کتاب یورنشیا - مقالۀ 17
هفت گروه روحی متعال

کتاب یورنشیا   

I. بخش اول - جهان مرکزی و ابرجهانها    هفت گروه روحی متعال مدیران هماهنگ کنندۀ جهانی دولت هفت قطعۀ جهان بزرگ هستند. اگر چه سه گروه زیرین همگی در زمرۀ خانوادۀ کارکردی روح بیکران رده‌بندی شده‌اند، معمولاً به عنوان فرزندان تثلیث بهشت طبقه‌بندی می‌شوند:

17:0.1 (197.1) THE seven Supreme Spirit groups are the universal co-ordinating directors of the seven-segmented administration of the grand universe. Although all are classed among the functional family of the Infinite Spirit, the following three groups are usually classified as children of the Paradise Trinity:

    1- هفت روح استاد.

17:0.2 (197.2) 1. The Seven Master Spirits.

    2- هفت مدیر عالی اجرایی.

17:0.3 (197.3) 2. The Seven Supreme Executives.

    3- ارواح بازتابگر.

17:0.4 (197.4) 3. The Reflective Spirits.

    چهار گروه باقیمانده توسط اعمال خلاق روح بیکران یا توسط همیاران آنها که از وضعیت خلاق برخوردارند به وجود آورده می‌شوند:

17:0.5 (197.5) The remaining four groups are brought into being by the creative acts of the Infinite Spirit or by his associates of creative status:

    4- یاوران بازتاب تصویر.

17:0.6 (197.6) 4. The Reflective Image Aids.

    5- هفت روح مدارها.

17:0.7 (197.7) 5. The Seven Spirits of the Circuits.

    6- ارواح آفرینشگر جهان محلی.

17:0.8 (197.8) 6. The Local Universe Creative Spirits.

    7- ارواح یاور ذهن.

17:0.9 (197.9) 7. The Adjutant Mind-Spirits.

    این هفت رسته در یوورسا به عنوان هفت گروه روحی متعال شناخته شده‌اند. حوزۀ کارکردی آنها از حضور شخصی هفت روح استاد در پیرامون جزیرۀ جاودان، تا هفت قمر بهشتیِ روح، مدارهای هاوُنا، دولتهای ابرجهانها، و دولت و مدیریت جهانهای محلی، حتی تا خدمت دون مرتبۀ یاوران که به قلمروهای ذهن تکاملی در کرات زمان و فضا اعطا شده امتداد می‌یابد.

17:0.10 (197.10) These seven orders are known on Uversa as the seven Supreme Spirit groups. Their functional domain extends from the personal presence of the Seven Master Spirits on the periphery of the eternal Isle, through the seven Paradise satellites of the Spirit, the Havona circuits, the governments of the superuniverses, and the administration and supervision of the local universes, even to the lowly service of the adjutants bestowed upon the realms of evolutionary mind on the worlds of time and space.

    هفت روح استاد مدیران هماهنگ کنندۀ این قلمرو پهناور اداری می‌باشند. آنها در برخی امورِ مربوط به تنظیم اداریِ نیروی سازمان یافتۀ فیزیکی، انرژی ذهنی، و خدمت غیرشخصی روحی شخصاً و به طور مستقیم عمل می‌کنند، و در سایر امور از طریق دستیاران گوناگونشان عمل می‌کنند. در کلیۀ اموری که از طبیعت اجرایی برخوردار باشد — صدور احکام، مقررات، تنظیمات، و تصمیمات اداری — ارواح استاد از طریق اشخاص هفت مدیر عالی اجرایی عمل می‌کنند. در جهان مرکزی ارواح استاد ممکن است از طریق هفت روح مدارهای هاونا عمل کنند. آنها در ستادهای مرکزی هفت ابرجهان خود را از طریق کانال ارواح بازتاب آشکار می‌سازند و از طریق اشخاص قدمای ایامها، که از طریق یاوران بازتاب تصویر با آنها در ارتباط شخصی هستند، عمل می‌کنند.

17:0.11 (197.11) The Seven Master Spirits are the co-ordinating directors of this far-flung administrative realm. In some matters pertaining to the administrative regulation of organized physical power, mind energy, and impersonal spirit ministry, they act personally and directly, and in others they function through their multifarious associates. In all matters of an executive nature — rulings, regulations, adjustments, and administrative decisions — the Master Spirits act in the persons of the Seven Supreme Executives. In the central universe the Master Spirits may function through the Seven Spirits of the Havona Circuits; on the headquarters of the seven superuniverses they reveal themselves through the channel of the Reflective Spirits and act through the persons of the Ancients of Days, with whom they are in personal communication through the Reflective Image Aids.

    هفت روح استاد با دولت جهان زیر دادگاههای قدمای ایامها به طور مستقیم و شخصاً تماس نمی‌گیرند. جهان محلی شما به عنوان بخشی از ابرجهان ما توسط روح استاد اروانتان مورد سرپرستی واقع می‌شود، اما کارکرد او در رابطه با موجودات بومی نبادان توسط روح آفرینشگر مادر ساکن سلوینگتون، ستاد مرکزی جهان محلی شما، فوراً به انجام می‌رسد و شخصاً سرپرستی می‌شود.

17:0.12 (197.12) The Seven Master Spirits do not directly and personally contact universe administration below the courts of the Ancients of Days. Your local universe is administered as a part of our superuniverse by the Master Spirit of Orvonton, but his function in relation to the native beings of Nebadon is immediately discharged and personally directed by the Creative Mother Spirit resident on Salvington, the headquarters of your local universe.

1- هفت مدیر عالی اجرایی

1. The Seven Supreme Executives

    ستاد مرکزی اجرایی ارواح استاد هفت قمر بهشتی روح بیکران را که بین کرات درخشندۀ پسر جاودان و داخلی‌ترین مدار هاونا به دور جزیرۀ مرکزی می‌چرخند اشغال می‌کند. این کرات اجرایی تحت سرپرستی مدیران عالی اجرایی قرار دارند. آنها یک گروه هفت‌تایی هستند که توسط پدر، پسر، و روح مطابق مشخصات تعیین شده توسط هفت روح استاد برای نوع موجوداتی که بتوانند به عنوان نمایندگان جهانی آنها عمل کنند سه‌گانه شده‌اند.

17:1.1 (198.1) The executive headquarters of the Master Spirits occupy the seven Paradise satellites of the Infinite Spirit, which swing around the central Isle between the shining spheres of the Eternal Son and the innermost Havona circuit. These executive spheres are under the direction of the Supreme Executives, a group of seven who were trinitized by the Father, Son, and Spirit in accordance with the specifications of the Seven Master Spirits for beings of a type that could function as their universal representatives.

    ارواح استاد از طریق این مدیران عالی اجرایی با بخشهای گوناگون دولتهای ابرجهان ارتباط حفظ می‌کنند. آنها هستند که به اندازۀ بسیار زیاد روندهای بنیادین ساختاری هفت ابرجهان را تعیین می‌کنند. آنها به گونه‌ای یکنواخت و الهی کامل هستند، اما همچنین از تنوع شخصیت برخوردارند. آنها سرپرست مسئول ندارند، و هر بار که با یکدیگر دیدار می‌کنند یکی از افراد خود را انتخاب می‌کنند تا ریاست آن شورای مشترک را به عهده گیرد. آنها مرتباً به بهشت سفر می‌کنند تا با هفت روح استاد تشکیل جلسه دهند.

17:1.2 (198.2) The Master Spirits maintain contact with the various divisions of the superuniverse governments through these Supreme Executives. It is they who very largely determine the basic constitutive trends of the seven superuniverses. They are uniformly and divinely perfect, but they also possess diversity of personality. They have no presiding head; each time they meet together, they choose one of their number to preside over that joint council. Periodically they journey to Paradise to sit in council with the Seven Master Spirits.

