌ای شخصی از وفاداری و فداکاری، به همراه کاروان رهنوردان زمان از میان هاونا عبور می‌کنند، به بهشت دست می‌یابند، از آنجا فارغ‌التحصیل می‌شوند، و به سپاه نهایت فرا خوانده می‌شوند. به دنبال آن آنها در احاطۀ اسرارآمیز تثلیث بهشت تثلیث می‌یابند و متعاقباً مأموریت می‌یابند در سرپرستی دولتهای هفت ابرجهان با قدمای ایامها در ارتباط قرار گیرند.

22:2.2 (245.2) With such personal records of fidelity and devotion, these ascending mortals pass on through Havona with the stream of the pilgrims of time, attain Paradise, graduate therefrom, and are mustered into the Corps of the Finality. Thereupon they are trinitized in the secret embrace of the Paradise Trinity and subsequently are commissioned to become associated with the Ancients of Days in the administration of the governments of the seven superuniverses.

    سرنوشت هر انسان فراز یابندۀ حاوی تجربۀ شورشگری که در عین شرایط شورش به گونه‌ای وفادارانه عمل می‌کند سرانجام این است که یک پیام‌آور توانمند خدمت ابرجهان شود. سرنوشت هر مخلوق فراز یابنده نیز که به گونه‌ای مؤثر مانع این آشوبهای خطاکارانه، شریرانه، یا گناه‌کارانه می‌شود همین است؛ زیرا عملی که برای ممانعت از شورش و یا ایجاد انواع بالاتر وفاداری در یک بحران جهانی طراحی شده، حتی ارزشمندتر از وفاداری در شرایط شورش واقعی محسوب می‌شود.

22:2.3 (245.3) Every ascendant mortal of insurrectionary experience who functions loyally in the face of rebellion is eventually destined to become a Mighty Messenger of the superuniverse service. Likewise is any ascendant creature who effectively prevents such upheavals of error, evil, or sin; for action designed to prevent rebellion or to effect higher types of loyalty in a universe crisis is regarded as of even greater value than loyalty in the face of actual rebellion.

    پیام‌آوران توانمند ارشد از میان آن انسانهای فراز یابندۀ زمان و فضا که در زمرۀ به بهشت رسیده‌های آغازین بودند انتخاب شدند، و بسیاری از آنها در ایام گرندفاندا هاونا را در نوردیده‌اند. اما نخستین تثلیث یافتگی پیام‌آوران توانمند به اجرا در نیامد تا این که گروه کاندیدا نمایندگانی از هر هفت ابرجهان را شامل گردید. و آخرین گروه از این رسته که در بهشت واجد صلاحیت گردید رهنوردان فراز یابنده‌ای از جهان محلی نبادان را در بر گرفت.

22:2.4 (245.4) The senior Mighty Messengers were chosen from those ascendant mortals of time and space who were among the earlier Paradise arrivals, many having traversed Havona in the times of Grandfanda. But the first trinitizing of Mighty Messengers was not effected until the candidate corps contained representatives from each of the seven superuniverses. And the last group of this order to qualify on Paradise embraced ascendant pilgrims from the local universe of Nebadon.

    پیام‌آوران توانمند در کلاسهای هفتصد هزار نفره، یکصد هزار تن برای مأموریت در هر ابرجهان، توسط تثلیث بهشت پذیرفته می‌شوند. تقریباً یک تریلیون پیام‌آور توانمند در یوورسا به کار گمارده شده‌اند، و هر دلیلی وجود دارد که باور کنیم تعداد آنهایی که در هر هفت ابرجهان خدمت می‌کنند دقیقاً همان است.

22:2.5 (245.5) Mighty Messengers are embraced by the Paradise Trinity in classes of seven hundred thousand, one hundred thousand for assignment to each superuniverse. Almost one trillion Mighty Messengers are commissioned on Uversa, and there is every reason to believe that the number serving in each of the seven superuniverses is exactly the same.

    من یک پیام‌آور توانمند هستم، و ممکن است برای مردم یورنشیا جالب باشد بدانند که یار و دستیار تجربۀ انسانی من نیز در آزمون بزرگ پیروزمند بود، و این که گر چه ما در صعود طولانی مدت درون گرا به سوی هاونا بارها و برای دوره‌های طولانی از هم جدا بودیم، در همان گروه هفتصد هزار نفره پذیرفته شدیم، و این که وقتمان را حین عبور از وایسجرینگتون در ارتباطی نزدیک و مهرآمیز گذراندیم. ما سرانجام به مأموریت گمارده شدیم و با هم به یوورسای اروانتان تخصیص یافتیم، و برای اجرای مأموریتهایی که به خدمات دو پیام‌آور نیاز دارد اغلب با هم اعزام می‌شویم.

22:2.6 (245.6) I am a Mighty Messenger, and it may interest Urantians to know that the companion and associate of my mortal experience was also triumphant in the great test, and that, though we were many times and for long periods separated in the agelong inward ascent to Havona, we were embraced in the same seven-hundred-thousand group, and that we spent our time passing through Vicegerington in close and loving association. We were finally commissioned and together assigned to Uversa of Orvonton, and we are often dispatched in company for the execution of assignments requiring the services of two Messengers.

    پیام‌آوران توانمند، در اشتراک با کلیۀ پسران با تثلیث احاطه شده، به کلیۀ فازهای فعالیتهای ابرجهان تخصیص می‌یابند. آنها از طریق سرویس بازتاب ابرجهان با ستاد مرکزی خود ارتباط دائم دارند. پیام‌آوران توانمند در تمامی ناحیه‌های یک ابرجهان خدمت می‌کنند و مأموریتهایی را در جهانهای محلی و حتی در تک تک کرات مکرراً اجرا می‌کنند، همانطور که من در این فرصت چنین می‌کنم.

22:2.7 (245.7) Mighty Messengers, in common with all Trinity-embraced sons, are assigned to all phases of superuniverse activities. They maintain constant connection with their headquarters through the superuniverse reflectivity service. Mighty Messengers serve in all sectors of a superuniverse and frequently execute missions to the local universes and even to the individual worlds, as I do on this occasion.

    در دادگاههای ابرجهان، هنگامی که وقت داوری می‌رسد، پیام‌آوران توانمند به صورت مدافعان افراد و سیارات هر دو عمل می‌کنند. آنها همچنین کمالهای ایامها را در هدایت امور ناحیه‌های اصلی یاری می‌کنند. کار اصلی آنها به صورت یک گروه، کار ناظران ابرجهان است. آنها در کرات گوناگون ستاد مرکزی و در تک تک سیارات مهم به عنوان ناظران رسمی قدمای ایامها استقرار یافته‌اند. آنها هنگامی که بدین صورت به گار گمارده می‌شوند همچنین به عنوان مشاوران مسئولینی که امور کرات مکان اقامت موقت خود را سرپرستی می‌کنند خدمت می‌کنند. پیام‌آوران در کلیۀ فازهای طرح فرازگرایانۀ پیشرفت انسانی شرکت فعال دارند. آنها با همیاران خود که منشأ انسانی دارند ابردولتها را نسبت به وضعیت و پیشرفت طرحهای پسران فرود یابندۀ خداوند در ارتباط نزدیک و شخصی نگاه می‌دارند.

22:2.8 (245.8) In the superuniverse courts, Mighty Messengers act as defenders of both individuals and planets when they come up for adjudication; they also assist the Perfections of Days in the direction of the affairs of the major sectors. As a group, their chief assignment is that of superuniverse observers. They are stationed on the various headquarters worlds and on individual planets of importance as the official observers of the Ancients of Days. When so assigned, they also serve as advisers to the authorities directing the affairs of the spheres of their sojourn. The Messengers take active part in all phases of the ascendant scheme of mortal progression. With their associates of mortal origin they keep the supergovernments in close and personal touch with the status and progression of the plans of the descending Sons of God.

    پیام‌آوران توانمند از تمامی دوران زندگانی فرازگرایانۀ خود به طور کامل آگاهند، و به این دلیل است که چنین خادمانی مفید و دلسوز هستند، پیام‌آورانی با درایت برای خدمت در هر کرۀ فضا و برای هر مخلوق زمان. به محض این که شما از جسم رهایی یابید، به طور آزادانه و فهیمانه با ما ارتباط برقرار خواهید کرد، زیرا ما از کلیۀ نژادها در کلیۀ کرات تکاملی فضا می‌آییم، یعنی از آن نژادهای انسانی که توسط تنظیم کنندگان فکر مورد سکنی واقع شده‌اند، و متعاقباً با آنها پیوند می‌یابند.

22:2.9 (246.1) Mighty Messengers are fully conscious of their entire ascendant careers, and that is why they are such useful and sympathetic ministers, understanding messengers, for service on any world of space and to any creature of time. As soon as you are delivered from the flesh, you will communicate freely and understandingly with us since we spring from all the races on all the evolutionary worlds of space, that is, from those mortal races that are indwelt by, and subsequently fused with, Thought Adjusters.

3- آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند

3. Those High in Authority

    آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند، گروه دوم پسران تثلیث یافتۀ دستیابی، همگی موجودات با تنظیم کننده پیوند یافته‌ای هستند که دارای منشأ انسانی می‌باشند. اینها انسانهای کامل شده‌ای هستند که توان اداری برتری به نمایش گذارده‌اند و در سراسر دوران طولانی زندگانی فرازگرایانۀ خویش نبوغ خارق‌العاده‌ای در مدیریت نشان داده‌اند. آنها گل سرسبد توانمندی در حکمرانی هستند که از انسانهای بقا یافتۀ فضا سرچشمه گرفته است.

