کتاب یورنشیا - مقالۀ 8
روح بیکران

کتاب یورنشیا   

I. بخش اول - جهان مرکزی و ابرجهانها    در ابدیت دوردست، آنگاه که ”نخستین“ اندیشۀ بیکران و مطلق پدر جهانی در پسر جاودان چنین کلامی کامل و مکفی برای ابراز الهیش می‌یابد، اشتیاق وافر خدای اندیشه و خدای کلام هر دو برای یک عامل جهانی و بیکرانِ برخوردار از ابراز متقابل و عمل توأم به دنبال می‌آید.

8:0.1 (90.1) BACK in eternity, when the Universal Father’s “first” infinite and absolute thought finds in the Eternal Son such a perfect and adequate word for its divine expression, there ensues the supreme desire of both the Thought-God and the Word-God for a universal and infinite agent of mutual expression and combined action.

    در سپیده دم ابدیت پدر و پسر هر دو از اتکای متقابلشان، یگانگی جاودان و مطلقشان، بی‌نهایت آگاه می‌شوند؛ و بدین ترتیب به یک پیمان بی‌پایان و ابدیِ مشارکت الهی وارد می‌شوند. این میثاق پایان ناپذیر به منظور اجرای برداشتهای متحدشان در سرتاسر تمامی دایرۀ ابدیت انجام یافته است؛ و از هنگام این رخداد مربوط به ابدیت پدر و پسر به این اتحاد الهی ادامه می‌دهند.

8:0.2 (90.2) In the dawn of eternity both the Father and the Son become infinitely cognizant of their mutual interdependence, their eternal and absolute oneness; and therefore do they enter into an infinite and everlasting covenant of divine partnership. This never-ending compact is made for the execution of their united concepts throughout all of the circle of eternity; and ever since this eternity event the Father and the Son continue in this divine union.

    ما اکنون با منشأ جاودانۀ روح بیکران، سومین شخص الوهیت، مواجه هستیم. درست در لحظه‌ای که خدای پدر و خدای پسر به طور مشترک به یک عمل یکسان و بیکران — اجرای یک طرح فکری مطلق — می‌اندیشند، درست در همان آن، روح بیکران به طور تمام و کمال پا به عرصۀ وجود می‌گذارد.

8:0.3 (90.3) We are now face to face with the eternity origin of the Infinite Spirit, the Third Person of Deity. The very instant that God the Father and God the Son conjointly conceive an identical and infinite action — the execution of an absolute thought-plan — that very moment, the Infinite Spirit springs full-fledgedly into existence.

    منظور من از بازگویی ترتیب منشأ الوهیتها بدین نحو صرفاً این است که شما را قادر سازم به رابطۀ آنها بیندیشید. در واقع تمامی سه نفر آنها از ابدیت وجود داشته‌اند؛ آنها وجودگرا هستند. آنها فاقد آغاز یا پایان روزها هستند؛ آنها همتراز، متعالی، غائی، مطلق، و بیکران هستند. آنها هستند و همیشه بوده‌اند و همواره خواهند بود. و آنان سه شخصِ دارای فردیت بارز اما برای ابد مرتبط، خدای پدر، خدای پسر، و خدای روح هستند.

8:0.4 (90.4) In thus reciting the order of the origin of the Deities, I do so merely to enable you to think of their relationship. In reality they are all three existent from eternity; they are existential. They are without beginning or ending of days; they are co-ordinate, supreme, ultimate, absolute, and infinite. They are and always have been and ever shall be. And they are three distinctly individualized but eternally associated persons, God the Father, God the Son, and God the Spirit.

1- خدای عمل

1. The God of Action

    در ابدیتِ گذشته، به دنبال شخصیت یافتن روح بیکران، چرخۀ شخصیت الهی کامل و تکمیل می‌شود. خدای عمل موجودیت می‌یابد، و صحنۀ پهناور فضا برای نمایش شگفت‌انگیز آفرینش — ماجرای جهانی — چشم‌انداز الهی اعصار جاودان، فراهم می‌شود.

8:1.1 (90.5) In the eternity of the past, upon the personalization of the Infinite Spirit the divine personality cycle becomes perfect and complete. The God of Action is existent, and the vast stage of space is set for the stupendous drama of creation — the universal adventure — the divine panorama of the eternal ages.

    اولین عمل روح بیکران بازبینی و به رسمیت شناختن والدین الهیش، پدر - پدر، و مادر - پسر است. او، روح، هر دو آنها را به طور کامل تشخیص می‌دهد. او از شخصیتهای جداگانه و ویژگیهای بیکران آنها و نیز طبیعت توأم و کارکرد متحد آنها به طور کامل آگاه است. سپس سومین شخص الوهیت، به رغم برابری خود با اولین و دومین شخص، به طور داوطلبانه، با میل متعالی و خود انگیختگی الهام‌بخش، به وفاداری جاودان به خدای پدر عهد می‌کند، و وابستگی ابدی به خدای پسر را اذعان می‌دارد.

8:1.2 (90.6) The first act of the Infinite Spirit is the inspection and recognition of his divine parents, the Father-Father and the Mother-Son. He, the Spirit, unqualifiedly identifies both of them. He is fully cognizant of their separate personalities and infinite attributes as well as of their combined nature and united function. Next, voluntarily, with transcendent willingness and inspiring spontaneity, the Third Person of Deity, notwithstanding his equality with the First and Second Persons, pledges eternal loyalty to God the Father and acknowledges everlasting dependence upon God the Son.

    چرخۀ ابدیت، که ذاتی طبیعت این رابطه و در شناخت متقابل استقلال شخصیتی هر یک و اتحاد اجرائی هر سه است، برقرار می‌شود. تثلیث بهشت موجودیت می‌یابد. صحنۀ فضای جهانی برای چشم‌انداز تمام و کمال و پایان ناپذیرِ پدیداری خلاق مقصود پدر جهانی از طریق شخصیت پسر جاودان و به وسیلۀ اجرای خدای عمل، عامل اجرائی برای کارکردهای واقعیِ شراکت خلاق پدر و پسر، فراهم می‌شود.

8:1.3 (90.7) Inherent in the nature of this transaction and in mutual recognition of the personality independence of each and the executive union of all three, the cycle of eternity is established. The Paradise Trinity is existent. The stage of universal space is set for the manifold and never-ending panorama of the creative unfolding of the purpose of the Universal Father through the personality of the Eternal Son and by the execution of the God of Action, the executive agency for the reality performances of the Father-Son creator partnership.