    هفت مدیر عالی اجرایی به صورت هماهنگ کنندگان اداری جهان بزرگ عمل می‌کنند؛ می‌توان آنها را به عنوان هیئت مدیرۀ سرپرستی کنندۀ آفرینش پس هاونا نامید. آنها درگیر امور داخلی بهشت نیستند، و گسترۀ محدود فعالیت هاونایی خود را از طریق هفت روح مدارها هدایت می‌کنند. سوا از آن، محدودیتهای اندکی در گسترۀ سرپرستی آنها وجود دارد. آنها درگیر هدایت چیزهای فیزیکی، عقلانی، و روحی هستند؛ آنها همه چیز را می‌بینند، همه چیز را می‌شنوند، همه چیز را حس می‌کنند، حتی از تمامی آنچه که در هفت ابرجهان و در هاوُنا رخ می‌دهد اطلاع دارند.

17:1.3 (198.3) The Seven Supreme Executives function as the administrative co-ordinators of the grand universe; they might be termed the board of managing directors of the post-Havona creation. They are not concerned with the internal affairs of Paradise, and they direct their limited spheres of Havona activity through the Seven Spirits of the Circuits. Otherwise there are few limits to the scope of their supervision; they engage in the direction of things physical, intellectual, and spiritual; they see all, hear all, feel all, even know all, that transpires in the seven superuniverses and in Havona.

    این مدیران عالی اجرایی سیاستها را به وجود نمی‌آورند، و کارکردهای جهان را نیز تعدیل نمی‌کنند. آنها درگیر اجرای برنامه‌های ربانیت هستند که توسط هفت روح استاد رسماً اعلام می‌شود. آنها در حکومت قدمای ایامها در ابرجهانها یا در حاکمیت پسران آفریننده در جهانهای محلی نیز دخالت نمی‌کنند. آنها مدیران اجرایی هماهنگ کننده‌ای هستند که کارکردشان اجرای مجموع سیاستهای تمامی فرمانروایان در جهان بزرگ که به روال معمول منصوب شده‌اند می‌باشد.

17:1.4 (198.4) These Supreme Executives do not originate policies, nor do they modify universe procedures; they are concerned with the execution of the plans of divinity promulgated by the Seven Master Spirits. Neither do they interfere with the rule of the Ancients of Days in the superuniverses nor with the sovereignty of the Creator Sons in the local universes. They are the co-ordinating executives whose function it is to carry out the combined policies of all duly constituted rulers in the grand universe.

    هر یک از مدیران اجرایی و تسهیلات قلمرو آنها به ادارۀ مؤثر یک ابرجهان تنها تخصیص یافته است. مدیر عالی اجرایی شمارۀ یک، که در کرۀ اجرایی شمارۀ یک عمل می‌کند کاملاً به امور ابرجهان شمارۀ یک مشغول است، و به همین ترتیب تا مدیر عالی اجرایی شمارۀ هفت که از هفتمین قمر بهشتی روح کار می‌کند و انرژیهای خود را به سرپرستی هفتمین ابرجهان تخصیص می‌دهد. نام این هفتمین گستره اروانتان است، چرا که اقمار بهشتی روح از نامهای یکسان همچون ابرجهانهای مربوطۀ خود برخوردارند؛ در واقع ابرجهانها به سان آنها نامیده شدند.

17:1.5 (198.5) Each of the executives and the facilities of his sphere are devoted to the efficient administration of a single superuniverse. Supreme Executive Number One, functioning on executive sphere number one, is wholly occupied with the affairs of superuniverse number one, and so on to Supreme Executive Number Seven, working from the seventh Paradise satellite of the Spirit and devoting his energies to the management of the seventh superuniverse. The name of this seventh sphere is Orvonton, for the Paradise satellites of the Spirit have the same names as their related superuniverses; in fact, the superuniverses were named after them.

    در کرۀ اجرایی ابرجهان هفتم پرسنلی که درگیر نظم و ترتیب دادن به امور اروانتان هستند به اعدادی برخورد می‌کنند که فراتر از درک بشری است و عملاً شامل هر رسته از موجودات هوشمند آسمانی می‌شود. کلیۀ سرویسهای اعزام شخصیت در ابرجهان (به استثنای ارواح الهام یافتۀ تثلیث و تنظیم کنندگان فکر) در سفرهای جهانی خود به بهشت و از بهشت از میان یکی از این هفت کرات اجرایی عبور می‌کنند، و دفاتر مرکزی ثبت برای کلیۀ شخصیتهای آفریده شده توسط سومین منبع و مرکز که در ابرجهانها عمل می‌کنند در اینجا نگاهداری می‌شوند. سیستم ثبت مادی، مورانشیایی، و روحی در یکی از این کرات اجرایی روح حتی موجودی از رتبۀ من را به شگفت می‌آورد.

17:1.6 (198.6) On the executive sphere of the seventh superuniverse the staff engaged in keeping straight the affairs of Orvonton runs into numbers beyond human comprehension and embraces practically every order of celestial intelligence. All superuniverse services of personality dispatch (except Inspired Trinity Spirits and Thought Adjusters) pass through one of these seven executive worlds on their universe journeys to and from Paradise, and here are maintained the central registries for all personalities created by the Third Source and Center who function in the superuniverses. The system of material, morontial, and spiritual records on one of these executive worlds of the Spirit amazes even a being of my order.

    زیردستان بلافصل مدیران عالی اجرایی عمدتاً شامل پسران سه‌گانه شدۀ شخصیتهای بهشت - هاونا و فرزندان سه‌گانه شدۀ فارغ‌التحصیلان جلال یافتۀ انسانی از آموزش طولانی مدت طرح فرازگرایانۀ زمان و فضا می‌باشند. این پسران سه‌گانه شده توسط رئیس شورای عالی سپاه بهشتی نهایت برای خدمت با مدیران عالی اجرایی طراحی شده‌اند.

17:1.7 (199.1) The immediate subordinates of the Supreme Executives consist for the greater part of the trinitized sons of Paradise-Havona personalities and of the trinitized offspring of the glorified mortal graduates from the agelong training of the ascendant scheme of time and space. These trinitized sons are designated for service with the Supreme Executives by the chief of the Supreme Council of the Paradise Corps of the Finality.

    هر رئیس عالی اجرایی دو کابینۀ مشورتی دارد: فرزندان روح بیکران در ستاد مرکزی هر ابرجهان نمایندگانی از میان رسته‌های خود را برای خدمت در کابینۀ اصلی مشورتی مدیران عالی اجرایی‌شان برای یک هزار سال انتخاب می‌کنند. در تمامی اموری که روی انسانهای در حال فراز زمان تأثیر می‌گذارد، یک کابینۀ ثانوی وجود دارد که شامل انسانهای به بهشت دست یافته و پسران سه‌گانه شدۀ انسانهای جلال یافته می‌شود. این مجمع توسط موجودات در حال کمال و در حال فرازی که به طور موقت در ستاد مرکزی هفت ابرجهان زندگی می‌کنند انتخاب می‌شود. کلیۀ رئیسان دیگرِ امور توسط مدیران عالی اجرایی منصوب می‌شوند.

17:1.8 (199.2) Each Supreme Executive has two advisory cabinets: The children of the Infinite Spirit on the headquarters of each superuniverse choose representatives from their ranks to serve for one millennium in the primary advisory cabinet of their Supreme Executive. In all matters affecting the ascending mortals of time, there is a secondary cabinet, consisting of mortals of Paradise attainment and of the trinitized sons of glorified mortals; this body is chosen by the perfecting and ascending beings who transiently dwell on the seven superuniverse headquarters. All other chiefs of affairs are appointed by the Supreme Executives.

    گاه به گاه گردهماییهای بزرگی در این اقمار بهشتی روح انجام می‌شود. پسران سه‌گانه شده‌ای که به این کرات منصوب شده‌اند به همراه فرازگرایانی که به بهشت دست یافته‌اند با شخصیتهای روحی سومین منبع و مرکز در تجدید دیدارهای تقلاها و پیروزیهای دوران زندگانی فرازگرایانه گردهم می‌آیند. مدیران عالی اجرایی همیشه ریاست چنین گردهماییهای برادرانه را به عهده دارند.

