کتاب یورنشیا - مقالۀ 14
جهان مرکزی و الهی

کتاب یورنشیا   

I. بخش اول - جهان مرکزی و ابرجهانها    جهان کامل و الهی مرکز تمامی آفرینش را اشغال می‌کند. آن هسته‌ای جاودانه است که آفرینشهای پهناور زمان و فضا به دور آن می‌چرخند. بهشت جزیرۀ هسته‌ایِ غول‌آسای ثبات مطلق است که دقیقاً در قلب جهان شکوهمند جاودان به طور بی‌حرکت قرار گرفته است. این خانوادۀ مرکزی سیاره‌ای هاونا نام دارد و از جهان محلی نبادان فاصلۀ بسیار دارد. آن از ابعاد غول‌آسا و جرم تقریباً غیرقابل باوری برخوردار است و شامل یک میلیارد کراتی که دارای زیبایی غیرقابل تصور و شکوه عالی هستند می‌باشد، اما عظمت واقعی این آفرینش پهناور به راستی فراتر از درک ذهن بشری است.

14:0.1 (152.1) THE perfect and divine universe occupies the center of all creation; it is the eternal core around which the vast creations of time and space revolve. Paradise is the gigantic nuclear Isle of absolute stability which rests motionless at the very heart of the magnificent eternal universe. This central planetary family is called Havona and is far-distant from the local universe of Nebadon. It is of enormous dimensions and almost unbelievable mass and consists of one billion spheres of unimagined beauty and superb grandeur, but the true magnitude of this vast creation is really beyond the understanding grasp of the human mind.

    این یگانه و تنها مجموعۀ کرات سازمان یافته، کامل، و تثبیت شده است. این یک جهان تماماً آفریده شده و کامل است. آن یک پیدایش تکاملی نیست. این هستۀ جاودانۀ کمال است که مجموعۀ بی‌پایان جهانها که تجربۀ شگرف تکاملی را تشکیل می‌دهند به دور آن می‌چرخد، تجربۀ بی‌پروای پسران آفرینندۀ خداوند که کپیه‌برداری از جهان الگو که کمال ایده‌آل الهی، نهایت متعالی، واقعیت غائی، و کمال جاودانه می‌باشد را در زمان و تولید مجدد آن را در فضا آرزو می‌کنند.

14:0.2 (152.2) This is the one and only settled, perfect, and established aggregation of worlds. This is a wholly created and perfect universe; it is not an evolutionary development. This is the eternal core of perfection, about which swirls that endless procession of universes which constitute the tremendous evolutionary experiment, the audacious adventure of the Creator Sons of God, who aspire to duplicate in time and to reproduce in space the pattern universe, the ideal of divine completeness, supreme finality, ultimate reality, and eternal perfection.

1- سیستم بهشت - هاوُنا

1. The Paradise-Havona System

    از کرانه‌های بیرونی بهشت تا مرزهای درونی هفت ابرجهان هفت حالت و حرکت فضایی زیرین وجود دارد:

14:1.1 (152.3) From the periphery of Paradise to the inner borders of the seven superuniverses there are the following seven space conditions and motions:

    1- ناحیه‌های ساکت میان فضایی که با بهشت تماس دارند.

14:1.2 (152.4) 1. The quiescent midspace zones impinging on Paradise.

    2- پیشروی سه مدار بهشت و هفت مدار هاونا در جهت عقربۀ ساعت.

14:1.3 (152.5) 2. The clockwise processional of the three Paradise and the seven Havona circuits.

    3- ناحیۀ نیمه ساکت فضایی که مدارهای هاونا را از اجرام تاریک جاذبه‌دار جهان مرکزی جدا می‌سازد.

14:1.4 (152.6) 3. The semiquiet space zone separating the Havona circuits from the dark gravity bodies of the central universe.

    4- کمربند درونی اجرام تاریک جاذبه‌دار که در خلاف جهت عقربۀ ساعت حرکت می‌کنند.

14:1.5 (152.7) 4. The inner, counterclockwise-moving belt of the dark gravity bodies.

    5- دومین ناحیۀ ویژۀ فضایی که دو مسیر فضایی اجرام تاریک جاذبه‌دار را تقسیم می‌سازد.

14:1.6 (152.8) 5. The second unique space zone dividing the two space paths of the dark gravity bodies.

    6- کمربند بیرونی اجرام تاریک جاذبه‌دار، که در جهت عقربۀ ساعت به دور بهشت می‌گردند.

14:1.7 (152.9) 6. The outer belt of dark gravity bodies, revolving clockwise around Paradise.

    7- یک ناحیۀ سوم فضایی — یک ناحیۀ نیمه ساکت — که کمربند بیرونی اجرام تاریک جاذبه‌دار را از درونی‌ترین مدارهای هفت ابرجهان جدا می‌سازد.

14:1.8 (152.10) 7. A third space zone — a semiquiet zone — separating the outer belt of dark gravity bodies from the innermost circuits of the seven superuniverses.

    یک میلیارد کرات هاونا در هفت مدار هم مرکز قرار گرفته‌اند و به طور بلافصل سه مدار اقمار بهشت را احاطه کرده‌اند. بیش از سی و پنج میلیون کره در درونی‌ترین مدار هاونا و بیش از دویست و چهل و پنج میلیون در بیرونی‌ترین، و تعدادی متناسب میان آنها وجود دارد. هر مدار متفاوت است، اما همگی به طور کامل متوازن و به طور بدیع سازمان یافته‌اند، و هر یک توسط یک نمایندگی ویژۀ روح بیکران، یکی از هفت ارواح مدارها مورد استیلا واقع شده است. این روح غیر شخصی علاوه بر کارکردهای دیگر ادارۀ امور آسمانی را در سرتاسر هر مدار هماهنگی می‌کند.

14:1.9 (152.11) The billion worlds of Havona are arranged in seven concentric circuits immediately surrounding the three circuits of Paradise satellites. There are upwards of thirty-five million worlds in the innermost Havona circuit and over two hundred and forty-five million in the outermost, with proportionate numbers intervening. Each circuit differs, but all are perfectly balanced and exquisitely organized, and each is pervaded by a specialized representation of the Infinite Spirit, one of the Seven Spirits of the Circuits. In addition to other functions this impersonal Spirit co-ordinates the conduct of celestial affairs throughout each circuit.

    مدارهای سیاره‌ای هاونا روی هم قرار نگرفته‌اند. کرات آنها به صورت یک حرکت خطی منظم یکدیگر را دنبال می‌کنند. جهان مرکزی در یک سطح صاف پهناور که در بر گیرندۀ ده واحد هم مرکز باثبات می‌باشد — سه مدار کرات بهشت و هفت مدار کرات هاونا — به دور جزیرۀ ساکن بهشت می‌گردد. از نظر فیزیکی مدارهای هاونا و بهشت همگی یکی و یک سیستم هستند. جدایی آنها به دلیل به رسمیت شناختن جدایی کارکردی و اداری است.

14:1.10 (153.1) The Havona planetary circuits are not superimposed; their worlds follow each other in an orderly linear procession. The central universe whirls around the stationary Isle of Paradise in one vast plane, consisting of ten concentric stabilized units — the three circuits of Paradise spheres and the seven circuits of Havona worlds. Physically regarded, the Havona and the Paradise circuits are all one and the same system; their separation is in recognition of functional and administrative segregation.

    در بهشت زمان به حساب نمی‌آید. توالی رخدادهای پی در پی ذاتی برداشتهای آنهایی است که بومی جزیرۀ مرکزی هستند. اما زمان مربوط به مدارهای هاونا و موجودات بیشماری است که هم منشأ آسمانی و هم زمینی دارند و در آنجا اقامت می‌کنند. هر کرۀ هاونا زمان محلی خود را دارد که توسط مدارش تعیین شده است. تمامی کرات یک مدار مشخص همان طول سال را دارند زیرا به طور یکنواخت به دور بهشت می‌گردند، و طول این سالهای سیاره‌ای از بیرونی‌ترین تا درونی‌ترین مدار کاهش می‌یابد.

14:1.11 (153.2) Time is not reckoned on Paradise; the sequence of successive events is inherent in the concept of those who are indigenous to the central Isle. But time is germane to the Havona circuits and to numerous beings of both celestial and terrestrial origin sojourning thereon. Each Havona world has its own local time, determined by its circuit. All worlds in a given circuit have the same length of year since they uniformly swing around Paradise, and the length of these planetary years decreases from the outermost to the innermost circuit.

    علاوه بر زمان مدار هاونا، روز استاندارد بهشت - هاوُنا و سایر نامگذاریهای مربوط به زمان وجود دارند که در هفت اقمار بهشتی روح بیکران تعیین می‌شوند و از آنجا ارسال می‌شوند. روز استاندارد بهشت - هاونا بر مبنای طول زمانی است که منزلگاههای سیاره‌ای مدار اول یا درونی هاونا نیاز دارند تا یک دور کامل را گرداگرد جزیرۀ بهشت کامل کنند. و گر چه سرعت آنها خارق‌العاده است، به سبب وضعیت آنها میان اجرام تاریک جاذبه‌دار و بهشتِ بسیار عظیم، تقریباً هزار سال لازم است که این کرات مدار خود را کامل کنند. شما به طور ناخواسته حقیقت را خواندید هنگامی که چشمانتان به این گفته برخورد کرد: ”هزار سال در نظر خداوند همچون یک روز، و چون پاسی از شب است.“ یک روز بهشت - هاونا فقط هفت دقیقه، و سه و یک هشتم ثانیه کمتر از یک هزار سال کبیسه به تقویم کنونی یورنشیا است.

14:1.12 (153.3) Besides Havona-circuit time, there is the Paradise-Havona standard day and other time designations which are determined on, and are sent out from, the seven Paradise satellites of the Infinite Spirit. The Paradise-Havona standard day is based on the length of time required for the planetary abodes of the first or inner Havona circuit to complete one revolution around the Isle of Paradise; and though their velocity is enormous, owing to their situation between the dark gravity bodies and gigantic Paradise, it requires almost one thousand years for these spheres to complete their circuit. You have unwittingly read the truth when your eyes rested on the statement “A day is as a thousand years with God, as but a watch in the night.” One Paradise-Havona day is just seven minutes, three and one-eighth seconds less than one thousand years of the present Urantia leap-year calendar.