    ‌خدای عمل دست به عمل می‌زند و انبارهای مردۀ فضا به تحرک در می‌آیند. یک میلیارد کرۀ کامل گام به عرصۀ وجود می‌نهند. پیش از این لحظۀ ابدیت فرضی انرژیهای فضا که ذاتی بهشت هستند وجود دارند و به طور بالقوه به کار افتاده‌اند، اما از وجود واقعی برخوردار نیستند. جاذبۀ فیزیکی را نیز نمی‌توان اندازه‌گیری نمود، به جز توسط واکنش واقعیات مادی نسبت به کشش بی‌وقفۀ آن. در این لحظۀ (فرضیِ) جاودانۀ دوردست هیچ جهان مادی وجود ندارد، اما درست در لحظه‌ای که یک میلیارد کره واقعیت می‌یابند، نشانه‌های جاذبۀ مکفی و بسنده که آنان را در قبضۀ ابدی بهشت نگاه دارد آشکار می‌شود.

8:1.4 (91.1) The God of Action functions and the dead vaults of space are astir. One billion perfect spheres flash into existence. Prior to this hypothetical eternity moment the space-energies inherent in Paradise are existent and potentially operative, but they have no actuality of being; neither can physical gravity be measured except by the reaction of material realities to its incessant pull. There is no material universe at this (assumed) eternally distant moment, but the very instant that one billion worlds materialize, there is in evidence gravity sufficient and adequate to hold them in the everlasting grasp of Paradise.

    اکنون دومین شکل انرژی در سراسر آفرینشِ خدایان می‌درخشد، و این روح جاری به طور آنی در قبضۀ جاذبۀ روحانی پسر جاودان قرار می‌‌گیرد. بدین ترتیب جهان دوگانه که توسط جاذبه فرا گرفته شده با انرژی بی‌نهایت لمس شده و در روح ربانیت غوطه‌ور می‌شود. خاک حیات برای خود آگاهی ذهن که در مدارهای هوشمندی مربوط به روح بیکران تجلی می‌یابد بدین طریق آماده می‌شود.

8:1.5 (91.2) There now flashes through the creation of the Gods the second form of energy, and this outflowing spirit is instantly grasped by the spiritual gravity of the Eternal Son. Thus the twofold gravity-embraced universe is touched with the energy of infinity and immersed in the spirit of divinity. In this way is the soil of life prepared for the consciousness of mind made manifest in the associated intelligence circuits of the Infinite Spirit.

    بر روی این دانه‌های وجود بالقوه، که در سرتاسر آفرینش مرکزی خدایان پراکنده‌اند، پدر عمل می‌کند، و شخصیت مخلوق پدیدار می‌گردد. سپس حضور الوهیتهای بهشت تمامی فضای سازمان یافته را پر می‌سازد و به طور مؤثر شروع به جذب تمامی چیزها و موجودات به سوی بهشت می‌کند.

8:1.6 (91.3) Upon these seeds of potential existence, diffused throughout the central creation of the Gods, the Father acts, and creature personality appears. Then does the presence of the Paradise Deities fill all organized space and begin effectively to draw all things and beings Paradiseward.

    روح بیکران همزمان با تولد کرات هاونا جاودانه می‌شود. این جهان مرکزی توسط او، و با او، و در او، در اطاعت از جمع ایده‌ها و خواسته‌های یکپارچۀ پدر و پسر آفریده شده است. سومین شخص درست توسط همین عمل توأمِ آفرینشی به الوهیت دست می‌یابد، و بدین ترتیب برای همیشه آفریدگار مشترک می‌شود.

8:1.7 (91.4) The Infinite Spirit eternalizes concurrently with the birth of the Havona worlds, this central universe being created by him and with him and in him in obedience to the combined concepts and united wills of the Father and the Son. The Third Person deitizes by this very act of conjoint creation, and he thus forever becomes the Conjoint Creator.

    اینها روزگاران بزرگ و اعجاب‌آور بسط خلاق پدر و پسر، توسط، و در عمل همیار مشترک و مدیر منحصر به فردشان، سومین منبع و مرکز، هستند. هیچ تاریخچه‌ای از این روزگاران شورانگیز وجود ندارد. ما برای اثبات این کارکردهای عظیم فقط از آشکارسازیهای اندک روح بیکران برخورداریم، و او صرفاً این حقیقت را تأیید می‌کند که جهان مرکزی و تمامی آنچه که به آن مربوط است همزمان با نیل او به شخصیت و وجود خود آگاه جاودانه شد.

8:1.8 (91.5) These are the grand and awful times of the creative expansion of the Father and the Son by, and in, the action of their conjoint associate and exclusive executive, the Third Source and Center. There exists no record of these stirring times. We have only the meager disclosures of the Infinite Spirit to substantiate these mighty transactions, and he merely verifies the fact that the central universe and all that pertains thereto eternalized simultaneously with his attainment of personality and conscious existence.

    به طور خلاصه، روح بیکران گواهی می‌دهد که چون او جاودانه است، جهان مرکزی نیز جاودانه است. و این نقطۀ سنتی شروع تاریخ جهان جهانها است. در رابطه با هر رویداد یا کارکرد پیش از این فوران شگفت‌انگیز انرژی خلاق و خرد اداری که موجب پیدایش جهان پهناور گشت — جهانی که در مرکز همۀ چیزها وجود دارد، و به طرزی باشکوه کار می‌کند — مطلقاً هیچ اطلاعی وجود ندارد و هیچ سندی موجود نیست. فراتر از این رخداد کارکردهای غیرقابل جستجوی ابدیت و اعماق بی‌نهایت — راز مطلق — قرار دارند.

8:1.9 (91.6) In brief, the Infinite Spirit testifies that, since he is eternal, so also is the central universe eternal. And this is the traditional starting point of the history of the universe of universes. Absolutely nothing is known, and no records are in existence, regarding any event or transaction prior to this stupendous eruption of creative energy and administrative wisdom that crystallized the vast universe which exists, and so exquisitely functions, at the center of all things. Beyond this event lie the unsearchable transactions of eternity and the depths of infinity — absolute mystery.