22:3.1 (246.2) Those High in Authority, the second group of the Trinitized Sons of Attainment, are all Adjuster-fused beings of mortal origin. These are the perfected mortals who have exhibited superior administrative ability and have shown extraordinary executive genius throughout their long ascending careers. They are the cream of governing ability derived from the surviving mortals of space.

    در هر ارتباطِ تثلیث هفتاد هزار تن از آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند تثلیث می‌یابند. اگر چه جهان محلی نبادان یک آفرینش نسبتاً جوان است، در میان یک طبقۀ به تازگی تثلیث یافته از این رسته نمایندگانی دارد. اکنون در اروانتان بیش از ده میلیارد تن از این اداره کنندگان ماهر به کار گمارده شده‌اند. آنها مثل تمامی رسته‌های جداگانه از موجودات آسمانی ستاد مرکزی خودشان را در یوورسا دارا می‌باشند، و ذخایر آنها در یوورسا همانند سایر پسران با تثلیث احاطه شده به عنوان هیئت مرکزی سرپرستی کنندۀ رستۀ آنها در اروانتان عمل می‌کند.

22:3.2 (246.3) Seventy thousand of Those High in Authority are trinitized at each Trinity liaison. Though the local universe of Nebadon is a comparatively young creation, it has representatives among a recently trinitized class of this order. There are now commissioned in Orvonton more than ten billion of these skillful administrators. Like all separate orders of celestial beings, they maintain their own headquarters on Uversa, and like the other Trinity-embraced sons, their reserves on Uversa act as the central directing body of their order in Orvonton.

    آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند سرپرستان بدون محدودیت هستند. آنها مدیران اجرایی همه جا حاضر و پیوسته مؤثر قدمای ایامها می‌باشند. آنها در هر گستره، در هر کرۀ مسکونی، و در هر فاز از فعالیت در هر یک از هفت ابرجهان خدمت می‌کنند.

22:3.3 (246.4) Those High in Authority are administrators without limitation. They are the everywhere-present and always-efficient executives of the Ancients of Days. They serve on any sphere, on any inhabited world, and in any phase of activity in any of the seven superuniverses.

    این موجودات باهوش و با استعداد که از خرد عالی اداری و مهارت غیرمعمول اجرایی برخوردارند، عرضۀ آرمان عدالت را از سوی دادگاههای ابرجهان به عهده می‌گیرند. آنها اجرای عدالت و اصلاح عدم سازگاریها را در جهانهای تکاملی شکوفا می‌سازند. از این رو ضمن این که شما از کرات و گستره‌های پیشرفت مقرر شدۀ کیهانی خود صعود می‌کنید، هر گاه برای خطاهای قضاوت احضار شوید، به سختی محتمل است که متحمل بی‌عدالتی گردید زیرا دادیاران شما مخلوقات فراز یابندۀ گذشته هستند که با هر مرحله از دوران زندگانی که شما پیموده و می‌پیمایید شخصاً آشنا هستند.

22:3.4 (246.5) Having superb administrative wisdom and unusual executive skill, these brilliant beings assume to present the cause of justice in behalf of the superuniverse tribunals; they foster the execution of justice and the rectification of misadaptations in the evolutionary universes. Therefore, if you should ever be cited for errors of judgment while you are ascending the worlds and spheres of your ordained cosmic progression, it is hardly likely that you would suffer injustice since your prosecutors would be onetime ascendant creatures who are personally familiar with every step of the career you have traversed and are traversing.

4- آنهایی که بدون نام و شماره هستند

4. Those Without Name and Number

    آنهایی که بدون نام و شماره هستند سومین و آخرین گروه از پسران تثلیث یافتۀ دستیابی را تشکیل می‌دهند. آنها روانهای فراز یابنده‌ای هستند که توان پرستش را در ورای مهارت تمامی پسران و دختران نژادهای تکاملی کرات زمان و فضا به وجود آورده‌اند. آنها به برداشتی معنوی از مقصود جاودانۀ پدر جهانی که نسبتاً فراتر از درک مخلوقات تکاملی حاوی نام و شماره است دست یافته‌اند؛ از این رو آنهایی که بدون نام و شماره هستند نام یافته‌اند. با ترجمه‌ای دقیق‌تر نام آنها ”آنهایی که بالاتر از نام و شماره هستند“ می‌باشد.

22:4.1 (246.6) Those without Name and Number constitute the third and last group of the Trinitized Sons of Attainment; they are the ascendant souls who have developed the ability to worship beyond the skill of all the sons and daughters of the evolutionary races from the worlds of time and space. They have acquired a spiritual concept of the eternal purpose of the Universal Father which comparatively transcends the comprehension of the evolutionary creatures of name or number; therefore are they denominated Those without Name and Number. More strictly translated, their name would be “Those above Name and Number.”

    این رسته از پسران در گروههای هفت هزار نفره توسط تثلیث بهشت پذیرفته شده است. بنا به اسناد یوورسا بیش از یکصد میلیون از این پسران در اروانتان به کار گمارده شده‌اند.

22:4.2 (247.1) This order of sons is embraced by the Paradise Trinity in groups of seven thousand. There are of record on Uversa over one hundred million of these sons commissioned in Orvonton.

    نظر به این که آنهایی که بدون نام و شماره هستند اذهان برتر معنوی نژادهای بقا یافته هستند، هنگامی که یک دیدگاه معنوی مطلوب است، و هنگامی که برای درک مکفی سؤالات مربوط به مشکل مورد داوری تجربۀ دوران زندگانی فرازگرایانه ضروری است، آنها به گونه‌ای ویژه شایسته‌اند که بر مسند قضاوت بنشینند و دیدگاه‌هایشان را ارائه دهند. آنها اعضای هیئت ژوری عالی اروانتان هستند. یک سیستم ژوری بد اداره شده ممکن است در بعضی کرات کمابیش یک مضحکۀ عدالت باشد، اما در یوورسا و دادگاههای ضمیمۀ آن ما بالاترین نوع ذهنیت تکامل یافتۀ معنوی را به عنوان اعضای ژوری و قضات به کار می‌گیریم. داوری بالاترین کارکرد هر دولت است، و آنهایی که دادن حکم قضاوت به عهده‌شان گذاشته شده باید از میان بالاترین و والامنش‌ترین انواع باتجربه‌ترین و با درایت‌ترین افراد برگزیده شوند.

22:4.3 (247.2) Since Those without Name and Number are the superior spiritual minds of the survival races, they are especially qualified to sit in judgment and to render opinions when a spiritual viewpoint is desirable, and when experience in the ascendant career is essential to an adequate comprehension of the questions involved in the problem to be adjudicated. They are the supreme jurors of Orvonton. A maladministered jury system may be more or less of a travesty of justice on some worlds, but on Uversa and its extension tribunals we employ the highest type of evolved spiritual mentality as juror-judges. Adjudication is the highest function of any government, and those who are intrusted with verdict rendering should be chosen from the highest and most noble types of the most experienced and understanding individuals.

    انتخاب کاندیداها برای طبقات تثلیث یافتگیِ پیام‌آوران توانمند، آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند، و آنهایی که بدون نام و شماره هستند، ذاتی و اتوماتیک است. تکنیکهای انتخابی بهشت به هیچ وجه اختیاری نیستند. پرسنل پسران تثلیث یافتۀ دستیابی را تجربۀ شخصی و ارزشهای معنوی تعیین می‌کنند. چنین موجوداتی در اتوریته برابر و در رتبۀ مدیریت یکسان هستند، اما آنها همگی از فردیت و کاراکترهای متنوع برخوردارند؛ آنها موجودات شاخص نیستند. آنها بسته به تفاوتهای دوران زندگانی فرازگرایانۀ خویش از ویژگیهای متفاوت برخوردارند.

22:4.4 (247.3) The selection of candidates for the trinitization classes of Mighty Messengers, Those High in Authority, and Those without Name and Number is inherent and automatic. The selective techniques of Paradise are not in any sense arbitrary. Personal experience and spiritual values determine the personnel of the Trinitized Sons of Attainment. Such beings are equal in authority and uniform in administrative status, but they all possess individuality and diverse characters; they are not standardized beings. All are characteristically different, depending on the differentials of their ascendant careers.

    پسران تثلیث یافتۀ دستیابی علاوه بر این شایستگیهای تجربی در احاطۀ الهیِ الوهیتهای بهشت تثلیث یافته‌اند. آنها متعاقباً به عنوان دستیاران همتراز پسران ثابت تثلیث عمل می‌کنند، زیرا به نظر می‌رسد احاطۀ تثلیث بسیاری از پتانسیلهای تحقق نیافتۀ موجودات آفریده شده را از کوران زمان آینده تسریع می‌کند. اما این امر فقط در رابطه با آنچه که به عصر کنونی جهان مربوط است صحت دارد.

22:4.5 (247.4) In addition to these experiential qualifications, the Trinitized Sons of Attainment have been trinitized in the divine embrace of the Paradise Deities. Consequently they function as the co-ordinate associates of the Stationary Sons of the Trinity, for the Trinity embrace does seem to precipitate out of the stream of future time many of the unrealized potentials of creature beings. But this is true concerning only that which pertains to the present universe age.

