کتاب یورنشیا - مقالۀ 18
شخصیتهای متعالی تثلیث

کتاب یورنشیا   

I. بخش اول - جهان مرکزی و ابرجهانها    شخصیتهای متعالی تثلیث همگی برای خدمت مشخصی آفریده شده‌اند. آنها به منظور اجرای برخی وظایف مشخص توسط تثلیث الهی طراحی شده‌اند، و آنان با تکنیک کامل و نهایت فداکاری از صلاحیت خدمت برخوردارند. هفت رسته از شخصیتهای متعالی تثلیث وجود دارند:

18:0.1 (207.1) SUPREME Trinity Personalities are all created for specific service. They are designed by the divine Trinity for the fulfillment of certain specific duties, and they are qualified to serve with perfection of technique and finality of devotion. There are seven orders of the Supreme Trinity Personalities:

    1- اسرار تثلیث یافتۀ تعالیت.

18:0.2 (207.2) 1. Trinitized Secrets of Supremacy.

    2- جاودانه‌های ایامها.

18:0.3 (207.3) 2. Eternals of Days.

    3- قدمای ایامها.

18:0.4 (207.4) 3. Ancients of Days.

    4- کمالهای ایامها.

18:0.5 (207.5) 4. Perfections of Days.

    5- جدیدهای ایامها.

18:0.6 (207.6) 5. Recents of Days.

    6- اتحادهای ایامها.

18:0.7 (207.7) 6. Unions of Days.

    7- مؤمنان ایامها.

18:0.8 (207.8) 7. Faithfuls of Days.

    تعداد این موجوداتی که از کمال اداری برخوردارند قطعی و نهایی است. آفرینش آنها یک رخداد متعلق به گذشته است؛ هیچ تعداد دیگری از آنها به صورت شخص پدیدار نمی‌شود.

18:0.9 (207.9) These beings of administrative perfection are of definite and final numbers. Their creation is a past event; no more are being personalized.

    این شخصیتهای متعالی تثلیث در سراسر جهان بزرگ نمایانگر سیاستهای حکومتی تثلیث بهشت هستند. آنها نمایانگر عدالت و قضاوت اجرایی تثلیث بهشت هستند. آنها یک خط به هم پیوسته از کمال اداری را شکل می‌دهند که از کرات بهشتی پدر تا کرات ستاد مرکزی جهانهای محلی و تا پایتختهای اجزای تشکیل دهندۀ کواکب آنها امتداد می‌یابد.

18:0.10 (207.10) Throughout the grand universe these Supreme Trinity Personalities represent the administrative policies of the Paradise Trinity; they represent the justice and are the executive judgment of the Paradise Trinity. They form an interrelated line of administrative perfection extending from the Paradise spheres of the Father to the headquarters worlds of the local universes and to the capitals of their component constellations.

    کلیۀ موجودات تثلیث منشأ در تمامی ویژگیهای الهیشان در کمال بهشتی آفریده شده‌اند. تنها در قلمروهای تجربه گذشت زمان به توانایی آنها برای خدمت کیهانی افزوده است. هرگز هیچ خطری از خطا یا ریسک شورش در رابطه با موجودات تثلیث منشأ وجود ندارد. ذات آنها ربانی است، و هرگز دانسته نشده است که آنها از مسیر الهی و کامل رویکرد شخصیتی خارج شوند.

18:0.11 (207.11) All Trinity-origin beings are created in Paradise perfection in all their divine attributes. Only in the realms of experience has the passing of time added to their equipment for cosmic service. There is never any danger of default or risk of rebellion with Trinity-origin beings. They are of divinity essence, and they have never been known to depart from the divine and perfect path of personality conduct.

1- اسرار تثلیث یافتۀ تعالیت

1. The Trinitized Secrets of Supremacy

    در داخلی‌ترین مدار اقمار بهشت هفت کره وجود دارد، و سرپرستی هر یک از این کرات جلال یافته را گروهی متشکل از ده سرّ تثلیث یافتۀ تعالیت به عهده دارد. آنها آفریننده نیستند، اما مدیرانی عالی و غائی می‌باشند. اجرای امور این هفت کرات برادر کاملاً به عهدۀ این گروه هفتاد نفره از مدیران عالی سپرده شده است. اگر چه این هفت کرات مقدس را که از همه به بهشت نزدیکترند اولاد تثلیث سرپرستی می‌کنند، این گروه از کرات در سراسر گیتی به عنوان مدار شخصی پدر جهانی شناخته شده است.

18:1.1 (207.5) There are seven worlds in the innermost circuit of the Paradise satellites, and each of these exalted worlds is presided over by a corps of ten Trinitized Secrets of Supremacy. They are not creators, but they are supreme and ultimate administrators. The conduct of the affairs of these seven fraternal spheres is wholly committed to this corps of seventy supreme directors. Though the offspring of the Trinity supervise these seven sacred spheres nearest Paradise, this group of worlds is universally known as the personal circuit of the Universal Father.

    اسرار تثلیث یافتۀ تعالیت به عنوان مدیران همتراز و مشترک کرات مربوطۀ خویش در گروههای ده نفره عمل می‌کنند، اما آنها همچنین در زمینه‌های ویژۀ مسئولیت به صورت فردی عمل می‌کنند. کار هر یک از این کرات ویژه به هفت دپارتمان اصلی تقسیم شده است، و یکی از این حکمرانان همتراز سرپرستی هر بخش از این فعالیتهای خاص را به عهده دارد. سه تای باقیمانده به عنوان نمایندگان شخصی الوهیت سه‌گانه در رابطه با هفت نفر دیگر عمل می‌کنند؛ یکی پدر، یکی پسر، و یکی روح را نمایندگی می‌کند.

18:1.2 (208.1) The Trinitized Secrets of Supremacy function in groups of ten as co-ordinate and joint directors of their respective spheres, but they also function individually in particular fields of responsibility. The work of each of these special worlds is divided into seven major departments, and one of these co-ordinate rulers presides over each such division of specialized activities. The remaining three act as the personal representatives of triune Deity in relation to the other seven, one representing the Father, one the Son, and one the Spirit.