    و بدین ترتیب ما منشأ ترتیبیِ سومین منبع و مرکز را به عنوان یک ابراز لطف قابل تفسیر به ذهن محدود به زمان و مشروط به مکان مخلوقات انسانی تصویر می‌نماییم. ذهن انسان برای تجسم تاریخ جهان باید یک نقطۀ شروع داشته باشد، و به من رهنمود داده شده که این تکنیک دستیابی به مفهوم تاریخی ابدیت را فراهم سازم. در ذهن مادی، انسجام یک علت نخست را مطالبه می‌کند. از این رو ما پدر جهانی را به عنوان اولین منبع و مرکز مطلق تمامی آفرینش می‌پنداریم، و در همان حال به تمامی اذهان آفریده شده آموزش می‌دهیم که پسر و روح در تمامی فازهای تاریخ جهان و در تمامی قلمروهای فعالیت خلاق با پدر به طور برابر جاودانه‌اند. و ما این کار را بدون هر گونه نادیده انگاشتن واقعیت و جاودانگیِ جزیرۀ بهشت و مطلقهای کامل، جهانی، و الوهیت انجام می‌دهیم.

8:1.10 (91.7) And we thus portray the sequential origin of the Third Source and Center as an interpretative condescension to the time-bound and space-conditioned mind of mortal creatures. The mind of man must have a starting point for the visualization of universe history, and I have been directed to provide this technique of approach to the historic concept of eternity. In the material mind, consistency demands a First Cause; therefore do we postulate the Universal Father as the First Source and the Absolute Center of all creation, at the same time instructing all creature minds that the Son and the Spirit are coeternal with the Father in all phases of universe history and in all realms of creative activity. And we do this without in any sense being disregardful of the reality and eternity of the Isle of Paradise and of the Unqualified, Universal, and Deity Absolutes.

    گسترۀ ذهن مادی فرزندان زمان برای تصور پدر در ابدیت به حد مکفی امتداد یافته است. ما می‌دانیم که هر فرزندی می‌تواند ابتدا از طریق تسلط بر روابط وضعیت فرزند - والده و سپس از طریق بسط این مفهوم، طوری که خانواده را به عنوان یک کل در بر گیرد، خود را به بهترین نحو به واقعیت مربوط سازد. متعاقباً ذهن در حال رشد فرزند قادر خواهد بود خود را با مفهوم روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، نژاد، و کره، و سپس با جهان، ابرجهان، حتی جهان جهانها وفق دهد.

8:1.11 (92.1) It is enough of a reach of the material mind of the children of time to conceive of the Father in eternity. We know that any child can best relate himself to reality by first mastering the relationships of the child-parent situation and then by enlarging this concept to embrace the family as a whole. Subsequently the growing mind of the child will be able to adjust to the concept of family relations, to relationships of the community, the race, and the world, and then to those of the universe, the superuniverse, even the universe of universes.

2- طبیعت روح بیکران

2. Nature of the Infinite Spirit

    آفریدگار مشترک از ابدیت است و کاملاً و بدون قید و شرط با پدر جهانی و پسر جاودان یگانه است. روح بیکران نه تنها طبیعت پدر بهشتی بلکه همچنین طبیعت پسر آغازین را به طور کامل منعکس می‌سازد.

8:2.1 (92.2) The Conjoint Creator is from eternity and is wholly and without qualification one with the Universal Father and the Eternal Son. The Infinite Spirit reflects in perfection not only the nature of the Paradise Father but also the nature of the Original Son.

    سومین منبع و مرکز با القاب بیشمار شناخته می‌شود: روح جهانی، راهنمای متعال، آفریدگار مشترک، مدیر الهی، ذهن بیکران، روح روحها، روح بهشتی مادر، عامل مشترک، هماهنگ کنندۀ نهایی، روح همه جا حاضر، هوشمندی مطلق، عمل الهی؛ و در یورنشیا گاهی اوقات او با ذهن کیهانی اشتباه گرفته می‌شود.

8:2.2 (92.3) The Third Source and Center is known by numerous titles: the Universal Spirit, the Supreme Guide, the Conjoint Creator, the Divine Executive, the Infinite Mind, the Spirit of Spirits, the Paradise Mother Spirit, the Conjoint Actor, the Final Co-ordinator, the Omnipresent Spirit, the Absolute Intelligence, the Divine Action; and on Urantia he is sometimes confused with the cosmic mind.

    در مجموع شایسته است که سومین شخص الوهیت روح بیکران نامیده شود، زیرا خداوند روح است. اما مخلوقات مادی که به سمت خطای پنداشتن ماده به عنوان واقعیت بنیادین، و ذهن و روح به صورت ملزوماتی که ریشه در ماده دارند، تمایل دارند، اگر سومین منبع و مرکز واقعیت بیکران، سازمان دهندۀ جهانی، یا هماهنگ کنندۀ شخصیت نامیده می‌شد، بهتر او را درک می‌کردند.

8:2.3 (92.4) It is altogether proper to denominate the Third Person of Deity the Infinite Spirit, for God is spirit. But material creatures who tend towards the error of viewing matter as basic reality and mind, together with spirit, as postulates rooted in matter, would better comprehend the Third Source and Center if he were called the Infinite Reality, the Universal Organizer, or the Personality Co-ordinator.

    روح بیکران، به عنوان یک آشکارسازی ربانیت در جهان، غیرقابل جستجو است و به کلی فراتر از درک بشری است. شما برای حس کردن مطلق بودن روح، فقط نیاز دارید به بیکرانیِ پدر جهانی بیاندیشید و به هیبت ابدیت پسر آغازین فکر کنید.

8:2.4 (92.5) The Infinite Spirit, as a universe revelation of divinity, is unsearchable and utterly beyond human comprehension. To sense the absoluteness of the Spirit, you need only contemplate the infinity of the Universal Father and stand in awe of the eternity of the Original Son.

    شخص روح بیکران به راستی اسرارآمیز است اما پدر و پسر زیاد اینطور نیستند. از میان کلیۀ جنبه‌های طبیعت پدر، آفریدگار مشترک به بارزترین وجه بیکرانی خود را آشکار می‌سازد. حتی اگر جهان بنیادین سرانجام تا بی‌نهایت بسط یابد، حضور روحی، کنترل انرژی، و پتانسیل ذهنی عامل مشترک برای پاسخگویی به مطالبات چنین آفرینش بی‌حد و مرز کافی یافت خواهد شد.