17:1.9 (199.3) From time to time, great conclaves take place on these Paradise satellites of the Spirit. Trinitized sons assigned to these worlds, together with the ascenders who have attained Paradise, assemble with the spirit personalities of the Third Source and Center in the reunions of the struggles and triumphs of the ascendant career. The Supreme Executives always preside over such fraternal gatherings.

    هفت مدیر عالی اجرایی در هر هزارۀ بهشت یکبار مسندهای اتوریتۀ خویش را ترک می‌کنند و به بهشت می‌روند، جایی که برای تهنیت گویی و آرزوی خیر کردن برای گروههای هوشمند آفرینش نشست هزاره‌ای خویش را برگزار می‌کنند. این رویداد مهم در حضور بلافصل مجستان، رئیس تمامی گروههای روحی بازتابگر به وقوع می‌پیوندد. و آنها بدین نحو قادر می‌شوند از طریق کارکرد بی‌نظیر بازتاب جهانی به طور همزمان با تمامی همکاران خود در جهان بزرگ ارتباط برقرار کنند.

17:1.10 (199.4) Once in each Paradise millennium the Seven Supreme Executives vacate their seats of authority and go to Paradise, where they hold their millennial conclave of universal greeting and well-wishing to the intelligent hosts of creation. This eventful occasion takes place in the immediate presence of Majeston, the chief of all reflective spirit groups. And they are thus able to communicate simultaneously with all their associates in the grand universe through the unique functioning of universal reflectivity.

2- مجِستان — رئیس بازتاب

2. Majeston — Chief of Reflectivity

    ارواح بازتابگر منشأ در تثلیث الهی دارند. پنجاه عدد از این موجودات بی‌نظیر و تا اندازه‌ای اسرارآمیز وجود دارد. هر بار هفت عدد از این شخصیتهای خارق‌العاده آفریده شدند، و هر یک از این رخدادهای خلاق توسط ارتباطی از تثلیث بهشت و یکی از هفت روح استاد به وجود آمد.

17:2.1 (199.5) The Reflective Spirits are of divine Trinity origin. There are fifty of these unique and somewhat mysterious beings. Seven of these extraordinary personalities were created at a time, and each such creative episode was effected by a liaison of the Paradise Trinity and one of the Seven Master Spirits.

    این کار بسیار مهم که در سحرگاه زمان به وقوع پیوست، نمایانگر تلاش آغازین شخصیتهای متعالی آفریننده است که توسط ارواح استاد نمایندگی می‌شدند تا به همراه تثلیث بهشت به عنوان آفرینندگان مشترک عمل کنند. این اتحاد نیروی خلاق آفرینندگان متعال با پتانسیلهای خلاق تثلیث درست همان منبع واقعیت ایزد متعال است. از این رو، هنگامی که چرخۀ آفرینشِ بازتابگر مسیر خود را طی نمود، هنگامی که هر یک از هفت روح استاد با تثلیث بهشت همگامی کامل خلاق پیدا کردند، هنگامی که چهل و نهمین روح بازتابگر شخصیت یافت، آنگاه یک واکنش جدید و ژرف در مطلق الوهیت رخ داد که امتیازات جدید شخصیتی به ایزد متعال می‌داد و به شخصیت‌یابی مجِستان، رئیس بازتاب و مرکز بهشتی تمامی کار چهل و نه روح بازتابگر و همکاران آنها در سراسر جهان جهانها منجر گشت.

17:2.2 (199.6) This momentous transaction, occurring in the dawn of time, represents the initial effort of the Supreme Creator Personalities, represented by the Master Spirits, to function as cocreators with the Paradise Trinity. This union of the creative power of the Supreme Creators with the creative potentials of the Trinity is the very source of the actuality of the Supreme Being. Therefore, when the cycle of reflective creation had run its course, when each of the Seven Master Spirits had found perfect creative synchrony with the Paradise Trinity, when the forty-ninth Reflective Spirit had personalized, then a new and far-reaching reaction occurred in the Deity Absolute which imparted new personality prerogatives to the Supreme Being and culminated in the personalization of Majeston, the reflectivity chief and Paradise center of all the work of the forty-nine Reflective Spirits and their associates throughout the universe of universes.

    مجِستان یک شخص واقعی است، مرکز شخصی و خطاناپذیر پدیدۀ بازتاب در تمامی هفت ابرجهانهای زمان و فضا. ستاد مرکزی دائم او در بهشت نزدیک به مرکز تمامی چیزها در میعادگاه هفت روح استاد می‌باشد. او صرفاً درگیر هماهنگی و نگاهداری سرویس بازتاب در آفرینش پهناور است؛ جز این او درگیر مدیریت امور جهان نیست.

17:2.3 (200.1) Majeston is a true person, the personal and infallible center of reflectivity phenomena in all seven superuniverses of time and space. He maintains permanent Paradise headquarters near the center of all things at the rendezvous of the Seven Master Spirits. He is concerned solely with the co-ordination and maintenance of the reflectivity service in the far-flung creation; he is not otherwise involved in the administration of universe affairs.

    مجِستان در کاتالوگ ما از شخصیتهای بهشت درج نشده است، زیرا او تنها شخصیت موجود ربانیت است که توسط ایزد متعال در ارتباط کارکردی با مطلق الوهیت آفریده شده است. او یک شخص است، اما به طور منحصر به فرد و ظاهراً اتوماتیک درگیر این یک فاز از امور جهان می‌باشد؛ او اکنون در هیچ ظرفیت شخصی در ارتباط با رسته‌های (غیر بازتابگر) دیگر شخصیتهای جهان عمل نمی‌کند.

17:2.4 (200.2) Majeston is not included in our catalogue of Paradise personalities because he is the only existing personality of divinity created by the Supreme Being in functional liaison with the Deity Absolute. He is a person, but he is exclusively and apparently automatically concerned with this one phase of universe economy; he does not now function in any personal capacity with relation to other (nonreflective) orders of universe personalities.

    آفرینش مجستان نشانگر اولین عمل متعالی خلاق ایزد متعال بود. این تمایل به عمل در ایزد متعال ارادی بود، اما واکنش حیرت‌انگیز مطلق الوهیت از پیش شناخته شده نبود. تا هنگام پدیداری هاونا در ابدیت جهان شاهد چنین واقعیت‌یابی شگرف چنین توازن عظیم و گستردۀ نیرویی و هماهنگی فعالیتهای کنشی روحی نبوده است. واکنش الوهیت به خواستهای خلاق ایزد متعال و دستیاران او وسیعاً فراتر از مقصود هدفمند آنان بود و به اندازۀ زیاد بیش از پیش‌بینیهای نظری آنان بود.

17:2.5 (200.3) The creation of Majeston signalized the first supreme creative act of the Supreme Being. This will to action was volitional in the Supreme Being, but the stupendous reaction of the Deity Absolute was not foreknown. Not since the eternity-appearance of Havona had the universe witnessed such a tremendous factualization of such a gigantic and far-flung alignment of power and co-ordination of functional spirit activities. The Deity response to the creative wills of the Supreme Being and his associates was vastly beyond their purposeful intent and greatly in excess of their conceptual forecasts.

    ما از این احتمال در شگفتی هستیم که اعصار آینده که طی آن ممکن است متعال و غائی به سطوح جدید ربانیت دست یابند و به حوزه‌های جدید کارکرد شخصیت فراز یابند، در قلمروهای الوهیت‌یابیِ باز موجودات غیرمنتظره و غیرقابل تصوری که از قدرتهای غیرقابل تصور هماهنگی افزایش یافتۀ جهانی برخوردار خواهند بود، ممکن است شاهد چه باشند. به نظر می‌رسد که در پتانسیلِ واکنشِ مطلق الوهیت نسبت به چنین یگانگی روابط میان الوهیت تجربی و تثلیث وجودگرای بهشت حدی وجود نداشته باشد.

17:2.6 (200.4) We stand in awe of the possibility of what the future ages, wherein the Supreme and the Ultimate may attain new levels of divinity and ascend to new domains of personality function, may witness in the realms of the deitization of still other unexpected and undreamed of beings who will possess unimagined powers of enhanced universe co-ordination. There would seem to be no limit to the Deity Absolute’s potential of response to such unification of relationships between experiential Deity and the existential Paradise Trinity.