    اگر چه یک شباهت معین گروهی وجود دارد که ویژگی اسرار تثلیث یافتۀ تعالیت می‌باشد، آنها همچنین هفت ویژگی بارز گروهی را آشکار می‌سازند. ده مدیر عالی امور دیوینینگتون منعکس کنندۀ سرشت شخصی و طبیعت پدر می‌باشند؛ و در رابطه با هر یک از این هفت کره نیز چنین می‌باشد: هر گروه ده نفره با آن الوهیت یا ارتباط ربانی شباهت دارد که ویژگی قلمرو آنها می‌باشد. ده مدیری که بر اَسندینگتون حکمروایی می‌کنند منعکس کنندۀ ترکیب طبیعت پدر، پسر، و روح هستند.

18:1.3 (208.2) Although there is a definite class resemblance which typifies the Trinitized Secrets of Supremacy, they also disclose seven distinct group characteristics. The ten supreme directors of Divinington affairs are reflective of the personal character and nature of the Universal Father; and so it is with each of these seven spheres: Each group of ten resembles that Deity or Deity association which is characteristic of their domain. The ten directors who rule Ascendington are reflective of the combined nature of the Father, Son, and Spirit.

    من می‌توانم قدر بسیار اندکی از کار این شخصیتهای والا را در هفت کرات مقدس پدر آشکار سازم، زیرا آنها به راستی اسرار تعالیت هستند. هیچ راز اختیاری در رابطه با نزدیکی به پدر جهانی، پسر جاودان، یا روح بیکران وجود ندارد. الوهیتها برای کلیۀ کسانی که به کمال الهی دست می‌یابند یک کتاب گشوده هستند، اما تمامی اسرار تعالیت هرگز به طور کامل مورد دستیابی قرار نخواهند گرفت. ما همیشه در رخنۀ کامل به قلمروهایی که در بر گیرندۀ اسرار شخصیتیِ ارتباط ربانی با گروه‌بندیهای هفت‌گانۀ موجودات آفریده شده هستند ناتوان خواهیم بود.

18:1.4 (208.3) I can reveal very little about the work of these high personalities on the seven sacred worlds of the Father, for they are truly the Secrets of Supremacy. There are no arbitrary secrets associated with the approach to the Universal Father, the Eternal Son, or the Infinite Spirit. The Deities are an open book to all who attain divine perfection, but all the Secrets of Supremacy can never be fully attained. Always will we be unable fully to penetrate the realms containing the personality secrets of Deity association with the sevenfold grouping of created beings.

    از آنجا که کار این مدیران عالی به تماس صمیمانه و شخصی الوهیتها با این هفت گروه‌بندیهای بنیادین از موجودات جهان مربوط است هنگامی که در این هفت کرات ویژه اقامت دارند یا ضمن این که در سراسر جهان بزرگ عمل می‌کنند، شایسته است که این روابط بسیار شخصی و خارق‌العاده به گونه‌ای مقدس مخفی نگاه داشته شوند. آفرینندگان بهشتی حتی در مخلوقات دون‌پایۀ خویش به محرمانگی و حرمت شخصیت احترام می‌گذارند. و این امر در مورد افراد و رسته‌های گوناگون جداگانۀ شخصیتها هر دو صدق می‌کند.

18:1.5 (208.4) Since the work of these supreme directors has to do with the intimate and personal contact of the Deities with these seven basic groupings of universe beings when domiciled on these seven special worlds or while functioning throughout the grand universe, it is fitting that these very personal relations and extraordinary contacts should be held sacredly secret. The Paradise Creators respect the privacy and sanctity of personality even in their lowly creatures. And this is true both of individuals and of the various separate orders of personalities.

    حتی برای موجوداتی که به سطوح بالای جهان دست یافته‌اند این کرات اسرارآمیز همواره یک آزمایش وفاداری باقی می‌مانند. این امر به ما محول شده است که خدایان جاودان را به طور کامل و شخصاً بشناسیم، کاراکترهای ربانی و کامل آنها را آزادانه بشناسیم، اما به ما اجازه داده نشده که به تمامی روابط شخصی فرمانروایان بهشت با کلیۀ موجودات آفریده شده‌شان به طور کامل رخنه کنیم.

18:1.6 (208.5) To beings of even high universe attainment these secret worlds ever remain a test of loyalty. It is given us fully and personally to know the eternal Gods, freely to know their characters of divinity and perfection, but it is not granted us fully to penetrate all of the personal relations of the Paradise Rulers with all of their creature beings.

2- جاودانه‌های ایامها

2. The Eternals of Days

    هر یک از یک میلیارد کرات هاونا توسط یک شخصیت عالی تثلیث رهبری می‌شود. این حکمرانان به عنوان جاودانه‌های ایامها شناخته شده‌اند، و تعداد آنان دقیقاً یک میلیارد است، یکی برای هر یک از کرات هاونا. آنها فرزندان تثلیث بهشت هستند، اما مثل اسرار تعالیت هیچ تاریخچه‌ای از سرآغاز آنان وجود ندارد. این دو گروه از پدرانِ تماماً خردمند بر کرات زیبای خود که متعلق به سیستم بهشت - هاونا می‌باشند برای ابد حکومت کرده‌اند، و آنها بدون نوبت یا تجدید مأموریت عمل می‌کنند.

18:2.1 (208.6) Each of the billion worlds of Havona is directed by a Supreme Trinity Personality. These rulers are known as the Eternals of Days, and they number exactly one billion, one for each of the Havona spheres. They are the offspring of the Paradise Trinity, but like the Secrets of Supremacy there are no records of their origin. Forever have these two groups of all-wise fathers ruled their exquisite worlds of the Paradise-Havona system, and they function without rotation or reassignment.

    جاودانه‌های ایامها برای تمامی مخلوقات برخوردار از اراده که در قلمروهای آنان زندگی می‌کنند مرئی هستند. آنها ریاست گردهماییهای معمول سیاره‌ای را به عهده دارند. آنها مرتباً و به طور نوبتی از کرات ستاد مرکزی هفت ابرجهان دیدار می‌کنند. آنها همتباران نزدیک و برابرهای الهی قدمای ایامها هستند که مسئولیت سرنوشت هفت ابردولت را به عهده دارند. هنگامی که یک جاودانۀ ایامها از کرۀ خویش غایب است، کرۀ او توسط یک پسر آموزگار تثلیث مورد سرپرستی قرار می‌گیرد.