8:2.5 (92.6) There is mystery indeed in the person of the Infinite Spirit but not so much as in the Father and the Son. Of all aspects of the Father’s nature, the Conjoint Creator most strikingly discloses his infinity. Even if the master universe eventually expands to infinity, the spirit presence, energy control, and mind potential of the Conjoint Actor will be found adequate to meet the demands of such a limitless creation.

    روح بیکران گرچه از هر جهت در کمال، درستکاری، و محبت پدر جهانی سهیم است، به سوی ویژگیهای بخشایندۀ پسر جاودان تمایل دارد، و بدین ترتیب خادم دلسوز الوهیتهای بهشت برای جهان بزرگ است. روح همواره و همیشه — در سرتاسر جهان و برای ابد — یک خادم دلسوز است، زیرا همانطور که پسران الهی محبت خداوند را آشکار می‌سازند، روح الهی نشانگر بخشش خداوند است.

8:2.6 (92.7) Though in every way sharing the perfection, the righteousness, and the love of the Universal Father, the Infinite Spirit inclines towards the mercy attributes of the Eternal Son, thus becoming the mercy minister of the Paradise Deities to the grand universe. Ever and always — universally and eternally — the Spirit is a mercy minister, for, as the divine Sons reveal the love of God, so the divine Spirit depicts the mercy of God.

    ممکن نیست که روح از خوبی بیشتری نسبت به پدر برخوردار باشد زیرا منشأ تمامی خوبیها در پدر است، اما ما می‌توانیم در اعمال روح چنین خوبی را بهتر درک کنیم. وفاداری پدر و وفای پسر از طریق خدمت مهر‌آمیز و سرویس بی‌وقفۀ شخصیتهای روح بیکران برای موجودات روحی و مخلوقات مادی کرات بسیار واقعی است.

8:2.7 (93.1) It is not possible that the Spirit could have more of goodness than the Father since all goodness takes origin in the Father, but in the acts of the Spirit we can the better comprehend such goodness. The Father’s faithfulness and the Son’s constancy are made very real to the spirit beings and the material creatures of the spheres by the loving ministry and ceaseless service of the personalities of the Infinite Spirit.

    آفریدگار مشترک تمامی زیبایی اندیشه و سرشت راستین پدر را به ارث برده است. و این ویژگیهای والای ربانیت در پیروی از خرد بیکران و جاودانۀ ذهن مطلق و نامحدود سومین منبع و مرکز در سطوح نزدیک به متعالی ذهن کیهانی هماهنگی می‌شوند.

8:2.8 (93.2) The Conjoint Creator inherits all the Father’s beauty of thought and character of truth. And these sublime traits of divinity are co-ordinated in the near-supreme levels of the cosmic mind in subordination to the infinite and eternal wisdom of the unconditioned and limitless mind of the Third Source and Center.

3- رابطۀ روح با پدر و پسر

3. Relation of the Spirit to the Father and the Son

    همانطور که پسر جاودان ابراز کلامیِ ”نخستین“ اندیشۀ مطلق و بیکران پدر جهانی است، عامل مشترک نیز اجرای کامل ”نخستین“ مفهوم تکمیل یافتۀ خلاق یا طرح برای عمل توأم توسط شراکت شخصیتیِ پدر و پسر، و حاوی پیوند مطلق اندیشه و کلام است. سومین منبع و مرکز همزمان با آفرینش مرکزی یا امری جاودانه می‌شود، و فقط وجود این آفرینش مرکزی در میان جهانها جاودانه است.

8:3.1 (93.3) As the Eternal Son is the word expression of the “first” absolute and infinite thought of the Universal Father, so the Conjoint Actor is the perfect execution of the “first” completed creative concept or plan for combined action by the Father-Son personality partnership of absolute thought-word union. The Third Source and Center eternalizes concurrently with the central or fiat creation, and only this central creation is eternal in existence among universes.

    از هنگام شخصیت‌یابی سومین منبع، اولین منبع دیگر شخصاً در آفرینش جهان شرکت نمی‌کند. پدر جهانی هر چیز ممکن را به پسر جاودان خود می‌سپارد؛ و به همین ترتیب پسر جاودان تمامی اتوریته و قدرت ممکن را به آفریدگار مشترک اعطا می‌دارد.

8:3.2 (93.4) Since the personalization of the Third Source, the First Source no more personally participates in universe creation. The Universal Father delegates everything possible to his Eternal Son; likewise does the Eternal Son bestow all possible authority and power upon the Conjoint Creator.

    پسر جاودان و آفریدگار مشترک به عنوان شریک و از طریق شخصیتهای همترازشان، هر جهان پس هاونا را که به وجود آورده شده، طراحی نموده و شکل داده‌اند. روح در کلیۀ آفرینشهای متعاقب همان رابطۀ شخصی را با پسر حفظ می‌کند که پسر در آفرینش نخستین و مرکزی با پدر حفظ می‌کند.

8:3.3 (93.5) The Eternal Son and the Conjoint Creator have, as partners and through their co-ordinate personalities, planned and fashioned every post-Havona universe which has been brought into existence. The Spirit sustains the same personal relation to the Son in all subsequent creation that the Son sustains to the Father in the first and central creation.

    شما و جهانتان را یک پسر آفرینندۀ پسر جاودان و یک روح آفرینشگر روح بیکران آفرید؛ و ضمن این که پدر از آنچه که آنها سازمان داده‌اند با وفاداری نگاهداری می‌کند، این مسئولیت به عهدۀ این پسر جهان و این روح جهان سپرده شده که کار خود را شکوفا و حفظ نمایند و نیز به مخلوقاتی که خود به وجود آورده‌اند خدمت روحانی کنند.

8:3.4 (93.6) A Creator Son of the Eternal Son and a Creative Spirit of the Infinite Spirit created you and your universe; and while the Father in faithfulness upholds that which they have organized, it devolves upon this Universe Son and this Universe Spirit to foster and sustain their work as well as to minister to the creatures of their own making.