3- ارواح بازتابگر

3. The Reflective Spirits

    منشأ چهل و نه روح بازتابگر در تثلیث است، اما هر یک از هفت رخداد خلاقِ ملازم با پدیداری آنها به وجود آورندۀ نوعی موجود بود که طبیعتش شبیه ویژگیهای روح استاد هم تبار بود. از این رو آنها طبیعتها و کاراکترهای هفت ترکیب محتمل از ارتباط ویژگیهای ربانیت پدر جهانی، پسر جاودان، و روح بیکران را به طور متفاوت منعکس می‌سازند. به این دلیل لازم است که هفت تا از این ارواح بازتابگر را در ستاد مرکزی هر ابرجهان دارا باشیم. به منظور دستیابی به انعکاس کامل تمامی فازهای هر تجلی ممکن از سه الوهیت بهشت، آنطور که ممکن است چنین پدیده‌هایی در هر بخش از هفت ابرجهان به وقوع پیوندند، به یکی از هر یک از هفت نوع نیاز است. از این رو یکی از هر نوع به خدمت در هر ابرجهان تخصیص یافت. ستاد مرکزی این گروههای هفت روحِ نامشابهِ بازتابگر در پایتختهای ابرجهانها در کانون بازتاب هر قلمرو قرار دارد، و این با نقطۀ قطبی روحی یکسان نیست.

17:3.1 (200.5) The forty-nine Reflective Spirits are of Trinity origin, but each of the seven creative episodes attendant upon their appearance was productive of a type of being in nature resembling the characteristics of the coancestral Master Spirit. Thus they variously reflect the natures and characters of the seven possible combinations of the association of the divinity characteristics of the Universal Father, the Eternal Son, and the Infinite Spirit. For this reason it is necessary to have seven of these Reflective Spirits on the headquarters of each superuniverse. One of each of the seven types is required in order to achieve the perfect reflection of all phases of every possible manifestation of the three Paradise Deities as such phenomena might occur in any part of the seven superuniverses. One of each type was accordingly assigned to service in each of the superuniverses. These groups of seven dissimilar Reflective Spirits maintain headquarters on the capitals of the superuniverses at the reflective focus of each realm, and this is not identical with the point of spiritual polarity.

    ارواح بازتابگر دارای نام هستند، اما این نامها در کرات فضا آشکار نشده‌اند. آنها به طبیعت و کاراکتر این موجودات مربوط هستند و بخشی از یکی از هفت راز جهانی کرات اسرارآمیز بهشت می‌باشند.

17:3.2 (200.6) The Reflective Spirits have names, but these designations are not revealed on the worlds of space. They pertain to the nature and character of these beings and are a part of one of the seven universal mysteries of the secret spheres of Paradise.

    ویژگی بازتاب، پدیدۀ سطوح ذهنی عامل مشترک، ایزد متعال، و ارواح استاد، به تمامی موجوداتی که درگیر کار این طرح عظیم هوشمندی جهانی هستند قابل انتقال است. و در اینجا یک راز بزرگ نهفته است: نه ارواح استاد و نه الوهیتهای بهشت، به تنهایی یا به طور جمعی، این نیروهای بازتابِ همارایی جهانی را درست آنطور که در این چهل و نه شخصیت رابط مجستان تجلی یافته‌اند فاش نمی‌سازند، و با این حال آنها آفرینندگان تمامی این موجودات توانای شگفت‌انگیز می‌باشند. گاهی اوقات وراثت الهی ویژگیهای مشخصی را در مخلوق آشکار می‌سازد که در آفریننده قابل تشخیص نیستند.

17:3.3 (201.1) The attribute of reflectivity, the phenomenon of the mind levels of the Conjoint Actor, the Supreme Being, and the Master Spirits, is transmissible to all beings concerned in the working of this vast scheme of universal intelligence. And herein is a great mystery: Neither the Master Spirits nor the Paradise Deities, singly or collectively, disclose these powers of co-ordinate universal reflectivity just as they are manifested in these forty-nine liaison personalities of Majeston, and yet they are the creators of all these marvelously endowed beings. Divine heredity does sometimes disclose in the creature certain attributes which are not discernible in the Creator.

    پرسنل سرویس بازتاب، به استثنای مجستان و ارواح بازتابگر، همگی مخلوقات روح بیکران و دستیاران بلافصل و افراد تحت فرمان او هستند. ارواح بازتابگر هر ابرجهان آفرینندگان یاوران بازتاب تصویر، صداهای شخصی آنها برای دادگاههای قدمای ایامها می‌باشند.

17:3.4 (201.2) The personnel of the reflectivity service, with the exception of Majeston and the Reflective Spirits, are all the creatures of the Infinite Spirit and his immediate associates and subordinates. The Reflective Spirits of each superuniverse are the creators of their Reflective Image Aids, their personal voices to the courts of the Ancients of Days.

    ارواح بازتاب صرفاً عوامل ارسال کننده نیستند؛ آنها شخصیتهای نگاهدارنده نیز می‌باشند. فرزندان آنها، سکنافیمها، نیز شخصیتهای نگاهدارنده یا ثبت کننده هستند. نسخۀ ثانویۀ هر چیزی که از ارزش حقیقی معنوی برخوردار باشد ثبت می‌شود، و یک اثر آن در دستگاه شخصیِ عضوی از یکی از رسته‌های بیشمار شخصیتهای سکورافی که به پرسنل عظیم ارواح بازتاب تعلق دارند حفظ می‌شود.

17:3.5 (201.3) The Reflective Spirits are not merely transmitting agents; they are retentive personalities as well. Their offspring, the seconaphim, are also retentive or record personalities. Everything of true spiritual value is registered in duplicate, and one impression is preserved in the personal equipment of some member of one of the numerous orders of secoraphic personalities belonging to the vast staff of the Reflective Spirits.

    اسناد رسمی جهانها به واسطه و از طریق فرشتگان ثبت کننده منتقل می‌شوند، اما اسناد حقیقی روحی از طریق بازتاب جمع‌آوری می‌شوند و در اذهان شخصیتهای مناسب و شایسته‌ای که به خانوادۀ روح بیکران تعلق دارند حفظ می‌شوند. اینها در مقایسه با اسناد رسمی و مردۀ جهان اسناد زنده هستند، و در اذهان زندۀ شخصیتهای ثبت کنندۀ روح بیکران به طور کامل حفظ می‌شوند.

17:3.6 (201.4) The formal records of the universes are passed up by and through the angelic recorders, but the true spiritual records are assembled by reflectivity and are preserved in the minds of suitable and appropriate personalities belonging to the family of the Infinite Spirit. These are the live records in contrast with the formal and dead records of the universe, and they are perfectly preserved in the living minds of the recording personalities of the Infinite Spirit.

    سازمان بازتاب همچنین مکانیسم جمع‌آوری اخبار و انتشار فرامین تمامی آفرینش می‌باشد. آن در مقایسه با کارکرد متناوبِ خدماتیِ متنوعِ پخشی در کار مداوم است.

17:3.7 (201.5) The reflectivity organization is also the news-gathering and the decree-disseminating mechanism of all creation. It is in constant operation in contrast with the periodic functioning of the various broadcast services.

    هر چیز مهم که در ستاد مرکزی یک جهان محلی رخ می‌دهد اساساً به پایتخت ابرجهان آن منعکس می‌شود. و بالعکس، هر چیزی که در جهان محلی از اهمیت برخوردار باشد از ستاد مرکزی ابرجهان آنها به سوی بیرون به پایتختهای جهان محلی منعکس می‌شود. سرویس بازتاب از جهانهای زمان تا ابرجهانها ظاهراً اتوماتیک یا خودکار است، اما چنین نیست. آن تماماً بسیار شخصی و هوشمند است. دقت آن ناشی از کمال همکاری شخصیت است و از این رو به سختی می‌تواند به کارکردهای حضور غیرشخصی مطلقها نسبت داده شود.