    این روز بهشت - هاونا زمان استاندارد اندازه‌گیری وقت برای هفت ابرجهان است، گر چه هر یک استانداردهای زمانی درونی خود را حفظ می‌کند.

14:1.13 (153.4) This Paradise-Havona day is the standard time measurement for the seven superuniverses, although each maintains its own internal time standards.

    در کرانه‌های بیرونی این جهان پهناور مرکزی، در آن دورها در ماوراءِ هفتمین کمربند کرات هاونا، یک تعداد باور نکردنی از اجرام غول‌آسای تاریک جاذبه‌دار در گردشند. این اجرام تاریک بیشمار در بسیاری ویژگیها کاملاً متفاوت از اجرام فضایی دیگر هستند. آنها حتی در شکل بسیار متفاوتند. این اجرام تاریک جاذبه‌دار نه نور را منعکس می‌کنند و نه جذب می‌کنند. آنها نسبت به انرژی فیزیکی نوری واکنش‌ناپذیر هستند، و چنان به طور کامل هاونا را احاطه کرده و می‌پوشانند که آن را حتی از دید جهانهای نزدیک زمان و فضا نیز مخفی نگاه می‌دارند.

14:1.14 (153.5) On the outskirts of this vast central universe, far out beyond the seventh belt of Havona worlds, there swirl an unbelievable number of enormous dark gravity bodies. These multitudinous dark masses are quite unlike other space bodies in many particulars; even in form they are very different. These dark gravity bodies neither reflect nor absorb light; they are nonreactive to physical-energy light, and they so completely encircle and enshroud Havona as to hide it from the view of even near-by inhabited universes of time and space.

    کمربند بزرگ اجرام تاریک جاذبه‌دار از طریق یک تداخل ویژۀ فضایی به دو مدار برابر بیضی شکل تقسیم شده است. کمربند درونی در خلاف جهت حرکت عقربۀ ساعت می‌چرخد. کمربند بیرونی در جهت حرکت عقربۀ ساعت می‌چرخد. این جهت‌های متناوب حرکت، به علاوۀ جرم خارق‌العادۀ اجرام تاریک، چنان به طور مؤثر خطوط جاذبۀ هاونا را برابر می‌سازند که جهان مرکزی را یک آفرینش به لحاظ فیزیکی متوازن و کاملاً باثبات می‌کنند.

14:1.15 (153.6) The great belt of dark gravity bodies is divided into two equal elliptical circuits by a unique space intrusion. The inner belt revolves counterclockwise; the outer revolves clockwise. These alternate directions of motion, coupled with the extraordinary mass of the dark bodies, so effectively equalize the lines of Havona gravity as to render the central universe a physically balanced and perfectly stabilized creation.

    ترتیب حرکت جمعی درونی اجرام تاریک جاذبه‌دار لوله‌ای است، و شامل سه گروه دایره‌ای شکل می‌شود. یک برش عرضی این مدار سه دایرۀ هم مرکز با غلظت تقریباً برابر را به نمایش می‌گذارد. آرایش مدار بیرونی اجرام تاریک جاذبه‌دار عمودی است، و ده هزار بار بالاتر از مدار درونی است. قطر بالایی - پایینی مدار بیرونی پنجاه هزار برابر قطر عرضی است.

14:1.16 (153.7) The inner procession of dark gravity bodies is tubular in arrangement, consisting of three circular groupings. A cross section of this circuit would exhibit three concentric circles of about equal density. The outer circuit of dark gravity bodies is arranged perpendicularly, being ten thousand times higher than the inner circuit. The up-and-down diameter of the outer circuit is fifty thousand times that of the transverse diameter.

    فضای بینابین که میان این دو مدار اجرام جاذبه‌دار وجود دارد از این نظر ویژه است که هیچ چیز مثل آن در جای دیگر در تمامی جهان پهناور پیدا نمی‌شود. این ناحیه به واسطۀ حرکتهای عظیم موجی شکل بالا و پایین رونده تعیین ویژگی می‌شود و توسط فعالیتهای عظیم انرژی از یک نوع ناشناخته فرا گرفته شده است.

14:1.17 (154.1) The intervening space which exists between these two circuits of gravity bodies is unique in that nothing like it is to be found elsewhere in all the wide universe. This zone is characterized by enormous wave movements of an up-and-down nature and is permeated by tremendous energy activities of an unknown order.

    به عقیدۀ ما، هیچ چیز مثل اجرام تاریک جاذبه‌دارِ جهان مرکزی تکامل آیندۀ سطوح فضایی بیرونی را تعیین ویژگی نمی‌کند. ما این حرکتهای جمعی متناوب اجرام حیرت‌انگیز جاذبه - متوازن کننده را در جهان بنیادین بی‌نظیر تلقی می‌کنیم.

14:1.18 (154.2) In our opinion, nothing like the dark gravity bodies of the central universe will characterize the future evolution of the outer space levels; we regard these alternate processions of stupendous gravity-balancing bodies as unique in the master universe.

2- قانون اساسی هاوُنا

2. Constitution of Havona

    موجودات روحی در فضای مه‌آلود زندگی نمی‌کنند. آنها در کرات ملکوتی اقامت ندارند. آنها در کرات واقعی که حاوی یک طبیعت مادی هستند سکونت دارند، کراتی که درست به اندازۀ آنهایی که انسانها رویشان زندگی می‌کنند واقعی هستند. کرات هاونا واقعی و راستین هستند، گر چه مادۀ واقعی آنها از سازمان مادی سیارات هفت ابرجهان متفاوت است.

14:2.1 (154.3) Spirit beings do not dwell in nebulous space; they do not inhabit ethereal worlds; they are domiciled on actual spheres of a material nature, worlds just as real as those on which mortals live. The Havona worlds are actual and literal, albeit their literal substance differs from the material organization of the planets of the seven superuniverses.

    واقعیتهای فیزیکی هاونا نمایانگر یک نوع از سازماندهی انرژی است که از هر صورت غالب در جهانهای تکاملی فضا به طور بنیادین متفاوت است. انرژیهای هاونا سه‌گانه‌اند. واحدهای ابرجهانیِ انرژی - ماده در بر گیرندۀ یک شارژ انرژی دوگانه‌اند، گر چه یک شکل از انرژی در فازهای منفی و مثبت وجود دارد. آفرینش جهان مرکزی سه‌گانه است (تثلیث). آفرینش یک جهان محلی (به طور مستقیم) دوگانه است، توسط یک پسر آفریننده و یک روح آفرینشگر.

14:2.2 (154.4) The physical realities of Havona represent an order of energy organization radically different from any prevailing in the evolutionary universes of space. Havona energies are threefold; superuniverse units of energy-matter contain a twofold energy charge, although one form of energy exists in negative and positive phases. The creation of the central universe is threefold (Trinity); the creation of a local universe (directly) is twofold, by a Creator Son and a Creative Spirit.

    مادۀ هاونا شامل سازماندهی دقیقاً یک هزار عنصر سادۀ شیمیایی و کارکرد توازن یافتۀ هفت شکل از انرژی هاونا است. هر یک از این انرژیهای ساده هفت فاز انگیزش را متجلی می‌سازند، طوری که بومیهای هاونا به چهل و نه محرک حسی متفاوت واکنش نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، اگر از یک نقطه نظر صرفاً فیزیکی نگریسته شود، بومیهای جهان مرکزی دارای چهل و نه شکل ویژۀ حسی هستند. حسهای مورانشیا هفتاد عدد هستند، و عکس‌العمل واکنشی رده‌های بالاتر روحی در انواع موجودات مختلف از هفتاد تا دویست و ده عدد متفاوت است.

14:2.3 (154.5) The material of Havona consists of the organization of exactly one thousand basic chemical elements and the balanced function of the seven forms of Havona energy. Each of these basic energies manifests seven phases of excitation, so that the Havona natives respond to forty-nine differing sensation stimuli. In other words, viewed from a purely physical standpoint, the natives of the central universe possess forty-nine specialized forms of sensation. The morontia senses are seventy, and the higher spiritual orders of reaction response vary in different types of beings from seventy to two hundred and ten.

    هیچیک از موجودات فیزیکی جهان مرکزی برای مردم یورنشیا قابل رویت نیستند. و هیچیک از محرکهای فیزیکی آن کرات بسیار دوردست در جمع ارگانهای حسی شما واکنشی به وجود نمی‌آورند. اگر یک انسان یورنشیا را بتوان به هاونا انتقال داد، در آنجا ناشنوا، نابینا، و به کلی فاقد تمامی واکنشهای حسی دیگر می‌باشد. او فقط می‌تواند به صورت یک موجود محدود خودآگاه عمل کند که از تمامی محرکهای محیطی و تمامی واکنشهای نسبت به آنها محروم است.

14:2.4 (154.6) None of the physical beings of the central universe would be visible to Urantians. Neither would any of the physical stimuli of those faraway worlds excite a reaction in your gross sense organs. If a Urantia mortal could be transported to Havona, he would there be deaf, blind, and utterly lacking in all other sense reactions; he could only function as a limited self-conscious being deprived of all environmental stimuli and all reactions thereto.

    پدیده‌های فیزیکی و واکنشهای روحی بیشماری در آفرینش مرکزی رخ می‌دهند که در کراتی نظیر یورنشیا ناشناخته‌اند. سازمان بنیادین یک آفرینش سه‌گانه به طور کامل متفاوت از ساختار دوگانۀ جهانهای آفرینش یافتۀ زمان و فضا است.

14:2.5 (154.7) There are numerous physical phenomena and spiritual reactions transpiring in the central creation which are unknown on worlds such as Urantia. The basic organization of a threefold creation is wholly unlike that of the twofold constitution of the created universes of time and space.