    این گروه از پسران عمدتاً، ولی نه کاملاً، درگیر خدمات دوران زندگانی فرازگرایانۀ انسانهای زمان و فضا هستند. هرگاه دیدگاه یک مخلوق انسانی مورد تردید واقع شود، موضوع مورد بحث از طریق استیناف در برابر یک کمیسیون فراز یابنده که شامل یک پیام‌آور توانمند، یکی در اتوریتۀ بالا، و یکی بدون نام و شماره می‌باشد حل و فصل می‌شود.

22:4.6 (247.5) This group of sons is chiefly, but not wholly, concerned with the services of the ascendant career of the time-space mortals. If the viewpoint of a mortal creature is ever in doubt, the question is settled by appeal to an ascendant commission consisting of a Mighty Messenger, One High in Authority, and One without Name and Number.

    شما انسانها که این پیام را می‌خوانید ممکن است خودتان به بهشت صعود کنید، به آغوش تثلیث دست یابید، و در اعصار دور آینده در یکی از هفت ابرجهان به خدمت قدمای ایامها وصل شوید، و حتی آنطور که من اکنون در یورنشیا عمل می‌کنم، روزی مأموریت یابید که آشکارسازی حقیقت را به یک سیارۀ مسکونی در حال تکامل بسط دهید.

22:4.7 (247.6) You mortals who read this message may yourselves ascend to Paradise, attain the Trinity embrace, and in remote future ages be attached to the service of the Ancients of Days in one of the seven superuniverses, and sometime be assigned to enlarge the revelation of truth to some evolving inhabited planet, even as I am now functioning on Urantia.

5- سرپرستان تثلیث یافته

5. The Trinitized Custodians

    سرپرستان تثلیث یافته پسران تثلیث یافتۀ انتخابی هستند. نه تنها نژادهای شما و سایر انسانهایی که از ارزش بقا برخوردارند هاونا را در می‌نوردند، به بهشت دست می‌یابند، و روزی به همراه پسران ثابت تثلیث سرنوشت خود را در خدمت به ابرجهان می‌یابند، بلکه نگاهبانان سرافی وفادار شما و همیاران بینابینیِ به همان اندازه وفادار شما نیز ممکن است توسط تثلیث و سرنوشت فوق‌العادۀ شخصیت برای همان شناسایی کاندیدا شوند.

22:5.1 (247.7) The Trinitized Custodians are Trinitized Sons of Selection. Not only do your races and other mortals of survival value traverse Havona, attain Paradise, and sometimes find themselves destined to superuniverse service with the Stationary Sons of the Trinity, but your faithful seraphic guardians and your equally faithful midway associates may also become candidates for the same Trinity recognition and superb personality destiny.

    سرپرستان تثلیث یافته سرافیمهای فراز یابنده و مخلوقات بینابینی انتقال یافته‌ای هستند که از هاونا عبور کرده و به بهشت و سپاه نهایت دست یافته‌اند. آنها متعاقباً توسط تثلیث بهشت پذیرفته شده و به خدمت قدمای ایامها گمارده شدند.

22:5.2 (248.1) Trinitized Custodians are ascendant seraphim and translated midway creatures who have passed through Havona and have attained Paradise and the Corps of the Finality. Subsequently they were embraced by the Paradise Trinity and were assigned to the service of the Ancients of Days.

    کاندیداهای پذیرش تثلیث که در زمرۀ سرافیمهای فراز یابنده هستند به دلیل همکاری مصممانه‌شان با انسانی فراز یابنده که به سپاه نهایت دست یافته و متعاقباً تثلیث یافته است از این قدردانی برخوردار می‌شوند. نگاهبان سرافی دوران زندگانی انسانی خود من این مسیر را با من طی نمود، بعدها تثلیث یافت، و اکنون به عنوان یک سرپرست تثلیث یافته به دولت یوورسا ملحق شده است.

22:5.3 (248.2) The candidates for the Trinity embrace from among the ascendant seraphim are accorded this recognition because of their valiant co-operation with some ascendant mortal who attained the Corps of the Finality and was subsequently trinitized. My own seraphic guardian of the mortal career went through with me, was later trinitized, and now is attached to the Uversa government as a Trinitized Custodian.

    و در رابطه با مخلوقات بینابینی؛ بسیاری به دنیای آن سو انتقال یافته و به بهشت دست می‌یابند، و به همراه سرافیمها و به همان دلایل توسط تثلیث پذیرفته می‌شوند و در ابرجهانها به عنوان سرپرست به کار گمارده می‌شوند.

22:5.4 (248.3) And so with the midway creatures; many are translated and achieve Paradise and, along with the seraphim and for the same reasons, are Trinity embraced and commissioned as Custodians in the superuniverses.

    سرپرستان تثلیث یافته در گروههای هفتاد هزار نفره توسط تثلیث بهشت پذیرفته می‌شوند، و یک هفتم از هر گروه به یک ابرجهان اختصاص یافته است. اکنون اندکی بیش از ده میلیون تن از این سرپرستان مورد اعتماد و والا در خدمت اروانتان هستند. آنها در یوورسا و در کرات ستاد مرکزی اصلی و فرعی خدمت می‌کنند. آنها در تلاشهایشان توسط سپاهی متشکل از چندین میلیارد سکنافیم و سایر شخصیتهای توانای ابرجهان یاری می‌شوند.

22:5.5 (248.4) The Trinitized Custodians are embraced by the Paradise Trinity in groups of seventy thousand, and one seventh of each group is assigned to a superuniverse. There are now in the service of Orvonton slightly over ten million of these trusted and high Custodians. They serve on Uversa and on the major and minor headquarters spheres. In their labors they are assisted by a corps of several billion seconaphim and other able superuniverse personalities.

    سرپرستان تثلیث یافته دوران زندگانی خویش را به عنوان سرپرست آغاز می‌کنند، و در امور ابردولتها به این شکل ادامه می‌دهند. آنها از یک نظر افسران دولتهای ابرجهان خویش می‌باشند، اما آنها همچون نگاهبانان آسمانی با افراد سر و کار ندارند. سرپرستان تثلیث یافته امور گروهی را اداره می‌کنند و پروژه‌های جمعی را شکوفا می‌سازند. آنها سرپرستان اسناد، طرحها، و نهادها هستند؛ آنها به عنوان مسئولین کارها، گروههای شخصیتی، پروژه‌های فرازگرایانه، برنامه‌های مورانشیا، برآوردهای جهان، و اقدامات بیشمار دیگر عمل می‌کنند.

22:5.6 (248.5) The Trinitized Custodians start out their careers as custodians, and they continue as such in the affairs of the supergovernments. In a way, they are officers of their superuniverse governments, but they do not deal with individuals, as do the Celestial Guardians. The Trinitized Custodians administer group affairs and foster collective projects. They are the custodians of records, plans, and institutions; they act as the trustees of undertakings, personality groups, ascendant projects, morontia plans, universe projections, and innumerable other enterprises.

6- سفیران تثلیث یافته

6. The Trinitized Ambassadors

    سفیران تثلیث یافته دومین رسته از پسران تثلیث یافتۀ انتخابی هستند و همانند همکارانشان، سرپرستان، از میان دو نوع از مخلوقات فراز یابنده عضوگیری می‌شوند. تمامی انسانهای فراز یابنده با تنظیم کننده یا پدر پیوند نیافته‌اند؛ برخی با روح پیوند یافته، و برخی با پسر پیوند یافته‌اند. برخی از این انسانهای با روح و با پسر پیوند یافته به هاونا می‌رسند و به بهشت دست می‌یابند. کاندیداها از میان این فراز یابندگان بهشت برای پذیرش تثلیث انتخاب می‌شوند، و گهگاه در دسته‌های هفت هزار نفره تثلیث می‌یابند. آنها سپس به عنوان سفیران تثلیث یافتۀ قدمای ایامها در ابرجهانها به کار گمارده می‌شوند. تقریباً یک میلیارد تن از آنان در یوورسا ثبت نام شده‌اند.

22:6.1 (248.6) Trinitized Ambassadors are the second order of the Trinitized Sons of Selection and like their associates, the Custodians, are recruited from two types of ascendant creatures. Not all ascending mortals are Adjuster or Father fused; some are Spirit fused, some are Son fused. Certain of these Spirit- and Son-fused mortals reach Havona and attain Paradise. From among these Paradise ascenders, candidates are selected for the Trinity embrace, and from time to time they are trinitized in classes of seven thousand. They are then commissioned in the superuniverses as Trinitized Ambassadors of the Ancients of Days. Almost one-half billion are registered on Uversa.

    سفیران تثلیث یافته به دنبال توصیه‌های آموزگاران خود در هاونا برای پذیرش تثلیث انتخاب می‌شوند. آنها نمایانگر اذهان برتر گروههای مربوطۀ خویش هستند و از این رو به بهترین نحو شایسته هستند که در فهم و در رسیدگی به منافع آن کراتی که انسانهای با روح پیوند یافته از آنها می‌آیند به حکمرانان ابرجهان یاری رسانند. در برخوردهای ما با مشکلاتی که نوع با پسر پیوند یافتۀ شخصیت را شامل می‌شود سفیران با پسر پیوند یافته کمک بزرگی هستند.

22:6.2 (248.7) Trinitized Ambassadors are selected for the Trinity embrace upon the advices of their Havona teachers. They represent the superior minds of their respective groups and are, therefore, best qualified to assist the superuniverse rulers in understanding and in administering the interests of those worlds from which the Spirit-fused mortals hail. The Son-fused Ambassadors are of great assistance in our dealings with problems involving the Son-fused order of personality.