17:3.8 (201.6) Everything of import transpiring on a local universe headquarters is inherently reflected to the capital of its superuniverse. And conversely, everything of local universe significance is reflected outward to the local universe capitals from the headquarters of their superuniverse. The reflectivity service from the universes of time up to the superuniverses is apparently automatic or self-operating, but it is not. It is all very personal and intelligent; its precision results from perfection of personality co-operation and therefore can hardly be attributed to the impersonal presence-performances of the Absolutes.

    در حالی که تنظیم کنندگان فکر در کار سیستم بازتاب جهانی شرکت نمی‌کنند، ما از هر دلیلی برخوردار هستیم که باور کنیم تمامی اجزای پدر از این کارکردها به طور کامل آگاه هستند و قادرند از محتوای آنها سود برند.

17:3.9 (201.7) While Thought Adjusters do not participate in the operation of the universal reflectivity system, we have every reason to believe that all Father fragments are fully cognizant of these transactions and are able to avail themselves of their content.

    در طول عصر کنونی جهان به نظر می‌رسد دامنۀ فضاییِ سرویس بازتاب خارج از بهشت به پیرامون هفت ابرجهان محدود باشد. در غیر این صورت، به نظر می‌رسد کارکرد این سرویس از زمان و فضا مستقل باشد. به نظر می‌رسد که آن از کلیۀ مدارهای شناخته شدۀ زیر مطلق جهان مستقل باشد.

17:3.10 (201.8) During the present universe age the space range of the extra-Paradise reflectivity service seems to be limited by the periphery of the seven superuniverses. Otherwise, the function of this service seems to be independent of time and space. It appears to be independent of all known subabsolute universe circuits.

    در ستاد مرکزی هر ابرجهان سازمان بازتاب به عنوان یک واحد جداگانه عمل می‌کند؛ اما در برخی مواقع ویژه، تحت سرپرستی مجستان، ممکن است تمامی هفت عدد در سراسر جهان به صورت هماهنگ عمل کنند و چنین می‌کنند، مثل هنگام برگزاری جشن به مناسبت استقرار تمامی یک جهان محلی در نور و حیات، و در زمان خوشامد گوییهای هزاره‌ای هفت مدیر عالی اجرایی.

17:3.11 (201.9) On the headquarters of each superuniverse the reflective organization acts as a segregated unit; but on certain special occasions, under the direction of Majeston, all seven may and do act in universal unison, as in the event of the jubilee occasioned by the settling of an entire local universe in light and life and at the times of the millennial greetings of the Seven Supreme Executives.

4- یاوران بازتاب تصویر

4. The Reflective Image Aids

    چهل و نه یاور بازتاب تصویر توسط ارواح بازتابگر آفریده شدند، و در ستاد مرکزی هر ابرجهان تنها هفت یاور وجود دارد. نخستین عمل خلاق هفت روح بازتابگر یوورسا به وجود آوردن هفت یاور تصویرشان بود. هر روح آفرینشگر یاور خود را آفرید. یاوران تصویر، در برخی ویژگیها و مشخصات، باز تولید کامل ارواح بازتابگر مادر خود هستند. آنها نسخۀ واقعی دوم منهای خصیصۀ بازتابگری هستند. آنها تصاویر حقیقی هستند و دائماً به صورت کانال ارتباطی میان ارواح بازتابگر و مسئولین ابرجهان عمل می‌کنند. یاوران تصویر صرفاً دستیار نیستند؛ آنها نمونه‌های واقعی نیاکان مربوطۀ روحی خویش می‌باشند. آنها تصویر هستند، و مصداق واقعی نام خویش می‌باشند.

17:4.1 (202.1) The forty-nine Reflective Image Aids were created by the Reflective Spirits, and there are just seven Aids on the headquarters of each superuniverse. The first creative act of the seven Reflective Spirits of Uversa was the production of their seven Image Aids, each Reflective Spirit creating his own Aid. The Image Aids are, in certain attributes and characteristics, perfect reproductions of their Reflective Mother Spirits; they are virtual duplications minus the attribute of reflectivity. They are true images and constantly function as the channel of communication between the Reflective Spirits and the superuniverse authorities. The Image Aids are not merely assistants; they are actual representations of their respective Spirit ancestors; they are images, and they are true to their name.

    ارواح بازتابگر خود شخصیتهای حقیقی هستند اما از چنان مرتبتی هستند که برای موجودات مادی غیرقابل فهم می‌باشند. حتی در کرۀ ستاد مرکزی یک ابرجهان آنها در تمامی روابط شخصی با قدمای ایامها و دستیارانشان به کمک یاوران تصویر خویش نیاز دارند. در تماسهای بین یاوران تصویر و قدمای ایامها، گاهی اوقات یک یاور به گونه‌ای قابل قبول عمل می‌کند، در حالی که در مواقع دیگر برای ارائۀ کامل و صحیح ارتباطی که انتقالش به آنان سپرده شده به دو، سه، چهار، یا حتی کلیۀ هفت نفر نیاز است. به همین ترتیب، آنطور که محتوای ارتباطات ممکن است لازم بدارد، پیامهای یاوران تصویر به طور متنوع توسط یک، دو، یا تمامی سه قدمای ایامها دریافت می‌شود.

17:4.2 (202.2) The Reflective Spirits themselves are true personalities but of such an order as to be incomprehensible to material beings. Even on a superuniverse headquarters sphere they require the assistance of their Image Aids in all personal intercourse with the Ancients of Days and their associates. In contacts between the Image Aids and the Ancients of Days, sometimes one Aid functions acceptably, while on other occasions two, three, four, or even all seven are required for the full and proper presentation of the communication intrusted to their transmission. Likewise, the messages of the Image Aids are variously received by one, two, or all three Ancients of Days, as the content of the communication may require.

    یاوران تصویر برای ابد در کنار ارواح نیایی خود خدمت می‌کنند، و آنها گروه غیرقابل باوری از سِکنافیمهای یاور را در اختیار دارند. یاوران تصویر در ارتباط با کرات آموزشی انسانهای فرازگرا مستقیماً کار نمی‌کنند. آنها با خدمت هوشمندانۀ طرح جهانی پیشرفت انسانی از نزدیک در ارتباط هستند، اما هنگامی که شما در مدارس یوورسا موقتاً اقامت دارید شخصاً با آنها در ارتباط قرار نخواهید ‌گرفت، زیرا این موجودات ظاهراً شخصی فاقد اراده هستند؛ آنها قدرت انتخاب را به کار نمی‌گیرند. آنها تصاویر حقیقی هستند، کاملاً منعکس کنندۀ شخصیت و ذهن نیای فرد روحی. انسانهای فرازگرا به عنوان یک طبقه از نزدیک با بازتاب تماس نمی‌گیرند. همیشه موجودی برخوردار از طبیعت بازتابگرانه میان شما و عمل واقعیِ این سرویس قرار خواهد داشت.

17:4.3 (202.3) The Image Aids serve forever by the sides of their ancestral Spirits, and they have at their disposal an unbelievable host of helper seconaphim. The Image Aids do not directly function in connection with the training worlds of ascending mortals. They are closely associated with the intelligence service of the universal scheme of mortal progression, but you will not personally come in contact with them when you sojourn in the Uversa schools because these seemingly personal beings are devoid of will; they do not exercise the power of choice. They are true images, wholly reflective of the personality and mind of the individual Spirit ancestor. As a class, ascending mortals do not intimately contact with reflectivity. Always some being of the reflective nature will be interposed between you and the actual operation of the service.

5- هفت روح مدارها

5. The Seven Spirits of the Circuits

    هفت روح مدارهای هاونا تجسم مشترک غیرشخصی روح بیکران و هفت روح استاد برای هفت مدار جهان مرکزی هستند. آنها خادمان ارواح استاد می‌باشند و اولاد جمعی آنها هستند. ارواح استاد یک فردیت بارز و متنوع اداری در هفت ابرجهان فراهم می‌سازند. آنها از طریق این ارواح متشابهِ مدارهای هاونا قادرند یک سرپرستی متحد، یکدست، و هماهنگ روحی برای جهان مرکزی فراهم سازند.