18:2.2 (208.7) The Eternals of Days are visible to all will creatures dwelling in their domains. They preside over the regular planetary conclaves. Periodically, and by rotation, they visit the headquarters spheres of the seven superuniverses. They are close of kin to, and are the divine equals of, the Ancients of Days, who preside over the destinies of the seven supergovernments. When an Eternal of Days is absent from his sphere, his world is directed by a Trinity Teacher Son.

    به استثنای رسته‌های تثبیت شدۀ حیات، نظیر بومیهای هاونا و سایر مخلوقات زندۀ جهان مرکزی، جاودانه‌های ایامهای مقیم، کرات مربوطۀ خویش را کاملاً مطابق ایده‌ها و آرمانهای شخصی خودشان توسعه داده‌اند. آنها از سیارات یکدیگر دیدار می‌کنند، اما کپیه برداری یا تقلید نمی‌کنند؛ آنها همیشه و به طور کامل آغازین هستند.

18:2.3 (209.1) Except for the established orders of life, such as the Havona natives and other living creatures of the central universe, the resident Eternals of Days have developed their respective spheres entirely in accordance with their own personal ideas and ideals. They visit each other’s planets, but they do not copy or imitate; they are always and wholly original.

    معماری، تزیین طبیعی، ساختمانهای مورانشیا، و مخلوقات روحی در هر کره منحصر به فرد و بی‌نظیر هستند. هر کره مکانی از زیبایی پایدار است و با هر کرۀ دیگر در جهان مرکزی کاملاً متفاوت می‌باشد. و شما هر یک در مسیرتان به سوی درون طی عبور از هاونا تا بهشت زمانی طولانی‌تر یا کوتاهتر را در هر یک از این کرات بی‌نظیر و شعف برانگیز خواهید گذراند. طبیعی است که شما در کرۀ خود در رابطه با بهشت به صورت حرکت به سمت بالا سخن گویید، اما صحیح‌تر است که به هدف الهیِ صعود به صورت حرکت به سوی درون اشاره شود.

18:2.4 (209.2) The architecture, natural embellishment, morontia structures, and spirit creations are exclusive and unique on each sphere. Every world is a place of everlasting beauty and is wholly unlike any other world in the central universe. And you will each spend a longer or shorter time on each of these unique and thrilling spheres on your way inward through Havona to Paradise. It is natural, on your world, to speak of Paradise as upward, but it would be more correct to refer to the divine goal of ascension as inward.

3- قدمای ایامها

3. The Ancients of Days

    هنگامی که انسانهای زمان از کرات آموزشی که ستاد مرکزی یک جهان محلی را احاطه کرده‌اند فارغ‌التحصیل می‌شوند و به کرات آموزشی ابرجهان خود پیشروی می‌کنند، در تکامل معنوی به آن نقطه پیش رفته‌اند که قادرند فرمانروایان و مدیران والای روحی این قلمروهای پیشرفته، از جمله قدمای ایامها را بشناسند و با آنها ارتباط برقرار کنند.

18:3.1 (209.3) When mortals of time graduate from the training worlds surrounding the headquarters of a local universe and are advanced to the educational spheres of their superuniverse, they have progressed in spiritual development to that point where they are able to recognize and communicate with the high spiritual rulers and directors of these advanced realms, including the Ancients of Days.

    قدمای ایامها اساساً همگی یکسان هستند؛ آنها ترکیب سیرت و طبیعت متحد تثلیث را آشکار می‌سازند. آنها از فردیت برخوردارند و شخصیتشان متنوع است، اما همچون هفت روح استاد از یکدیگر متفاوت نیستند. آنها مدیریت یکنواختِ سوا از آن متفاوت هفت ابرجهان را که هر یک از آنها یک آفرینش بارز، جداگانه، و بی‌نظیر است فراهم می‌سازند. طبیعت و ویژگیهای هفت روح استاد نامشابه است، اما قدمای ایامها، فرمانروایان شخصی ابرجهانها، همگی اولاد مشابه و فوق کامل تثلیث بهشت هستند.

18:3.2 (209.4) The Ancients of Days are all basically identical; they disclose the combined character and unified nature of the Trinity. They possess individuality and are in personality diverse, but they do not differ from each other as do the Seven Master Spirits. They provide the uniform directorship of the otherwise differing seven superuniverses, each of which is a distinct, segregated, and unique creation. The Seven Master Spirits are unlike in nature and attributes, but the Ancients of Days, the personal rulers of the superuniverses, are all uniform and superperfect offspring of the Paradise Trinity.

    هفت روح استاد در بالا طبیعت ابرجهانهای مربوطۀ خویش را تعیین می‌سازند، اما قدمای ایامها سرپرستی اداری همین ابرجهانها را دیکته می‌کنند. آنها همسانی اداری را روی تنوع خلاق سوار می‌کنند و توازن کل را در شرایط تفاوتهای بنیادین آفرینشیِ هفت گروه‌بندیِ قطعه‌ایِ جهان بزرگ تضمین می‌نمایند.

18:3.3 (209.5) The Seven Master Spirits on high determine the nature of their respective superuniverses, but the Ancients of Days dictate the administration of these same superuniverses. They superimpose administrative uniformity on creative diversity and insure the harmony of the whole in the face of the underlying creational differences of the seven segmental groupings of the grand universe.

    قدمای ایامها همگی در یک زمان تثلیث یافتند. آنها نمایانگر آغاز اسناد شخصیتی جهان جهانها هستند، و از این رو نامشان قدمای ایامها است. هنگامی که شما به بهشت می‌رسید و اسناد نوشته شدۀ آغاز چیزها را بررسی می‌کنید، درخواهید یافت که اولین مطلبی که در بخش شخصیت پدیدار می‌شود شرح تثلیث یافتن این بیست و یک قدیم‌الایام می‌باشد.

