URANTIJOS KNYGA – Turinys (Lithuanian TOC)

Lithuanian Translation (UF-LIT-001-2004-1) Atsisiųsti Copyright © Urantia Foundation

URANTIJOS KNYGA


Turinys


Įvadas

I DALIS: Centrinė visata ir supervisatos

1 Dokumentas. Visuotinis Tėvas

2 Dokumentas. Dievo prigimtis

3 Dokumentas. Dievo požymiai

4 Dokumentas. Dievo ryšys su visata

5 Dokumentas. Dievo ryšys su individu

6 Dokumentas. Amžinasis Sūnus

7 Dokumentas. Amžinojo Sūnaus ryšys : su visata

8 Dokumentas. Begalinė Dvasia

9 Dokumentas. Begalinės Dvasios ryšys : su visata

10 Dokumentas. Rojaus Trejybė

11 Dokumentas. Amžinoji Rojaus Sala

12 Dokumentas. Visatų visata

13 Dokumentas. Rojaus šventosios sferos

14 Dokumentas. Centrinė ir dieviškoji visata

15 Dokumentas. Septynios supervisatos

16 Dokumentas. Septynios Pagrindinės Dvasios

17 Dokumentas. Septynios Aukščiausiųjų Dvasių grupės

18 Dokumentas. Aukščiausiosios Trejybės Asmenybės

19 Dokumentas. Iš Trejybės Kilusios Lygiavertės Būtybės

20 Dokumentas. Dievo Rojaus Sūnūs

21 Dokumentas. Rojaus Sūnūs Kūrėjai

22 Dokumentas. Sutrejybinti Dievo Sūnūs

23 Dokumentas. Atsiskyrusieji Žinianešiai

24 Dokumentas. Begalinės Dvasios Aukščiausiosios : Asmenybės

25 Dokumentas. Erdvės Žinianešių gausybės

26 Dokumentas. Centrinės visatos tarnaujančiosios : dvasios

27 Dokumentas. Pirminių supernafimų tarnavimas

28 Dokumentas. Supervisatų tarnaujančiosios tarnaujančiosios : dvasios

29 Dokumentas. Visatos Energijos Reguliuotojai

30 Dokumentas. Didžiosios visatos asmenybės

31 Dokumentas. Užbaigtumo Korpusai

II DALIS: Vietinė visata

32 Dokumentas. Vietinių visatų evoliucija

33 Dokumentas. Vietinės visatos administracija

34 Dokumentas. Vietinės visatos Motina Dvasia

35 Dokumentas. Vietinės visatos Dievo Sūnūs

36 Dokumentas. Gyvybės Nešėjai

37 Dokumentas. Vietinės visatos asmenybės

38 Dokumentas. Vietinės visatos tarnaujančiosios : dvasios

39 Dokumentas. Serafinės gausybės

40 Dokumentas. Kylantieji Dievo Sūnūs

41 Dokumentas. Vietinės visatos fiziniai aspektai

42 Dokumentas. Energija — protas ir materija

43 Dokumentas. Žvaigždynai

44 Dokumentas. Dangiškieji Meistrai

45 Dokumentas. Vietinės sistemos administracija

46 Dokumentas. Vietinės sistemos būstinės

47 Dokumentas. Septyni gyvenamieji pasauliai

48 Dokumentas. Morontinis gyvenimas

49 Dokumentas. Apgyvendinti pasauliai

50 Dokumentas. Planetų Princai

51 Dokumentas. Planetų Adomai

52 Dokumentas. Planetinės mirtingųjų epochos

53 Dokumentas. Liuciferio maištas

54 Dokumentas. Liuciferio maišto problemos

55 Dokumentas. Šviesos ir gyvenimo sferos

56 Dokumentas. Visuotinė vienybė

III DALIS: Urantijos istorija

57 Dokumentas. Urantijos kilmė

58 Dokumentas. Gyvybės įkūrimas Urantijoje

59 Dokumentas. Jūrinės gyvybės era Urantijoje

60 Dokumentas. Urantija ankstyvosios sausumos : gyvybės eroje

61 Dokumentas. Žinduolių era Urantijoje

62 Dokumentas. Pirmykščio žmogaus aušros rasės

63 Dokumentas. Pirmoji žmogiškoji šeima

64 Dokumentas. Evoliucinės spalvotosios rasės

65 Dokumentas. Evoliucijos kontrolė iš viršaus

66 Dokumentas. Urantijos Planetos Princas

67 Dokumentas. Planetos maištas

68 Dokumentas. Civilizacijos aušra