    سفیران تثلیث یافته فرستادگان قدمای ایامها برای هر منظور و مقصود، و برای هر کره یا جهان در ابرجهان مأموریتشان می‌باشند. آنها خدمات ویژه و مهم را در ستاد مرکزی ناحیه‌های فرعی ارائه می‌دهند، و مأموریتهای بیشمار متفرقۀ یک ابرجهان را انجام می‌دهند. آنها سپاه اضطراری یا ذخیرۀ پسران تثلیث یافتۀ ابردولتها می‌باشند، و از این رو برای گسترۀ بزرگی از وظایف در دسترس هستند. آنها درگیر هزاران هزار کار در امور ابرجهان می‌شوند، طوری که غیرممکن است آنها را برای اذهان بشری توصیف نمود، زیرا چیزی در یورنشیا رخ نمی‌دهد که به طریقی با این فعالیتها قابل مقایسه باشد.

22:6.3 (248.8) Trinitized Ambassadors are the emissaries of the Ancients of Days for any and all purposes, to any and all worlds or universes within the superuniverse of their assignment. They render particular and important services on the headquarters of the minor sectors, and they perform the numberless miscellaneous assignments of a superuniverse. They are the emergency or reserve corps of the Trinitized Sons of the supergovernments, and they are therefore available for a great range of duties. They engage in thousands upon thousands of undertakings in superuniverse affairs which it is impossible to portray to human minds since there is nothing transpiring on Urantia that is in any way analogous to these activities.

7- تکنیک تثلیث یابی

7. Technique of Trinitization

    من نمی‌توانم تجربۀ کارکرد عالی خلاق موجودات کامل و کامل شدۀ روحی — عمل تثلیث یابی — را برای ذهن مادی به طور کامل آشکار سازم. تکنیکهای تثلیث یابی در زمرۀ اسرار وایسجرینگتون و سولیتارینگتون هستند و توسط هیچکس جز آنهایی که از میان این تجارب بی‌نظیر عبور کرده‌اند قابل آشکارسازی و قابل درک نیستند. از این رو برای هر موجودی این فراتر از احتمال است که طبیعت و مقصود از این کارکرد خارق‌العاده را برای ذهن بشری به طور موفقیت‌آمیز توصیف نماید.

22:7.1 (249.1) I cannot fully unfold to the material mind the experience of the supreme creative performance of perfect and perfected spiritual beings — the act of trinitization. The techniques of trinitization are among the secrets of Vicegerington and Solitarington and are revealable to, and understandable by, none save those who have passed through these unique experiences. Therefore is it beyond the possibility of any being successfully to portray to the human mind the nature and purport of this extraordinary transaction.

    صرف نظر از الوهیتها، فقط شخصیتهای بهشت - هاونا و برخی از اعضای هر یک از سپاه پایانمندان در تثلیث یابی درگیر هستند. تحت شرایط ویژۀ کمال بهشت، این موجودات خارق‌العاده ممکن است به ماجرای بی‌نظیر تعیین هویت - مفهوم مبادرت ورزند، و آنها در به وجود آوردن یک موجود جدید، یک پسر مخلوق - تثلیث یافته، بارها موفق می‌شوند.

22:7.2 (249.2) Aside from the Deities, only Paradise-Havona personalities and certain members of each of the finaliter corps engage in trinitization. Under specialized conditions of Paradise perfection, these superb beings may embark upon the unique adventure of concept-identity, and they are many times successful in the production of a new being, a creature-trinitized son.

    مخلوقات جلال یافته‌ای که در چنین ماجراهای تثلیث یابی درگیر می‌شوند ممکن است فقط در یکی از چنین تجاربی شرکت کنند، در حالی که در رابطه با الوهیتهای بهشت به نظر می‌رسد هیچ حدی در اجرای مداوم رخدادهای تثلیث یابی وجود نداشته باشد. به نظر می‌رسد الوهیت فقط از یک نظر محدود باشد: فقط یک روح آغازین و بیکران، و تنها یک مدیر اجرایی بیکران از خواست متحد پدر - پسر می‌تواند وجود داشته باشد.

22:7.3 (249.3) The glorified creatures who engage in such adventures of trinitization may participate in only one such experience, whereas with the Paradise Deities there seems to be no limit to the continued enactment of trinitization episodes. Deity seems to be limited in just one respect: There can be only one Original and Infinite Spirit, only one infinite executive of the united will of the Father-Son.

    پایانمندان فراز یابندۀ انسانیِ با تنظیم کننده پیوند یافته‌ای که به سطوح مشخص فرهنگ بهشت و توسعۀ معنوی دست یافته‌اند در زمرۀ آنهایی هستند که می‌توانند به تثلیث بخشیدن یک موجود آفریده شده مبادرت ورزند. هنگامی که گروههای پایانمند انسانی در بهشت مستقر می‌شوند، در هر هزاره به وقت هاونا فراغت می‌یابند. هفت راه مختلف وجود دارد که چنین پایانمندانی بتوانند گذراندن این دورۀ فراغت را انتخاب نمایند، و یکی از اینها، در ارتباط با یک پایانمند همنوع یا یک شخصیت بهشت - هاونا، این است که به اجرای تثلیث بخشیدن مخلوق اقدام کنند.

22:7.4 (249.4) The ascendant Adjuster-fused mortal finaliters who have attained certain levels of Paradise culture and spiritual development are among those who can essay to trinitize a creature being. Mortal-finaliter companies, when stationed on Paradise, are granted a recess every millennium of Havona time. There are seven different ways such finaliters may elect to spend this duty-free period, and one of these is, in association with some fellow finaliter or some Paradise-Havona personality, to attempt the enactment of creature trinitization.

    اگر دو پایانمند انسانی هنگام رفتن نزد آرشیتکتهای جهان بنیادین نشان دهند که یک مفهوم یکسان را برای تثلیث یابی به طور مستقل برگزیده‌اند، آرشیتکتها اختیار دارند بنا به صلاحدید خویش فرامینی صادر کنند که به این فراز یابندگان جلال یافتۀ انسانی اجازه می‌دهد دوران فراغتشان را تمدید کنند و برای مدتی خود را به ناحیۀ تثلیث دهندگی شهروندان بهشت انتقال دهند. در پایان این دورۀ فراغت مشخص، اگر آنها گزارش دهند که به تنهایی و مشترکاً برگزیده‌اند به تلاش بهشتی برای معنویت بخشی، آرمان دهی، و واقعیت دادن یک مفهوم برگزیده و آغازین که تا آن هنگام تثلیث یافته نشده است دست زنند، آنگاه روح استاد شمارۀ هفت دستوراتی صادر می‌کند که چنین کار خارق‌العاده‌ای مجاز داشته شود.

22:7.5 (249.5) If two mortal finaliters, on going before the Architects of the Master Universe, demonstrate that they have independently chosen an identical concept for trinitization, the Architects are empowered, on their own discretion, to promulgate mandates permitting these glorified mortal ascenders to extend their recess and to remove themselves for a time to the trinitizing sector of the Paradise Citizens. At the end of this assigned retreat, if they report that they have singly and jointly elected to make the paradisiacal effort to spiritualize, idealize, and actualize a selected and original concept which has not theretofore been trinitized, then does Master Spirit Number Seven issue orders authorizing such an extraordinary undertaking.

    گاهی اوقات مدت زمانهای طولانی غیرقابل باوری صرف این ماجراها می‌شود؛ پیش از آن که این انسانهای وفادار و مصمم سابق— و گاهی اوقات شخصیتهای بهشت - هاونا — سرانجام به هدف خویش دست یابند، و در تحقق بخشیدن به برداشت انتخابی‌شان از حقیقت جهانی به راستی موفق شوند، به نظر می‌رسد یک عصر سپری می‌شود. و این زوجهای فداکار همیشه به موفقیت دست نمی‌یابند؛ آنها بارها شکست می‌خورند، در حالی که هیچ خطای قابل کشفی از جانب آنها صورت نمی‌گیرد. کاندیداهای تثلیث یابی که بدین ترتیب شکست می‌خورند به یک گروه ویژه از پایانمندان پذیرفته می‌شوند که به عنوان موجوداتی که حداکثر تلاش را به عمل آورده‌اند و متحمل ناامیدی فوق‌العاده شده‌اند تخصیص می‌یابند. هنگامی که الوهیتهای بهشت متحد می‌شوند تا تثلیث یابند، همیشه موفق می‌شوند، اما این امر در مورد یک زوج همگن از مخلوقات، پیوند مورد تلاش واقع شدۀ دو عضو از همان رسته از موجودات، صدق نمی‌کند.

22:7.6 (249.6) Unbelievably long periods of time are sometimes consumed in these adventures; an age seems to pass before these faithful and determined onetime mortals — and sometimes Paradise-Havona personalities — finally achieve their goal, really succeed in bringing their chosen concept of universal truth into actual being. And not always do these devoted couples meet with success; many times they fail, and that through no discoverable error on their part. Candidates for trinitization who thus fail are admitted to a special group of finaliters who are designated as beings who have made the supreme effort and sustained the supreme disappointment. When the Paradise Deities unite to trinitize, they always succeed, but not so with a homogeneous pair of creatures, the attempted union of two members of the same order of being.