18:3.4 (209.6) The Ancients of Days were all trinitized at the same time. They represent the beginning of the personality records of the universe of universes, hence their name — Ancients of Days. When you reach Paradise and search the written records of the beginning of things, you will find that the first entry appearing in the personality section is the recital of the trinitization of these twenty-one Ancients of Days.

    این موجودات والا همیشه در گروههای سه نفره حکومت می‌کنند. فازهای بسیاری از فعالیت وجود دارند که آنها به صورت فردی در آن کار می‌کنند، و باز فازهای دیگری هستند که هر دو نفر می‌توانند در آن عمل کنند، اما آنها در عرصه‌های بالاتر دولتشان باید به صورت مشترک عمل کنند. آنها هرگز شخصاً کرات اقامتگاه خود را ترک نمی‌کنند، اما بدین ترتیب نیازی به این کار ندارند، زیرا این کرات نقاط کانونی سیستم گستردۀ بازتاب در ابرجهان می‌باشند.

18:3.5 (209.7) These high beings always govern in groups of three. There are many phases of activity in which they work as individuals, still others in which any two can function, but in the higher spheres of their administration they must act jointly. They never personally leave their residential worlds, but then they do not have to, for these worlds are the superuniverse focal points of the far-flung reflectivity system.

    منزلگاههای شخصی هر سه قدیم‌الایام در نقطۀ قطبیت روحی در کرۀ ستاد مرکزیشان واقع شده‌اند. چنین کره‌ای به هفتاد ناحیۀ اداری تقسیم شده است و هفتاد پایتخت منطقه‌ای دارد که گهگاه قدمای ایامها در آنها اقامت دارند.

18:3.6 (209.8) The personal abodes of each trio of the Ancients of Days are located at the point of spiritual polarity on their headquarters sphere. Such a sphere is divided into seventy administrative sectors and has seventy divisional capitals in which the Ancients of Days reside from time to time.

    قدمای ایامها در قدرت، محدودۀ مرجعیت، و وسعت حوزۀ اختیارات از میان هر یک از فرمانروایان مستقیم آفرینشهای زمان و فضا از همه قدرتمندتر و توانمندتر هستند. در تمامی جهان پهناور جهانها آنها به تنهایی از قدرت بالای داوری نهایی اجرایی پیرامون نابودی ابدی مخلوقات دارای اراده برخوردارند. و تمامی سه قدیم‌الایام باید در فرامین نهایی دیوان عالی دادرسی یک ابرجهان شرکت نمایند.

18:3.7 (210.1) In power, scope of authority, and extent of jurisdiction the Ancients of Days are the most powerful and mighty of any of the direct rulers of the time-space creations. In all the vast universe of universes they alone are invested with the high powers of final executive judgment concerning the eternal extinction of will creatures. And all three Ancients of Days must participate in the final decrees of the supreme tribunal of a superuniverse.

    قدمای ایامها، گذشته از الوهیتها و همکاران بهشتیشان، کاملترین، همه فن حریف‌ترین، و به لحاظ الهی توانمندترین حکمرانان در تمامی وجود زمان و فضا هستند. ظاهراً آنها حکمرانان متعالی ابرجهانها هستند؛ اما آنها به طور تجربی این حق حکومت کردن را کسب نکرده‌اند و از این رو سرنوشتشان این است که روزگاری توسط ایزد متعال، یک حکمران تجربی، که بدون شک آنها قائم مقامانشان خواهند شد، مورد جانشینی واقع شوند.

18:3.8 (210.2) Aside from the Deities and their Paradise associates, the Ancients of Days are the most perfect, most versatile, and the most divinely endowed rulers in all time-space existence. Apparently they are the supreme rulers of the superuniverses; but they have not experientially earned this right to rule and are therefore destined sometime to be superseded by the Supreme Being, an experiential sovereign, whose vicegerents they will undoubtedly become.

    ایزد متعال از طریق خدمت تجربی در حال به دست آوردن حاکمیت هفت ابرجهان است، درست همانطور که یک پسر خالق حاکمیت جهان محلی خود را به صورت تجربی کسب می‌کند. اما در طول عصر کنونیِ تکامل ناتمامِ متعال، قدمای ایامها کنترل فراگیر هماهنگ شده و کامل اداری جهانهای در حال تکامل زمان و فضا را تأمین می‌کنند. و خردمندیِ اصالت و پیشگامیِ فردیت تمامی فرامین و نظرات قدمای ایامها را تعیین ویژگی می‌کند.

18:3.9 (210.3) The Supreme Being is achieving the sovereignty of the seven superuniverses by experiential service just as a Creator Son experientially earns the sovereignty of his local universe. But during the present age of the unfinished evolution of the Supreme, the Ancients of Days provide the co-ordinated and perfect administrative overcontrol of the evolving universes of time and space. And the wisdom of originality and the initiative of individuality characterize all the decrees and rulings of the Ancients of Days.

4- کمالهای ایامها

4. The Perfections of Days

    فقط دویست و ده کمال ایامها وجود دارد، و آنها سرپرستی دولتهای ده ناحیۀ اصلی هر ابرجهان را به عهده دارند. آنها به منظور کار ویژۀ یاری رسانیدن به مدیران ابرجهان تثلیث یافتند، و به عنوان قائم مقامان بلافصل و شخصی قدمای ایامها حکومت می‌کنند.

18:4.1 (210.4) There are just two hundred and ten Perfections of Days, and they preside over the governments of the ten major sectors of each superuniverse. They were trinitized for the special work of assisting the superuniverse directors, and they rule as the immediate and personal vicegerents of the Ancients of Days.

    سه کمال ایامها به پایتخت هر ناحیۀ اصلی تخصیص یافته است، اما برخلاف قدمای ایامها ضروری نیست که هر سه در تمامی اوقات حاضر باشند. گاه به گاه ممکن است یکی از این سه نفر غایب باشد تا پیرامون بهروزی قلمرو خود شخصاً با قدمای ایامها مشورت نماید.

18:4.2 (210.5) Three Perfections of Days are assigned to each major sector capital, but unlike the Ancients of Days, it is not necessary that all three be present at all times. From time to time one of this trio may absent himself to confer in person with the Ancients of Days concerning the welfare of his realm.