    قانون طبیعی تماماً بر مبنایی کاملاً متفاوت از سیستمهای دوگانۀ انرژی آفرینشهای در حال تکامل هماهنگی می‌شود. تمامی جهان مرکزی مطابق سیستم سه‌گانۀ کنترل کامل و متقارن سازماندهی شده است. در سرتاسر تمامی سیستم بهشت - هاونا یک توازن کامل میان تمامی واقعیتهای کیهانی و تمامی نیروهای روحی حفظ شده است. بهشت با یک کنترل مطلق آفرینش مادی، انرژیهای فیزیکی این جهان مرکزی را به طور کامل تنظیم و حفظ می‌کند. پسر جاودان به عنوان بخشی از استیلای روحی تماماً احاطه کننده‌اش، به کاملترین صورت وضعیت روحی تمامی کسانی را که در هاونا اقامت دارند حفظ می‌کند. در بهشت هیچ چیز آزمایشی نیست، و سیستم بهشت - هاونا بخشی از کمال خلاق است.

14:2.6 (154.8) All natural law is co-ordinated on a basis entirely different than in the dual-energy systems of the evolving creations. The entire central universe is organized in accordance with the threefold system of perfect and symmetrical control. Throughout the whole Paradise-Havona system there is maintained a perfect balance between all cosmic realities and all spiritual forces. Paradise, with an absolute grasp of material creation, perfectly regulates and maintains the physical energies of this central universe; the Eternal Son, as a part of his all-embracing spirit grasp, most perfectly sustains the spiritual status of all who indwell Havona. On Paradise nothing is experimental, and the Paradise-Havona system is a unit of creative perfection.

    جاذبۀ جهانی روحی پسر جاودان به گونه‌ای شگفت‌انگیز در سرتاسر جهان مرکزی فعال است. تمامی ارزشهای روحی و شخصیتهای روحانی به طور بی‌وقفه به سمت داخل به سوی منزلگاه خدایان کشیده می‌شوند. این میل به سوی خداوند شدید و گریزناپذیر است. تمایل شدید به نیل به خداوند در جهان مرکزی شدیدتر است، نه به این علت که جاذبۀ روحی نسبت به جهانهای پیرامون قوی‌تر است، بلکه به این علت که آن موجوداتی که به هاونا دست یافته‌اند به طول کاملتر روحانی شده و لذا نسبت به عمل پیوسته موجود کشش جاذبۀ روحی جهانی پسر جاودان واکنشمندترند.

14:2.7 (155.1) The universal spiritual gravity of the Eternal Son is amazingly active throughout the central universe. All spirit values and spiritual personalities are unceasingly drawn inward towards the abode of the Gods. This Godward urge is intense and inescapable. The ambition to attain God is stronger in the central universe, not because spirit gravity is stronger than in the outlying universes, but because those beings who have attained Havona are more fully spiritualized and hence more responsive to the ever-present action of the universal spirit-gravity pull of the Eternal Son.

    به همین ترتیب روح بیکران تمامی ارزشهای عقلانی را به سوی بهشت جلب می‌کند. در سرتاسر جهان مرکزی جاذبۀ ذهنی روح بیکران در ارتباط با جاذبۀ روحی پسر جاودان عمل می‌کند، و اینها به همراه هم اشتیاق جمعی ارواح فراز یابنده را برای یافتن خداوند، برای دستیابی به الوهیت، برای رسیدن به بهشت، و برای شناختن پدر تشکیل می‌دهند.

14:2.8 (155.2) Likewise does the Infinite Spirit draw all intellectual values Paradiseward. Throughout the central universe the mind gravity of the Infinite Spirit functions in liaison with the spirit gravity of the Eternal Son, and these together constitute the combined urge of the ascendant souls to find God, to attain Deity, to achieve Paradise, and to know the Father.

    هاونا یک جهان به لحاظ روحانی کامل و از نظر فیزیکی باثبات است. کنترل و ثبات متوازن جهان مرکزی به نظر کامل می‌رسد. هر چیز فیزیکی یا روحی کاملاً قابل پیش‌بینی است، اما پدیدۀ ذهن و ارادۀ شخصیت چنین نیستند. استنباط ما چنین است که رخ دادن گناه غیرممکن به نظر می‌رسد، اما ما بر این اساس چنین برداشت می‌کنیم که مخلوقات بومی برخوردار از ارادۀ آزاد هاونا هرگز نسبت به تخلف از خواست الوهیت گناهکار نبوده‌اند. در سرتاسر تمامی ابدیت این موجودات آسمانی به طور مداوم به جاودانه‌های ایامها وفادار بوده‌اند. گناه نیز در هیچ مخلوقی که به عنوان یک رهنورد در هاونا وارد شده پدیدار نگشته است. هرگز هیچ موردی از رفتار ناشایسته توسط هیچ مخلوقی از هر گروه از شخصیتهایی که تاکنون در جهان مرکزی هاونا آفریده شده، یا به آن پذیرفته شده‌اند وجود نداشته است. روشها و شیوه‌های انتخاب در جهانهای زمان چنان کامل و الهی هستند که مطابق اسناد هاونا هرگز خطایی رخ نداده است. هیچ اشتباهی تاکنون به وقوع نپیوسته است. هیچ روان فرازگرایی تاکنون به طور زود هنگام به جهان مرکزی پذیرفته نشده است.

14:2.9 (155.3) Havona is a spiritually perfect and physically stable universe. The control and balanced stability of the central universe appear to be perfect. Everything physical or spiritual is perfectly predictable, but mind phenomena and personality volition are not. We do infer that sin can be reckoned as impossible of occurrence, but we do this on the ground that the native freewill creatures of Havona have never been guilty of transgressing the will of Deity. Through all eternity these supernal beings have been consistently loyal to the Eternals of Days. Neither has sin appeared in any creature who has entered Havona as a pilgrim. There has never been an instance of misconduct by any creature of any group of personalities ever created in, or admitted to, the central Havona universe. So perfect and so divine are the methods and means of selection in the universes of time that never in the records of Havona has an error occurred; no mistakes have ever been made; no ascendant soul has ever been prematurely admitted to the central universe.

3- کرات هاوُنا

3. The Havona Worlds

    در رابطه با دولت جهان مرکزی، هیچ دولتی وجود ندارد. هاونا چنان به طور بدیع کامل است که به هیچ سیستم عقلانی دولتی نیازی نیست. دادگاههایی که به طور مرتب تشکیل شوند وجود ندارند، و مجامع قضایی نیز وجود ندارند. هاونا فقط به سرپرستی اداری نیاز دارد. در اینجا اوج ایده‌آلهای حکومت بر خود راستین را می‌توان مشاهده نمود.

14:3.1 (155.4) Concerning the government of the central universe, there is none. Havona is so exquisitely perfect that no intellectual system of government is required. There are no regularly constituted courts, neither are there legislative assemblies; Havona requires only administrative direction. Here may be observed the height of the ideals of true self-government.

    در میان چنین موجودات هوشمند کامل و نزدیک به کامل نیازی به دولت نیست. آنها احتیاجی به نظارت ندارند، چرا که آنها موجودات کامل بومی هستند که در میان مخلوقات تکاملی که مدتهای مدید از عبورشان از داوریهای موشکافانۀ عالی ابرجهانها می‌گذرد پراکنده شده‌اند.

14:3.2 (155.5) There is no need of government among such perfect and near-perfect intelligences. They stand in no need of regulation, for they are beings of native perfection interspersed with evolutionary creatures who have long since passed the scrutiny of the supreme tribunals of the superuniverses.

    سرپرستی اداری هاونا اتوماتیک نیست، اما به طور شگفت‌انگیز کامل و به طور الهی مؤثر است. آن عمدتاً سیاره‌ای است و به عهدۀ جاودانۀ ایامهای مقیم آنجا سپرده شده است. هر کرۀ هاونا توسط یکی از این شخصیتهای تثلیث - منشأ سرپرستی می‌شود. جاودانه‌های ایامها آفریننده نیستند، اما مدیران کاملی هستند. آنها با مهارت عالی آموزش می‌دهند و فرزندان سیاره‌ای خود را با یک کمال خردمندانه که تا حد مطلق بودن است هدایت می‌کنند.

14:3.3 (155.6) The administration of Havona is not automatic, but it is marvelously perfect and divinely efficient. It is chiefly planetary and is vested in the resident Eternal of Days, each Havona sphere being directed by one of these Trinity-origin personalities. Eternals of Days are not creators, but they are perfect administrators. They teach with supreme skill and direct their planetary children with a perfection of wisdom bordering on absoluteness.

    یک میلیارد کرات جهان مرکزی کرات آموزشی شخصیتهای عالی رتبه‌ای را تشکیل می‌دهند که بومی بهشت و هاونا می‌باشند و علاوه بر آن برای مخلوقات فرازگرای کرات تکاملی زمان به عنوان عرصۀ سنجش به کار گرفته می‌شوند. در اجرای طرح بزرگ پدر جهانی برای صعود مخلوق، رهنوردان زمان در کرات پذیرش مدار بیرونی یا هفتم فرود آورده می‌شوند، و به دنبال آموزش افزایش یافته و تجربۀ گسترده، سیاره به سیاره، و دایره به دایره به طور تدریجی به سوی داخل پیش برده می‌شوند، تا این که سرانجام به الوهیتها دست می‌یابند و به اقامت در بهشت نائل می‌شوند.

14:3.4 (156.1) The billion spheres of the central universe constitute the training worlds of the high personalities native to Paradise and Havona and further serve as the final proving grounds for ascending creatures from the evolutionary worlds of time. In the execution of the Universal Father’s great plan of creature ascension the pilgrims of time are landed on the receiving worlds of the outer or seventh circuit, and subsequent to increased training and enlarged experience, they are progressively advanced inward, planet by planet and circle by circle, until they finally attain the Deities and achieve residence on Paradise.