17:5.1 (202.4) The Seven Spirits of the Havona Circuits are the joint impersonal representation of the Infinite Spirit and the Seven Master Spirits to the seven circuits of the central universe. They are the servants of the Master Spirits, whose collective offspring they are. The Master Spirits provide a distinct and diversified administrative individuality in the seven superuniverses. Through these uniform Spirits of the Havona Circuits they are enabled to provide a unified, uniform, and co-ordinated spiritual supervision for the central universe.

    هفت روح مدارها هر یک به نفوذ در یک مدار واحد هاونا محدود هستند. آنها به طور مستقیم به نظامهای جاودانه‌های ایامها، حکمرانان کرات جداگانۀ هاونا مربوط نیستند. اما آنها با هفت مدیر عالی اجرایی در ارتباط هستند، و با حضور ایزد متعال در جهان مرکزی هماهنگ می‌باشند. کار آنها به طور کامل به هاونا محدود است.

17:5.2 (202.5) The Seven Spirits of the Circuits are each limited to the permeation of a single Havona circuit. They are not directly concerned with the regimes of the Eternals of Days, the rulers of the individual Havona worlds. But they are in liaison with the Seven Supreme Executives, and they synchronize with the central universe presence of the Supreme Being. Their work is wholly confined to Havona.

    این ارواح مدارها با آنهایی که از طریق اولاد شخصی خود، سوپرنافیمای سوم، در هاونا موقتاً اقامت می‌کنند تماس برقرار می‌سازند. در حالی که ارواح مدارها با هفت روح استاد مشترکاً موجود هستند، تا هنگامی که اولین رهنوردان زمان در روزگاران گرندفاندا به مدار بیرونی هاونا رسیدند، کارکرد آنها در آفرینش سوپرنافیم سوم به اهمیت عمده‌ای دست نیافت.

17:5.3 (203.1) These Spirits of the Circuits make contact with those who sojourn in Havona through their personal offspring, the tertiary supernaphim. While the Circuit Spirits are coexistent with the Seven Master Spirits, their function in the creation of tertiary supernaphim did not attain major importance until the first pilgrims of time arrived on the outer circuit of Havona in the days of Grandfanda.

    همینطور که شما مدار به مدار در هاونا پیشروی می‌کنید، پیرامون ارواح مدارها آگاهی خواهید یافت، اما قادر نخواهید بود که با آنان ارتباط شخصی برقرار کنید، اگر چه ممکن است از حضور غیرشخصی نفوذ روحی آنها شخصاً لذت ببرید و آن را بشناسید.

17:5.4 (203.2) As you advance from circuit to circuit in Havona, you will learn of the Spirits of the Circuits, but you will not be able to hold personal communion with them, even though you may personally enjoy, and recognize the impersonal presence of, their spiritual influence.

    ارواح مدارها همانقدر با ساکنان بومی هاونا همبسته هستند که تنظیم کنندگان فکر با مخلوقات انسانی ساکن کرات جهانهای تکاملی رابطه دارند. ارواح مدارها مثل تنظیم کنندگان فکر غیرشخصی هستند و با اذهان کامل موجودات هاونا معاشرند، همانقدر که ارواح غیرشخصی پدر جهانی در اذهان متناهی انسانهای فانی سکنی می‌گزینند. اما ارواح مدارها هرگز بخشی دائمی از شخصیتهای هاونا نمی‌شوند.

17:5.5 (203.3) The Circuit Spirits are related to the native inhabitants of Havona much as the Thought Adjusters are related to the mortal creatures inhabiting the worlds of the evolutionary universes. Like the Thought Adjusters, the Circuit Spirits are impersonal, and they consort with the perfect minds of Havona beings much as the impersonal spirits of the Universal Father indwell the finite minds of mortal men. But the Spirits of the Circuits never become a permanent part of Havona personalities.

6- ارواح آفرینشگر جهان محلی

6. The Local Universe Creative Spirits

    عمدۀ آنچه که به طبیعت و کارکرد ارواح آفرینشگر جهان محلی مربوط می‌شود به طور صحیح به داستان ارتباط آنها با پسران آفریننده در سازمان و مدیریت آفرینشهای محلی تعلق دارد؛ اما جنبه‌های بسیاری از تجارب پیش جهان محلی این موجودات شگفت‌انگیز وجود دارند که می‌شود به عنوان بخشی از این بحث مربوط به هفت گروه روحی متعال توصیف شوند.

17:6.1 (203.4) Much that pertains to the nature and function of the local universe Creative Spirits properly belongs to the narrative of their association with the Creator Sons in the organization and management of the local creations; but there are many features of the prelocal universe experiences of these marvelous beings which may be narrated as a part of this discussion of the seven Supreme Spirit groups.

    ما با شش فاز از دوران زندگانی یک روح مادر جهان محلی آشنا هستیم، و در رابطه با احتمال یک مرحلۀ هفتم فعالیت زیاد گمان پردازی می‌کنیم. این مراحل گوناگون وجود عبارتند از:

17:6.2 (203.5) We are conversant with six phases of the career of a local universe Mother Spirit, and we speculate much concerning the probability of a seventh stage of activity. These different stages of existence are:

    1- دگردیسی آغازین بهشت. هنگامی که یک پسر آفریننده توسط عمل مشترک پدر جهانی و پسر جاودان به صورت شخص پدیدار می‌شود، آنچه که به عنوان ”واکنش عالی مکمل“ شناخته شده است به طور همزمان در شخص روح بیکران به وقوع می‌پیوندد. ما طبیعت این واکنش را نمی‌فهمیم، اما درک می‌کنیم که آن نشانگر یک تغییر و تبدیل ذاتیِ آن امکانات قابل شخصیت‌یابی است که در محدودۀ پتانسیل خلاق آفریدگار مشترک در بر گرفته شده است. تولد یک پسر همتراز آفریننده نشانگر تولد پتانسیل شریک آیندۀ جهان محلیِ این پسر بهشت در حیطۀ شخص روح بیکران می‌باشد. ما از این تعیین هویت جدید پیش شخصی وجود آگاه نیستیم، اما می‌دانیم که این واقعیت در اسناد بهشتیِ دوران زندگانی این چنین پسر آفریننده‌ای جا می‌یابد.

17:6.3 (203.6) 1. Initial Paradise Differentiation. When a Creator Son is personalized by the joint action of the Universal Father and the Eternal Son, simultaneously there occurs in the person of the Infinite Spirit what is known as the “supreme reaction of complement.” We do not comprehend the nature of this reaction, but we understand that it designates an inherent modification of those personalizable possibilities which are embraced within the creative potential of the Conjoint Creator. The birth of a co-ordinate Creator Son signalizes the birth within the person of the Infinite Spirit of the potential of the future local universe consort of this Paradise Son. We are not cognizant of this new prepersonal identification of entity, but we know that this fact finds place on the Paradise records of the career of such a Creator Son.

    2- آموزش مقدماتی آفرینندگی. در طول دورۀ طولانی آموزش مقدماتی یک پسر میکائیل در سازماندهی و ادارۀ جهانها، شریک آیندۀ او تحت توسعۀ بیشتر وجودی قرار می‌گیرد و به طور گروهی از سرنوشت آگاه می‌شود. ما نمی‌دانیم، ولی حدس می‌زنیم که چنین وجود آگاه از جمع نسبت به فضا آگاه می‌شود و آن آموزش مقدماتی را که لازمۀ کسب مهارت روحی در کار تشریک مساعی آیندۀ او با میکائیلِ مکمل در آفرینش و ادارۀ جهان می‌باشد آغاز می‌کند.

17:6.4 (203.7) 2. Preliminary Creatorship Training. During the long period of the preliminary training of a Michael Son in the organization and administration of universes, his future consort undergoes further development of entity and becomes group conscious of destiny. We do not know, but we suspect that such a group-conscious entity becomes space cognizant and begins that preliminary training requisite to the acquirement of spirit skill in her future work of collaboration with the complemental Michael in universe creation and administration.