    هنگامی که یک موجود جدید و آغازین توسط خدایان تثلیث می‌یابد، پتانسیل ربانی والدین الهی تغییر نمی‌یابد؛ اما هنگامی که موجودات تعالی یافتۀ آفریده شده چنین رخداد خلاقی را صورت می‌دهند، یکی از افراد پیمان بسته و شرکت کننده تحت یک تغییر بی‌نظیر شخصیتی قرار می‌گیرد. دو نیای یک پسر مخلوق - تثلیث یافته از یک جهت مشخص از نظر معنوی یگانه می‌شوند. ما باور داریم که این وضعیت یگانگیِ مضاعفِ فازهای مشخص معنوی شخصیتی احتمالاً حاکم خواهد گشت تا این که زمانی فرا رسد که ایزد متعال به تجلی کامل و کامل شدۀ شخصیت در جهان بزرگ دست یابد.

22:7.7 (250.1) When a new and original being is trinitized by the Gods, the divine parents are in deity potential unchanged; but when exalted creature beings enact such a creative episode, one of the contracting and participating individuals undergoes a unique personality modification. The two ancestors of a creature-trinitized son become in a certain sense spiritually as one. We believe that this status of bi-unification of certain spiritual phases of personality will probably prevail until such time as the Supreme Being shall have attained full and completed manifestation of personality in the grand universe.

    همزمان با پدیداری یک پسر جدید مخلوق - تثلیث یافته، این پیوند کنشگرانۀ معنوی دو نیا به وقوع می‌پیوندد؛ دو والدۀ تثلیث کننده در سطح غائی کنشگرانه یگانه می‌شوند. هیچ موجود آفریده شده در جهان نمی‌تواند این پدیدۀ شگفت‌انگیز را به طور کامل توضیح دهد؛ این یک تجربۀ تقریباً الهی است. هنگامی که پدر و پسر متحد شدند که روح بیکران را جاودانه سازند، به دنبال تحقق مقصود آنها، آنان فوراً همچون یکی شدند و از آن هنگام یکی بوده‌اند. و در حالی که پیوند تثلیث دو مخلوق از نوع گسترۀ بیکران پیوند کامل ربانی پدر جهانی و پسر جاودان است، سرشت پیامدهای تثلیث یافتن مخلوق جاودانه نیست؛ آن به دنبال واقعیت یابی تکمیل شدۀ الوهیتهای تجربی پایان می‌یابد.

22:7.8 (250.2) Simultaneously with the appearance of a new creature-trinitized son, there occurs this functional spiritual union of the two ancestors; the two trinitizing parents become one on the ultimate functional level. No created being in the universe can fully explain this amazing phenomenon; it is a near-divine experience. When the Father and the Son united to eternalize the Infinite Spirit, upon the accomplishment of their purpose they immediately became as one and ever since have been one. And while the trinitization union of two creatures is on the order of the infinite scope of the perfect Deity union of the Universal Father and the Eternal Son, the repercussions of creature trinitization are not eternal in nature; they will terminate upon the completed factualization of the experiential Deities.

    در حالی که این والدین پسران مخلوق - تثلیث یافته در مأموریتهای جهانی خویش همچون یکی می‌شوند، در ساختار و فراخوانیهای سپاه نهایت و آرشیتکتهای جهان بنیادین پیوسته به صورت دو شخصیت محسوب می‌شوند. در طول عصر کنونی جهان، تمامی والدین تثلیث - یگانه شده در مأموریت و کارکرد جدایی ناپذیر هستند؛ جایی که یکی برود دیگری می‌رود، آنچه که یکی انجام می‌دهد دیگری انجام می‌دهد. اگر یگانگی مضاعف پدرانه و مادرانه شامل یک پایانمند انسانی (یا دیگری) و یک شخصیت بهشت - هاونا شود، موجودات پدرانه و مادرانۀ متحد نه با بهشتی‌ها کار می‌کنند و نه با هاونایی‌ها، یا پایانمندان. چنین پیوندهای مختلطی در یک گروه ویژۀ متشکل از موجودات مشابه گرد هم می‌آیند. و در تمامی پیوندهای تثلیثی، در هم آمیخته یا غیره، موجودات والده نسبت به یکدیگر آگاه هستند و می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، و می‌توانند وظایفی را به انجام رسانند که هیچیک سابقاً نمی‌توانست به انجام رساند.

22:7.9 (250.3) While these parents of creature-trinitized sons become as one in their universe assignments, they continue to be reckoned as two personalities in the make-up and roll calls of the Corps of the Finality and of the Architects of the Master Universe. During the current universe age, all trinitization-united parents are inseparable in assignment and function; where one goes the other goes, what one does the other does. If parental bi-unification involves a mortal (or other) finaliter and a Paradise-Havona personality, the united parental beings function neither with the Paradisers, Havoners, nor finaliters. Such mixed unions forgather in a special corps made up of similar beings. And in all trinitization unions, mixed or otherwise, the parental beings are conscious of, and can communicate with, each other, and they can perform duties that neither could have previously discharged.

    هفت روح استاد اختیار دارند که پیوند تثلیث یابندۀ پایانمندان و شخصیتهای بهشت - هاونا را تأیید کنند، و چنین ارتباطات در هم آمیخته‌ای همیشه موفق هستند. پسران والای مخلوق - تثلیث یافتۀ حاصله نمایانگر مفاهیمی هستند که برای درک مخلوقات جاودانۀ بهشت یا مخلوقات متعلق به زمانِ فضا نامناسبند؛ از این رو آنها نگاهبانان آرشیتکتهای جهان بنیادین می‌شوند. این پسران تثلیث یافتۀ سرنوشت مظهر اندیشه‌ها، آرمانها، و تجاربی هستند که ظاهراً به یک عصر آیندۀ جهان مربوط می‌شود و از این رو برای حکومتهای ابرجهان یا جهان مرکزی از هیچ ارزش عملی فوری برخوردار نیست. این پسران بی‌نظیرِ فرزندان زمان و شهروندان ابدیت همگی به صورت ذخیره در وایسجرینگتون نگاه داشته شده‌اند. آنها در آنجا در یک ناحیۀ ویژۀ کره‌ای که توسط کالجهای اسرارآمیز سپاه پسران آفریننده اشغال گردیده درگیر مطالعۀ مفاهیم زمان و واقعیتهای ابدیت می‌باشند.

22:7.10 (250.4) The Seven Master Spirits have authority to sanction the trinitizing union of finaliters and Paradise-Havona personalities, and such mixed liaisons are always successful. The resultant magnificent creature-trinitized sons are representative of concepts unsuited to the comprehension of either the eternal creatures of Paradise or the time creatures of space; hence they become the wards of the Architects of the Master Universe. These trinitized sons of destiny embody ideas, ideals, and experience which apparently pertain to a future universe age and are therefore of no immediate practical value to either the super- or central universe administrations. These unique sons of the children of time and the citizens of eternity are all held in reserve on Vicegerington, where they are engaged in the study of the concepts of time and the realities of eternity in a special sector of the sphere occupied by the secret colleges of the corps of the Creator Sons.

    ایزد متعال یگانگی سه فاز از واقعیت الوهیت است: خدای متعال، یگانگی معنوی برخی از جنبه‌های متناهی تثلیث بهشت؛ قادر متعال، یگانگی توانمندی آفرینندگان جهان بزرگ؛ و ذهن متعال، معاضدت فردی سومین منبع و مرکز و همترازانش به واقعیت ایزد متعال. مخلوقات عالی جهان مرکزی و بهشت در ماجراهای تثلیث یافتنشان درگیر یک پژوهش سه‌گانه پیرامون الوهیت متعال می‌شوند که به تولید سه رسته از پسران مخلوق - تثلیث یافته منجر می‌شود:

22:7.11 (251.1) The Supreme Being is the unification of three phases of Deity reality: God the Supreme, the spiritual unification of certain finite aspects of the Paradise Trinity; the Almighty Supreme, the power unification of the grand universe Creators; and the Supreme Mind, the individual contribution of the Third Source and Center and his co-ordinates to the reality of the Supreme Being. In their trinitization adventures the superb creatures of the central universe and Paradise are engaged in a threefold exploration of the Deity of the Supreme which results in the production of three orders of creature-trinitized sons:

    1- پسران فراز یابنده - تثلیث یافته. پایانمندان در تلاشهای خلاقشان کوشش می‌کنند برخی از واقعیتهای مفهومی قادر متعال را که در صعودشان از میان زمان و فضا به بهشت به گونه‌ای تجربی به دست آورده‌اند تثلیث دهند.

22:7.12 (251.2) 1. Ascender-trinitized Sons. In their creative efforts the finaliters are attempting to trinitize certain conceptual realities of the Almighty Supreme which they have experientially acquired in their ascension through time and space to Paradise.

    2- پسران تثلیث یافتۀ بهشت - هاونا. تلاشهای خلاق شهروندان بهشت و هاونایی‌ها به تثلیث یافتن برخی از جنبه‌های والای معنوی ایزد متعال منجر می‌شود که آنان در یک زمینۀ فوق متعالی که در مرز غائی و جاودانگی است به گونه‌ای تجربی به دست آورده‌اند.

22:7.13 (251.3) 2. Paradise-Havona-trinitized Sons. The creative efforts of the Paradise Citizens and the Havoners result in the trinitization of certain high spiritual aspects of the Supreme Being which they have experientially acquired on a supersupreme background bordering on the Ultimate and the Eternal.