    روح بیکران عامل مؤثر پدر تماماً با محبت و پسر تماماً بخشنده برای اجرای پروژۀ مشترک جذب تمامی روانهای عاشق حقیقت در تمامی کرات زمان و فضا به خودشان است. دقیقاً در لحظه‌ای که پسر جاودان طرح پدر خود را برای دستیابی مخلوقات جهانها به کمال پذیرفت، در لحظه‌ای که پروژۀ فراز به یک طرح پدر و پسر تبدیل شد، در همان آن روح بیکران مدیر مشترک پدر و پسر برای اجرای مقصود متحد و جاودانۀ آنها گشت. و روح بیکران در انجام این کار تمامی منابع حضور الهی و شخصیتهای روحی خود را وقف پدر و پسر نمود. او همه چیز را به طرح شگفت‌انگیز فرازیابی مخلوقات در حال بقای دارای اراده به بلندیهای الهی کمال بهشتی اختصاص داده است.

8:3.5 (93.7) The Infinite Spirit is the effective agent of the all-loving Father and the all-merciful Son for the execution of their conjoint project of drawing to themselves all truth-loving souls on all the worlds of time and space. The very instant the Eternal Son accepted his Father’s plan of perfection attainment for the creatures of the universes, the moment the ascension project became a Father-Son plan, that instant the Infinite Spirit became the conjoint administrator of the Father and the Son for the execution of their united and eternal purpose. And in so doing the Infinite Spirit pledged all his resources of divine presence and of spirit personalities to the Father and the Son; he has dedicated all to the stupendous plan of exalting surviving will creatures to the divine heights of Paradise perfection.

    روح بیکران یک آشکارسازی کامل، منحصر به فرد، و جهانی پدر و پسر جاودانش می‌باشد. تمامی فهم شراکت پدر و پسر باید از طریق روح بیکران، نمایندۀ مشترکِ پیوند الهی اندیشه و کلمه، به دست آید.

8:3.6 (93.8) The Infinite Spirit is a complete, exclusive, and universal revelation of the Universal Father and his Eternal Son. All knowledge of the Father-Son partnership must be had through the Infinite Spirit, the conjoint representative of the divine thought-word union.

    پسر جاودان تنها راه نزدیکی به پدر جهانی است، و روح بیکران تنها وسیلۀ دستیابی به پسر جاودان می‌باشد. موجودات فرازگرای زمان تنها با خدمت صبورانۀ روح قادرند پسر را کشف کنند.

8:3.7 (93.9) The Eternal Son is the only avenue of approach to the Universal Father, and the Infinite Spirit is the only means of attaining the Eternal Son. Only by the patient ministry of the Spirit are the ascendant beings of time able to discover the Son.

    در مرکز تمامی چیزها روح بیکران اولین الوهیت از میان الوهیتهای بهشت است که توسط رهنوردان فرازگرا مورد دستیابی واقع شود. سومین شخص، دومین و اولین شخص را احاطه کرده است و از این رو در ابتدا باید توسط تمامی آنهایی که کاندیدای ارائه شدن به پسر و پدرش هستند همیشه به رسمیت شناخته شود.

8:3.8 (94.1) At the center of all things the Infinite Spirit is the first of the Paradise Deities to be attained by the ascending pilgrims. The Third Person enshrouds the Second and the First Persons and therefore must always be first recognized by all who are candidates for presentation to the Son and his Father.

    و روح به طرق بسیار دیگر پدر و پسر را به طور برابر نمایندگی نموده و به طور مشابه به آنها خدمت می‌کند.

8:3.9 (94.2) And in many other ways does the Spirit equally represent and similarly serve the Father and the Son.

4- روح خدمت الهی

4. The Spirit of Divine Ministry

    جهان روحی، که در آن کلام پسر اندیشۀ خداوند را تفسیر می‌کند، و هنگامی که ”به جسم تبدیل می‌شود“ بخشش مهرآمیزِ مجموع طبیعت آفرینندگان مربوطه را نشان می‌دهد، با جهان فیزیکی که در آن جاذبۀ بهشت تمامی چیزها را به هم پیوسته نگاه می‌دارد، موازی است. اما در تمامی این آفرینش مادی و روحی و از طریق آنها صحنۀ پهناوری وجود دارد که در آن روح بیکران و فرزندان روحی او جمع بخشش، شکیبایی، و عاطفۀ ابدی والدین الهی را نسبت به فرزندان هوشمندی که ناشی از ابداع و ساخت همیارانه‌شان است نشان می‌دهند. جوهر سیرت الهی روح خدمت ابدی به ذهن است. و همۀ فرزندان روحی عامل مشترک در این میل به کار خدماتی، این اشتیاق الهی به خدمت، سهیم هستند.

8:4.1 (94.3) Paralleling the physical universe wherein Paradise gravity holds all things together is the spiritual universe wherein the word of the Son interprets the thought of God and, when “made flesh,” demonstrates the loving mercy of the combined nature of the associated Creators. But in and through all this material and spiritual creation there is a vast stage whereon the Infinite Spirit and his spirit offspring show forth the combined mercy, patience, and everlasting affection of the divine parents towards the intelligent children of their co-operative devising and making. Everlasting ministry to mind is the essence of the Spirit’s divine character. And all the spirit offspring of the Conjoint Actor partake of this desire to minister, this divine urge to service.

    خداوند محبت، پسر بخشش، و روح خدمت است — خدمت مهر الهی و بخشش بی‌پایان به تمامی آفرینش هوشمند. روح مظهر مهر پدر و بخشش پسر است. آنها به منظور خدمت جهانی برای ابد در او متحد شده‌اند. روح مهر اِعمال شده به آفرینش مخلوق، مجموع مهر پدر و پسر، است.

8:4.2 (94.4) God is love, the Son is mercy, the Spirit is ministry — the ministry of divine love and endless mercy to all intelligent creation. The Spirit is the personification of the Father’s love and the Son’s mercy; in him are they eternally united for universal service. The Spirit is love applied to the creature creation, the combined love of the Father and the Son.

    در یورنشیا روح بیکران به صورت یک تأثیر همه جا حاضر، یک حضور جهانی، شناخته شده است، اما در هاونا شما او را به عنوان یک حضور شخصیِ خدمت واقعی خواهید شناخت. در اینجا خدمت روح بهشتی الگوی نمونه و الهام بخش برای هر یک از روحهای همتراز او و شخصیتهای تحت فرمانی که در کرات زمان و فضا به موجودات آفریده شده خدمت روحانی می‌کنند می‌باشد. در این جهان الهی روح بیکران در هفت ظهور متعالی پسر جاودان به طور کامل شرکت کرد. او به همین ترتیب با پسر میکائیل اولیه در هفت اعطا به مدارهای هاونا شرکت نمود، و از این طریق برای هر رهنورد زمان که این دوایر کامل والا را می‌پیماید روح خادم دلسوز و با درایت گشت.