    3- مرحلۀ آفرینش فیزیکی. در هنگامی که مسئولیت آفرینندگی توسط پسر جاودان به یک پسر میکائیل سپرده می‌شود، روح استادی که مدیریت ابرجهانی را که این پسر جدید آفریننده برای آن مقدر شده به عهده دارد در حضور روح بیکران ”دعای تعیین هویت“ را گویا می‌سازد؛ و برای نخستین بار، وجود روح آفرینشگر متعاقب که متمایز از شخص روح بیکران می‌باشد پدیدار می‌گردد. و این موجود که مستقیماً به سوی شخص روح استاد درخواست کننده پیش می‌رود فوراً از شناخت ما محو می‌گردد، و ظاهراً بخشی از شخص این روح استاد می‌شود. روح آفرینشگرِ به تازگی تعیین هویت شده تا لحظۀ عزیمت پسر آفریننده به قصد ماجرای فضا با روح استاد باقی می‌ماند. در آن هنگام که روح استاد شریک روحی جدید را به پسر آفریننده می‌سپارد، مسئولیت پایبندی ابدی و وفاداری بی‌پایان را به شریک روحی می‌سپارد. و آنگاه یکی از رویدادهای عمیقاً متأثر کننده‌ای که در بهشت به وقوع می‌پیوندد رخ می‌دهد. پدر جهانی در تصدیق پیوند جاودانۀ پسر آفریننده و روح آفریننده و در تأیید اعطای قدرتهای مشخص مشترک مدیریت توسط روح استادی که ابرجهان مربوطه در حوزۀ اختیارات او است سخن می‌گوید.

17:6.5 (204.1) 3. The Stage of Physical Creation. At the time the creatorship charge is administered to a Michael Son by the Eternal Son, the Master Spirit who directs the superuniverse to which this new Creator Son is destined gives expression to the “prayer of identification” in the presence of the Infinite Spirit; and for the first time, the entity of the subsequent Creative Spirit appears as differentiated from the person of the Infinite Spirit. And proceeding directly to the person of the petitioning Master Spirit, this entity is immediately lost to our recognition, becoming apparently a part of the person of this Master Spirit. The newly identified Creative Spirit remains with the Master Spirit until the moment of the departure of the Creator Son for the adventure of space; whereupon the Master Spirit commits the new Spirit consort to the keeping of the Creator Son, at the same time administering to the Spirit consort the charge of eternal fidelity and unending loyalty. And then occurs one of the most profoundly touching episodes which ever take place on Paradise. The Universal Father speaks in acknowledgment of the eternal union of the Creator Son and the Creative Spirit and in confirmation of the bestowal of certain joint powers of administration by the Master Spirit of superuniverse jurisdiction.

    سپس پسر آفریننده و روح آفرینشگر که توسط پدر یگانه شده‌اند عازم ماجرای آفرینش جهان خویش می‌شوند. و آنها طی دورۀ طولانی و طاقت فرسای سازماندهی مادی جهانشان در این شکل از پیوند با هم کار می‌کنند.

17:6.6 (204.2) The Father-united Creator Son and Creative Spirit then go forth on their adventure of universe creation. And they work together in this form of association throughout the long and arduous period of the material organization of their universe.

    4- عصر آفرینش حیات. به دنبال اعلام قصد آفرینش حیات توسط پسر آفریننده، ”مراسم شخصیت‌یابی“ در بهشت که هفت روح استاد در آن شرکت می‌کنند و توسط روح استاد سرپرست شخصاً تجربه می‌شود به دنبال می‌آید. این یک معاضدت الوهیت بهشت به فردیت شریک روحی پسر آفریننده است و در پدیدۀ ”فوران آغازین“ در شخص روح بیکران برای جهان آشکار می‌شود. همزمان با این پدیده در بهشت، شریک روحیِ تا این هنگام غیرشخصی پسر آفریننده، از نظر تمامی مقاصد و منظورهای عملی یک شخص واقعی می‌شود. از این پس و برای ابد، همین روح مادر جهان محلی به عنوان یک شخص تلقی خواهد شد و با تمامی گروههای شخصیتیِ آفرینش متعاقب حیات روابط شخصی خواهد داشت.

17:6.7 (204.3) 4. The Life-Creation Era. Upon the declaration of intention to create life by the Creator Son, there ensue on Paradise the “personalization ceremonies,” participated in by the Seven Master Spirits and personally experienced by the supervising Master Spirit. This is a Paradise Deity contribution to the individuality of the Spirit consort of the Creator Son and becomes manifest to the universe in the phenomenon of “the primary eruption” in the person of the Infinite Spirit. Simultaneously with this phenomenon on Paradise, the heretofore impersonal Spirit consort of the Creator Son becomes, to all practical intents and purposes, a bona fide person. Henceforth and forevermore, this same local universe Mother Spirit will be regarded as a person and will maintain personal relations with all the personality hosts of the ensuing life creation.

    5- اعصار پس اعطایی. هنگامی که پسر آفریننده بعد از تکمیل هفتمین اعطای خود و به دنبال کسب حاکمیت کامل جهانش به ستاد مرکزی جهان باز می‌گردد تغییر دیگر و بزرگی در دوران زندگانی پایان ناپذیر یک روح آفرینشگر به وقوع می‌پیوندد. در آن هنگام، در پیشگاه مدیران گردآوری شدۀ جهان، پسر پیروزمند آفریننده روح مادر جهان را به حاکمیت همتراز ارتقا می‌دهد و شریک روحی را به عنوان همتراز خود تصدیق می‌کند.

17:6.8 (204.4) 5. The Postbestowal Ages. Another and great change occurs in the never-ending career of a Creative Spirit when the Creator Son returns to universe headquarters after the completion of his seventh bestowal and subsequent to his acquirement of full universe sovereignty. On that occasion, before the assembled administrators of the universe, the triumphant Creator Son elevates the Universe Mother Spirit to cosovereignty and acknowledges the Spirit consort as his equal.

    6- اعصار نور و حیات. به دنبال برقراری عصر نور و حیات حکمران همتراز جهان محلی به فاز ششم دوران زندگانی یک روح آفرینشگر وارد می‌شود. اما ما نمی‌توانیم طبیعت این تجربۀ بزرگ را تصویر نماییم. این چیزها به یک مرحلۀ آیندۀ تکامل در نبادان مربوط هستند.

17:6.9 (204.5) 6. The Ages of Light and Life. Upon the establishment of the era of light and life the local universe cosovereign enters upon the sixth phase of a Creative Spirit’s career. But we may not portray the nature of this great experience. Such things pertain to a future stage of evolution in Nebadon.

    7- دوران زندگانی آشکار نشده. ما از این شش فاز دوران زندگانی یک روح مادر جهان محلی اطلاع داریم. این اجتناب ناپذیر است که ما سئوال کنیم: آیا یک دوران هفتمی وجود دارد؟ ما مد نظر داریم که هنگامی که پایانمندان به آنچه که به نظر می‌رسد فرجام نهایی فراز انسانی آنها باشد دست می‌یابند، چنین ثبت می‌شود که آنها به دوران زندگانی ارواح مرحلۀ ششم وارد شده‌اند. ما حدس می‌زنیم که باز دوران زندگانی دیگر و آشکار ناشده‌ای در زمینۀ مأموریت جهانی در انتظار پایانمندان باشد. لکن قابل انتظار است که ما به همین منوال چنین تصور کنیم که دوران زندگانی آشکار ناشده‌ای در پیش روی ارواح مادر جهان قرار گرفته است، دورانی که در بر گیرندۀ فاز هفتم تجربۀ شخصی آنها در زمینۀ خدمت جهانی و همکاری وفادارانه با رستۀ میکائیلهای آفریننده می‌باشد.

17:6.10 (204.6) 7. The Unrevealed Career. We know of these six phases of the career of a local universe Mother Spirit. It is inevitable that we should ask: Is there a seventh career? We are mindful that, when finaliters attain what appears to be their final destiny of mortal ascension, they are of record as entering upon the career of sixth-stage spirits. We conjecture that there awaits the finaliters still another and unrevealed career in universe assignment. It is only to be expected that we would likewise regard the Universe Mother Spirits as having ahead of them some undisclosed career which will constitute their seventh phase of personal experience in universe service and loyal co-operation with the order of the Creator Michaels.