    3- پسران تثلیث یافتۀ سرنوشت. اما هنگامی که یک پایانمند و یک بهشتی - هاونایی با هم یک مخلوق جدید را تثلیث می‌دهند، این تلاش مشترک به فازهای مشخصی از ذهن متعالی - غایی منجر می‌شود. پسران مخلوق - تثلیث یافتۀ حاصله ابرآفرینشی هستند؛ آنها نمایانگر واقعیتهای الوهیت متعال - غائی می‌باشند که سوا از آن به گونه‌ای تجربی مورد دستیابی واقع نشده است، و از این رو به طور اتوماتیک در حیطۀ آرشیتکتهای جهان بنیادین، سرپرستان آن چیزهایی که فراتر از سرحدات آفرینشی عصر کنونی جهان هستند، قرار می‌گیرد. پسران تثلیث یافتۀ سرنوشت مظهر برخی از جنبه‌های کارکرد آشکار ناشدۀ متعال - غائی در جهان بنیادین می‌باشند. ما چیز زیادی در مورد این فرزندان مشترک زمان و ابدیت نمی‌دانیم، اما بسیار بیش از آنچه که اجازه داریم آشکار کنیم می‌دانیم.

22:7.14 (251.4) 3. Trinitized Sons of Destiny. But when a finaliter and a Paradise-Havoner together trinitize a new creature, this conjoint effort repercusses in certain phases of the Supreme-Ultimate Mind. The resulting creature-trinitized sons are supercreational; they represent actualities of Supreme-Ultimate Deity which have not been otherwise experientially attained, and which, therefore, automatically fall within the province of the Architects of the Master Universe, custodians of those things which transcend the creational limits of the present universe age. The trinitized sons of destiny embody certain aspects of the unrevealed master universe function of the Supreme-Ultimate. We do not know a great deal about these conjoint children of time and eternity, but we know much more than we are permitted to reveal.

8- پسران مخلوق - تثلیث یافته

8. The Creature-Trinitized Sons

    علاوه بر پسران مخلوق - تثلیث یافته که در این نوشته مورد بررسی قرار می‌گیرند، رسته‌های بیشمار آشکار ناشده از موجودات مخلوق - تثلیث یافته — نوادگان متنوع روابط چندگانۀ هفت گروه پایانمند و شخصیتهای بهشت - هاونا — وجود دارند. اما کلیۀ این موجودات مخلوق - تثلیث یافته، آشکار شده و آشکار ناشده، توسط پدر جهانی از عطیۀ شخصیت برخوردار می‌شوند.

22:8.1 (251.5) In addition to the creature-trinitized sons considered in this narrative, there are numerous unrevealed orders of creature-trinitized beings — the diverse progeny of the multiple liaisons of seven finaliter corps and Paradise-Havona personalities. But all these creature-trinitized beings, revealed and unrevealed, are endowed with personality by the Universal Father.

    هنگامی که پسران فراز یابندۀ تثلیث یافته و بهشت - هاونا تثلیث یافتۀ جدید جوان و آموزش نیافته هستند، معمولاً برای مدتهای طولانی خدمت در هفت کرات بهشتی روح بیکران اعزام می‌شوند، جایی که تحت سرپرستی هفت مدیر عالی اجرایی خدمت می‌کنند. آنها ممکن است متعاقباً برای آموزش بیشتر در جهانهای محلی توسط پسران آموزگار تثلیث پذیرفته شوند.

22:8.2 (251.6) When new ascender-trinitized and Paradise-Havona-trinitized sons are young and untrained, they are usually dispatched for long periods of service on the seven Paradise spheres of the Infinite Spirit, where they serve under the tutelage of the Seven Supreme Executives. Subsequently they may be adopted for further training in the local universes by the Trinity Teacher Sons.

    این پسران پذیرفته شده که از منشأ والا و جلال یافته می‌باشند، شاگردان، یاوران دانشجوی پسران آموزگار هستند، و در رابطه با طبقه‌بندی آنها اغلب به طور موقت در زمرۀ این پسران محسوب می‌شوند. آنها می‌توانند بسیاری از مأموریتهای مهم را از سوی قلمرو انتخابی خدمت خود با فداکاری اجرا کنند و قطعاً چنین می‌کنند.

22:8.3 (251.7) These adopted sons of high and glorified creature origin are the apprentices, student helpers, of the Teacher Sons, and as regards classification they are often temporarily numbered with these Sons. They may and do execute many noble assignments in self-denial in behalf of their chosen realms of service.

    پسران آموزگار در جهانهای محلی می‌توانند سرپرستان مخلوق - تثلیث یافتۀ خود را برای پذیرش توسط تثلیث بهشت نامزد کنند. آنها با پشت سر گذاشتن این پذیرش به عنوان پسران تثلیث یافتۀ کمال به خدمت قدمای ایامها در هفت ابرجهان، که سرنوشت شناخته شدۀ کنونی این گروه بی‌نظیر از موجودات دو بار تثلیث یافته است، وارد می‌شوند.

22:8.4 (251.8) The Teacher Sons in the local universes may nominate their creature-trinitized wards for embrace by the Paradise Trinity. Emerging from this embrace as Trinitized Sons of Perfection, they enter the service of the Ancients of Days in the seven superuniverses, that being the present known destiny of this unique group of twice-trinitized beings.

    کلیۀ پسران مخلوق - تثلیث یافته با تثلیث احاطه نمی‌شوند؛ بسیاری از آنها دستیاران و سفیران هفت روح استاد بهشت، ارواح بازتابگر ابرجهانها، و ارواح مادر آفرینشهای محلی می‌شوند. دیگران ممکن است مأموریتهای ویژه‌ای را در جزیرۀ جاودان پذیرا شوند. باز ممکن است دیگران در کرات اسرارآمیز پدر و در کرات بهشتی روح به خدمات ویژه‌ای وارد شوند. سرانجام بسیاری به گروه مشترک پسران تثلیث یافته در مدار داخلی هاونا راه خویش را می‌یابند.

22:8.5 (252.1) Not all creature-trinitized sons are Trinity embraced; many become the associates and ambassadors of the Seven Master Spirits of Paradise, of the Reflective Spirits of the superuniverses, and of the Mother Spirits of the local creations. Others may accept special assignments on the eternal Isle. Still others may enter the special services on the secret worlds of the Father and on the Paradise spheres of the Spirit. Eventually many find their way into the conjoint corps of the Trinitized Sons on the inner circuit of Havona.

    به جز پسران تثلیث یافتۀ کمال و آنهایی که در وایسجرینگتون گرد هم می‌آیند، به نظر می‌رسد سرنوشت متعالی کلیۀ پسران مخلوق - تثلیث یافته ورود به داخل سپاه پایانمندان تثلیث یافته، یکی از هفت سپاه بهشتی نهایت، باشد.

22:8.6 (252.2) Excepting the Trinitized Sons of Perfection and those who are forgathering on Vicegerington, the supreme destiny of all creature-trinitized sons appears to be entrance into the Corps of Trinitized Finaliters, one of the seven Paradise Corps of the Finality.

9- نگاهبانان آسمانی

9. The Celestial Guardians

    پسران مخلوق - تثلیث یافته در کلاسهای هفت هزار نفره توسط تثلیث بهشت پذیرفته می‌شوند. این فرزندان تثلیث یافتۀ انسانهای کامل شده و شخصیتهای بهشت - هاونا همگی به طور یکسان توسط الوهیتها پذیرفته می‌شوند، اما آنها مطابق توصیۀ آموزگاران سابقشان، پسران آموزگار تثلیث، به ابرجهانها گمارده می‌شوند. آنهایی که خدمت قابل قبول‌تری داشته‌اند یاوران به کار گمارده شدۀ والای پسر هستند؛ آنهایی که کارکرد ممتاز کمتری داشته‌اند به عنوان نگاهبانان آسمانی تخصیص می‌یابند.

22:9.1 (252.3) Creature-trinitized sons are embraced by the Paradise Trinity in classes of seven thousand. These trinitized offspring of perfected humans and of Paradise-Havona personalities are all equally embraced by the Deities, but they are assigned to the superuniverses in accordance with the advice of their former instructors, the Trinity Teacher Sons. Those of more acceptable service are commissioned High Son Assistants; those of less distinguished performance are designated Celestial Guardians.

    هنگامی که این موجودات بی‌نظیر با تثلیث احاطه می‌شوند، برای دولتهای ابرجهان دستیاران ارزشمندی می‌شوند. آنها در امور دوران زندگانی فراز گرایانه مهارت دارند، نه به واسطۀ فراز یابندگی شخصی، بلکه در نتیجۀ خدمتشان با پسران آموزگار تثلیث در کرات فضا.

22:9.2 (252.4) When these unique beings have been Trinity embraced, they become valuable adjuncts to the superuniverse governments. They are versed in the affairs of the ascendant career, not by personal ascension, but as a result of their service with the Trinity Teacher Sons on the worlds of space.

    تقریباً یک میلیارد نگاهبان آسمانی در اُروانتان به کار گمارده شده‌اند. آنها عمدتاً به دولتهای کمالهای ایامها در ستاد مرکزی ناحیه‌های اصلی تخصیص یافته‌اند و توسط یک گروه از انسانهای فراز یابندۀ با پسر پیوند یافته به گونه‌ای توانمند یاری می‌شوند.

22:9.3 (252.5) Almost one billion Celestial Guardians have been commissioned in Orvonton. They are chiefly assigned to the administrations of the Perfections of Days on the headquarters of the major sectors and are ably assisted by a corps of ascendant Son-fused mortals.