8:4.3 (94.5) On Urantia the Infinite Spirit is known as an omnipresent influence, a universal presence, but in Havona you shall know him as a personal presence of actual ministry. Here the ministry of the Paradise Spirit is the exemplary and inspiring pattern for each of his co-ordinate Spirits and subordinate personalities ministering to the created beings on the worlds of time and space. In this divine universe the Infinite Spirit fully participated in the seven transcendental appearances of the Eternal Son; likewise did he participate with the original Michael Son in the seven bestowals upon the circuits of Havona, thereby becoming the sympathetic and understanding spirit minister to every pilgrim of time traversing these perfect circles on high.

    هنگامی که یک پسر آفرینندۀ خداوند مسئولیت آفرینندگی یک جهان محلی مورد پیش بینی را می‌پذیرد، شخصیتهای روح بیکران، هنگامی که او به مأموریت ماجراجویانۀ خلاق خویش عازم می‌شود، خود را به عنوان خادمان خستگی ناپذیر این پسر میکائیل متعهد می‌سازند. ما به ویژه در اشخاص دختران آفرینشگر، ارواح مادر جهان محلی، روح بیکران را وقف کار شکوفایی صعود مخلوقات مادی به سطوح بالاتر و بالاتر دستیابی معنوی می‌یابیم. و تمامی این کار خدمت به مخلوق در هماهنگی کامل با اهداف، و در ارتباط نزدیک با شخصیتهای پسران آفرینندۀ این جهانهای محلی انجام می‌شود.

8:4.4 (94.6) When a Creator Son of God accepts the creatorship charge of responsibility for a projected local universe, the personalities of the Infinite Spirit pledge themselves as the tireless ministers of this Michael Son when he goes forth on his mission of creative adventure. Especially in the persons of the Creative Daughters, the local universe Mother Spirits, do we find the Infinite Spirit devoted to the task of fostering the ascension of the material creatures to higher and higher levels of spiritual attainment. And all this work of creature ministry is done in perfect harmony with the purposes, and in close association with the personalities, of the Creator Sons of these local universes.

    همانطور که پسران خداوند درگیر کار عظیم آشکارسازی شخصیت مهرآمیز پدر به یک جهان هستند، روح بیکران نیز وقف کار پایان ناپذیر آشکارسازی محبت توأم پدر و پسر به تک تک اذهان تمامی فرزندان هر جهان می‌باشد. در این آفرینشهای محلی روح همانند برخی از پسران خداوند در شکل جسم انسانی به سوی نژادهای مادی پایین نمی‌آید، اما روح بیکران و ارواح همتراز او به پایین گام می‌نهند، و با مسرت تحت یک رشتۀ شگفت‌انگیز از کاهشهای ربانی قرار می‌گیرند، تا این که به صورت فرشتگانی پدیدار می‌شوند که در کنار شما بایستند و شما را طی مسیرهای حقیرانۀ وجود زمینی هدایت ‌کنند.

8:4.5 (94.7) As the Sons of God are engaged in the gigantic task of revealing the Father’s personality of love to a universe, so is the Infinite Spirit dedicated to the unending ministry of revealing the combined love of the Father and the Son to the individual minds of all the children of each universe. In these local creations the Spirit does not come down to the material races in the likeness of mortal flesh as do certain of the Sons of God, but the Infinite Spirit and his co-ordinate Spirits do downstep themselves, do joyfully undergo an amazing series of divinity attenuations, until they appear as angels to stand by your side and guide you through the lowly paths of earthly existence.

    روح بیکران درست با همین زنجیرۀ کاهش یابنده، به عنوان یک شخص، به طور واقعی به هر موجودِ کرات حیوان منشأ بسیار نزدیک می‌شود. و روح تمامی این کار را بدون این که به کمترین حد تجربۀ خود را به عنوان سومین شخص الوهیت در مرکز تمامی چیزها بی‌اعتبار سازد انجام می‌دهد.

8:4.6 (95.1) By this very diminishing series the Infinite Spirit does actually, and as a person, draw very near to every being of the animal-origin spheres. And all this the Spirit does without in the least invalidating his existence as the Third Person of Deity at the center of all things.

    آفریدگار مشترک به راستی و برای همیشه شخصیت بزرگ خدمت کننده، اعطا کنندۀ جهانی بخشش است. برای درک خدمت روحانی روح، به این حقیقت بیاندیشید که او تصویر توأم مهر پایان ناپذیر پدر و بخشش جاودانۀ پسر است. با این وجود، خدمت روحانی روح صرفاً منحصر به نمایندگی پسر جاودان و پدر جهانی نیست. روح بیکران همچنین از قدرت خدمت به مخلوقات عالم به نام خود و بنا بر حق خود برخوردار است. سومین شخص از حرمت الهی برخوردار است و کار جهانی بخشش را از جانب خود نیز عطا می‌دارد.

8:4.7 (95.2) The Conjoint Creator is truly and forever the great ministering personality, the universal mercy minister. To comprehend the ministry of the Spirit, ponder the truth that he is the combined portrayal of the Father’s unending love and of the Son’s eternal mercy. The Spirit’s ministry is not, however, restricted solely to the representation of the Eternal Son and the Universal Father. The Infinite Spirit also possesses the power to minister to the creatures of the realm in his own name and right; the Third Person is of divine dignity and also bestows the universal ministry of mercy in his own behalf.

    به تدریج که انسان قدر بیشتری از خدمت مهرآمیز و خستگی ناپذیر رسته‌های پایین‌تر خانوادۀ آفریده شدۀ این روح بیکران اطلاع می‌یابد، طبیعت متعال و سیرت بی‌مانند این عمل توأم پدر جهانی و پسر جاودان را بیشتر تحسین و ستایش می‌کند. این روح به راستی ”چشمان خداوند است که همواره مراقب افراد درستکار می‌باشد“ و ”گوشهای الهی است که پیوسته به روی نیایشهای آنان باز است.“

8:4.8 (95.3) As man learns more of the loving and tireless ministry of the lower orders of the creature family of this Infinite Spirit, he will all the more admire and adore the transcendent nature and matchless character of this combined Action of the Universal Father and the Eternal Son. Indeed is this Spirit “the eyes of the Lord which are ever over the righteous” and “the divine ears which are ever open to their prayers.”