    در حال حاضر گر چه کرات هفت مدار در تمامیت شکوه آسمانی‌شان حفظ می‌شوند، فقط در حدود یک در صد از تمامی ظرفیت سیاره‌ای در کار پیشبرد طرح جهانی پدر برای صعود انسان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حدود یک دهم یک در صد از مساحت این کرات غول‌آسا به زندگی و فعالیتهای سپاه نهایت تخصیص یافته است، موجوداتی که برای ابد در نور و حیات استقرار یافته و اغلب در کرات هاونا اقامت گزیده و خدمت می‌کنند. این موجودات والا منزلگاههای شخصی خود را در بهشت دارند.

14:3.5 (156.2) At present, although the spheres of the seven circuits are maintained in all their supernal glory, only about one per cent of all planetary capacity is utilized in the work of furthering the Father’s universal plan of mortal ascension. About one tenth of one per cent of the area of these enormous worlds is dedicated to the life and activities of the Corps of the Finality, beings eternally settled in light and life who often sojourn and minister on the Havona worlds. These exalted beings have their personal residences on Paradise.

    ساختار سیاره‌ای کرات هاونا تماماً متفاوت از ساختار کرات تکاملی و سیستمهای فضا است. در هیچ جای دیگر در تمامی جهان بزرگ به کارگیری چنین کرات غول‌آسایی به عنوان کرات مسکونی مناسب نیست. ساختار فیزیکی سه‌گانه، علاوه بر تأثیر متوازن کنندۀ اجرام عظیم تاریک جاذبه‌دار، این را میسر می‌سازد که نیروهای فیزیکی را کاملاً برابر نمود و چنان به طور بدیع کششهای متنوع این آفرینش عظیم را متوازن ساخت. ضد جاذبه نیز در سازمان کارکردهای مادی و فعالیتهای روحی این کرات عظیم به کار گرفته می‌شود.

14:3.6 (156.3) The planetary construction of the Havona spheres is entirely unlike that of the evolutionary worlds and systems of space. Nowhere else in all the grand universe is it convenient to utilize such enormous spheres as inhabited worlds. Triata physical constitution, coupled with the balancing effect of the immense dark gravity bodies, makes it possible so perfectly to equalize the physical forces and so exquisitely to balance the various attractions of this tremendous creation. Antigravity is also employed in the organization of the material functions and the spiritual activities of these enormous worlds.

    معماری، روشنایی، و گرما، و نیز تزیینات بیولوژیک و هنرمندانۀ کرات هاونا کاملاً فراتر از بیشترین حد ممکن تخیل بشری است. به شما نمی‌توان چیز زیادی پیرامون هاونا گفت. برای فهم زیبایی و شکوه آن شما باید آن را ببینید. اما رودخانه‌ها و دریاچه‌های واقعی در این کرات کامل وجود دارند.

14:3.7 (156.4) The architecture, lighting, and heating, as well as the biologic and artistic embellishment, of the Havona spheres, are quite beyond the greatest possible stretch of human imagination. You cannot be told much about Havona; to understand its beauty and grandeur you must see it. But there are real rivers and lakes on these perfect worlds.

    این کرات از نظر روحی به طور ایده‌آل مزین شده‌اند. آنها به منظور منزل دادن رسته‌های بیشماری از موجودات مختلف که در جهان مرکزی کار می‌کنند به گونه‌ای مناسب سازگار شده‌اند. در این کرات زیبا فعالیتهای چندگانه‌ای به وقوع می‌پیوندد که بسیار فراتر از درک بشری است.

14:3.8 (156.5) Spiritually these worlds are ideally appointed; they are fittingly adapted to their purpose of harboring the numerous orders of differing beings who function in the central universe. Manifold activities take place on these beautiful worlds which are far beyond human comprehension.

4- مخلوقات جهان مرکزی

4. Creatures of the Central Universe

    هفت شکل بنیادین از چیزها و موجودات زنده در کرات هاونا وجود دارند، و هر یک از این اشکال بنیادین در سه فاز بارز موجود هستند. هر یک از این سه فاز به هفتاد بخش اصلی تقسیم شده است، و هر بخش اصلی در بر گیرندۀ یک هزار بخش فرعی است، و باز بخشهای کوچکتر دیگر، و غیره هستند. این گروههای بنیادین حیات را می‌توان به صورت زیرین طبقه‌بندی نمود:

14:4.1 (156.6) There are seven basic forms of living things and beings on the Havona worlds, and each of these basic forms exists in three distinct phases. Each of these three phases is divided into seventy major divisions, and each major division is composed of one thousand minor divisions, with yet other subdivisions, and so on. These basic life groups might be classified as:

    1- ماتریال.

14:4.2 (156.7) 1. Material.

    2- مورانشیایی.

14:4.3 (156.8) 2. Morontial.

    3- روحی.

14:4.4 (156.9) 3. Spiritual.

    4- ابسونایتی.

14:4.5 (156.10) 4. Absonite.

    5- غائی.

14:4.6 (156.11) 5. Ultimate.

    6- هم مطلق.

14:4.7 (156.12) 6. Coabsolute.

    7- مطلق.

14:4.8 (156.13) 7. Absolute.

    فرسایش و مرگ بخشی از چرخۀ حیات در کرات هاونا نیست. در جهان مرکزی چیزهای بدوی‌تر زنده تحت دگردیسی مادیت‌یابی قرار می‌گیرند. آنها شکل و نمود عوض می‌کنند، اما از طریق روند فرسایشی و مرگ سلولی تجزیه نمی‌شوند.

14:4.9 (157.1) Decay and death are not a part of the cycle of life on the Havona worlds. In the central universe the lower living things undergo the transmutation of materialization. They do change form and manifestation, but they do not resolve by process of decay and cellular death.

    بومیهای هاونا همگی فرزندان تثلیث بهشت هستند. آنها فاقد والدین مخلوق هستند، و موجودات غیرتولید مثل کننده هستند. ما نمی‌توانیم آفرینش این شهروندان جهان مرکزی را تصویر کنیم، موجوداتی که هرگز آفریده نشده‌اند. تمامی داستان آفرینش هاونا تلاشی برای عرضۀ واقعیت ابدیت به زمان - فضا است که هیچ رابطه‌ای با زمان یا فضا، آنطور که انسان فانی آنها را می‌فهمد، ندارد. اما باید به فلسفۀ بشری یک نقطۀ آغاز بدهیم. حتی شخصیتهایی که بسیار بالاتر از سطح بشری هستند به درکی از ”آغازها“ نیاز دارند. با این وجود، سیستم بهشت- هاونا جاودانه است.

14:4.10 (157.2) The Havona natives are all the offspring of the Paradise Trinity. They are without creature parents, and they are nonreproducing beings. We cannot portray the creation of these citizens of the central universe, beings who never were created. The entire story of the creation of Havona is an attempt to time-space an eternity fact which has no relation to time or space as mortal man comprehends them. But we must concede human philosophy a point of origin; even personalities far above the human level require a concept of “beginnings.” Nevertheless, the Paradise-Havona system is eternal.

    بومیهای هاونا، به همان صورت که سایر رسته‌های شهروندی دائم در کرات مربوطۀ زادگاه خود اقامت می‌گزینند، در یک میلیارد کرات جهان مرکزی زندگی می‌کنند. همانطور که رستۀ مادی فرزندی در کارکرد مادی، عقلانی، و معنوی یک میلیارد سیستم محلی در یک ابرجهان ادامۀ حیات می‌دهد، تا اندازۀ زیادی، بومیهای هاونا در یک میلیارد کرات جهان مرکزی زندگی و عمل می‌کنند. شما ممکن است بتوانید این ساکنان هاونا را به عنوان مخلوقات مادی، به این مفهوم که کلمۀ ”مادی“ بتواند برای توصیف واقعیتهای فیزیکی جهان الهی بسط داده شود، در نظر بگیرید.

14:4.11 (157.3) The natives of Havona live on the billion spheres of the central universe in the same sense that other orders of permanent citizenship dwell on their respective spheres of nativity. As the material order of sonship carries on the material, intellectual, and spiritual economy of a billion local systems in a superuniverse, so, in a larger sense, do the Havona natives live and function on the billion worlds of the central universe. You might possibly regard these Havoners as material creatures in the sense that the word “material” could be expanded to describe the physical realities of the divine universe.

    حیاتی وجود دارد که بومی هاونا است و به واسطۀ خود و به خودی خود از اهمیت برخوردار است. ساکنان هاونا به طرق بسیار به فرودگرایان بهشت و فرازگرایان ابرجهان خدمت می‌کنند، اما آنها همچنین طوری زندگی می‌کنند که در جهان مرکزی بی‌نظیر است و کاملاً جدای از بهشت یا ابرجهان دارای مفهوم نسبی است.

14:4.12 (157.4) There is a life that is native to Havona and possesses significance in and of itself. Havoners minister in many ways to Paradise descenders and to superuniverse ascenders, but they also live lives that are unique in the central universe and have relative meaning quite apart from either Paradise or the superuniverses.

    همانطور که پرستش فرزندان با ایمان کرات تکاملی رضایت مهر‌آمیز پدر جهانی را برآورده می‌سازد، پرستش والای مخلوقات هاونا ایده‌آلهای کامل زیبایی و حقیقت الهی را ارضا می‌کند. همانطور که انسان فانی برای انجام خواست خداوند تلاش می‌کند، این موجودات جهان مرکزی برای برآوردن اهداف عالی تثلیث بهشت زندگی می‌کنند. آنها در سرشت باطنی خود خواست خداوند هستند. انسان به خاطر خوبی خداوند شادمانی می‌کند، هاونایی‌ها به دلیل زیبایی الهی به وجد می‌آیند، حال آن که هر دوی شما از کار آزادیِ حقیقت زنده لذت می‌برید.

14:4.13 (157.5) As the worship of the faith sons of the evolutionary worlds ministers to the satisfaction of the Universal Father’s love, so the exalted adoration of the Havona creatures satiates the perfect ideals of divine beauty and truth. As mortal man strives to do the will of God, these beings of the central universe live to gratify the ideals of the Paradise Trinity. In their very nature they are the will of God. Man rejoices in the goodness of God, Havoners exult in the divine beauty, while you both enjoy the ministry of the liberty of living truth.