    نگاهبانان آسمانی افسران دادگاههای قدمای ایامها می‌باشند که به عنوان قاصدان دادگاه و به عنوان حاملین احضاریه‌ها و تصمیمات دادگاههای گوناگون دولتهای ابرجهان عمل می‌کنند. آنها عوامل توقیف کنندۀ قدمای ایامها هستند؛ آنها از یوورسا اعزام می‌شوند تا موجوداتی را که حضورشان در پیشگاه قضات ابرجهان لازم است باز گردانند؛ آنها فرامین بازداشت هر شخصیتی را در ابرجهان اجرا می‌کنند. آنها همچنین انسانهای با روح پیوند یافتۀ جهانهای محلی را که به هر دلیلی حضورشان در یوورسا لازم است همراهی می‌کنند.

22:9.4 (252.6) The Celestial Guardians are the officers of the courts of the Ancients of Days, functioning as court messengers and as bearers of the summonses and decisions of the various tribunals of the superuniverse governments. They are the apprehending agents of the Ancients of Days; they go forth from Uversa to bring back beings whose presence is required before the superuniverse judges; they execute the mandates for the detention of any personality in the superuniverse. They also accompany Spirit-fused mortals of the local universes when, for any reason, their presence is required on Uversa.

    نگاهبانان آسمانی و دستیارانشان، یاوران والای پسر، هیچگاه توسط تنظیم کنندگان مورد سکنی واقع نشده‌اند. آنها با روح یا پسر نیز پیوند نیافته‌اند. با این وجود، احاطۀ تثلیث بهشت وضعیت پیوند نیافتۀ پسران تثلیث یافتۀ کمال را جبران می‌کند. ممکن است احاطۀ تثلیث صرفاً روی ایده‌ای که در یک پسر مخلوق - تثلیث یافته تجسم یافته است عمل کند، و پسر احاطه شده را غیر از آن تغییر نیافته باقی گذارد، اما چنین محدودیتی فقط هنگامی که چنین برنامه‌ریزی شده است به وقوع می‌پیوندد.

22:9.5 (252.7) The Celestial Guardians and their associates, the High Son Assistants, have never been indwelt by Adjusters. Neither are they Spirit nor Son fused. The embrace of the Paradise Trinity does, however, compensate for the nonfused status of the Trinitized Sons of Perfection. The Trinity embrace may act solely upon the idea which is personified in a creature-trinitized son, leaving the embraced son otherwise unchanged, but such a limitation occurs only when so planned.

    این پسران دو بار تثلیث یافته موجودات شگفت‌انگیزی هستند، اما آنها به اندازۀ دستیاران فراز یابندۀ خویش چند هنره و قابل اتکا نیستند؛ آنها فاقد آن تجربۀ فوق‌العاده و ژرف شخصی هستند که باقیماندۀ پسران متعلق به این گروه از طریق صعود واقعی از قلمروهای تاریک فضا به جلال کسب کرده‌اند. ما که به دوران زندگانی فرازگرایانه تعلق داریم آنها را دوست داریم و هر کاری را که در توان داریم انجام می‌دهیم تا نقصانهای آنها را جبران نماییم، اما آنها همواره ما را به واسطۀ منشأ دون پایه و ظرفیتمان برای کسب تجربه سپاسگزار می‌کنند. میل آنها برای شناخت و تأیید نقصانهایشان در واقعیتهای قابل تجربۀ صعود جهان بی‌اندازه زیبا و گاهی اوقات به گونه‌ای بسیار متأثر کننده رقت‌انگیز است.

22:9.6 (252.8) These twice-trinitized sons are marvelous beings, but they are neither as versatile nor dependable as their ascendant associates; they lack that tremendous and profound personal experience which the rest of the sons belonging to this group have acquired by actually climbing up to glory from the dark domains of space. We of the ascendant career love them and do all in our power to compensate their deficiencies, but they make us ever grateful for our lowly origin and our capacity for experience. Their willingness to recognize and acknowledge their deficiencies in the experiencible realities of universe ascension is transcendently beautiful and sometimes most touchingly pathetic.

    پسران تثلیث یافتۀ کمال در مقایسه با سایر پسران با تثلیث احاطه شده محدود هستند زیرا ظرفیت تجربی‌شان به زمان و فضا محدود است. آنها به رغم آموزش طولانی توسط مدیران عالی اجرایی و پسران آموزگار از نظر تجربی کمبود دارند، و اگر به سبب این امر نبود، اشباع تجربی مانع وجود آنها در زمرۀ ذخیره‌ها برای کسب تجربه در یک عصر آیندۀ جهان می‌شد. به عبارت ساده هیچ چیز در تمامی وجود جهانی نمی‌تواند جای تجربۀ واقعی شخصی را بگیرد، و این پسران مخلوق - تثلیث یافته برای کارکرد تجربی در یک عصر آیندۀ جهان به صورت ذخیره حفظ شده‌اند.

22:9.7 (253.1) Trinitized Sons of Perfection are limited in contrast to other Trinity-embraced sons because their experiential capacity is time-space inhibited. They are experience-deficient, despite long training with the Supreme Executives and the Teacher Sons, and if this were not the case, experiential saturation would preclude their being left in reserve for acquiring experience in a future universe age. There is simply nothing in all universal existence which can take the place of actual personal experience, and these creature-trinitized sons are held in reserve for experiential function in some future universe epoch.

    من در کرات قصر اغلب دیده‌ام که این افسران والامنش دادگاههای بالای ابرجهان حتی به تازه واردهای کرات تکاملی فضا چنان با اشتیاق و آرزو می‌نگرند که کسی نمی‌تواند به این درک نرسد که این دارندگان تثلیث غیرتجربی به راستی نسبت به برادران به ظاهر کمتر خوش اقبال خود که از طریق گامهای با حسن نیت تجربی و زندگی واقعی در مسیر جهانی بالا می‌روند حسادت می‌ورزند. آنها به رغم محظورات و محدودیتهایشان هنگامی که زمان اجرای برنامه‌های پیچیدۀ اداری دولتهای ابرجهان فرا می‌رسد یک گروه بسیار مفید و پیوسته راغب از کارکنان هستند.

22:9.8 (253.2) On the mansion worlds I have often seen these dignified officers of the high courts of the superuniverse look so longingly and appealingly at even the recent arrivals from the evolutionary worlds of space that one could not help realizing that these possessors of nonexperiential trinitization really envied their supposedly less fortunate brethren who ascend the universal path by steps of bona fide experience and actual living. Notwithstanding their handicaps and limitations they are a wonderfully useful and ever-willing corps of workers when it comes to the execution of the complex administrative plans of the superuniverse governments.

10- یاوران والای پسر

10. High Son Assistants

    یاوران والای پسر گروه برتر پسران دوباره تثلیث یافتۀ تثلیث یافته از موجودات فراز یابندۀ جلال یافتۀ سپاه انسانی نهایت و دستیاران ابدی آنها، شخصیتهای بهشت - هاونا، هستند. آنها به خدمت ابرجهان گمارده شده‌اند و برای پسران والای دولتهای قدمای ایامها به عنوان مددکاران شخصی عمل می‌کنند. آنها را می‌شود به طور مناسب منشی‌های خصوصی نامید. آنها گهگاه برای مأموریتهای ویژه و سایر ارتباطات گروهی پسران والا به عنوان منشی عمل می‌کنند. آنها به کامل کنندگان خرد، مشاوران الهی، بازرسان جهانی، پیام‌آوران توانمند، آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند، و آنهایی که بدون نام و شماره هستند خدمت می‌کنند.

22:10.1 (253.3) The High Son Assistants are the superior group of the retrinitized trinitized sons of glorified ascendant beings of the Mortal Corps of the Finality and of their eternal associates, the Paradise-Havona personalities. They are assigned to the superuniverse service and function as personal aids to the high sons of the governments of the Ancients of Days. They might fittingly be denominated private secretaries. They act, from time to time, as clerks for special commissions and other group associations of the high sons. They serve Perfectors of Wisdom, Divine Counselors, Universal Censors, Mighty Messengers, Those High in Authority, and Those without Name and Number.

    اگر در بحث پیرامون نگاهبانان آسمانی به نظر می‌رسد من به محدودیتها و محظورات این پسران دو بار تثلیث یافته جلب توجه نموده‌ام ، اکنون بگذارید با انصاف تمام به یک نقطه قوت بزرگ آنها جلب توجه بنمایم، خصیصه‌ای که آنها را برای ما تقریباً گرانبها می‌سازد. این موجودات حتی وجود خود را مرهون این واقعیت می‌باشند که آنها تجسم یک مفهوم واحد و متعالی هستند. آنها تجلی شخصیتی یک ایدۀ الهی هستند، یک آرمان جهانی که پیش از آن هرگز تصور نشده، بیان نشده، یا تثلیث نیافته است. و آنها متعاقباً با تثلیث احاطه یافته‌اند؛ از این رو آنها دقیقاً خرد تثلیث الهی را که به وجود ایده و ایده‌آل وجود شخصیت آنها مربوط است نشان می‌دهند و تجسم آن هستند. تا جایی که آن مفهوم ویژه برای جهانها قابل آشکارسازی باشد، این شخصیتها تجسم تمامی هر آنچه که هر مخلوق یا آفرینندۀ هوشمند بتواند احتمالاً تصور کند، بیان کند، یا نمایانگر آن باشد می‌باشند. آنها همان ایده‌ای هستند که تجسم یافته است.