    این حکمرانان سه‌گانۀ ناحیه‌های اصلی به طور ویژه در چیره دستی در جزئیات اداری کامل هستند، لذا نامشان کمالهای ایامها است. در ثبت کردن نام این موجوداتِ کرات روحی ما با مشکل ترجمه کردن به زبان شما رو به رو هستیم، و اغلب به قدر فزاینده دشوار است که یک ترجمۀ رضایتبخش ارائه داده شود. ما دوست نداریم از نامهای اختیاری که برای شما بی‌معنی می‌باشد استفاده کنیم؛ از این رو این را اغلب دشوار می‌یابیم که یک نام مناسب انتخاب نماییم، نامی که برای شما روشن باشد و در همان حال تا اندازه‌ای نمایانگر نام اولیه باشد.

18:4.3 (210.6) These triune rulers of the major sectors are peculiarly perfect in the mastery of administrative details, hence their name — Perfections of Days. In recording the names of these beings of the spiritual world, we are confronted with the problem of translating into your tongue, and very often it is exceedingly difficult to render a satisfactory translation. We dislike to use arbitrary designations which would be meaningless to you; hence we often find it difficult to choose a suitable name, one which will be clear to you and at the same time be somewhat representative of the original.

    کمالهای ایامها از گروهی با تعداد متعادل از مشاوران الهی، کامل کنندگان خرد، و بازرسان جهانی برخوردارند که به دولتهای آنها وصل می‌باشند. آنها باز از تعداد بیشتری از پیام‌‌آوران توانمند، آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند، و آنهایی که بدون نام و شماره هستند برخوردارند. اما بیشترِ کار معمولِ امور ناحیۀ اصلی توسط نگاهبانان آسمانی و یاوران والای پسر به اجرا در می‌آید. این دو گروه از میان فرزندان تثلیث یافتۀ شخصیتهای بهشت - هاونا یا پایان دهندگان جلال یافتۀ انسانی انتخاب می‌شوند. برخی از این دو رسته از موجودات مخلوق - تثلیث یافته توسط الوهیتهای بهشت مجدداً تثلیث یافته‌ و سپس اعزام می‌شوند تا در حکومت دولتهای ابرجهان یاری رسانند.

18:4.4 (210.7) The Perfections of Days have a moderate-sized corps of Divine Counselors, Perfectors of Wisdom, and Universal Censors attached to their governments. They have still larger numbers of Mighty Messengers, Those High in Authority, and Those without Name and Number. But much of the routine work of major sector affairs is carried on by the Celestial Guardians and the High Son Assistants. These two groups are drawn from among the trinitized offspring of either Paradise-Havona personalities or glorified mortal finaliters. Certain of these two orders of creature-trinitized beings are retrinitized by the Paradise Deities and then are dispatched to assist in the administration of the superuniverse governments.

    بیشتر نگاهبانان آسمانی و یاوران والای پسر به خدمت ناحیه‌های اصلی و فرعی تخصیص داده شده‌اند، اما سرپرستان تثلیث یافته (سرافیمها و بینابینیهای احاطه شده با تثلیث) افسران دادگاههای هر سه بخش هستند که در دیوانهای دادرسی قدمای ایامها، کمالهای ایامها، و جدیدهای ایامها عمل می‌کنند. سفیران تثلیث یافته (انسانهای فراز یافتۀ با تثلیث احاطه شده‌ای که دارای طبیعت یگانگی با پسر یا روح هستند) ممکن است در هر نقطه در یک ابرجهان مورد مواجهه واقع شوند، اما اکثریت آنان در خدمت ناحیه‌های فرعی می‌باشند.

18:4.5 (211.1) Most of the Celestial Guardians and the High Son Assistants are assigned to the service of the major and the minor sectors, but the Trinitized Custodians (Trinity-embraced seraphim and midwayers) are the officers of the courts of all three divisions, functioning in the tribunals of the Ancients of Days, the Perfections of Days, and the Recents of Days. The Trinitized Ambassadors (Trinity-embraced ascendant mortals of Son- or Spirit-fused nature) may be encountered anywhere in a superuniverse, but the majority are in the service of the minor sectors.

    پیش از ایام آشکار شدن کامل طرح دولتی هفت ابرجهان، عملاً تمامی سرپرستان بخشهای گوناگون این دولتها، به جز قدمای ایامها، تحت سرپرستی جاودانه‌های ایامها در کرات گوناگون جهان کامل هاونا برای مدتهای متفاوت شاگردی کردند. به همین ترتیب موجودات تثلیث یافتۀ بعد پیش از آن که به خدمت قدمای ایامها، کمالهای ایامها، و جدیدهای ایامها وصل شوند دورانی از آموزش را تحت سرپرستی جاودانه‌های ایامها از سر گذراندند. آنان همگی سرپرستانی کار آزموده، آزمایش شده، و با تجربه هستند.

18:4.6 (211.2) Before the times of the full unfolding of the governmental scheme of the seven superuniverses, practically all administrators of the various divisions of these governments, excepting the Ancients of Days, served apprenticeships of varying duration under the Eternals of Days on the various worlds of the perfect Havona universe. The later trinitized beings likewise passed through a season of training under the Eternals of Days before they were attached to the service of the Ancients of Days, the Perfections of Days, and the Recents of Days. They are all seasoned, tried, and experienced administrators.

    هنگامی که شما به ستاد مرکزی اِسپلاندون پیش رفتید، بعد از این که در کرات ناحیۀ فرعی‌تان اقامت کردید، در همان آغاز کمالهای ایامها را خواهید دید، چرا که این حکمرانان ستوده به هفتاد کرات ناحیۀ اصلیِ آموزش بالاتر برای مخلوقات فراز یابندۀ زمان به طور تنگاتنگ مربوط هستند. کمالهای ایامها شخصاً تعهدات گروهی به فارغ‌التحصیلان فراز یابندۀ مدارس ناحیۀ اصلی را سرپرستی می‌کنند.

18:4.7 (211.3) You will early see the Perfections of Days when you advance to the headquarters of Splandon after your sojourn on the worlds of your minor sector, for these exalted rulers are closely associated with the seventy major sector worlds of higher training for the ascendant creatures of time. The Perfections of Days, in person, administer the group pledges to the ascending graduates of the major sector schools.