69 Dokumentas. Primityviosios žmogiškosios, institucijos

70 Dokumentas. Žmogiškojo valdymo evoliucija

71 Dokumentas. Valstybės išsivystymas

72 Dokumentas. Kaimyninės planetos valdymas

73 Dokumentas. Edeno Sodas

74 Dokumentas. Adomas ir Ieva

75 Dokumentas. Adomo ir Ievos pražanga

76 Dokumentas. Antrasis Sodas

77 Dokumentas. Tarpiniai Tvariniai

78 Dokumentas. Violetinė rasė laikmečiu : po Adomo

79 Dokumentas. Anditų ekspansija Rytuose

80 Dokumentas. Anditų ekspansija Vakaruose

81 Dokumentas. Šiuolaikinės civilizacijos vystymasis

82 Dokumentas. Santuokos evoliucija

83 Dokumentas. Santuokos institutas

84 Dokumentas. Santuoka ir šeimyninis gyvenimas

85 Dokumentas. Garbinimo kilmė

86 Dokumentas. Religijos ankstyvoji evoliucija

87 Dokumentas. Vėlių kultai

88 Dokumentas. Fetišai, talismanai, ir magija

89 Dokumentas. Nuodėmė, auka, ir atpirkimas

90 Dokumentas. Šamanizmas — kerėtojai ir žyniai

91 Dokumentas. Maldos evoliucija

92 Dokumentas. Vėlesnė religijos evoliucija

93 Dokumentas. Makiventa Melkizedekas

94 Dokumentas. Melkizedeko mokymai mokymai : Rytuose

95 Dokumentas. Melkizedeko mokymai mokymai : Levante

96 Dokumentas. Jahvė — hebrajų Dievas

97 Dokumentas. Sampratos apie Dievą : evoliucija tarp hebrajų

98 Dokumentas. Melkizedeko mokymai mokymai : Vakaruose

99 Dokumentas. Religijos visuomeninės problemos

100 Dokumentas. Religija žmogiškajame patyrime

101 Dokumentas. Tikroji religijos prigimtis

102 Dokumentas. Religinio įtikėjimo pamatai

103 Dokumentas. Religinio patyrimo tikrovė

104 Dokumentas. Sampratos apie Trejybę augimas

105 Dokumentas. Dievybė ir tikrovė

106 Dokumentas. Tikrovės visatos lygiai

107 Dokumentas. Minties Derintojų kilmė : ir prigimtis

108 Dokumentas. Minties Derintojų misija : ir tarnavimas

109 Dokumentas. Derintojų ryšys su : visatos tvariniais

110 Dokumentas. Derintojų ryšys su : individualiais mirtingaisiais

111 Dokumentas. Derintojas ir siela

112 Dokumentas. Asmenybės išlikimas

113 Dokumentas. Serafiniai likimo sargai

114 Dokumentas. Serafinis planetinis valdymas

115 Dokumentas. Aukščiausioji Būtybė

116 Dokumentas. Visagalis Aukščiausiasis

117 Dokumentas. Dievas Aukščiausiasis

118 Dokumentas. Aukščiausiasis ir Galutinysis — Laikas ir Erdvė

119 Dokumentas. Kristaus Mykolo savęs padovanojimai

IV DALIS: Jėzaus gyvenimas ir mokymai

120 Dokumentas. Mykolo savęs padovanojimas Urantijoje

121 Dokumentas. Mykolo savęs padovanojimo laikai

122 Dokumentas. Jėzaus gimimas ir kūdikystė

123 Dokumentas. Jėzaus ankstyvoji vaikystė

124 Dokumentas. Vėlesnioji Jėzaus vaikystė

125 Dokumentas. Jėzus Jeruzalėje

126 Dokumentas. Šie dveji lemiami metai

127 Dokumentas. Paauglystės metai

128 Dokumentas. Jėzaus ankstyvoji vyrystė

129 Dokumentas. Jėzaus vėlesnis suaugusiojo gyvenimas

130 Dokumentas. Pakeliui į Romą

131 Dokumentas. Pasaulio religijos

132 Dokumentas. Viešnagė Romoje

133 Dokumentas. Sugrįžimas iš Romos

134 Dokumentas. Pereinamieji metai

135 Dokumentas. Jonas Krikštytojas

136 Dokumentas. Pakrikštijimas ir tos keturiasdešimt dienų

137 Dokumentas. Belaukiant Galilėjoje

138 Dokumentas. Karalystės pasiuntinių rengimas