    هاونایی‌ها هم از حال انتخابی و هم از سرنوشتهای متعلق به آیندۀ آشکار نشده برخوردارند. و برای مخلوقات بومی پیشرفتی وجود دارد که ویژۀ جهان مرکزی است، پیشرفتی که نه در بر گیرندۀ صعود به بهشت است و نه رخنۀ ابرجهانها. این پیشرفت به مرتبت بالاتر هاونا را می‌توان به صورت زیرین توصیف نمود:

14:4.14 (157.6) Havoners have both optional present and future unrevealed destinies. And there is a progression of native creatures that is peculiar to the central universe, a progression that involves neither ascent to Paradise nor penetration of the superuniverses. This progression to higher Havona status may be suggested as follows:

    1- پیشرفت تجربی به سوی بیرون از مدار اول به هفتم.

14:4.15 (157.7) 1. Experiential progress outward from the first to the seventh circuit.

    2- پیشرفت به سوی درون از مدار هفتم به اول.

14:4.16 (157.8) 2. Progress inward from the seventh to the first circuit.

    3- پیشرفت درون مداری — پیشرفت در حیطۀ کرات یک مدار مشخص.

14:4.17 (157.9) 3. Intracircuit progress — progression within the worlds of a given circuit.

    علاوه بر بومیهای هاونا، ساکنان جهان مرکزی در بر گیرندۀ طبقات بیشمار موجودات نمونه برای گروههای متنوع جهان هستند — مشاوران، مدیران، و آموزگاران نوع خود و برای نوع خود در سرتاسر آفرینش. تمامی موجودات در تمامی جهانها در ردیف نوعی از مخلوقی نمونه که در برخی از یک میلیارد کرات هاونا زندگی می‌کند شکل یافته‌اند. حتی انسانهای زمان از هدف و ایده‌آلهای خود برای وجود آفرینشی‌شان در مدارهای بیرونی این کرات نمونۀ والا برخوردارند.

14:4.18 (157.10) In addition to the Havona natives, the inhabitants of the central universe embrace numerous classes of pattern beings for various universe groups — advisers, directors, and teachers of their kind and to their kind throughout creation. All beings in all universes are fashioned along the lines of some one order of pattern creature living on some one of the billion worlds of Havona. Even the mortals of time have their goal and ideals of creature existence on the outer circuits of these pattern spheres on high.

    سپس آن موجوداتی هستند که به پدر جهانی دست یافته‌اند، و اجازه دارند بروند و بیایند، و به اینجا و آنجا در جهانها در مأموریتهای حاوی خدمت ویژه گمارده شده‌اند. و در هر کرۀ هاونا کاندیداهای کمال یافت می‌شوند، آنهایی که به لحاظ فیزیکی به جهان مرکزی دست یافته‌اند، اما هنوز به آن پیشرفت روحانی که آنان را قادر سازد دعوی اقامت بهشت را داشته باشند دست نیافته‌اند.

14:4.19 (157.11) Then there are those beings who have attained the Universal Father, and who are entitled to go and come, who are assigned here and there in the universes on missions of special service. And on every Havona world will be found the attainment candidates, those who have physically attained the central universe, but who have not yet achieved that spiritual development which will enable them to claim Paradise residence.

    روح بیکران از طریق گروهی از شخصیتها در کرات هاونا نمایندگی می‌شود، موجوداتی متین و سرفراز، که جزئیات امور بغرنج عقلانی و روحانی جهان مرکزی را سرپرستی می‌کنند. در این کرات کمال الهی آنها کارهایی را که مربوط به کارکرد معمول این آفرینش پهناور می‌باشد به انجام می‌رسانند. علاوه بر آن، کارهای چندگانۀ تدریس، آموزش، و خدمت به تعداد عظیمی از مخلوقات فرازگرایی را که از کرات تاریک فضا به شکوه فراز یافته‌اند پیش می‌برند.

14:4.20 (158.1) The Infinite Spirit is represented on the Havona worlds by a host of personalities, beings of grace and glory, who administer the details of the intricate intellectual and spiritual affairs of the central universe. On these worlds of divine perfection they perform the work indigenous to the normal conduct of this vast creation and, in addition, carry on the manifold tasks of teaching, training, and ministering to the enormous numbers of ascendant creatures who have climbed to glory from the dark worlds of space.

    گروههای بیشماری از موجودات که بومی سیستم بهشت - هاونا هستند وجود دارند که به هیچ وجه مستقیماً به طرح فراز نیل مخلوق به کمال مربوط نیستند. از این رو آنها از طبقه‌بندی شخصیتها که به نژادهای انسانی عرضه شد حذف شده‌اند. فقط گروههای اصلی موجودات فوق بشری و آن رسته‌هایی که مستقیماً به تجربۀ بقای شما مربوطند در اینجا ارائه شده‌اند.

14:4.21 (158.2) There are numerous groups of beings native to the Paradise-Havona system that are in no way directly associated with the ascension scheme of creature perfection attainment; therefore are they omitted from the personality classifications presented to the mortal races. Only the major groups of superhuman beings and those orders directly connected with your survival experience are herein presented.

    هاونا مملو از حیات تمامی فازهای موجودات هوشمند است که در تلاشهایشان برای دستیابی به سطوح بالاتر فهم الوهیت و قدردانی وسیع از معانی متعالی، ارزشهای غائی، و واقعیت مطلق، در آنجا در صدد پیشروی از مدارهای پایین‌تر به بالاتر هستند.

14:4.22 (158.3) Havona teems with the life of all phases of intelligent beings, who there seek to advance from lower to higher circuits in their efforts to attain higher levels of divinity realization and enlarged appreciation of supreme meanings, ultimate values, and absolute reality.

5- زندگی در هاوُنا

5. Life in Havona

    شما در طول حیات اولیۀ وجود مادیتان در یورنشیا از میان یک آزمون کوتاه و شدید عبور می‌کنید. شما در کرات قصر و طی عبور از سیستم، کوکبه، و جهان محلی، فازهای مورانشیایی صعود را در می‌نوردید. شما در کرات آموزشی ابرجهان از میان مراحل حقیقی روحی پیشرفت عبور می‌کنید و برای گذار متعاقب به هاونا آماده می‌شوید. در هفت مدار هاونا پیشرفت شما عقلانی، معنوی، و تجربی است. و در هر یک از کرات این مدارها کار مشخصی است که باید انجام شود.

14:5.1 (158.4) On Urantia you pass through a short and intense test during your initial life of material existence. On the mansion worlds and up through your system, constellation, and local universe, you traverse the morontia phases of ascension. On the training worlds of the superuniverse you pass through the true spirit stages of progression and are prepared for eventual transit to Havona. On the seven circuits of Havona your attainment is intellectual, spiritual, and experiential. And there is a definite task to be achieved on each of the worlds of each of these circuits.

    زندگی در کرات الهی جهان مرکزی چنان غنی و سرشار، و چنان کامل و آکنده است، که کاملاً فراتر از درک بشر از هر چیزی که یک موجود آفرینش یافته بتواند احتمالاً تجربه کند می‌باشد. فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی این آفرینش جاودانه کاملاً متفاوت از اشتغالات مخلوقات مادی که در کرات تکاملی نظیر یورنشیا زندگی می‌کنند است. حتی تکنیک اندیشۀ هاونا از روند فکر کردن در یورنشیا متفاوت است.

14:5.2 (158.5) Life on the divine worlds of the central universe is so rich and full, so complete and replete, that it wholly transcends the human concept of anything a created being could possibly experience. The social and economic activities of this eternal creation are entirely dissimilar to the occupations of material creatures living on evolutionary worlds like Urantia. Even the technique of Havona thought is unlike the process of thinking on Urantia.

    مقررات جهان مرکزی درخور و ذاتاً طبیعی هستند. قواعدِ عملکرد مستبدانه نیستند. در هر الزام هاونا علت درستکاری و سیطرۀ عدالت آشکار است. و ترکیب این دو عامل برابر با چیزی است که در یورنشیا انصاف نامیده می‌شود. هنگامی که شما در هاونا وارد می‌شوید، از انجام چیزها آنطور که باید انجام شوند به طور طبیعی لذت می‌برید.

14:5.3 (158.6) The regulations of the central universe are fittingly and inherently natural; the rules of conduct are not arbitrary. In every requirement of Havona there is disclosed the reason of righteousness and the rule of justice. And these two factors, combined, equal what on Urantia would be denominated fairness. When you arrive in Havona, you will naturally enjoy doing things the way they should be done.

    هنگامی که موجودات هوشمند در ابتدا به جهان مرکزی دست می‌یابند، در کرۀ پیشگام مدار هفتم هاونا پذیرفته شده و اقامت می‌ورزند. به تدریج که تازه ورودها از نظر معنوی پیشرفت می‌کنند، به درک هویت روح استاد ابرجهان خود دست می‌یابند، و به دایرۀ ششم منتقل می‌شوند. (از این ترتیبات در جهان مرکزی است که دایره‌های پیشرفت در ذهن بشری مشخص شده‌اند.) بعد از این که فرازگرایان به درک متعال دست یافتند و بدین ترتیب برای ماجرای الوهیت آماده شدند، به مدار پنجم برده می‌شوند، و بعد از دستیابی به روح بیکران به مدار چهارم منتقل می‌شوند. به دنبال دستیابی به پسر جاودان آنها به مدار سوم انتقال می‌یابند. و هنگامی که پدر جهانی را شناختند برای اقامت به دومین مدار کرات می‌روند، جایی که با گروههای بهشتی بیشتر آشنا می‌شوند. ورود به اولین مدار هاونا نشانگر پذیرش کاندیداهای زمان به خدمت بهشت می‌باشد. آنها به طور نامحدود مطابق طول و سرشت صعود مخلوق در مدار درونیِ نیل تدریجی معنوی اقامت می‌کنند. رهنوردان در حال فراز از این مدار درونی به سوی درون به منزلگاه بهشت و پذیرش به سپاه نهایت عبور می‌کنند.