    کار رهنوردان زمان در کراتی که ستاد مرکزی یک ناحیۀ اصلی را احاطه کرده‌اند در مقایسه با سرشت فیزیکی‌تر و مادی‌ترِ آموزش در هفت کرات آموزشی یک ناحیۀ فرعی و با تعهدات روحی در چهار صد و نود کرات دانشگاه ستاد مرکزی یک ابرجهان عمدتاً یک طبیعت عقلانی دارد.

18:4.8 (211.4) The work of the pilgrims of time on the worlds surrounding a major sector headquarters is chiefly of an intellectual nature in contrast with the more physical and material character of the training on the seven educational spheres of a minor sector and with the spiritual undertakings on the four hundred ninety university worlds of a superuniverse headquarters.

    اگر چه شما را فقط در سیستم ثبت ناحیۀ اصلی اِسپلاندون، که در بر گیرندۀ جهان محلی منشأ شما می‌باشد وارد می‌کنند، شما باید از میان هر یک از ده بخش اصلی ابرجهان ما عبور کنید. شما کلیۀ سی کمال ایامهای اروانتان را پیش از رسیدن به یوورسا خواهید دید.

18:4.9 (211.5) Although you are entered only upon the registry of the major sector of Splandon, which embraces the local universe of your origin, you will have to pass through every one of the ten major divisions of our superuniverse. You will see all thirty of the Orvonton Perfections of Days before you reach Uversa.

5- جدیدهای ایامها

5. The Recents of Days

    جدیدهای ایامها جوانترین مدیران عالی ابرجهانها هستند. آنها سرپرستی امور ناحیه‌های فرعی را در گروههای سه نفره به عهده دارند. آنها ذاتاً با کمالهای ایامها همتراز هستند، اما در مرجعیت اداری تحت فرمان آنها هستند. تنها بیست و یک هزار تن از این شخصیتهای تثلیثِ شخصاً فرهمند و به طور الهی مؤثر وجود دارد. آنها به طور همزمان آفریده شدند، و تحت سرپرستی جاودانه‌های ایامها به همراه هم از میان آموزش هاونای خود عبور کردند.

18:5.1 (211.6) The Recents of Days are the youngest of the supreme directors of the superuniverses; in groups of three they preside over the affairs of the minor sectors. In nature they are co-ordinate with the Perfections of Days, but in administrative authority they are subordinate. There are just twenty-one thousand of these personally glorious and divinely efficient Trinity personalities. They were created simultaneously, and together they passed through their Havona training under the Eternals of Days.

    جدیدهای ایامها گروهی از همکاران و دستیاران دارند که مشابه همکاران و دستیاران کمالهای ایامها است. علاوه بر آن تعداد عظیمی از رسته‌های متنوع موجودات آسمانی تحت فرمان به آنان تخصیص یافته است. در سازمان اداری ناحیه‌های فرعی، آنها تعداد زیادی از انسانهای فراز یابندۀ مقیم، پرسنل کلنیهای گوناگون همیارانه، و گروههای گوناگونی را که منشأ در روح بیکران دارند به کار می‌گیرند.

18:5.2 (211.7) The Recents of Days have a corps of associates and assistants similar to that of the Perfections of Days. In addition they have assigned to them enormous numbers of the various subordinate orders of celestial beings. In the administration of the minor sectors they utilize large numbers of the resident ascending mortals, the personnel of the various courtesy colonies, and the various groups originating in the Infinite Spirit.

    دولتهای ناحیه‌های فرعی به اندازۀ بسیار زیاد، گر چه نه به طور انحصاری، درگیر مشکلات بزرگ فیزیکی ابرجهانها هستند. کرات ناحیۀ فرعی، ستاد مرکزی کنترلگران استاد فیزیکی هستند. در این کرات انسانهای فراز یابنده به مطالعات و آزمایشاتی که به یک بررسی فعالیتهای سومین رستۀ مراکز عالی نیرو و کلیۀ هفت رستۀ کنترلگران استاد فیزیکی مربوط است می‌پردازند.

18:5.3 (211.8) The governments of the minor sectors are very largely, though not exclusively, concerned with the great physical problems of the superuniverses. The minor sector spheres are the headquarters of the Master Physical Controllers. On these worlds ascending mortals carry on studies and experiments having to do with an examination of the activities of the third order of the Supreme Power Centers and of all seven orders of the Master Physical Controllers.

    از آنجا که رژیمِ یک ناحیۀ فرعی به طور بسیار گسترده درگیر مشکلات فیزیکی است، سه جدیدهای ایامهای آن به ندرت با هم در پایتخت کره هستند. بیشتر اوقات یکی با کمالهای ایامهایی که سرپرستی ناحیۀ اصلی را به عهده دارد جای دیگری در کنفرانس به سر می‌برد، و یا ضمن این که قدمای ایامها را در گردهماییهای موجودات والای تثلیث منشأ در بهشت نمایندگی می‌کند غایب است. آنها در نمایندگی قدمای ایامها در شوراهای عالی در بهشت با کمالهای ایامها به نوبت جا عوض می‌کنند. در عین حال، جدید ایامهای دیگر ممکن است در تور دیدار از کرات ستاد مرکزی جهانهای محلی که به قلمرو او تعلق دارد در جای دیگری باشد. اما حداقل یکی از این حکمرانان همیشه در ستاد مرکزی یک ناحیۀ فرعی سر کار باقی می‌ماند.

18:5.4 (212.1) Since the regime of a minor sector is so extensively concerned with physical problems, its three Recents of Days are seldom together on the capital sphere. Most of the time one is away in conference with the Perfections of Days of the supervising major sector or absent while representing the Ancients of Days at the Paradise conclaves of the high Trinity-origin beings. They alternate with the Perfections of Days in representing the Ancients of Days at the supreme councils on Paradise. Meanwhile, another Recent of Days may be away on a tour of inspection of the headquarters worlds of the local universes belonging to his jurisdiction. But at least one of these rulers always remains on duty at the headquarters of a minor sector.