139 Dokumentas. Dvylika apaštalų

140 Dokumentas. Šių dvylikos įšventinimas

141 Dokumentas. Viešojo darbo pradžia

142 Dokumentas. Perėjimo šventė Jeruzalėje

143 Dokumentas. Einant per Samariją

144 Dokumentas. Gilbojoje ir Dekapolyje

145 Dokumentas. Keturios kupinos įvykių dienos Kapernaume

146 Dokumentas. Pirmoji pamokslavimo kelionė Galilėjoje

147 Dokumentas. Tarpinis apsilankymas Jeruzalėje

148 Dokumentas. Evangelininkų mokymas Betsaidoje

149 Dokumentas. Antroji pamokslavimo kelionė

150 Dokumentas. Trečioji pamokslavimo kelionė

151 Dokumentas. Laukdami ir mokydami pajūryje

152 Dokumentas. Įvykiai, vedantys į : Kapernaumo krizę

153 Dokumentas. Krizė Kapernaume

154 Dokumentas. Paskutiniosios dienos Kapernaume

155 Dokumentas. Bėgimas per Galilėjos šiaurę

156 Dokumentas. Viešnagė Tyre ir Sidone

157 Dokumentas. Pilypo-Cezarėjoje

158 Dokumentas. Transfigūracijos Kalnas

159 Dokumentas. Kelionė po Dekapolį

160 Dokumentas. Rodanas iš Aleksandrijos

161 Dokumentas. Tolesnės diskusijos su Rodanu

162 Dokumentas. Tabernakulių šventėje

163 Dokumentas. Šių septyniasdešimties įšventinimas Magadane

164 Dokumentas. Atsidavimo šventėje

165 Dokumentas. Perėjos misija prasideda

166 Dokumentas. Paskutinis apsilankymas šiaurinėje Perėjoje

167 Dokumentas. Apsilankymas Filadelfijoje

168 Dokumentas. Lozoriaus prisikėlimas

169 Dokumentas. Paskutinysis mokymas Peloje

170 Dokumentas. Dangaus karalystė

171 Dokumentas. Pakeliui į Jeruzalę

172 Dokumentas. Ėjimas į Jeruzalę

173 Dokumentas. Pirmadienis Jeruzalėje

174 Dokumentas. Antradienio rytas šventykloje

175 Dokumentas. Paskutinioji kalba šventykloje

176 Dokumentas. Antradienio vakarą ant Alyvų Kalno

177 Dokumentas. Trečiadienis, poilsio diena

178 Dokumentas. Paskutinioji diena stovykloje

179 Dokumentas. Paskutinioji Vakarienė

180 Dokumentas. Atsisveikinimo kalba

181 Dokumentas. Paskutinieji pamokymai ir perspėjimai

182 Dokumentas. Getsemanėje

183 Dokumentas. Jėzaus išdavimas ir suėmimas

184 Dokumentas. Sanhedrino teisme

185 Dokumentas. Teismas pas Pilotą

186 Dokumentas. Prieš pat nukryžiavimą

187 Dokumentas. Nukryžiavimas

188 Dokumentas. Laikas kapavietėje

189 Dokumentas. Prisikėlimas

190 Dokumentas. Morontiniai Jėzaus apsireiškimai

191 Dokumentas. Apsireiškimai apaštalams ir : kitiems lyderiams

192 Dokumentas. Apsireiškimai Galilėjoje

193 Dokumentas. Paskutinieji apsireiškimai ir pakilimas

194 Dokumentas. Tiesos Dvasios padovanojimas

195 Dokumentas. Po Pentakosto

196 Dokumentas. Jėzaus įtikėjimas


Click to expand, to collapse.
WordPress Theme built by Shufflehound. Every effort has been made to provide proper attribution for any/all copyrighted material appearing on this website and, to the best of our knowledge, these items are used with the owner's permission. Kindly report any exceptions to this policy to the webmaster here.The design, presentation, formatting, and technology-based tools appearing on this website (e.g., all search enginge software and the Urantia Book glossaries) are copyright © Urantia Society of Greater New York. Permission to use these resources will likely be approved upon request.