22:10.2 (253.4) If, in discussing the Celestial Guardians, I have seemed to call attention to the limitations and handicaps of these twice-trinitized sons, let me now, in all fairness, call attention to their one point of great strength, the attribute which makes them almost invaluable to us. These beings owe their very existence to the fact that they are the personification of a single and supreme concept. They are the personality embodiment of some divine idea, some universal ideal, as it has never before been conceived, expressed, or trinitized. And they have subsequently been Trinity embraced; thus they show forth and actually embody the very wisdom of the divine Trinity as concerns the idea-ideal of their personality existence. As far as that particular concept is revealable to the universes, these personalities embody all of everything that any creature or Creator intelligence could possibly conceive, express, or exemplify. They are that idea personified.

    آیا نمی‌توانید ببینید که چنین تمرکز زنده‌ای از یک مفهوم واحد متعالی از واقعیت جهان برای آنهایی که ادارۀ ابرجهانها به عهده‌شان گذارده شده حاوی خدمات بسیاری است؟

22:10.3 (253.5) Can you not see that such living concentrations of a single supreme concept of universe reality would be of untold service to those who are intrusted with the administration of the superuniverses?

    مدتی نه چندان پیش من مسئولیت یافتم که سرپرستی یک کمیسیون شش نفره — یکی از هر یک از پسران والا — را که به مطالعۀ سه مشکل مربوط به یک گروه از جهانهای جدید در بخشهای جنوبی اروانتان گمارده شده بودند به عهده گیرم. هنگامی که من از رئیس یاوران والای پسر در یوورسا برای گمارش موقت این منشی‌ها به کمیسیونم درخواست به عمل آوردم به طور جدی از ارزش این رسته آگاهی یافتم. اولین ایدۀ ما توسط یک یاور والای پسر در یوورسا که فوراً به گروه ما ملحق گشت عرضه گردید. مشکل دوم ما در یک یاور والای پسر که به ابرجهان شمارۀ سه گمارده شده بود تجسم یافته بود. ما از طریق ادارۀ اطلاعات جهان مرکزی برای همکاری و انتشار دانش ضروری از این منبع کمک زیادی به دست آوردیم، اما هیچ چیز با کمک ارائه شده توسط حضور واقعی یک شخصیت که یک مفهومِ مخلوق - تثلیث یافته در تعالیت و الوهیت تثلیث یافته در نهایت است قابل مقایسه نیست. در رابطه با مشکل سوم ما، اسناد بهشت فاش ساختند که چنین ایده‌ای هرگز توسط مخلوق تثلیث نیافته بود.

22:10.4 (254.1) Not long since I was directed to head a commission of six — one of each of the high sons — assigned to the study of three problems pertaining to a group of new universes in the south parts of Orvonton. I was made acutely aware of the value of the High Son Assistants when I made requisition on the chief of their order on Uversa for temporary assignment of such secretaries to my commission. The first of our ideas was represented by a High Son Assistant on Uversa, who was forthwith attached to our group. Our second problem was embodied in a High Son Assistant assigned to superuniverse number three. We secured much help from this source through the central universe clearinghouse for the co-ordination and dissemination of essential knowledge, but nothing comparable to the assistance afforded by the actual presence of a personality who is a concept creature-trinitized in supremacy and Deity-trinitized in finality. Concerning our third problem, the records of Paradise disclosed that such an idea had never been creature trinitized.

    یاوران والای پسر شخصیت یابیهایی بی‌نظیر و آغازین هستند که از مفاهیم عظیم و آرمانهای حیرت انگیز برخوردارند. و آنها بدین گونه قادرند گهگاه روشنگری وصف ناپذیری به بحث و بررسیهای ما بدهند. هنگامی که من در یک مکان دور دست در جهانهای فضا در مأموریت عمل می‌کنم، فکر کنید این چه معنی می‌دهد، از طریق یاری، اگر من آنقدر خوش اقبال باشم که یک پسر والای یاور به مأموریت من وصل باشد که تمامیت برداشت الهی در رابطه با خود مشکلی باشد که من برای تهاجم به آن و حل آن اعزام شده‌ام؛ و من مکرراً عین این تجربه را داشته‌ام. تنها دشواری در رابطه با این طرح این است که هیچ ابرجهانی نمی‌تواند یک سری کامل از این ایده‌های تثلیث یافته را داشته باشد؛ ما فقط یک هفتم از این موجودات را به دست می‌آوریم؛ لذا این فقط در حدود یک بار در هفت دفعه است که ما از معاشرت شخصی با این موجودات لذت می‌بریم، حتی هنگامی که مدارک نشان می‌دهند که ایده تثلیث یافته شده است.

22:10.5 (254.2) High Son Assistants are unique and original personalizations of tremendous concepts and stupendous ideals. And as such they are able to impart inexpressible illumination to our deliberations from time to time. When I am acting on some remote assignment out in the universes of space, think what it means, by way of assistance, if I am so fortunate as to have attached to my mission a High Son Assistant who is the fullness of divine concept regarding the very problem I have been sent to attack and solve; and I have repeatedly had this very experience. The only difficulty with this plan is that no superuniverse can have a complete edition of these trinitized ideas; we only get one seventh of these beings; so it is only about one time in seven that we enjoy the personal association of these beings even when the records indicate that the idea has been trinitized.

    ما می‌توانیم از تعداد بسیار بیشتری از این موجودات در یووِرسا با فایدۀ زیاد استفاده کنیم. به دلیل ارزش آنها برای حکومتهای ابرجهان، ما به هر طریق ممکن رهنوردان فضا و همچنین ساکنان بهشت را تشویق می‌کنیم که بعد از این که آن واقعیات تجربی را که برای اجرای چنین ماجراهای خلاق ضروری هستند به یکدیگر ارزانی داشتند برای تثلیث یابی تلاش کنند.

22:10.6 (254.3) We could use to great advantage much larger numbers of these beings on Uversa. Because of their value to the superuniverse administrations, we, in every way possible, encourage the pilgrims of space and also the residents of Paradise to attempt trinitization after they have contributed to one another those experiential realities which are essential to the enactment of such creative adventures.

    ما اکنون در حدود یک و یک چهارم میلیون یاور والای پسر در ابرجهان خود داریم، و آنها حتی همینطور که در یوورسا عمل می‌کنند، در ناحیه‌های اصلی و فرعی هر دو خدمت می‌کنند. آنها اغلب در مأموریتهای ما در جهانهای دور ما را همراهی می‌کنند. یاوران والای پسر به هر پسر یا به هر کمیسیون به طور دائم گمارده نشده‌اند. آنها در گردش دائم و مشغول به خدمت هستند، تا ایده یا آرمانی که آنها تبلور آن هستند بتواند به بهترین نحو موجب پیشبرد مقاصد جاودانۀ تثلیث بهشت که آنان پسران آن شده‌اند بشود.

22:10.7 (254.4) We now have in our superuniverse about one and a quarter million High Son Assistants, and they serve on both the major and minor sectors, even as they function on Uversa. They very often accompany us on our assignments to the remote universes. High Son Assistants are not permanently assigned to any Son or to any commission. They are in constant circulation, serving where the idea or ideal which they are can best further the eternal purposes of the Paradise Trinity, whose sons they have become.

    آنها به گونه‌ای متأثر کننده باعاطفه، به طرزی عالی وفادار، به گونه‌ای بدیع باهوش، در رابطه با یک ایدۀ واحد فوق‌العاده خردمند، و بی‌نهایت فروتن هستند. در حالی که آنها می‌توانند دانش جهان را در رابطه با یک ایده یا آرمانشان به شما ارزانی دارند، این تقریباً رقت‌انگیز است که آنها را در حال جستجوی دانش و اطلاعات پیرامون موضوعات متعدد دیگر حتی از انسانهای فراز یابنده مشاهده کنید.

22:10.8 (254.5) They are touchingly affectionate, superbly loyal, exquisitely intelligent, supremely wise — regarding a single idea — and transcendently humble. While they can impart to you the lore of the universe concerning their one idea or ideal, it is well-nigh pathetic to observe them seeking knowledge and information on hosts of other subjects, even from the ascending mortals.

    و این روایت منشأ، طبیعت، و کارکرد برخی از آنهایی که پسران تثلیث یافتۀ خداوند نامیده شده‌اند می‌باشد، به خصوص آنهایی که از میان پذیرش الهی تثلیث بهشت عبور کرده‌اند، و به خدمات ابرجهانها گمارده شده‌اند، تا در آنجا به همراه مدیران قدمای ایامها در تلاشهای خستگی ناپذیرشان برای تسهیل پیشرفت رو به داخل انسانهای فراز یابندۀ زمان به سمت مقصد بلافصل آنها در هاونا و هدف نهایی بهشتیشان همکاری خردمندانه و فهیمانه بدهند.

22:10.9 (254.6) And this is the narrative of the origin, nature, and functioning of certain of those who are called the Trinitized Sons of God, more particularly of those who have passed through the divine embrace of the Paradise Trinity, and who have then been assigned to the services of the superuniverses, there to give wise and understanding co-operation with the administrators of the Ancients of Days in their untiring efforts to facilitate the inward progress of the ascending mortals of time toward their immediate Havona destination and their eventual Paradise goal.

    [نگاشته شده توسط یک پیام‌آور توانمند از سپاه آشکار کنندۀ اروانتان.]

22:10.10 (255.1) [Narrated by a Mighty Messenger of the revelatory corps of Orvonton.]

Back to Top