14:5.4 (158.7) When intelligent beings first attain the central universe, they are received and domiciled on the pilot world of the seventh Havona circuit. As the new arrivals progress spiritually, attain identity comprehension of their superuniverse Master Spirit, they are transferred to the sixth circle. (It is from these arrangements in the central universe that the circles of progress in the human mind have been designated.) After ascenders have attained a realization of Supremacy and are thereby prepared for the Deity adventure, they are taken to the fifth circuit; and after attaining the Infinite Spirit, they are transferred to the fourth. Following the attainment of the Eternal Son, they are removed to the third; and when they have recognized the Universal Father, they go to sojourn on the second circuit of worlds, where they become more familiar with the Paradise hosts. Arrival on the first circuit of Havona signifies the acceptance of the candidates of time into the service of Paradise. Indefinitely, according to the length and nature of the creature ascension, they will tarry on the inner circuit of progressive spiritual attainment. From this inner circuit the ascending pilgrims pass inward to Paradise residence and admission to the Corps of the Finality.

    شما به عنوان یک رهنورد صعود، در طول اقامتتان در هاونا اجازه خواهید یافت به طور آزادانه از کرات مدار مأموریت خود دیدار کنید. شما همچنین اجازه خواهید یافت به سیارات آن مدارهایی که سابقاً پیموده‌اید باز گردید. و این برای آنهایی که بدون ضرورت احاطۀ سوپرنافیمی در دایره‌های هاونا اقامت می‌کنند تماماً میسر است. رهنوردان زمان قادرند خود را مجهز سازند تا فضای ”دستیابی شده“ را بپیمایند، اما برای عبور به فضای ”دستیابی نشده“ باید به تکنیک مقرر شده متکی باشند. یک رهنورد نمی‌تواند بدون مساعدت یک سوپرنافیم انتقال هاونا را ترک کند یا فراتر از این مدار تخصیص یافته پیش رود.

14:5.5 (159.1) During your sojourn in Havona as a pilgrim of ascent, you will be allowed to visit freely among the worlds of the circuit of your assignment. You will also be permitted to go back to the planets of those circuits you have previously traversed. And all this is possible to those who sojourn on the circles of Havona without the necessity of being ensupernaphimed. The pilgrims of time are able to equip themselves to traverse “achieved” space but must depend on the ordained technique to negotiate “unachieved” space; a pilgrim cannot leave Havona nor go forward beyond his assigned circuit without the aid of a transport supernaphim.

    این آفرینش پهناور مرکزی از اصالتی طراوت بخش برخوردار است. جدا از سازمان فیزیکی ماده و ساختار بنیادین رسته‌های اساسیِ موجودات هوشمند و سایر چیزهای زنده، هیچ چیز بین این کرات هاونا مشترک نیست. هر یک از این سیارات یک آفرینش اصیل، بی‌نظیر، و منحصر به فرد است. هر سیاره یک فراوردۀ بی‌مانند، عالی، و کامل است. و این تنوع فردیت به تمامی جنبه‌های فیزیکی، عقلانی، و روحی وجود سیاره‌ای تعمیم می‌یابد. هر یک از این یک میلیارد کرات کمال مطابق طرحهای جاودانه ایامهای مقیم توسعه یافته و آراسته شده است. و به این دلیل است که هیچیک از دوتای آنها مثل هم نیستند.

14:5.6 (159.2) There is a refreshing originality about this vast central creation. Aside from the physical organization of matter and the fundamental constitution of the basic orders of intelligent beings and other living things, there is nothing in common between the worlds of Havona. Every one of these planets is an original, unique, and exclusive creation; each planet is a matchless, superb, and perfect production. And this diversity of individuality extends to all features of the physical, intellectual, and spiritual aspects of planetary existence. Each of these billion perfection spheres has been developed and embellished in accordance with the plans of the resident Eternal of Days. And this is just why no two of them are alike.

    تا وقتی که شما آخرین مدارهای هاونا را نپیموده و از آخرین کرات هاونا دیدار نکرده‌اید مفرح ماجراجویی و انگیزۀ کنجکاوی از دوران زندگانی‌تان ناپدید نخواهد شد. و سپس اشتیاق، میل آینده‌گرای ابدیت، جایگزین نیای آن، جذبۀ ماجراجویی زمان خواهد شد.

14:5.7 (159.3) Not until you traverse the last of the Havona circuits and visit the last of the Havona worlds, will the tonic of adventure and the stimulus of curiosity disappear from your career. And then will the urge, the forward impulse of eternity, replace its forerunner, the adventure lure of time.

    یکنواختی نشانگر عدم بلوغ تصور خلاق و عدم فعالیت هماهنگی عقلانی با عطیۀ معنوی است. از وقتی که یک انسان فرازگرا کاوش این کرات آسمانی را آغاز می‌کند، از پیش به بلوغ احساسی، عقلانی، اجتماعی، اگر نه روحی دست یافته است.

14:5.8 (159.4) Monotony is indicative of immaturity of the creative imagination and inactivity of intellectual co-ordination with the spiritual endowment. By the time an ascendant mortal begins the exploration of these heavenly worlds, he has already attained emotional, intellectual, and social, if not spiritual, maturity.

    به تدریج که شما مدار به مدار در هاونا پیش می‌روید نه فقط تغییرات غیرقابل تصور را پیش رو خواهید یافت، بلکه به تدریج که سیاره به سیاره در درون هر مدار پیشروی می‌کنید شگفتی شما غیرقابل توصیف خواهد بود. هر یک از این یک میلیارد کرات مطالعه یک دانشگاه راستین شگفتیها است. شگفت‌زدگی مداوم، اعجاب بی‌پایان، تجربۀ آنهایی است که این مدارها را می‌پیمایند و از این کرات غول‌آسا دیدار می‌کنند. یکنواختی بخشی از دوران زندگانی هاونا نیست.

14:5.9 (159.5) Not only will you find undreamed-of changes confronting you as you advance from circuit to circuit in Havona, but your astonishment will be inexpressible as you progress from planet to planet within each circuit. Each of these billion study worlds is a veritable university of surprises. Continuing astonishment, unending wonder, is the experience of those who traverse these circuits and tour these gigantic spheres. Monotony is not a part of the Havona career.

    عشق به ماجراجویی، کنجکاوی و هراس از یکنواختی — این ویژگیهایی که ذاتی طبیعت در حال تکامل بشری است — در آنجا قرار داده نشدند تا شما را در طول اقامت کوتاهتان در زمین فقط آزرده خاطر و ناراحت کنند، بلکه به شما نشان دهند که مرگ فقط آغاز یک دوران زندگانی بی‌پایان ماجراجویانه، یک حیات ابدی آینده‌نگرانه، و یک سفر جاودان اکتشافی است.

14:5.10 (159.6) Love of adventure, curiosity, and dread of monotony — these traits inherent in evolving human nature — were not put there just to aggravate and annoy you during your short sojourn on earth, but rather to suggest to you that death is only the beginning of an endless career of adventure, an everlasting life of anticipation, an eternal voyage of discovery.

    کنجکاوی — روح تحقیق، اشتیاق به اکتشاف، انگیزۀ پژوهش — بخشی از عطیۀ درون‌زاد و الهی مخلوقات تکاملی فضا است. این امیال طبیعی به شما داده نشدند تا شما را صرفاً مستأصل و واپس رانده کنند. درست است، این اشتیاقهای بلند پروازانه باید در طول زندگی کوتاه شما در زمین مکرراً مهار شوند، ناامیدی باید اغلب تجربه شود، اما در طول اعصار آینده باید به طور کامل تحقق یابند و به گونه‌ای شکوهمند برآورده شوند.

14:5.11 (160.1) Curiosity — the spirit of investigation, the urge of discovery, the drive of exploration — is a part of the inborn and divine endowment of evolutionary space creatures. These natural impulses were not given you merely to be frustrated and repressed. True, these ambitious urges must frequently be restrained during your short life on earth, disappointment must be often experienced, but they are to be fully realized and gloriously gratified during the long ages to come.

6- مقصود از جهان مرکزی

6. The Purpose of the Central Universe

    دامنۀ فعالیتهای هاونای هفت مداره عظیم است. به طور کلی، آنها می‌توانند به صورت زیرین توصیف شوند:

14:6.1 (160.2) The range of the activities of seven-circuited Havona is enormous. In general, they may be described as:

    1- هاونایی.

14:6.2 (160.3) 1. Havonal.

    2- بهشتی.

14:6.3 (160.4) 2. Paradisiacal.

    3- فرازگرا - متناهی — متعالی - غائی تکاملی.

14:6.4 (160.5) 3. Ascendant-finite — Supreme-Ultimate evolutional.

    فعالیتهای فوق متناهی بسیاری در هاونای عصر کنونی جهان رخ می‌دهند که در بر گیرندۀ تنوعات بیشمار ابسونایتی و سایر فازهای ذهنی و کارکردهای روحی هستند. ممکن است که جهان مرکزی به مقاصد بسیاری به کار گرفته شود که برای من آشکار نشده است، چنان که آن به طریق بیشمار که فراتر از درک ذهن آفرینش یافته است عمل می‌کند. با این وجود، من تلاش می‌کنم نشان دهم که چگونه این آفرینش کامل در خدمت نیازهای هفت رسته از موجودات هوشمند جهان در می‌آید و به خشنودی آنها یاری می‌رساند.

14:6.5 (160.6) Many superfinite activities take place in the Havona of the present universe age, involving untold diversities of absonite and other phases of mind and spirit functions. It is possible that the central universe serves many purposes which are not revealed to me, as it functions in numerous ways beyond the comprehension of the created mind. Nevertheless, I will endeavor to depict how this perfect creation ministers to the needs and contributes to the satisfactions of seven orders of universe intelligence.

    1- پدر جهانی — اولین منبع و مرکز. خداوند پدر از کامل بودن آفرینش مرکزی امتنان پدرانۀ فوق‌العاده‌ای حس می‌کند. او از تجربۀ اغنای مهر در سطوح نزدیک به برابر لذت می‌برد. آفرینندۀ کامل از پرستش مخلوق کامل به گونه‌ای الهی خشنود است.