    روزی شما همگی سه جدید ایامهایی را که مسئول اِنسا، ناحیۀ فرعی شما، هستند خواهید شناخت، زیرا شما باید در مسیرتان به سوی کرات آموزشی ناحیه‌های اصلی از میان دستان آنها عبور کنید. شما در صعود به یوورسا فقط از میان یک گروه از کرات آموزشی ناحیۀ فرعی عبور خواهید کرد.

18:5.5 (212.2) You will all sometime know the three Recents of Days in charge of Ensa, your minor sector, since you must pass through their hands on your way inward to the training worlds of the major sectors. In ascending to Uversa, you will pass through only one group of minor sector training spheres.

6- اتحادهای ایامها

6. The Unions of Days

    شخصیتهای تثلیث از رستۀ ”ایامها“ در یک ظرفیت اداریِ زیر سطح دولتهای ابرجهان عمل نمی‌کنند. در جهانهای محلیِ در حال تکامل آنها فقط به عنوان مشاور و ناصح عمل می‌کنند. اتحادهای ایامها گروهی از شخصیتهای رابط هستند که توسط تثلیث بهشت به فرمانروایان دوگانۀ جهانهای محلی تخصیص داده شده‌اند. به هر جهان محلیِ سازمان یافته و مسکونی یکی از این مشاوران بهشتی که برای آفرینش محلی به عنوان نمایندۀ تثلیث، و از برخی جهات پدر جهانی عمل می‌کند تخصیص یافته است.

18:6.1 (212.3) The Trinity personalities of the order of “Days” do not function in an administrative capacity below the level of the superuniverse governments. In the evolving local universes they act only as counselors and advisers. The Unions of Days are a group of liaison personalities accredited by the Paradise Trinity to the dual rulers of the local universes. Each organized and inhabited local universe has assigned to it one of these Paradise counselors, who acts as the representative of the Trinity, and in some respects, of the Universal Father, to the local creation.

    هفت صد هزار تن از این موجودات موجود است، گر چه آنها همگی به مأموریت گمارده نشده‌اند. سپاه ذخیرۀ اتحادهای ایامها به عنوان شورای عالی تنظیمات جهان در بهشت عمل می‌کند.

18:6.2 (212.4) There are seven hundred thousand of these beings in existence, though they have not all been commissioned. The reserve corps of the Unions of Days functions on Paradise as the Supreme Council of Universe Adjustments.

    این ناظران تثلیث فعالیتهای اداری کلیۀ شاخه‌های دولت جهانی را به طریقه‌ای خاص هماهنگ می‌کنند، از آنهایی که به جهانهای محلی تعلق دارند تا دولتهای ناحیه و تا آنهایی که به ابرجهان متعلق هستند؛ از این رو نامشان اتحاد ایامها می‌باشد. آنها یک گزارش سه‌گانه به مافوقان خود ارائه می‌دهند: آنها اطلاعات مربوطی را که طبیعتی فیزیکی و نیمه عقلانی دارد به جدیدهای ایامهای ناحیۀ فرعی خود گزارش می‌دهند. آنها رخدادهای عقلانی و نیمه روحی را به کمالهای ایامهای ناحیۀ اصلی خود گزارش می‌دهند. آنها امور روحی و نیمه بهشتی را به قدمای ایامها در پایتخت ابرجهان خود گزارش می‌دهند.

18:6.3 (212.5) In a special manner these Trinity observers co-ordinate the administrative activities of all branches of the universal government, from those of the local universes up through the sector governments to those of the superuniverse, hence their name — Unions of Days. They make a threefold report to their superiors: They report pertinent data of a physical and semi-intellectual nature to the Recents of Days of their minor sector; they report intellectual and quasi-spiritual happenings to the Perfections of Days of their major sector; they report spiritual and semiparadisiacal matters to the Ancients of Days at the capital of their superuniverse.

    از آنجا که آنها موجودات تثلیث منشأ هستند، تمامی مدارهای بهشت به منظور ارتباط متقابل برای آنان فراهم است، و بدین ترتیب آنها با یکدیگر و با تمامی شخصیتهای مورد نیاز دیگر تا شوراهای عالی بهشت همیشه در تماس هستند.

18:6.4 (212.6) Since they are Trinity-origin beings, all of the Paradise circuits are available to them for intercommunication, and thus are they always in touch with each other and with all other required personalities up to the supreme councils of Paradise.

    یک اتحاد ایامها به دولت جهان محلی مأموریتش به طور ارگانیک وصل نیست. او جدا از وظایفش به عنوان یک ناظر، فقط با تقاضای مسئولین محلی عمل می‌کند. او به واسطۀ داشتن سِمت رسمی، یک عضو کلیۀ شوراهای اصلی و تمامی گردهماییهای مهم آفرینش محلی می‌باشد، اما در بررسی دقیق تکنیکی مشکلات اداری شرکت نمی‌کند.

18:6.5 (212.7) A Union of Days is not organically connected with the government of the local universe of his assignment. Aside from his duties as an observer, he acts only at the request of the local authorities. He is an ex officio member of all primary councils and all important conclaves of the local creation, but he does not participate in the technical consideration of administrative problems.

    هنگامی که یک جهان محلی در نور و حیات استقرار می‌یابد، موجودات جلال یافتۀ آن با اتحاد ایامها، که در آن هنگام در یک ظرفیت بسط یافته در چنین قلمرو حاوی کمال تکاملی عمل می‌کند، آزادانه معاشرت می‌کنند. اما او اساساً هنوز یک سفیر تثلیث و مشاور بهشتی است.

18:6.6 (213.1) When a local universe is settled in light and life, its glorified beings associate freely with the Union of Days, who then functions in an enlarged capacity in such a realm of evolutionary perfection. But he is still primarily a Trinity ambassador and Paradise counselor.

    یک جهان محلی توسط یک پسر الهی که از منشأ دوگانۀ ربانی برخوردار است مستقیماً مورد حکومت واقع می‌شود، اما او دائماً یک برادر بهشتی، یک شخصیت تثلیث منشأ را در کنارش دارد. در صورت غیبت موقت یک پسر خالق از ستاد مرکزی جهان محلیش، حکمرانان موقت عمدتاً توسط رهنمود اتحاد ایامهای خود در تصمیمات اصلیشان راهنمایی می‌شوند.