7- ارواح یاور ذهن

7. The Adjutant Mind-Spirits

    این ارواح یاور عطیۀ هفت‌گانۀ ذهنی یک روح مادر جهان محلی به مخلوقات زندۀ آفرینش مشترک یک پسر آفریننده و چنین روح آفرینشگری می‌باشند. در هنگام ارتقا روح به مرتبت امتیازات شخصیتی این عطیه میسر می‌شود. توصیف طبیعت و کارکرد هفت روح یاور ذهن به طور مناسبتر به داستان جهان محلی نبادان شما تعلق دارد.

17:7.1 (205.1) These adjutant spirits are the sevenfold mind bestowal of a local universe Mother Spirit upon the living creatures of the conjoint creation of a Creator Son and such a Creative Spirit. This bestowal becomes possible at the time of the Spirit’s elevation to the status of personality prerogatives. The narration of the nature and functioning of the seven adjutant mind-spirits belongs more appropriately to the story of your local universe of Nebadon.

8- کارکردهای ارواح متعال

8. Functions of the Supreme Spirits

    هفت گروه ارواح متعال هستۀ خانوادۀ کارای سومین منبع و مرکز، به صورت روح بیکران و به صورت عامل مشترک هر دو را تشکیل می‌دهند. قلمرو ارواح متعال از حضور تثلیث در بهشت تا کارکرد ذهنِ رستۀ انسان تکاملی در سیارات فضا وسعت می‌یابد. آنها بدین گونه سطوح فرود گرایانۀ اداری را متحد می‌سازند و کارکردهای چندگانۀ پرسنل آن را هماهنگ می‌کنند. فعالیت ارواح متعال، چه در رابطه با یک گروه بازتابگر روحیِ مرتبط با قدمای ایامها باشد، چه یک روح آفرینشگر که در هماهنگی با یک پسر میکائیل عمل می‌کند، یا هفت روح استاد که دور تا دور تثلیث بهشت قرار گرفته‌اند، همه جا در جهان مرکزی، ابرجهانها، و جهانهای محلی مورد مواجهه واقع می‌شود. آنها در رابطه با شخصیتهای تثلیث متعلق به رستۀ ”ایامها“ و در رابطه با شخصیتهای بهشت از رستۀ ”پسران“ به طور یکسان عمل می‌کنند.

17:8.1 (205.2) The seven groups of Supreme Spirits constitute the nucleus of the functional family of the Third Source and Center both as the Infinite Spirit and as the Conjoint Actor. The domain of the Supreme Spirits extends from the presence of the Trinity on Paradise to the functioning of mind of the evolutionary-mortal order on the planets of space. Thus do they unify the descending administrative levels and co-ordinate the manifold functions of the personnel thereof. Whether it is a Reflective Spirit group in liaison with the Ancients of Days, a Creative Spirit acting in concert with a Michael Son, or the Seven Master Spirits encircuited around the Paradise Trinity, the activity of the Supreme Spirits is encountered everywhere in the central, super-, and local universes. They function alike with the Trinity personalities of the order of “Days” and with the Paradise personalities of the order of “Sons.”

    گروههای روحی متعال به همراه روح مادر بیکران خویش آفرینندگان بلافصل خانوادۀ پهناور مخلوقات سومین منبع و مرکز می‌باشند. تمامی رسته‌های ارواح خادم از این ارتباط پدیدار می‌شوند. منشأ سوپرنافیم اولیه در روح بیکران است. موجودات ثانویۀ این رسته توسط ارواح استاد، و سوپرنافیم سوم توسط هفت روح مدارها آفریده شده‌اند. ارواح بازتابگر به طور جمعی مادران سازندۀ یک رستۀ شگفت‌انگیز از گروههای فرشتگان، سکنافیم قدرتمندِ خدمات ابرجهان، می‌باشند. یک روح آفرینشگر مادرِ رسته‌های فرشتگان یک آفرینش محلی می‌باشد. چنین خادمان سرافی در هر جهان محلی آغازین می‌باشند، گر چه از روی الگوهای جهان مرکزی ساخته شده‌اند. تمامی این آفرینندگانِ ارواح خادم فقط توسط منزلگاه مرکزی روح بیکران، مادر آغازین و جاودانۀ تمامی فرشتگان خادم، به طور غیرمستقیم یاری می‌شوند.

17:8.2 (205.3) Together with their Infinite Mother Spirit, the Supreme Spirit groups are the immediate creators of the vast creature family of the Third Source and Center. All orders of the ministering spirits spring from this association. Primary supernaphim originate in the Infinite Spirit; secondary beings of this order are created by the Master Spirits; tertiary supernaphim by the Seven Spirits of the Circuits. The Reflective Spirits, collectively, are the mother-makers of a marvelous order of the angelic hosts, the mighty seconaphim of the superuniverse services. A Creative Spirit is the mother of the angelic orders of a local creation; such seraphic ministers are original in each local universe, though they are fashioned after the patterns of the central universe. All these creators of ministering spirits are only indirectly assisted by the central lodgment of the Infinite Spirit, the original and eternal mother of all the angelic ministers.

    هفت گروه روحی متعال هماهنگ کنندگان آفرینش مسکونی می‌باشند. به نظر می‌رسد که ارتباط مسئولان سرپرست آنها، هفت روح استاد، فعالیتهای گستردۀ خدای هفتگانه را هماهنگی می‌کنند:

17:8.3 (205.4) The seven Supreme Spirit groups are the co-ordinators of the inhabited creation. The association of their directing heads, the Seven Master Spirits, appears to co-ordinate the far-flung activities of God the Sevenfold:

    1- ارواح استاد به طور جمعی با سطح الوهیت تثلیث الوهیتهای بهشت تقریباً برابری می‌کنند.

17:8.4 (205.5) 1. Collectively the Master Spirits near-equivalate to the divinity level of the Trinity of Paradise Deities.

    2- آنها به طور فردی احتمالات اصلی قابل ارتباط الوهیت سه‌گانه را تماماً به انتها می‌رسانند.

17:8.5 (205.6) 2. Individually they exhaust the primary associable possibilities of triune Deity.

    3- آنها به عنوان نمایندگان گوناگون عامل مشترک منابع آن حاکمیت روحی - ذهنی - نیرویی ایزد متعال هستند که وی هنوز شخصاً به کار نمی‌برد.

17:8.6 (206.1) 3. As diversified representatives of the Conjoint Actor they are the repositories of that spirit-mind-power sovereignty of the Supreme Being which he does not yet personally exercise.

    4- آنها از طریق ارواح بازتابگر دولتهای ابرجهانِ قدمای ایامها را با مجستان، مرکز بهشتی بازتاب جهانی، هماهنگ می‌کنند.

17:8.7 (206.2) 4. Through the Reflective Spirits they synchronize the superuniverse governments of the Ancients of Days with Majeston, the Paradise center of universal reflectivity.

    5- ارواح استاد با شرکتشان در فردیت بخشیدن به خادمان الهی جهان محلی به آخرین سطح خدای هفتگانه، پیوندِ پسر آفریننده - روح آفرینشگرِ جهانهای محلی، کمک می‌کنند.

17:8.8 (206.3) 5. In their participation in the individualization of the local universe Divine Ministers, the Master Spirits contribute to the last level of God the Sevenfold, the Creator Son-Creative Spirit union of the local universes.

    یگانگی عملی که ذاتی عامل مشترک می‌باشد، در هفت روح استاد، شخصیتهای اصلی او، به جهانهای در حال تکامل آشکار می‌شود. اما در ابرجهانهای کامل شدۀ آینده این یگانگی بدون شک از حاکمیت تجربی متعال جدایی ناپذیر خواهد بود.

17:8.9 (206.4) Functional unity, inherent in the Conjoint Actor, is disclosed to the evolving universes in the Seven Master Spirits, his primary personalities. But in the perfected superuniverses of the future this unity will undoubtedly be inseparable from the experiential sovereignty of the Supreme.

    [ارائه شده توسط یک مشاور الهی یوورسا.]

17:8.10 (206.5) [Presented by a Divine Counselor of Uversa.]

Back to Top