14:6.6 (160.7) 1. The Universal Father — the First Source and Center. God the Father derives supreme parental satisfaction from the perfection of the central creation. He enjoys the experience of love satiety on near-equality levels. The perfect Creator is divinely pleased with the adoration of the perfect creature.

    هاونا به سبب دستاوردهای عالی به پدر احساس امتنان می‌دهد. تحقق کمال در هاونا تأخیر زمانی - مکانیِ اشتیاق ابدی نسبت به بسط بی‌نهایت را جبران می‌سازد.

14:6.7 (160.8) Havona affords the Father supreme achievement gratification. The perfection realization in Havona compensates for the time-space delay of the eternal urge of infinite expansion.

    پدر از زیبایی الهی متقابل هاونا لذت می‌برد. دادن یک الگوی کامل از توازن بدیع برای تمامی جهانهای در حال تکامل ذهن الهی را خشنود می‌سازد.

14:6.8 (160.9) The Father enjoys the Havona reciprocation of the divine beauty. It satisfies the divine mind to afford a perfect pattern of exquisite harmony for all evolving universes.

    پدر ما جهان مرکزی را با لذت کامل نظاره می‌کند زیرا آن یک آشکارسازی ارزشمند از واقعیت روحی برای تمامی شخصیتهای جهان جهانها است.

14:6.9 (160.10) Our Father beholds the central universe with perfect pleasure because it is a worthy revelation of spirit reality to all personalities of the universe of universes.

    خدای جهانها برای هاونا و بهشت به عنوان هستۀ جاودانۀ نیرو برای تمامی بسط متعاقب جهانی در زمان و فضا احترام قائل است.

14:6.10 (160.11) The God of universes has favorable regard for Havona and Paradise as the eternal power nucleus for all subsequent universe expansion in time and space.

    پدر جاودانه آفرینش هاونا را به عنوان هدف ارزشمند و مجذوب کننده برای کاندیداهای فرازگرای زمان با رضایت بی‌پایان نظاره می‌کند، و این که نوه‌های انسانی فضایی او به منزل ابدی پدر آفرینندۀ خود دست می‌یابند. و خداوند از جهان بهشت - هاونا به عنوان منزل جاودانۀ الوهیت و خانوادۀ الهی لذت می‌برد.

14:6.11 (160.12) The eternal Father views with never-ending satisfaction the Havona creation as the worthy and alluring goal for the ascension candidates of time, his mortal grandchildren of space achieving their Creator-Father’s eternal home. And God takes pleasure in the Paradise-Havona universe as the eternal home of Deity and the divine family.

    2- پسر جاودان — دومین منبع و مرکز. برای پسر جاودان آفرینش عالی مرکزی گواه ابدی تأثیر شراکت خانوادۀ الهی — پدر، پسر، و روح — می‌باشد. آن بنیان روحی و مادی برای اعتماد مطلق به پدر جهانی است.

14:6.12 (160.13) 2. The Eternal Son — the Second Source and Center. To the Eternal Son the superb central creation affords eternal proof of the partnership effectiveness of the divine family — Father, Son, and Spirit. It is the spiritual and material basis for absolute confidence in the Universal Father.

    هاونا به پسر جاودان یک بنیاد تقریباً نامحدود برای تحقق پیوسته بسط یابندۀ نیروی روحی می‌دهد. جهان مرکزی برای پسر جاودان عرصه‌ای را فراهم نمود که او بتواند با ایمنی و اطمینان روح و تکنیک خدمت اعطایی برای آموزش پسران همیار بهشتیش را در آن به نمایش گذارد.

14:6.13 (160.14) Havona affords the Eternal Son an almost unlimited base for the ever-expanding realization of spirit power. The central universe afforded the Eternal Son the arena wherein he could safely and securely demonstrate the spirit and technique of the bestowal ministry for the instruction of his associate Paradise Sons.

    هاونا بنیان واقعیت برای کنترل روحی - جاذبۀ پسر جاودان روی جهان جهانها است. این جهان نسبت به اشتیاق به پدر و مادر بودن، تولید مثل روحی، به پسر خشنودی می‌دهد.

14:6.14 (161.1) Havona is the reality foundation for the Eternal Son’s spirit-gravity control of the universe of universes. This universe affords the Son the gratification of parental craving, spiritual reproduction.

    کرات هاونا و ساکنان کامل آنها این نمایش نخست و برای ابد نهایی هستند که پسر کلام پدر است. خود آگاهی پسر به عنوان یک مکمل نامتناهی پدر بدین گونه به طور کامل برآورده می‌شود.

14:6.15 (161.2) The Havona worlds and their perfect inhabitants are the first and the eternally final demonstration that the Son is the Word of the Father. Thereby is the consciousness of the Son as an infinite complement of the Father perfectly gratified.

    و این جهان فرصت را برای تحقق کنش متقابل برادری همانند میان پدر جهانی و پسر جاودان فراهم می‌سازد، و این تشکیل دهندۀ گواه جاودانۀ شخصیت بیکران هر یک می‌باشد.

14:6.16 (161.3) And this universe affords the opportunity for the realization of reciprocation of equality fraternity between the Universal Father and the Eternal Son, and this constitutes the everlasting proof of the infinite personality of each.

    3- روح بیکران — سومین منبع و مرکز. جهان هاونا به روح بیکران دلیل عامل مشترک بودن، نمایندۀ بیکران پدر - پسرِ یگانه شده را می‌دهد. در هاونا روح بیکران رضایت توأم کارکرد به عنوان یک فعالیت خلاق را موجب می‌شود، ضمن این که از رضایت همزیستی مطلق با این دستاورد الهی بهره‌مند است.

14:6.17 (161.4) 3. The Infinite Spirit — the Third Source and Center. The Havona universe affords the Infinite Spirit proof of being the Conjoint Actor, the infinite representative of the unified Father-Son. In Havona the Infinite Spirit derives the combined satisfaction of functioning as a creative activity while enjoying the satisfaction of absolute coexistence with this divine achievement.

    روح بیکران در هاونا عرصه‌ای پیدا نمود که توانست توانمندی و خواست خدمت به عنوان یک خادم بالقوۀ بخشایش را در آن به نمایش گذارد. در این آفرینش کامل روح برای ماجرای خدمت در جهانهای تکاملی تمرین نمود.

14:6.18 (161.5) In Havona the Infinite Spirit found an arena wherein he could demonstrate the ability and willingness to serve as a potential mercy minister. In this perfect creation the Spirit rehearsed for the adventure of ministry in the evolutionary universes.

    این آفرینش کامل به روح بیکران فرصت شرکت در مدیریت جهان با هر دو والدین الهی را داد — مدیریت یک جهان به عنوان اولاد همکار - آفریننده، و از طریق آن آمادگی برای مدیریت مشترک جهانهای محلی به عنوان همکاران روح آفرینشگرِ پسران آفریننده.

14:6.19 (161.6) This perfect creation afforded the Infinite Spirit opportunity to participate in universe administration with both divine parents — to administer a universe as associate-Creator offspring, thereby preparing for the joint administration of the local universes as the Creative Spirit associates of the Creator Sons.

    کرات هاونا آزمایشگاه ذهنی آفرینندگان ذهن کیهانی و خادمان ذهن هر مخلوقی که وجود دارد می‌باشند. ذهن در هر کرۀ هاونا متفاوت است و برای تمامی مخلوقات هوشمند روحی و مادی به عنوان الگو به کار گرفته می‌شود.

14:6.20 (161.7) The Havona worlds are the mind laboratory of the creators of the cosmic mind and the ministers to every creature mind in existence. Mind is different on each Havona world and serves as the pattern for all spiritual and material creature intellects.

    این کرات کامل برای تمامی موجوداتی که سرنوشتشان جامعۀ بهشتی است مدارس فارغ‌التحصیلی ذهنی هستند. آنها به روح فرصت فراوان برای آزمایش تکنیک خدمت ذهنی روی شخصیتهای امن و مشورتی دادند.

14:6.21 (161.8) These perfect worlds are the mind graduate schools for all beings destined for Paradise society. They afforded the Spirit abundant opportunity to test out the technique of mind ministry on safe and advisory personalities.

    هاونا برای روح بیکران جبرانی به خاطر کار گسترده و فداکارانۀ او در جهانهای فضا است. هاونا خانۀ کامل و خلوتگاهی برای خادم خستگی‌ناپذیر زمان و فضا است.

14:6.22 (161.9) Havona is a compensation to the Infinite Spirit for his widespread and unselfish work in the universes of space. Havona is the perfect home and retreat for the untiring Mind Minister of time and space.

    4- ایزد متعال — یگانگی تکاملی الوهیت تجربی. آفرینش هاونا دلیل جاودانه و کامل واقعیت روحی ایزد متعال است. این آفرینش کامل یک آشکارسازی طبیعت کامل و متقارن روحی خداوند متعال پیش از آغازهای ترکیب نیرویی - شخصیتیِ بازتابهای متناهی الوهیتهای بهشت در جهانهای تجربی زمان و فضا است.

14:6.23 (161.10) 4. The Supreme Being — the evolutionary unification of experiential Deity. The Havona creation is the eternal and perfect proof of the spiritual reality of the Supreme Being. This perfect creation is a revelation of the perfect and symmetrical spirit nature of God the Supreme before the beginnings of the power-personality synthesis of the finite reflections of the Paradise Deities in the experiential universes of time and space.

    در هاونا پتانسیلهای نیرویی قادر مطلق با طبیعت روحی متعال یگانه شده‌اند. این آفرینش مرکزی یک نمونۀ یگانگی آینده - جاودانۀ متعال است.

14:6.24 (161.11) In Havona the power potentials of the Almighty are unified with the spiritual nature of the Supreme. This central creation is an exemplification of the future-eternal unity of the Supreme.

    هاونا یک الگوی کامل پتانسیل جهانشمول متعال است. این جهان یک تصویر پایان یافتۀ کمال آیندۀ متعال است و حاکی از پتانسیل غائی است.

14:6.25 (161.12) Havona is a perfect pattern of the universality potential of the Supreme. This universe is a finished portrayal of the future perfection of the Supreme and is suggestive of the potential of the Ultimate.