18:6.7 (213.2) A local universe is directly ruled by a divine Son of dual Deity origin, but he has constantly by his side a Paradise brother, a Trinity-origin personality. In the event of the temporary absence of a Creator Son from the headquarters of his local universe, the acting rulers are largely guided in their major decisions by the counsel of their Union of Days.

7- مؤمنان ایامها

7. The Faithfuls of Days

    این شخصیتهای والای تثلیث منشأ مشاوران بهشت برای حکمرانان یکصد کوکبه در هر جهان محلی می‌باشند. هفتاد میلیون مؤمن ایامها وجود دارد، و مثل اتحادهای ایامها، همگی مشغول به خدمت نیستند. سپاه ذخیرۀ بهشتی آنان کمیسیون مشورتی اخلاقیات و حکومت بر خودِ بین جهانی می‌باشد. مؤمنان ایامها مطابق فرامین شورای عالی سپاه ذخیره‌شان در کار خدماتی به نوبت جا عوض می‌کنند.

18:7.1 (213.3) These high Trinity-origin personalities are the Paradise advisers to the rulers of the one hundred constellations in each local universe. There are seventy million Faithfuls of Days, and like the Unions of Days, not all are in service. Their Paradise reserve corps is the Advisory Commission of Interuniverse Ethics and Self-government. Faithfuls of Days rotate in service in accordance with the rulings of the supreme council of their reserve corps.

    تمامی آنچه که یک اتحاد ایامها برای یک پسر خالق یک جهان محلی می‌باشد، مؤمنان ایامها برای پسران وراندادک که بر کواکب آن آفرینش محلی حکومت می‌کنند می‌باشند. آنها به حد عالی وقف بهروزی کواکب مأموریتشان هستند و به طور الهی به آن وفادارند، لذا نامشان مؤمنان ایامها است. آنها فقط به عنوان مشاور عمل می‌کنند، و هرگز در فعالیتهای اداری شرکت نمی‌جویند مگر با دعوت مسئولین کوکبه. آنها در خدمت آموزشی به رهنوردان فراز یابنده در کرات معماری شدۀ آموزشی که ستاد مرکزی یک کوکبه را احاطه کرده‌اند نیز به طور مستقیم درگیر نیستند. تمامی چنین کارهایی تحت سرپرستی پسران وراندادک می‌باشد.

18:7.2 (213.4) All that a Union of Days is to a Creator Son of a local universe, the Faithfuls of Days are to the Vorondadek Sons who rule the constellations of that local creation. They are supremely devoted and divinely faithful to the welfare of their constellations of assignment, hence the name — Faithfuls of Days. They act only as counselors; never do they participate in administrative activities except upon the invitation of the constellation authorities. Neither are they directly concerned in the educational ministry to the pilgrims of ascension on the architectural training spheres surrounding a constellation headquarters. All such undertakings are under the supervision of the Vorondadek Sons. Neither are they directly concerned in the educational ministry to the pilgrims of ascension on the architectural training spheres surrounding a constellation headquarters. All such undertakings are under the supervision of the Vorondadek Sons.

    کلیۀ مؤمنان ایامهایی که در کواکب یک جهان محلی عمل می‌کنند تحت حوزۀ اختیارات اتحاد ایامها هستند و مستقیماً به او گزارش می‌دهند. آنها از یک سیستم گستردۀ ارتباط متقابل برخوردار نیستند، و معمولاً بنا به خواست خودشان در محدودۀ سرحدات یک جهان محلی به ارتباط متقابل محدود هستند. هر مؤمن ایامهایی که در نبادان مشغول به کار است می‌تواند با کلیۀ نفرات دیگر رستۀ خود که در این جهان محلی مشغول به کار هستند ارتباط برقرار کند و چنین می‌کند.

18:7.3 (213.5) All Faithfuls of Days functioning in the constellations of a local universe are under the jurisdiction of, and report directly to, the Union of Days. They do not have a far-flung system of intercommunication, being ordinarily self-limited to an interassociation within the limits of a local universe. Any Faithful of Days on duty in Nebadon can and does communicate with all others of his order on duty in this local universe.

    مؤمنان ایامها مثل اتحاد ایامها در ستاد مرکزی یک جهان منزلگاه شخصی خود را در پایتخت کواکب، جدا از آنهایی که به مدیران اداری چنین قلمروهایی تعلق دارند، حفظ می‌کنند. منزلگاههای آنان به راستی در مقایسه با منازل حکمرانان وراندادک کواکب ساده و بی‌پیرایه هستند.

18:7.4 (213.6) Like the Union of Days on a universe headquarters, the Faithfuls of Days maintain their personal residences on the constellation capitals separate from those of the administrative directors of such realms. Their abodes are indeed modest in comparison with the homes of the Vorondadek rulers of the constellations.

    مؤمنان ایامها آخرین حلقه در زنجیرۀ طولانی اداری - مشورتی هستند که از کرات مقدس پدر جهانی، که در نزدیکی مرکز تمامی چیزها می‌باشند، تا بخشهای اصلی جهانهای محلی امتداد می‌یابد. نظام تثلیث منشأ در کواکب متوقف می‌شود؛ هیچ مشاور بهشتی از این نوع در اجزای تشکیل دهندۀ سیستمهای آنها در کرات مسکونی به طور دائم استقرار نیافته است. این واحدهای اداری یاد شده کاملاً تحت حوزۀ اختیارات موجوداتی هستند که بومی جهانهای محلی می‌باشند.

18:7.5 (213.7) The Faithfuls of Days are the last link in the long administrative-advisory chain which reaches from the sacred spheres of the Universal Father near the center of all things to the primary divisions of the local universes. The Trinity-origin regime stops with the constellations; no such Paradise advisers are permanently situated on their component systems or on the inhabited worlds. These latter administrative units are wholly under the jurisdiction of beings native to the local universes.

    [عرضه شده توسط یک مشاور الهی یوورسا.]

18:7.6 (213.8) [Presented by a Divine Counselor of Uversa.]

Back to Top