5- حضور خداوند

5. The Presence of God

    ویژگی برجستۀ روح بیکران همه جا حضوری است. این روح تماماً فراگیر که بسیار شبیه حضور یک ذهن جهانی و الهی است در سرتاسر تمامی جهان جهانها در همه جا حاضر است. دومین شخص و سومین شخص الوهیت، هر دو، توسط ارواح پیوسته حاضر خود در تمامی کرات نمایندگی می‌شوند.

8:5.1 (95.4) The outstanding attribute of the Infinite Spirit is omnipresence. Throughout all the universe of universes there is everywhere present this all-pervading spirit, which is so akin to the presence of a universal and divine mind. Both the Second Person and the Third Person of Deity are represented on all worlds by their ever-present spirits.

    پدر بیکران است و از این رو فقط به واسطۀ اراده محدود است. پدر در اعطای تنظیم کنندگان و عطای شخصیت به تنهایی عمل می‌کند، اما در تماس نیروهای روحی با موجودات هوشمند، از روحها و شخصیتهای پسر جاودان و روح بیکران استفاده می‌کند. او بنا به خواستش به اندازۀ پسر یا عامل مشترک به لحاظ روحی حاضر است. او با پسر و در روح حاضر است. پدر قطعاً همه جا حاضر است، و ما حضور او را به وسیله و از طریق هر یک و تمامی این نیروها، تأثیرات، و وجودهای گوناگون اما مرتبط تشخیص می‌دهیم.

8:5.2 (95.5) The Father is infinite and is therefore limited only by volition. In the bestowal of Adjusters and in the encircuitment of personality, the Father acts alone, but in the contact of spirit forces with intelligent beings, he utilizes the spirits and personalities of the Eternal Son and the Infinite Spirit. He is at will spiritually present equally with the Son or with the Conjoint Actor; he is present with the Son and in the Spirit. The Father is most certainly everywhere present, and we discern his presence by and through any and all of these diverse but associated forces, influences, and presences.

    در نوشته‌های مقدس شما واژۀ روح خداوند به نظر می‌رسد به صورت مترادف روح بیکران در بهشت و روح آفرینشگر جهان محلی شما هر دو به کار رفته است. روح‌القدس مدار روحی این دختر آفرینشگر روح بیکران بهشت است. روح‌القدس یک مدار بومی هر جهان محلی است و محدود به قلمرو روحی آن آفرینش می‌باشد؛ اما روح بیکران همه جا حاضر است.

8:5.3 (95.6) In your sacred writings the term Spirit of God seems to be used interchangeably to designate both the Infinite Spirit on Paradise and the Creative Spirit of your local universe. The Holy Spirit is the spiritual circuit of this Creative Daughter of the Paradise Infinite Spirit. The Holy Spirit is a circuit indigenous to each local universe and is confined to the spiritual realm of that creation; but the Infinite Spirit is omnipresent.

    تأثیرات روحی بسیاری وجود دارند، و همگی یگانه هستند. حتی کار تنظیم کنندگان فکر، گر چه از تمامی تأثیرات دیگر مستقل است، با کار روحی تأثیرات توأم روح بیکران و یک روح مادر جهان محلی به گونه‌ای تغییر ناپذیر به طور همزمان صورت می‌گیرد. همینطور که این وجودهای روحی در زندگی مردم یورنشیا عمل می‌کنند، نمی‌توانند از هم تفکیک شوند. آنها به رغم منشأ گوناگون خود، در اذهان و روانهای شما به صورت یک روح عمل می‌کنند. و همینطور که این خدمت روحی متحد تجربه می‌شود، برای شما آن تأثیر متعال می‌شود، ”که همواره قادر است شما را از لغزش محفوظ دارد و در پیشگاه پدر متعالتان منزه از گناه عرضه کند.“

8:5.4 (95.7) There are many spiritual influences, and they are all as one. Even the work of the Thought Adjusters, though independent of all other influences, unvaryingly coincides with the spirit ministry of the combined influences of the Infinite Spirit and a local universe Mother Spirit. As these spiritual presences operate in the lives of Urantians, they cannot be segregated. In your minds and upon your souls they function as one spirit, notwithstanding their diverse origins. And as this united spiritual ministration is experienced, it becomes to you the influence of the Supreme, “who is ever able to keep you from failing and to present you blameless before your Father on high.”

    همواره به یاد داشته باشید که روح بیکران عامل مشترک است؛ پدر و پسر هر دو در او و از طریق او عمل می‌کنند؛ او نه تنها به عنوان خود، بلکه همچنین به عنوان پدر و به عنوان پسر و به عنوان پدر و پسر حاضر است. در به رسمیت شناختن این دلیل و بسیاری دلایل بیشتر، حضور روحی روح بیکران اغلب به عنوان ”روح خداوند“ مورد اشاره قرار می‌گیرد.

8:5.5 (96.1) Ever remember that the Infinite Spirit is the Conjoint Actor; both the Father and the Son are functioning in and through him; he is present not only as himself but also as the Father and as the Son and as the Father-Son. In recognition of this and for many additional reasons the spirit presence of the Infinite Spirit is often referred to as “the spirit of God.”

    همچنین سازگار خواهد بود که پیوند تمامی خدمات روحی به عنوان روح خداوند مورد اشاره قرار گیرد، زیرا چنین ارتباطی به راستی اتحاد ارواح خدای پدر، خدای پسر، خدای روح، و خدای هفتگانه — حتی روح ایزد متعال — می‌باشد.

8:5.6 (95.2) It would also be consistent to refer to the liaison of all spiritual ministry as the spirit of God, for such a liaison is truly the union of the spirits of God the Father, God the Son, God the Spirit, and God the Sevenfold — even the spirit of God the Supreme.