    هاونا نهایت ارزشهای روحی را که به صورت مخلوقات ارادی زندۀ برخوردار از کنترل خودِ متعالی و کامل وجود دارند به نمایش می‌گذارد، ذهنی که نهایتاً به صورت برابر با روح وجود دارد، واقعیت و یگانگی هوشمندی با یک پتانسیل نامحدود.

14:6.26 (162.1) Havona exhibits finality of spirit values existing as living will creatures of supreme and perfect self-control; mind existing as ultimately equivalent to spirit; reality and unity of intelligence with an unlimited potential.

    5- پسران همتراز آفریننده. هاونا زمین تعلیم و تربیت آموزشی است، جایی که میکائیلهای بهشت برای ماجراهای متعاقب خود در آفرینش جهان آماده می‌شوند. این آفرینش الهی و کامل الگویی برای هر پسر آفریننده است. او تلاش می‌کند تا جهان خودش سرانجام به این سطوح کمال بهشت - هاونا دست یابد.

14:6.27 (162.2) 5. The Co-ordinate Creator Sons. Havona is the educational training ground where the Paradise Michaels are prepared for their subsequent adventures in universe creation. This divine and perfect creation is a pattern for every Creator Son. He strives to make his own universe eventually attain to these Paradise-Havona levels of perfection.

    یک پسر آفریننده از مخلوقات هاونا به عنوان احتمالات شخصیتی - الگویی برای فرزندان انسانی و موجودات روحی خودش استفاده می‌کند. پسران نوع میکائیل و سایر پسران بهشت به بهشت و هاونا به صورت فرجام الهیِ فرزندان زمان می‌نگرند.

14:6.28 (162.3) A Creator Son uses the creatures of Havona as personality-pattern possibilities for his own mortal children and spirit beings. The Michael and other Paradise Sons view Paradise and Havona as the divine destiny of the children of time.

    پسران آفریننده می‌دانند که آفرینش مرکزی منبع واقعی آن کنترل فراگیر ضروری جهان است که جهانهای محلی‌شان را تثبیت نموده و یگانه می‌سازد. آنها می‌دانند که حضور شخصیِ تأثیر پیوسته حاضرِ متعال و غائی در هاونا است.

14:6.29 (162.4) The Creator Sons know that the central creation is the real source of that indispensable universe overcontrol which stabilizes and unifies their local universes. They know that the personal presence of the ever-present influence of the Supreme and of the Ultimate is in Havona.

    هاونا و بهشت منبع نیروی خلاق یک پسر نوع میکائیل هستند. در اینجا موجوداتی سکنی می‌گزینند که در آفرینش جهان با او همکاری می‌کنند. ارواح مادر جهان، آفرینندگان مشترک جهانهای محلی، از بهشت می‌آیند.

14:6.30 (162.5) Havona and Paradise are the source of a Michael Son’s creative power. Here dwell the beings who co-operate with him in universe creation. From Paradise come the Universe Mother Spirits, the cocreators of local universes.

    پسران بهشت به آفرینش مرکزی به عنوان منزل والدین الهی خود — منزل خود — نگاه می‌کنند. آن مکانی که از بازگشت گاه به گاه به آن لذت می‌برند.

14:6.31 (162.6) The Paradise Sons regard the central creation as the home of their divine parents — their home. It is the place they enjoy returning to ever and anon.

    6- دختران خادم همتراز. ارواح مادر جهان، آفرینندگان مشترک جهانهای محلی، آموزش پیش شخصی‌شان در کرات هاونا را در ارتباط نزدیک با ارواح مدارها محفوظ می‌دارند. در جهان مرکزی دختران روحی جهانهای محلی ضمن فرمانبرداری از خواست پدر، در روشهای همکاری با پسران بهشت به طور شایسته آموزش داده شدند.

14:6.32 (162.7) 6. The Co-ordinate Ministering Daughters. The Universe Mother Spirits, cocreators of the local universes, secure their prepersonal training on the worlds of Havona in close association with the Spirits of the Circuits. In the central universe the Spirit Daughters of the local universes were duly trained in the methods of co-operation with the Sons of Paradise, all the while subject to the will of the Father.

    در کرات هاونا روح و دختران روح برای تمامی گروههای موجودات هوشمند روحی و مادیشان الگوهای ذهنی می‌یابند، و این جهان مرکزی در آینده سرنوشت آن مخلوقاتی است که یک روح مادر جهانی با یک پسر همکار آفریننده به طور مشترک بانی آن است.

14:6.33 (162.8) On the worlds of Havona the Spirit and the Daughters of the Spirit find the mind patterns for all their groups of spiritual and material intelligences, and this central universe is the sometime destiny of those creatures which a Universe Mother Spirit jointly sponsors with an associated Creator Son.

    مادر آفرینندۀ جهانی بهشت و هاونا را به صورت مکان منشأ خود و خانۀ روح مادر بیکران، منزلگاه حضور شخصیتی ذهن بیکران، به یاد می‌آورد.

14:6.34 (162.9) The Universe Mother Creator remembers Paradise and Havona as the place of her origin and the home of the Infinite Mother Spirit, the abode of the personality presence of the Infinite Mind.

    از این جهان مرکزی همچنین اعطای امتیازات شخصی آفرینندگی که یک خادم جهانی الهی به صورت مکمل یک پسر آفریننده در کار آفرینش مخلوقات ارادی زنده به کار می‌برد آمد.

14:6.35 (162.10) From this central universe also came the bestowal of the personal prerogatives of creatorship which a Universe Divine Minister employs as complemental to a Creator Son in the work of creating living will creatures.

    و سرانجام، چون این ارواح دخترِ روح مادر بیکران احتمالاً هرگز به منزل بهشتی خود باز نمی‌گردند، از پدیدۀ بازتاب جهانی که به ایزد متعال در هاونا مربوط است و در مجستان در بهشت شخصیت یافته است بسیار خشنود می‌شوند.

14:6.36 (162.11) And lastly, since these Daughter Spirits of the Infinite Mother Spirit will not likely ever return to their Paradise home, they derive great satisfaction from the universal reflectivity phenomenon associated with the Supreme Being in Havona and personalized in Majeston on Paradise.

    7- انسانهای تکاملی پویندۀ دوران فراز. هاونا منزل شخصیت الگویی هر نوع انسان و منزل تمامی شخصیتهای فوق بشری همیار انسان که بومی آفرینشهای زمان نیستند می‌باشد.

14:6.37 (162.12) 7. The Evolutionary Mortals of the Ascending Career. Havona is the home of the pattern personality of every mortal type and the home of all superhuman personalities of mortal association who are not native to the creations of time.

    این کرات انگیزۀ تمامی محرکهای بشری را به سوی دستیابی به ارزشهای حقیقی روحی در بالاترین سطوح قابل تصور واقعیت فراهم می‌کنند. هاونا هدف آموزشی پیش بهشتی هر انسان فرازگرا می‌باشد. در اینجا انسانها به الوهیت پیش بهشتی — ایزد متعال — دست می‌یابند. هاونا در برابر هر مخلوق ارادی به عنوان دروازۀ بهشت و نیل به خداوند قرار دارد.

14:6.38 (162.13) These worlds provide the stimulus of all human impulses towards the attainment of true spirit values on the highest conceivable reality levels. Havona is the pre-Paradise training goal of every ascending mortal. Here mortals attain pre-Paradise Deity — the Supreme Being. Havona stands before every will creature as the portal to Paradise and God attainment.

    بهشت منزل است، و هاونا آموزشگاه و زمین بازی پایان دهندگان است. و هر انسان خداشناس آرزو دارد یک پایان دهنده شود.

14:6.39 (163.1) Paradise is the home, and Havona the workshop and playground, of the finaliters. And every God-knowing mortal craves to be a finaliter.

    جهان مرکزی نه تنها سرنوشت تثبیت شدۀ انسان است، بلکه همچنین مکان شروع دوران زندگانی جاودانۀ پایان دهندگان است، چنان که آنها در آینده در ماجرای آشکار نشده و جهانی در تجربۀ اکتشاف بیکرانی پدر جهانی به آن خواهند پرداخت.

14:6.40 (163.1) The central universe is not only man’s established destiny, but it is also the starting place of the eternal career of the finaliters as they shall sometime be started out on the undisclosed and universal adventure in the experience of exploring the infinity of the Universal Father.

    هاونا بدون چون چرا با اهمیت ابسونایت به کارکرد ادامه خواهد داد، حتی در اعصار آیندۀ جهان که ممکن است شاهد تلاش رهنوردان فضا برای یافتن خداوند در سطوح فوق متناهی باشد. هاونا از ظرفیت خدمت به عنوان جهان آموزشی برای موجودات ابسونایت برخوردار می‌باشد. هنگامی که هفت ابرجهان برای فارغ‌التحصیلان مدارس ابتدایی فضای بیرونی به عنوان یک مدرسۀ متوسطه عمل می‌کنند هاونا احتمالاً مدرسۀ پایانی خواهد بود. و ما بر این عقیده‌ایم که پتانسیلهای هاونای جاودانه به راستی نامحدودند، و این که جهان مرکزی برای خدمت به عنوان یک جهان آموزشی تجربی برای تمامی انواع موجودات آفریده شدۀ گذشته، حال، یا آینده از ظرفیت جاودانه برخوردار است.

14:6.41 (163.1) Havona will unquestionably continue to function with absonite significance even in future universe ages which may witness space pilgrims attempting to find God on superfinite levels. Havona has capacity to serve as a training universe for absonite beings. It will probably be the finishing school when the seven superuniverses are functioning as the intermediate school for the graduates of the primary schools of outer space. And we incline to the opinion that the potentials of eternal Havona are really unlimited, that the central universe has eternal capacity to serve as an experiential training universe for all past, present, or future types of created beings.

    [ارائه شده توسط یک کامل کنندۀ خرد که توسط قدمای ایامها در یوورسا مأموریت یافته تا بدین گونه عمل کند.]

14:6.42 (163.1) [Presented by a Perfector of Wisdom commissioned thus to function by the Ancients of Days on Uversa.]

Back to Top