6- شخصیت روح بیکران

6. Personality of the Infinite Spirit

    اجازه ندهید که اعطای گسترده و توزیع پراکندۀ سومین منبع و مرکز شخصیت او را پنهان ساخته یا در غیر این صورت از واقعیت آن بکاهد. روح بیکران یک وجود جهانی، یک عمل جاودان، یک قدرت کیهانی، یک تأثیر مقدس، و یک ذهن جهانی است؛ او تمامی اینها و بینهایت بیشتر است، اما او همچنین یک شخصیت حقیقی و الهی است.

8:6.1 (96.3) Do not allow the widespread bestowal and the far-flung distribution of the Third Source and Center to obscure or otherwise detract from the fact of his personality. The Infinite Spirit is a universe presence, an eternal action, a cosmic power, a holy influence, and a universal mind; he is all of these and infinitely more, but he is also a true and divine personality.

    روح بیکران یک شخصیت تمام عیار و کامل، همتا و همتراز الهی پدر جهانی و پسر جاودان است. آفریدگار مشترک برای موجودات هوشمند بالاتر جهانها درست به اندازۀ پدر و پسر واقعی و مرئی است؛ در واقع او بیشتر از اینها است، زیرا تمامی فرازگرایان پیش از آن که بتوانند از طریق پسر به پدر نزدیک شوند باید به روح دست یابند.

8:6.2 (96.4) The Infinite Spirit is a complete and perfect personality, the divine equal and co-ordinate of the Universal Father and the Eternal Son. The Conjoint Creator is just as real and visible to the higher intelligences of the universes as are the Father and the Son; indeed more so, for it is the Spirit whom all ascenders must attain before they may approach the Father through the Son.

    روح بیکران، سومین شخص الوهیت، از تمامی ویژگیهایی که شما به شخصیت ربط می‌دهید برخوردار است. روح از ذهن مطلق بهره‌مند است: ”روح همۀ چیزها، حتی چیزهای عمیق مربوط به خداوند را جستجو می‌کند.“ روح نه تنها از ذهن، بلکه از اراده بهره‌مند است. در اعطای موهبتهای او نگاشته شده است: ”اما تمامی این عطایا را آن یک و همان روح به هر انسان چندین بار و آنطور که مایل است عطا می‌کند.“

8:6.3 (96.5) The Infinite Spirit, the Third Person of Deity, is possessed of all the attributes which you associate with personality. The Spirit is endowed with absolute mind: “The Spirit searches all things, even the deep things of God.” The Spirit is endowed not only with mind but also with will. In the bestowal of his gifts it is recorded: “But all these works that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally and as he wills.”

    ”مهر روح“ واقعی است، همانطورکه غمهای او واقعی هستند؛ از این رو ”روح خداوند را محزون نکنید.“ روح بیکران را چه به عنوان الوهیت بهشت و چه به عنوان یک روح آفرینشگر جهان محلی تلقی کنیم، در می‌یابیم که آفریدگار مشترک نه تنها سومین منبع و مرکز بلکه یک شخص الهی است. این شخصیت الهی همچنین به عنوان یک شخص نسبت به جهان واکنش نشان می‌دهد. روح با شما صحبت می‌کند، ”آن که گوش دارد بگذار بشنود روح چه می‌گوید.“ ”روح خودش برای شما وساطت می‌کند.“ روح یک تأثیر مستقیم و شخصی روی موجودات آفریده شده اعمال می‌کند. ”زیرا آنهایی که توسط روح خداوند هدایت می‌شوند فرزندان خداوند هستند.“

8:6.4 (96.6) “The love of the Spirit” is real, as also are his sorrows; therefore “Grieve not the Spirit of God.” Whether we observe the Infinite Spirit as Paradise Deity or as a local universe Creative Spirit, we find that the Conjoint Creator is not only the Third Source and Center but also a divine person. This divine personality also reacts to the universe as a person. The Spirit speaks to you, “He who has an ear, let him hear what the Spirit says.” “The Spirit himself makes intercession for you.” The Spirit exerts a direct and personal influence upon created beings, “For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.”

    گر چه ما پدیدۀ کارکرد روح بیکران را به کرات دوردست جهان جهانها نظاره می‌کنیم، گر چه ما همین الوهیت همتراز را در حال عمل کردن در و از طریق گروه بیشماری از موجودات متعدد که منشأ در سومین منبع و مرکز دارند در نظر می‌گیریم، گر چه ما همه جا حضوری روح را تشخیص می‌دهیم، با این حال، هنوز اذعان می‌کنیم که همین سومین منبع و مرکز یک شخص، آفریدگار مشترک تمامی چیزها و همۀ موجودات و تمامی جهانها است.

8:6.5 (96.7) Even though we behold the phenomenon of the ministry of the Infinite Spirit to the remote worlds of the universe of universes, even though we envisage this same co-ordinating Deity acting in and through the untold legions of the manifold beings who take origin in the Third Source and Center, even though we recognize the omnipresence of the Spirit, nonetheless, we still affirm that this same Third Source and Center is a person, the Conjoint Creator of all things and all beings and all universes.

    پدر، پسر، و روح در ادارۀ جهانها به طور کامل و برای ابد به هم وابستگی متقابل دارند. گر چه هر یک درگیر یک خدمت شخصی به تمامی آفرینش است، هر سه در سرویس و کنترل آفرینش که آنان را برای همیشه یگانه می‌سازد به طور الهی و مطلق در هم قفل شده‌اند.

8:6.6 (96.8) In the administration of universes the Father, Son, and Spirit are perfectly and eternally interassociated. Though each is engaged in a personal ministry to all creation, all three are divinely and absolutely interlocked in a service of creation and control which forever makes them one.

    پدر و پسر در شخص روح بیکران به طور متقابل، همیشه و در کمال مطلق حضور دارند، زیرا روح شبیه پدر و شبیه پسر است، و نیز شبیه پدر و پسر است، چرا که آن دو برای ابد یکی هستند.

8:6.7 (97.1) In the person of the Infinite Spirit the Father and the Son are mutually present, always and in unqualified perfection, for the Spirit is like the Father and like the Son, and also like the Father and the Son as they two are forever one.

    [ارائه شده در یورنشیا توسط یک مشاور الهی یوورسا که توسط قدمای ایامها مأموریت یافته که طبیعت و کار روح بیکران را تصویر نماید.]

8:6.8 (97.2) [Presented on Urantia by a Divine Counselor of Uversa commissioned by the Ancients of Days to portray the nature and work of the Infinite Spirit.]

Back to Top